Interins i substituts

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri
 

La borsa de treball

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
 • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
 • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.

Funcionament de la borsa

Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per a modificar les dades que consten a la borsa.

 • Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.
 • Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons les necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial. s'anunciarà a cada pàgina web.

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2016-2017.

A partir de l'1 de setembre de 2016, les persones que no acrediten el màster de formació del professorat o la formació pedagógica equivalent, no podran demanar especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, però es podran nomenar pel procediment d'urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb especialitats d'aquest cos i que acreditin la formació pedagógica i didàctica.

Convocatòries per a accedir a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa1) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2016

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Normes de participació i documentació requerida

Annexos 1 i 2 de la RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2016-2017.

Terminis per a modificar les dades que consten a la borsa (curs 2016-2017):

 1. 14 de setembre de 2016
 2. Darrera setmana d'octubre de 2016
 3. Darrera setmana de gener de 2017
 4. Darrera setmana de març de 2017

Consulta i/o modificació dades de la borsa

Manteniment i baixa de la borsa de treball

Es té dret a mantenir el número d'ordre de la llista en cas de:

Cal fer la sol·licitud amb antelació a l'oferiment de la vacant o la substitució

 • Excedències per a tenir cura de fills, familiars i per violència de gènere.

 • Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.

 • Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

 • Col.laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger.

 • Tenir cura de persones discapacitades que no exerceixen cap activitat retribuïda

 • Causes greus degudament justificades

 • Ocupar un altre lloc de treball (per a un màxim de quatre cursos complets i consecutius)

 • Canvi de residència del cònjuge per ocupar un lloc de treball com a funcionari o laboral en qualsevol Administració Pública

 • Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de Catalunya, Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes i/o corporacions locals.

Amb caràcter excepcional, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris, excepte si la causa és passar a ocupar un altre lloc de treball

Motius de baixa de la borsa:

 • Renunciar, no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc adjudicat quan comenci l’activitat docent el dia que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.

 • No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent.

 • El fet de no participar en els processos de nomenaments telemàtics sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

 • Renunciar a un nomenament vigent.

 • El fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des que es rep la comunicació del director del centre.

 • Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat documentats mitjançant expedient contradictori i no disciplinari, o haver estat sancionat mitjançant expedient disciplinari.

 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics. Mentre la sentència judicial no sigui ferma, es pot acordar la suspensió cautelar del nomenament

 • No haver superat el període de prova inicial durant els primers 4 mesos d'exercici efectiu de docència.

 

Convocatòries per a accedir a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa2) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2016

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

 

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

21/02

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura 	50.253
2 GE - Geografia I Història 	22.785
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	70.369
4 725 - Volum 	23.354 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	40.388
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	42.094
3 AN - Anglès 	56.506
4 EF - Educació Física 	41.445
5 FR - Francès 	56.069
6 TEC - Tecnologia 	62.241
7 LC - L. Catalana I Literatura 	58.284
8 MA - Matemàtiques 	70.848
9 PSI - Orientació Educativa 	47.690
10 GE - Geografia I Història 	40.860
11 FI - Filosofia 	44.211

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.451
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.277
3 DI - Dibuix 	25.574
4 GE - Geografia I Història 	40.593
5 PSI - Orientació Educativa 	52.679
6 510 - Organització I Gestió Comercial 	71.385
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	49.859
8 TEC - Tecnologia 	70.645 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	71.585
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.738
3 CN - Biologia I Geologia 	59.064
4 DI - Dibuix 	43.781
5 GE - Geografia I Història 	27.091
6 621 - Processos Comercials 	56.040

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.977
2 FQ - Física I Química 	62.440
3 GE - Geografia I Història 	40.843
4 TEC - Tecnologia 	56.729 

Catalunya Central

Festa local. No hi ha nomenaments

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 FQ - Física I Química 	19.555
2 LE - L. Castellana I Literatura 	28.392
3 GE - Geografia I Història 	24.091
4 PSI - Orientació Educativa 	54.805 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 GE - Geografia I Història 	20.752

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	21.503
2 MA - Matemàtiques 	71.306
3 FQ - Física I Química 	24.898
4 CN - Biologia I Geologia 	23.512
5 DI - Dibuix 	22.491
6 PSI - Orientació Educativa 	48.104 

Terres de l'Ebre

No hi ha vacants ni substitucions per aquesta adjudicació
 

Històric

 
1) , 2) podeu consultar els requisits a la plana web del Departament