Oposicions 2018

Oferta pública d'ocupació

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

Cos de professors d'ensenyament secundari:

–1.442 places

–places addicionals (10%): 160 places

Total de places: 1.602

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes:

–13 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 14

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny:

–10 places

–places addicionals (10%): 1 plaça

Total de places: 11

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Procediment previst segons la normativa vigent

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1)

Temaris vigents corresponents a les especialitats previstes

Butlletí electrònic amb l'actualitat sobre les Oposicions 2018

Posa “Sí” a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a “Modificar dades”): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

https://www.facebook.com/groups/oposicions2018 També pots unir-te al nostre grup de Facebook “Oposicions 2018”

Curs de preparació per a les oposicions

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix 3 torns d'un curs telemàtic de preparació de la programació didàctica.

Adquisició de noves especialitats (previstes per a l'any 2018)

El procediment vigent és l'“Adquisició de noves especiaitats” regulat pel títol V del Reial Decret 276/2007 de 23 de febrer. Concretament el més relevant és:

“Artículo 54. Adquisición de nuevas especialidades por funcionarios de otros cuerpos.

1. Los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, podrán adquirir nuevas especialidades, dentro del cuerpo al que pertenecen, mediante el procedimiento y con los requisitos que se establecen en este artículo.

2. Quienes deseen participar en los procedimientos de adquisición de una nueva especialidad deberán poseer el nivel de titulación y los demás requisitos que se exigen para el ingreso libre en dicha especialidad.

3. La prueba consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por el aspirante de entre los extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad atendiendo a los siguientes criterios:

a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas.

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.

La duración y características de esta prueba se fijarán en la convocatoria por la Administración educativa convocante.

Para aquellas especialidades en que así se determine, la prueba podrá incorporar contenidos de carácter práctico. En el caso de especialidades propias de las Enseñanzas Artísticas que atienden exclusivamente las enseñanzas artísticas superiores, en esta parte práctica, se deberá acreditar, además, la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas.

4. La valoración de la prueba será de «apto» o «no apto» y obtendrán la nueva especialidad únicamente quienes hayan sido calificados con «apto».”

D'acord amb aquest RD s'han convocat procediments a altres Comunitats en els darrers anys. Exemples:

  • Madrid: és treuen les boles, l'aspirant disposa de 2 hores per preparar el tema aportant tot el material que consideri oportú i la defensa davant del tribunal durant 45 minuts. Posteriorment hi ha un exercici pràctic similar al dels aspirants del torn lliure. No hi havia limitació de places per aquest torn.
  • València: és treuen les boles, l'aspirant disposa d'1 hora per preparar el tema aportant tot el material que consideri oportú i la defensa davant del tribunal durant 45 minuts. NO hi ha exercici pràctic.

Darreres novetats sobre oposicions

1) Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.