Nomenaments telemàtics

Funcionament del procés d'adjudicació telemàtica

 • A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels Serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran1) a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.

En general, els nomenaments telemàtics es faran dimarts i divendres

 • Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis Territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís mitjançant un SMS i un missatge de correu electrònic.

La no recepció del correu electrónic i SMS enviats no és motiu que justifiqui la possible manca d'accès al resultat de l'adjudicació

 • Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis Territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada (per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi XTEC). Tot seguit, cal realitzar els passos següents:
  1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
  2. imprimir la credencial (en format PDF).
 • El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
 • Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
 • La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
  1. una fotocòpia del DNI,
  2. una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
  3. un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
  4. l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
  5. l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
  6. la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat,
  7. la sol·licitud de compatibilitat (si s'escau) i
  8. si encara no s'ha presentat als serveis territorials, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Admnistració per comprovar la veracitat de la declaració.
 • La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de nomenament.
 • Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a internet, es pot anar:

 • a la seu dels Serveis Territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament 902 532 100, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Accés directe als nomenaments de tots els Serveis Territorials

El dia de l'adjudicació, normalment, dimarts i divendres abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Serveis territorials i aneu a Servei territorial > Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial > Personal convocat als actes per número d'ordre

Consorci Barcelona Barcelona Comarques Baix Llobregat Maresme-V.Oriental Vallès Occidental Catalunya Central
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri sec pri
Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
Nomenaments telemàtics sec pri sec pri sec pri sec pri
Substitucions de difícil cobertura sec pri sec pri sec pri sec pri

