Llicències

Per malaltia

Documentació i sol·licitud: baixa mèdica oficial a partir del 3r dia (al 4t dia s’ha de presentar obligatòriament).

Aquesta llicència s'obté presentant a la delegació corresponent la baixa mèdica, de forma que el funcionari gaudeix d'una llicència per malaltia pel mateix temps per al qual el metge hagi signat la baixa. Aquesta baixa l’ha de comunicar immediatament al director del centre, i li ha de fer arribar el comunicat de baixa com a molt tard l'endemà de la seva expedició. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal (IT), per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius s’acreditaran amb un document de presència o atenció mèdica, o bé mitjançant el model “Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament i als propis centres.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius:

 • Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis.
 • Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Durada: fins a 18 mesos.

Retribucions: el 1r, 2n i 3r dia es cobra el 50% del sou; del 4t. al 20è dia el 75%; a partir del dia 21, el 100% del sou. Si la causa de la IT és deguda a accident laboral, in itinere, hospitalització o cirurgia, tractaments oncològics, o malaltia professional es cobra el 100% del sou. Les dones embarassades i les víctimes de violència de gènere que causin baixa per IT també cobraran la totalitat del sou.

Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.

A partir del quart mes el Departament d'Ensenyament abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.

Observacions: un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball.

El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l’alta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent. En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).

Professorat interí i substitut: Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'acaba en el seu transcurs, es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys.
Si al començament del curs s'està en situació de malaltia, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre.
Mentre el personal interí romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. Quan finalitzi el període de baixa la persona interina s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui segons l'ordre assignat a la borsa de treball.
En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.

Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art.69.3; Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95; Llei 40/2007, de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; Instruccions d'organització i funcionament dels centres docents públics; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. Resolució de 24 d’octubre de 2012. Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent, apartat 5).


Estudis relacionats amb el lloc de treball

Sol·licitud: a la Delegació Territorial quan es convoca, adjuntant la documentació necessària i concretada en la convocatòria.

Documentació: la que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

Durada: cal veure la convocatòria. Normalment és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions: el temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius. Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents. Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries. El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions: les que s'estableixin en les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95.1.


Per l'exercici de funcions sindicals

Sol·licitud: ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui trameti la sol·licitud.

Durada: un curs escolar prorrogable sense cap tipus de limitació.

Observacions: hi ha reserva del lloc de treball. El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions: es tracta d'una llicència retribuïda amb el 100% de les retribucions que es perceben en el moment de l'alliberament, tant bàsiques com complementàries.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.


Llicència per estudis

Sol·licitud: cal sol·licitar-lo a la corresponent Delegació Territorial. Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre. La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent.

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més. Observacions: els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut. Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).
El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta llicència.

El professorat que gaudeix d’aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.

Retribucions: sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE (les quotes es regularitzen quan tornes a cobrar, però es pot contactar amb MUFACE per anar pagant-les, de forma que només restin les quotes dels dret passius)

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.1.


Atenció d'un familiar en cas de malaltia greu

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: un mínim de 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions: el familiar ha de ser-ho fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: sense retribució durant el temps de la llicència.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95.6.


Per risc durant l'embaràs

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: fins a 3 mesos, prorrogables per períodes mensuals.

Observacions: es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla, i així ho certifiqui el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora.

Per regla general, aquesta llicència no es concedeix al col·lectiu docent, ja que no es considera que, en aquest sentit, la nostra feina sigui de risc.

Retribucions: els tres primers mesos, el personal funcionari cobrarà el 100% dels seus drets econòmics a la nòmina del Departament. A partir del quart mes, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la incapacitat temporal. El personal interí i substitut cobrarà una part del Departament i una part de la Seguretat Social, si té contracte en vigor.

Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art. 69.3, segons el redactat que apareix a la Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral; Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs (BOE 05/08/03).


Assumptes propis

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari. Es comença a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, se'n torna a disposar de sis mesos més. El primer cop que es farà ús d'aquest nou període es començarà a computar, de bell nou, els dos anys.

Observacions: la concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. Només s'han de justificar els motius per a les llicències inferiors a 10 dies. El temps de llicència computa a efectes d'antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions: sense retribució durant el temps de la llicència.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.2 i 122 b); Llei 17/1997, de 24 de desembre, art.6.


Accident de treball: interins i substituts

 • Quan s'estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol•licitades, atenent el número d'ordre de la borsa de treball.
 • Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.
 • En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.
 • Aquesta situació també s’aplicarà en el cas d'una persona substituta sense nomenament a la qual se n'ofereixi un mentre estigui de baixa per accident laboral.

Passos a seguir:

 • La direcció del centre ha de complimentar un volant d’assistència mèdica i lliurar-lo a l'accidentat per anar a la mútua ASEPEYO. També ho ha de notificar als SSTT. Si l'accident és urgent es pot anar a un altre centre assistencial però, posteriorment, amb el volant, anar a la mútua.
 • Els serveis mèdics de la mútua facilitaran els volants de la baixa, que s'han de lliurar als Serveis Territorials el més aviat possible.
 • Cal guardar totes les factures de les despeses que generi l'accident.
 • Els documents que cal lliurar a la Seguretat Social són: volant d’assistència mèdica, impresos de notificació de l'accident (a omplir pels Serveis Territorials) i impresos de baixa mèdica que omplirà la mútua.
 • Si no hi ha baixa mèdica, cal lliurar a la mútua una relació dels fets.

Referències

Sol·licitud de llicència

Sol·licitud

Declaració jurada o promesa per llicència sense retribució per atendre un familiar.