Mesa sectorial: Curs 2017-2018

Mesa sectorial de 10 de novembre de 2018

  • Esborrany de la Resolució de la Convocatòria del concurs oposició 2017.
  • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
  • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 d'octubre de 2018

  • Concursos oposició: Convocatòria concurs oposició 2017. Especialitats i places a convocar. Oferta parcial d’ocupació 2017.
  • Propera convocatòria Novaco (Borsa de treball).
  • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 6 d'octubre de 2018

  • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
  • Concursos oposició:

- Seleccionats d’ingrés lliure al concurs oposició 2016 amb serveis prestats com a interí/substitut.

- Relació entre plantilla i llocs opositables per cossos i especialitats (Dades a 27.9.2017).

  • Torn obert de paraules