Nomenaments telemàtics

Funcionament del procés d'adjudicació telemàtica

 • A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels Serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran1) a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.

En general, els nomenaments telemàtics es faran dimarts i divendres

 • Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís mitjançant un SMS i un missatge de correu electrònic.

La no recepció del correu electrónic i SMS enviats no és motiu que justifiqui la possible manca d'accès al resultat de l'adjudicació

 • Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis Territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada (per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi XTEC). Tot seguit, cal realitzar els passos següents:
  1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
  2. imprimir la credencial (en format PDF).
 • El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
 • Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
 • La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
  1. una fotocòpia del DNI,
  2. una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
  3. un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
  4. l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
  5. l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
  6. la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat,
  7. la sol·licitud de compatibilitat (si s'escau) i
  8. si encara no s'ha presentat als serveis territorials, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Admnistració per comprovar la veracitat de la declaració.
 • La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de nomenament.
 • Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a internet, es pot anar:

 • a la seu dels Serveis Territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament 902 532 100, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments

Departament d'Ensenyament-Serveis Centrals (Via Augusta-Barcelona)
93 400 69 00

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

17/04

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	32.175
2 MU - Música	67.404
3 193 - Anglès Eoi	71.897
4 AN - Anglès	51.318
5 MA - Matemàtiques	72.655
6 LE - L. Castellana I Literatura	54.302
7 FI - Filosofia	40.480
8 PSI - Orientació Educativa	27.792
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	72.857
10 625 - Serveis A La Comunitat	51.131

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	70.588
2 LC - L. Catalana I Literatura	73.009
3 LE - L. Castellana I Literatura	71.862
4 PSI - Orientació Educativa	60.237
5 GE - Geografia I Història	30.407

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.325
2 LE - L. Castellana I Literatura	
3 MA - Matemàtiques	73.198

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 LE - L. Castellana I Literatura	64.547
2 FI - Filosofia	43.542
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	48.035
4 TEC - Tecnologia	58.961

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 MU - Música	61.762
2 EF - Educació Física	46.812
3 GE - Geografia I Història	49.834

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària	60.472
2 621 - Processos Comercials	67.260
3 712 - Disseny Gràfic	61.351
4 EF - Educació Física	43.600
5 ECO - Economia	70.940
6 PSI - Orientació Educativa	50.792
7 GE - Geografia I Història	48.510

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	71.036
2 502 - Anàlisi I Química Industrial	61.382
3 AN - Anglès	1.880
4 LE - L. Castellana I Literatura	66.281

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix	52.236
2 EF - Educació Física	42.529
3 GE - Geografia I Història	40.206
4 518 - Processos Sanitaris	70.286

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	49.740
2 GE - Geografia I Història	44.454
3 PSI - Orientació Educativa	50.302
4 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics	27.273
5 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	40.559
6 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	61.362
7 TEC - Tecnologia	71.819

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 626 - Serveis De Restauració	40.503
2 EF - Educació Física	8.450
3 LE - L. Castellana I Literatura	73.074
4 LC - L. Catalana I Literatura	41.750
 

Històric

1) d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.