Nomenaments telemàtics

Funcionament del procés d'adjudicació telemàtica

 • A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels Serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran1) a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.

En general, els nomenaments telemàtics es faran dimarts i divendres

 • Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís mitjançant un SMS i un missatge de correu electrònic.
 • Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis Territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per a fer-ho, cal seguir els passos següents:
  1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
  2. imprimir la credencial (en format PDF).
 • El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
 • Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
 • La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
  1. una fotocòpia del DNI,
  2. una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
  3. un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
  4. l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
  5. l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
  6. la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat,
  7. la sol·licitud de compatibilitat (si s'escau) i
  8. si encara no s'ha presentat als serveis territorials, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Admnistració per comprovar la veracitat de la declaració.
 • La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de nomenament.
 • Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a internet, es pot anar:

 • a la seu dels Serveis Territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament 902 532 100, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments

Departament d'Ensenyament-Serveis Centrals (Via Augusta-Barcelona)
93 400 69 00

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

21/04

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	41.419
2 TEC - Tecnologia 	27.359
3 GE - Geografia I Història 	40.402
4 PSI - Orientació Educativa 	49.136
5 501 - Administració D'Empreses 	70.473
6 622 - Processos De Gestió Administrativa 	70.496
7 625 - Serveis A La Comunitat 	40.787 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	63.616
2 193 - Anglès Eoi 	57.883
3 AN - Anglès 	49.779
4 EF - Educació Física 	25.770
5 LC - L. Catalana I Literatura 	70.700
6 LE - L. Castellana I Literatura 	24.498
7 CN - Biologia I Geologia 	51.434
8 ECO - Economia 	55.609
9 PSI - Orientació Educativa 	48.899
10 GE - Geografia I Història 	40.965
11 FI - Filosofia 	41.912 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	60.265
2 LC - L. Catalana I Literatura 	70.772
3 LE - L. Castellana I Literatura 	52.427
4 MA - Matemàtiques 	71.147
5 CN - Biologia I Geologia 	28.603
6 DI - Dibuix 	41.891
7 608 - Laboratori 	
8 TEC - Tecnologia 	

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	42.084
2 LC - L. Catalana I Literatura 	71.348
3 LE - L. Castellana I Literatura 	70.862
4 FI - Filosofia 	40.559
5 MA - Matemàtiques 	58.817
6 EF - Educació Física 	41.923
7 GE - Geografia I Història 	26.533 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	23.640
2 MU - Música 	64.733
3 AN - Anglès 	54.893
4 CN - Biologia I Geologia 	24.707
5 FQ - Física I Química 	71.034
6 LE - L. Castellana I Literatura 	28.147
7 PSI - Orientació Educativa 	47.957
8 TEC - Tecnologia 	49.129 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.148
2 FQ - Física I Química 	44.631
3 MU - Música 	27.764
4 PSI - Orientació Educativa 	24.195
5 GE - Geografia I Història 	40.488
6 FI - Filosofia 	57.087 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	51.308
2 518 - Processos Sanitaris 	70.094
3 AN - Anglès 	52.228
4 FQ - Física I Química 	57.642 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 CN - Biologia I Geologia 	56.656
2 DI - Dibuix 	43.488 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	9.871
2 MU - Música 	12.640
3 MA - Matemàtiques 	71.201
4 FQ - Física I Química 	60.425
5 DI - Dibuix 	25.256
6 EF - Educació Física 	27.892
7 PSI - Orientació Educativa 	49.714
8 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	22.992
9 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	71.127
10 621 - Processos Comercials 	50.155
11 623 - Producció En Arts Gràfiques 	17.047 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 DI - Dibuix 	20.719
2 LE - L. Castellana I Literatura 	44.555 
 

Històric

1) d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.