Normes actualment vigents de participació i documentació requerida i justificativa

Extret dels Annexos 1 i 2 de la RESOLUCIÓ EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

1 Normes generals de participació

1.1 Requisits

Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents:

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'altres estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i cos de professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de docència d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 276/2007 de 23 de febrer.

f) Per a les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes estar en possessió del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes.

Els certificats d'aptitud pedagògica (CAP), els títols d'especialització didàctica i els certificats de qualificació pedagògica (CQP) obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acrediten la formació pedagògica i didàctica.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 4 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, quedaran exempts d'aquest requisit els qui acreditin haver prestat serveis docents abans del termini del curs 2008-2009 durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats en els nivells d'ESO, batxillerat, formació professional i idiomes.

Així mateix, estan exempts d'aquest requisit els candidats que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari els que estiguin en possessió de les llicenciatures en pedagogia, psicopedagogia, ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació), del títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general), o del títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa), sempre que s'hagin obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent, aquest requisit no s'exigeix per impartir especialitats del cos de professors tècnics de formació professional del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i el cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 23.11.2009).

També es considera equivalent al nivell de suficiència de català C, als efectes de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, l'acreditació de la titulació del Cicle Elemental e Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Queden exempts d'aquest requisit els candidats que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, a partir de l'any 1996, ja van estar exempts o van ser aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i, per tant, només cal que els participants al·leguin, però no acreditin, aquest requisit d'exempció en el moment d'emplenar la sol·licitud de participació.

h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual es pretén accedir.

i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar d'acord amb l'annex 4.

1.2 Prova d'idoneïtat

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius, cal superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris:

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615 Operacions de processos

618 Perruqueria

623 Producció en arts gràfiques

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts: una primera part en la qual s'han de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'ha de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'internet (http://www.xtec.es/fp) (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de cicles formatius i dintre d'aquest anar a currículum).

La durada aproximada de la prova és de quatre hores i la realitza una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació de l'àrea de formació professional o un professor de l'especialitat, que la presideix, i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Les persones que acreditin l'experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i l'especialitat corresponent de sis mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no han de realitzar aquesta prova.

A fi de tenir l'exempció de l'esmentada prova d'idoneïtat han d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora o en el moment que es determini en la convocatòria de la prova.

La documentació que cal aportar per l'exempció de la prova serà:

Per a les persones que han treballat com assalariades:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l'empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes que es faci la prova.

2. Certificat de l'empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIE de l'empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui

2. Liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

S'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació no hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consisteix en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un/a inspector d'Educació o un director d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

També s'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny, sempre que les persones que han d'ocupar aquests llocs de treball no hagin prestat serveis en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació durant un mínim de 6 mesos en l'especialitat.

Les especialitats per les quals s'ha de superar una prova d'idoneïtat són:

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

722 Mitjans informàtics

724 Vidre

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria, bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

Amb la publicació de la llista provisional admesos i exclosos establerta a l'apartat 3 d'aquest annex es farà pública la data i hora de realització de la prova de capacitació per aquelles especialitats per a les quals es requereixi.

El fet de no assistir a la realització de la prova o resultar no apte suposarà l'exclusió del candidat per aquesta especialitat a la llista definitiva i, en el cas de ser l'única especialitat demanada, l'exclusió de la llista definitiva.

Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que caldrà presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanat com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.

2 Procediment i formalització de la sol·licitud

2.1 Instruccions per omplir la sol·licitud

El Departament d'Educació a través de l'adreça d'internet http://www.gencat.cat/educacio posarà a disposició de les persones interessades, la sol·licitud que hau de formalitzar mitjançant procediment telemàtic i a la qual hauran d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya.

Els terminis per presentar sol·licituds, les especialitats a les quals es pot accedir i les àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació e Barcelona) que necessiten disposar de nous candidats per formar part de la borsa de treball de personal interí docent es faran públics en el DOGC, per resolució de la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu i mitjançant l'adreça d'Internet esmentada anteriorment, al llarg del curs escolar, en funció de les necessitats de cobertura dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions. Per tant, cal que els interessats consultin, tant el DOGC com l'esmentada pàgina d'internet, per conèixer les noves convocatòries d'admissió a la borsa de treball.

Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades personals.

Dades acadèmiques.

Cossos i especialitats en els quals desitgen treballar i per les quals estan degudament capacitats.

Àmbits territorials.

Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut les pot actualitzar, tenint en compte que s'han de sol·licitar, almenys, dos àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació de Barcelona), en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona (inclòs l'àrea territorial sol·licitada com a preferent), els dos serveis territorials, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d'escollir les comarques de Girona o de Lleida.

Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, i per treballar a jornada sencera, es podran demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona, districtes), comarques o l'àrea territorial fins completar tot el territori.

A continuació, opcionalment, es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades reduïdes sense que sigui necessari completar tot el territori.

El fet de sol·licitar àmbits territorials per treballar a algun tipus de jornada reduïda implica l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats per aquesta jornada dins d'aquests àmbits territorials.

