Nomenaments telemàtics

Funcionament del procés d'adjudicació telemàtica

 • A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels Serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran1) a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.

En general, els nomenaments telemàtics es faran dimarts i divendres

 • Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís mitjançant un SMS i un missatge de correu electrònic.

La no recepció del correu electrónic i SMS enviats no és motiu que justifiqui la possible manca d'accès al resultat de l'adjudicació

 • Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis Territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada (per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi XTEC). Tot seguit, cal realitzar els passos següents:
  1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
  2. imprimir la credencial (en format PDF).
 • El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
 • Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
 • La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
  1. una fotocòpia del DNI,
  2. una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
  3. un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
  4. l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
  5. l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
  6. la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat,
  7. la sol·licitud de compatibilitat (si s'escau) i
  8. si encara no s'ha presentat als serveis territorials, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Admnistració per comprovar la veracitat de la declaració.
 • La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de nomenament.
 • Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a internet, es pot anar:

 • a la seu dels Serveis Territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament 902 532 100, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments

Departament d'Ensenyament-Serveis Centrals (Via Augusta-Barcelona)
93 400 69 00

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

16/01

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	40.824
2 LC - L. Catalana I Literatura 	66.483
3 MA - Matemàtiques 	35.031
4 FQ - Física I Química 	61.142
5 CLA - Cultura Clàssica 	58.916
6 GE - Geografia I Història 	31.373
7 CN - Biologia I Geologia 	42.271
8 DI - Dibuix 	30.424
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	58.270
2 LE - L. Castellana I Literatura 	63.213
3 CN - Biologia I Geologia 	66.047
4 PSI - Orientació Educativa 	45.630
5 GE - Geografia I Història 	48.828 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.589
2 193 - Anglès Eoi 	
3 FI - Filosofia 	30.308
4 GE - Geografia I Història 	49.146
5 PSI - Orientació Educativa 	31.760
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	52.268 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	58.165
2 DI - Dibuix 	50.437
3 EF - Educació Física 	44.380
4 GE - Geografia I Història 	49.183
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	62.802 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.946
2 FI - Filosofia 	55.519
3 MA - Matemàtiques 	
4 TEC - Tecnologia 	
5 622 - Processos De Gestió Administrativa 	

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 716 - Història De L'Art 	50.041
2 TEC - Tecnologia 	31.607
3 MU - Música 	67.423
4 GE - Geografia I Història 	49.154 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	61.264
2 LC - L. Catalana I Literatura 	
3 MU - Música 	16.603
4 DI - Dibuix 	57.316
5 FQ - Física I Química 	66.233
6 CN - Biologia I Geologia 	57.342
7 TEC - Tecnologia 	67.322
8 EF - Educació Física 	30.320
9 LE - L. Castellana I Literatura 	26.457
10 PSI - Orientació Educativa 	59.763 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.682
2 LC - L. Catalana I Literatura 	28.655
3 CN - Biologia I Geologia 	28.957
4 GE - Geografia I Història 	32.596
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.380

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	44.214
2 LE - L. Castellana I Literatura 	66.261
3 MA - Matemàtiques 	66.232
4 FQ - Física I Química 	66.323
5 DI - Dibuix 	20.231
6 GE - Geografia I Història 	30.334
7 PSI - Orientació Educativa 	49.375
8 502 - Anàlisi I Química Industrial 	65.879
9 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	31.893 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 516 - Processos Industria Alimentaria 	32.379
2 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	60.961
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	49.049
4 625 - Serveis A La Comunitat 	25.522
5 LC - L. Catalana I Literatura 	56.832
6 GE - Geografia I Història 	35.018
7 MA - Matemàtiques 	61.256
8 TEC - Tecnologia 	40.829 
 

Històric

1) d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.