Interins i substituts

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri
 

La borsa de treball

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
 • les persones que hagin superat la fase d'opsició en els darrers procesos selectius, però que no hagin estat seleccionades i que no hagin prestat serveis com a personal interí o substitut. Aquest col·lectiu s'ordena en funció de la puntuació global obtinguda i a continuació de les persones que han superat la fase d'oposició de convocatóries anteriors;
 • les persones que formen part de la llista, però que encara no han prestat serveis com a professorat interí o substitut. L'ordre ve determinat per l'any de la convocatória i el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert a cada convocatória.

Funcionament de la borsa

Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per a modificar les dades que consten a la borsa.

 • Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.
 • Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons les necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial. s'anunciarà a cada pàgina web.

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2017-2018.

A partir de l'1 de setembre de 2017, les persones que no acrediten el màster de formació del professorat o la formació pedagógica equivalent, no podran demanar especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, però es podran nomenar pel procediment d'urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb especialitats d'aquest cos i que acreditin la formació pedagógica i didàctica.

Convocatòries per a accedir a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa1) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2017

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Normes de participació i documentació requerida

Annexos 1 i 2 de la RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2017-2018.

Terminis per a modificar les dades que consten a la borsa (curs 2017-2018):

 1. el 14 de setembre de 2017
 2. la darrera setmana d'octubre
 3. la darrera setmana de gener
 4. la darrera setmana de març

Durant el mes de maig o juny s'establirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019

De manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials

Consulta i/o modificació dades de la borsa

Manteniment i baixa de la borsa de treball

Es té dret a mantenir el número d'ordre de la llista en cas de:

Cal fer la sol·licitud amb antelació a l'oferiment de la vacant o la substitució

 • Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

 • Maternitat, adopció, paternitat, acolliment o malaltia.

 • Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

 • Col.laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger.

 • Causes greus degudament justificades

 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals

 • Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de Catalunya, Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes i/o corporacions locals.

Amb caràcter excepcional, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris

Motius de baixa de la borsa:

 • Renunciar, no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc adjudicat quan comenci l’activitat docent el dia que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.

 • No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent.

 • El fet de no participar en els processos de nomenaments telemàtics sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

 • Renunciar a un nomenament vigent.

 • La no presentació al centre durant més de tres dies sense causa justificada.

 • El fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des que es rep la comunicació del director del centre.

 • Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat documentats mitjançant expedient contradictori i no disciplinari, o haver estat sancionat mitjançant expedient disciplinari.

 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics. Mentre la sentència judicial no sigui ferma, es pot acordar la suspensió cautelar del nomenament

 • No haver superat el període de prova inicial durant els primers 4 mesos d'exercici efectiu de docència.

El personal amb nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball, ho ha de comunicar amb deu dies d'antelació si no vol perdre la remuneració corresponent als dies que s'hagi retardat el preavís

 

Convocatòries per a accedir a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa2) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2017

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

 

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

16/03

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	43.252
2 AN - Anglès 	50.786
3 FR - Francès 	56.993
4 MA - Matemàtiques 	70.626
5 FQ - Física I Química 	28.622
6 TEC - Tecnologia 	62.470
7 PSI - Orientació Educativa 	54.961
8 518 - Processos Sanitaris 	70.044
9 621 - Processos Comercials 	58.272 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	66.192
2 AN - Anglès 	70.102
3 EF - Educació Física 	43.143
4 LE - L. Castellana I Literatura 	71.181
5 MU - Música 	70.900
6 ECO - Economia 	71.466
7 PSI - Orientació Educativa 	46.961
8 FI - Filosofia 	27.691 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	65.614
2 LC - L. Catalana I Literatura 	64.278
3 LE - L. Castellana I Literatura 	72.827
4 FQ - Física I Química 	72.424
5 DI - Dibuix 	54.993
6 EF - Educació Física 	44.418
7 GE - Geografia I Història 	49.882
8 608 - Laboratori 	70.031 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	73.511
2 PSI - Orientació Educativa 	61.185
3 625 - Serveis A La Comunitat 	64.478 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	73.624
2 CN - Biologia I Geologia 	61.482
3 DI - Dibuix 	66.407
4 EF - Educació Física 	45.002
5 FI - Filosofia 	43.257
6 FQ - Física I Química 	60.807
7 GE - Geografia I Història 	50.038
8 MA - Matemàtiques 	73.128
9 TEC - Tecnologia 	72.729 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.691
2 AN - Anglès 	71.077
3 EF - Educació Física 	42.520
4 CN - Biologia I Geologia 	41.826
5 GE - Geografia I Història 	40.743 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	73.615
2 501 - Administració D'Empreses 	72.417
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.230
4 DI - Dibuix 	66.504
5 FQ - Física I Química 	66.389
6 LE - L. Castellana I Literatura 	61.398
7 GE - Geografia I Història 	40.226 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.842
2 LC - L. Catalana I Literatura 	61.712
3 FI - Filosofia 	15.738
4 FQ - Física I Química 	71.313 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	74.000
2 FQ - Física I Química 	71.370
3 CN - Biologia I Geologia 	59.621
4 ECO - Economia 	66.135
5 DI - Dibuix 	60.636
6 EF - Educació Física 	43.284
7 GE - Geografia I Història 	49.526
8 PSI - Orientació Educativa 	50.812
9 518 - Processos Sanitaris 	70.477
10 625 - Serveis A La Comunitat 	54.838
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	73.330
12 TEC - Tecnologia 	66.232 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.794
2 GE - Geografia I Història 	49.159
3 TEC - Tecnologia 	44.635 
 

Històric

 
1) , 2) podeu consultar els requisits a la plana web del Departament