Procediment d'adjudicació de les substitucions de difícil cobertura

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

Webs dels Serveis Territorials

Adreces electròniques i telèfons per a la gestió dels nomenaments

Departament d'Ensenyament-Serveis Centrals (Via Augusta-Barcelona)
93 400 69 00

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial

19/09

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	26.485
2 LC - L. Catalana I Literatura 	44.737
3 AN - Anglès 	48.320
4 FR - Francès 	50.065
5 609 - Manteniment Vehicles 	43.504
6 MA - Matemàtiques 	44.375
7 FQ - Física I Química 	42.403
8 TEC - Tecnologia 	48.199
9 LE - L. Castellana I Literatura 	41.367
10 GE - Geografia I Història 	31.319
11 CN - Biologia I Geologia 	28.732
12 FI - Filosofia 	32.316
13 ECO - Economia 	56.962
14 DI - Dibuix 	22.694
15 501 - Administració D'Empreses 	52.149
16 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.420
17 626 - Serveis De Restauració 	41.222
18 716 - Història De L'Art 	30.742
19 813 - Tècniques Ceràmiques 	57.656 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	62.392
2 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	59.120
3 621 - Processos Comercials 	59.128
4 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.545
5 708 - Dibuix Tècnic 	31.768
6 AN - Anglès 	59.286
7 DI - Dibuix 	49.604
8 EF - Educació Física 	42.503
9 FR - Francès 	66.334
10 TEC - Tecnologia 	64.196
11 FQ - Física I Química 	67.372
12 LC - L. Catalana I Literatura 	65.655
13 LE - L. Castellana I Literatura 	59.185
14 CN - Biologia I Geologia 	64.670
15 ECO - Economia 	63.958
16 PSI - Orientació Educativa 	45.120
17 GE - Geografia I Història 	40.693 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	59.671
2 193 - Anglès Eoi 	
3 FR - Francès 	61.243
4 AL - Alemany 	60.112
5 LE - L. Castellana I Literatura 	61.537
6 CLA - Cultura Clàssica 	30.353
7 FI - Filosofia 	52.261
8 MA - Matemàtiques 	
9 FQ - Física I Química 	65.378
10 CN - Biologia I Geologia 	64.417
11 ECO - Economia 	65.737
12 DI - Dibuix 	
13 GE - Geografia I Història 	40.711
14 PSI - Orientació Educativa 	45.473
15 505 - Formació I Orientació Laboral 	48.280
16 518 - Processos Sanitaris 	64.026
17 625 - Serveis A La Comunitat 	47.013
18 TEC - Tecnologia 	66.999 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.615
2 LE - L. Castellana I Literatura 	64.209
3 FI - Filosofia 	41.776
4 CN - Biologia I Geologia 	41.171
5 DI - Dibuix 	46.885
6 GE - Geografia I Història 	40.245
7 PSI - Orientació Educativa 	50.182
8 505 - Formació I Orientació Laboral 	50.881
9 TEC - Tecnologia 	44.874
10 625 - Serveis A La Comunitat 	47.427 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 133 - Alemany Eoi 	64.454
2 AN - Anglès 	56.912
3 CLA - Cultura Clàssica 	
4 CN - Biologia I Geologia 	60.570
5 DI - Dibuix 	50.051
6 EF - Educació Física 	42.663
7 502 - Anàlisi I Química Industrial 	64.671
8 FQ - Física I Química 	64.709
9 GE - Geografia I Història 	40.686
10 LE - L. Castellana I Literatura 	62.483
11 PSI - Orientació Educativa 	48.620
12 TEC - Tecnologia 	63.897
13 501 - Administració D'Empreses 	66.579
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	49.182
15 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	48.888
16 510 - Organització I Gestió Comercial 	61.809
17 518 - Processos Sanitaris 	67.270
18 621 - Processos Comercials 	66.300 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 625 - Serveis A La Comunitat 	40.560
2 193 - Anglès Eoi 	58.308
3 AN - Anglès 	56.218
4 DI - Dibuix 	47.590
5 LE - L. Castellana I Literatura 	
6 MU - Música 	
7 CN - Biologia I Geologia 	41.815
8 GE - Geografia I Història 	31.432 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 601 - Cuina I Pastisseria 	
2 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	52.659
3 AN - Anglès 	62.064
4 MU - Música 	12.414
5 DI - Dibuix 	44.832
6 FQ - Física I Química 	57.282
7 ECO - Economia 	58.310
8 CN - Biologia I Geologia 	40.912
9 TEC - Tecnologia 	55.282
10 LE - L. Castellana I Literatura 	59.511
11 GE - Geografia I Història 	
12 PSI - Orientació Educativa 	52.958 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	25.078
2 609 - Manteniment Vehicles 	
3 622 - Processos De Gestió Administrativa 	52.095
4 625 - Serveis A La Comunitat 	47.615
5 MU - Música 	
6 AN - Anglès 	42.678
7 FR - Francès 	
8 LC - L. Catalana I Literatura 	26.318
9 LE - L. Castellana I Literatura 	49.972
10 CN - Biologia I Geologia 	16.286
11 EF - Educació Física 	43.297
12 FI - Filosofia 	28.158
13 MA - Matemàtiques 	56.689
14 505 - Formació I Orientació Laboral 	31.786
15 524 - Sistemes Electrònics 	66.282
16 TEC - Tecnologia 	57.091 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MU - Música 	57.985
2 LC - L. Catalana I Literatura 	42.087
3 LE - L. Castellana I Literatura 	51.105
4 FI - Filosofia 	31.253
5 MA - Matemàtiques 	59.649
6 CN - Biologia I Geologia 	30.764
7 ECO - Economia 	64.239
8 DI - Dibuix 	52.033
9 EF - Educació Física 	32.280
10 GE - Geografia I Història 	41.180
11 PSI - Orientació Educativa 	45.470
12 501 - Administració D'Empreses 	59.393
13 524 - Sistemes Electrònics 	57.594
14 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	57.994
15 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	26.857
16 625 - Serveis A La Comunitat 	41.961
17 TEC - Tecnologia 	49.346 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	57.275
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.865
3 AN - Anglès 	35.002
4 CN - Biologia I Geologia 	41.878
5 LE - L. Castellana I Literatura 	57.210 
 

Històric

1) d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.