Per últim, s'ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, si s'escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l'àrea territorial demanada com a preferent. No s'adjudicarà cap destinació d'ofici fora de l'àmbit territorial demanat a la sol·licitud explícitament

Disponibilitat per prestar serveis en llocs de treball i centres especials.

Mèrits al·legats referents a l'experiència professional docent i la formació acadèmica segons els criteris establerts en el barem que figura a l'annex 2 i on consten els documents justificatius d'aquests mèrits.

En el moment d'escollir l'àrea territorial preferent cal que el candidat tingui en compte les especialitats convocades en els diferents serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona per tal que aquesta elecció li proporcioni a curt termini una destinació.

2.2 Tramitació

Una vegada emplenada la sol·licitud, tramitada i registrada per via telemàtica definitivament, es considera presentada davant de l'Administració i, després d'aquesta tramesa, no es pot modificar. A partir de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos s'establiran terminis per introduir en la sol·licitud les modificacions que els interessats considerin oportunes en funció dels canvis de necessitats i expectatives que s'hagin pogut originar durant el curs escolar.

Efectuada la tramitació i registre de la sol·licitud, cal imprimir el document que genera el sistema i en el qual figuraran les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, dades personals, dades acadèmiques, especialitats i àmbits territorials demanats, els llocs de treball i centres especials demanats i puntuacions dels apartats de l'autobarem.

Així mateix, l'aplicació informàtica origina un document on s'especifica la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud que l'interessat ha d'adjuntar i presentar conjuntament amb el model de declaració jurada o promesa (apartat 1.1.d) que també facilitarà el sistema, en el registre del servei territorial del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona demanat com a preferent, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

3 Contingut i publicació de la llista de persones admeses i excloses

3.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que en cada cas hagin estat demanats com a preferents, comproven la documentació justificativa aportada pels candidats i revisen la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui.

Abans de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu fa pública la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions. En aquesta llista, que s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i del Departament d'Educació i a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/educacio, hi ha de constar, almenys, les dades següents:

Cognoms i nom.

Número del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no tingui l'espanyola.

Especialitats per a les quals estigui capacitat i pugui impartir.

Titulació acadèmica.

Puntuació total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.

Número d'ordre que ocupa a la llista.

Àrea territorial sol·licitat com a preferent.

Motiu d'exclusió dels candidats provisionalment exclosos.

L'ordenació dels participants es farà d'acord amb la puntuació total obtinguda i en el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex.

b) Més puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex 3.

c) Més edat.

3.2 Termini de reclamacions i de presentació de documentació acreditativa de mèrits al·legats

S'ha d'obrir un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de la llista provisional d'admesos i exclosos, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials o el Consorci d'Educació e Barcelona que hagin demanat com a preferent o presentar, si s'escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació sempre que aquests hagin estat assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses.

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu estima o desestima les reclamacions presentades i admet, o no, la nova documentació justificativa lliurada, mitjançant la resolució en què es faci pública la llista definitiva d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris dependents del Departament d'Educació. La llista esmentada s'exposa en el tauler d'anuncis del Departament d'Educació, en els dels serveis territorials, en el del Consorci d'Educació de Barcelona i també pot consultar-se mitjançant l'adreça d'Internet anteriorment esmentada.

Amb la publicació de la llista definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideren efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el número d'ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits.

Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l'Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions ha comès falsedat en la presentació dels documents justificatius, se li rescindirà el nomenament, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

4 Adjudicació a llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions

A les persones que entrin a formar part de la borsa de treball de personal interí docent se'ls adjudica destinació dins l'àmbit de l'àrea territorial demanada com a preferent seguint el procediment que per a cada curs escolar estableixi el Departament d'Educació en les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o substitució a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una disminució física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminució i l'exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest ha de rebre una atenció preferent a l'hora d'adjudicar-li destinació, per tal d'adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat.

5 Nomenament com a personal interí/substitut docent

Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona adjudiquin un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions, aquest rep una credencial de nomenament on s'especifiquen les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ha d'ocupar, i el motiu que ha originat la vacant o substitució. L'Administració no pot modificar unilateralment les dates especificades a la credencial, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada d'un funcionari, la qual cosa provocarà el cessament del professorat nomenat.

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d'acceptació del nomenament, la persona interessada ha de presentar una declaració jurada conforme no treballa en cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L'ocupació d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requerirà la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que només s'atorgarà en els casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, el professorat nomenat podrà imprimir-se a través del portal ATRI el document de nomenament corresponent, que tindrà validesa legal a tots els efectes.

Documentació justificativa dels requisits

1. Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, s'ha de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels casos el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, s'hi ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació haurà de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

3. Exclusivament per als cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors d'escoles oficials d'idiomes, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. També podrà justificar-se mitjançant el resguard d'haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del títol de màster s'al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos haurà de constar el nivell en el qual s'han prestat serveis.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta