PermisosDesplaçament en els casos d'adopció o acolliment internacional

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada.

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 b).


Prenatal

Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre.

Durada: pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

Observacions: les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, disposició final tercera i quarta.


Naixement, adopció o acolliment

Sol·licitud: a la direcció del Centre.

Durada: 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixement. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada s'amplia a 10 dies si són dos fills, i a 15 si en són tres o més.

Observacions: només el pot gaudir el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 12.


Maternitat

Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat.

Durada: 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.

Observacions: la persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui per part, acolliment o adopció múltiple.

En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permís, successivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al part. L'opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitor, pot ser revocada en qualsevol moment, si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció.

El Departament d'Ensenyament ha introduït a la Resolució d'adjudicacions provisionals per al curs 17-18 una mesura que perjudica els drets del professorat interí:

«El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament d’interí fins el 31 d’agost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l’adjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars».

Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol・licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a).


Paternitat

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: 4 setmanes consecutives, sense perjudici del dret al permís de maternitat.

Observacions: el progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement, des de la resolució judicial o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís. El progenitor d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c).


Per a atendre fills prematurs

Sol·licitud: se sol·licita a la direcció del centre i és de concessió obligatòria.

Durada: en el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 12 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions:
També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a).


Lactància

Sol·licitud: Als Serveis Territorials. El document acreditatiu és el llibre de família.

Durada: es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.

Observacions: el període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat. A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar per gaudir-ne en 24 jornades senceres consecutives (dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.

El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicada, de manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant i amb contracte d'1 de setembre a 31 d'agost.

Per sentència del Contenciós Administratiu, els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant)

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 48 f).


Per a atendre fills discapacitats

Sol·licitud: s'ha de demanar a la direcció del centre.

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Matrimoni o inici de convivència

Sol·licitud: als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada: 15 dies naturals consecutius.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9.


Matrimoni d'un familiar

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.


Per situacions de violència de gènere

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: el temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Observacions: també tenen dret a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21.


Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

Es tracta del permís d'una reducció d'almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions, que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.

Sol·licitud: als Serveis Territorials, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'entitat sanitària concertada corresponent.

Durada: fins que s'extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.

Observacions:

  • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
  • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
  • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
  • Posteriorment es determinarà quines són les malalties considerades greus.

Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L' ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora); en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'aplica al col·lectiu docent és la que senyala l'EBEP.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49, s'introdueix la lletra e) amb efectes d'1 de gener de 2011; Estatut dels Treballadors (ET), article 37, s'afegeix l'apartat 5 amb efectes d'1 de gener de 2011; Ley General de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38, apartat 1.c); Ley General de la Seguridad Social, s'afegeix al títol II, el capítol IV.


Mort, accident o malaltia greu d'un familiar

Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada: de primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.


Hospitalització d'un familiar

Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada: 2 dies hàbils si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i fins a 4 dies hàbils si és en una altra localitat. Es pot ampliar a 6 dies hàbils.

Observacions: únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19.


Permís sense retribució per a atendre un familiar

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: sense retribució mentre dura el permís.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Trasllat de domicili

Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Segons Instrucció de Funció Pública, el dies que corresponen per trasllat de domicili, quan hi ha canvi de localitat, depenen de la distància entre les dues localitats, d'acord amb els trams següents:
Fins a 15 km: 1 dia
De 16 a 50 km: 2 dies
De 51 a 150 km: 3 dies
Superior a 150 km: 4 dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no està subordinada a les necessitats del servei.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.b.


Per exàmens oficials i altres proves d'avaluació

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.


De flexibilitat horària recuperable

Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. L'absència s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22. Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt t).


Deure inexcusable

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.

Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions: es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar per escrit. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.d.


Formació permanent del professorat

Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: la de l'activitat.

Observacions: el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament quan així ho disposi el director o la directora dels Serveis Territorials.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt g).


Encàrrec de serveis

Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri. Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Vacances

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions: Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís.
També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.

Els substituts no poden accedir a aquest permís i els interins només en cas d'infantament durant el mes d'agost.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


Per votar en Eleccions Sindicals

«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació i durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.»

RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


Referències

Sol·licitud de permís