Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)
Notes:
- El formulari està basat en el barem del Pacte per a la convocatòria de l'Accés a Càtedres signat a la Mesa Sectorial per ASPEPC·SPS.
- Consulteu el barem amb cura per tal d'assegurar-vos que els mèrits s'introdueixen en la casella adient.
- Un cop s'hagin introduit les dades en el formulari, si NO apareix l'indicatiu "desempat" en el subapartat corresponent, vol dir que s'hi ha assolit el màxim de puntuació.
- Aquells apartats on només figura com a opció l'alternativa "S" o "N" són aquells pels quals només és procedent si es poseeix o no el criteri demanat.
Si vols consultar els cursos de formació que has realitzat i que constan al registre del departament consulta aquesta pàgina
.Bloc 1


Treball Desenvolupat (màxim 5,5000 punts).

1.1 Antiguitat (Màxim apartat 1.1 -->4,0000 punts).
1.1 Antiguitat al cos (descomptats els 8 primers anys)...(màx 4)       Anys          Mesos   Punts.....0
Total apartat 1.1--->0 punts   desempat 4t
1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària... segons s’estableix a la base 6.4  (Màxim apartat 1.2 -->2,5000 punts).
1.2.1 ... com a director...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....   desempat 6è
1.2.2 ... com a cap d’estudis, secretari,...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 7è
1.2.3 ... com a cap de departament...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 8è
1.2.4 ... en altres òrgans de coordinació ...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 9è
1.2.5 ... com a tutor de l’ESO, del batxillerat...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 10è
1.2.6...per l’avaluació positiva de l’activitat docent...(màx 2,0)       Puntuació HIPOTÈTICA Punts.....  desempat 11è
1.2.7 ...com a professor tutor de professors...(màx 2,5)       Cursos Punts.....  desempat 12è
1.2.8 ... portant a terme funcions d’Inspecció ...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 13è
1.2.9 ... desenvolupant tasques a l’Administració educativa ...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 14è
1.2.10 ... desenvolupant tasques com a assessor tècnic docent..al Departament d’Educació o en els ICE...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 15è
1.2.11 ... llicència sindical...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 16è
1.2.12 ... membre del claustre al consell escolar...(màx 2,5)       Anys          Mesos  Punts.....  desempat 17è
Total apartat 1.2--->0 punts   desempat 5è

Total Bloc 1--->0 punts   desempat 1r

Bloc 2

Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts).

2.1 ...cursos superats de formació de no menys de 15 hores...(màx 3)       Hores                   Punts.....   desempat 18è
2.2...participació en grups de treball tutelats pels ICE,...(màx 3)       Cursos                   Punts.....   desempat 19è
2.3...cursos de no menys de 40 hores de formació en llengües estrangeres diferents ...(màx 0,25)       Hores                   Punts.....   desempat 20è

Total Bloc 2--->0 punts   desempat 2n

Bloc 3

Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts).

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).
3.1.1 ...premi extraordinari de llicenciatura 2,5 ptsPunts.....0
3.1.2 ...grau de llicenciatura, amb una nota igual o superior al notable...0,125 pts)Punts.....0
3.1.3.1 Per posseir el títol de doctor...0,80 ptsPunts.....0
3.1.3.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat...0,50 ptsPunts.....0
3.1.3.3 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats/Màster...0,50 ptsPunts.....0
3.1.3.4 Per la realització dels cursos o programes de doctorat...0,40 ptsPunts.....0
3.1.4.1 Titulacions universitàries de segon cicle...0,50 ptsPunts.....0
3.1.4.2 Titulacions universitàries de primer cicle...0,50 ptsPunts.....0
3.1.4.3 Màsters i postgraus... Nombre Punts.....   desempat 29è
3.1.5.1 Per cada titulació professional de música o dansa... Nombre Punts.....   desempat 30è
3.1.5.2 Per cada certificat d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes.. el certificat d’aptitud de l’escola oficial d’idiomes engloba els dos cicles.. Certificats EOI                  
Títols EOI cicle elemental  
Punts.....      TOTAL....0
Punts.....    desempat 31è
3.1.5.3 Per cada titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny ... Nombre Punts.....   desempat 32è
3.1.5.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional ... Nombre Punts.....   desempat 33è
3.1.5.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior ... Nombre Punts.....   desempat 34è
3.1.5.6 Per cada certificació d’idiomes de nivell igual o sup... Nombre Punts.....   desempat 35è
3.1.6 Pel diploma de mestre de català o pel certificat D...0,25 pts Punts.....0
Total apartat 3.1--->0 punts
3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1,5000 punts).
3.2.1 ..publicacions relacionades amb les especialitats docents...(màx 1)       Puntuació HIPOTÈTICA Punts.....  desempat 37è
3.2.2 ...participació en recerca educativa i activitats d’in... (màx 0,75)       Puntuació HIPOTÈTICA Punts.....  desempat 38è
3.2.3 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic...(màx 1,5)       Puntuació HIPOTÈTICA Punts.....  desempat 39è
3.2.4 ...activitats de formació o perfeccionament com a ponent, professor...(màx 1)       Hores   Punts.....  desempat 40è
3.2.5 ...tutorització de pràctiques en centres educatius de l’alumnat       Cursos Punts.....   desempat 41è
3.2.6 Mèrits artístics (màx 1)       Puntuació HIPOTÈTICA Punts.....  desempat 42è
3.2.7 ...especialitat d’educació física, per tenir la qualificació d’esportista d’alt nivell...0,5 Punts.....0
Total apartat 3.2--->0 punts

Total Bloc 3---> 0punts   desempat 3r