Desplaçaments (Professorat afectat per la supressió del lloc de treball)

Procediment en cas de pèrdua de destinació definitiva

Tot el procediment descrit podrà realitzar-se de forma presencial o telemàtica, d'acord amb el que preveu el punt 3 de la Resolució EDU/1051/2020 en relació a l'afectació que pugui derivar-se de les mesures que s'estableixin per la gestió de la pandèmia sanitària de la Covid-19.

Participació en les adjudicacions provisionals

El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu la RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig.

Tot i que el termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 17 de juny, si la tramitació i comunicació de la pèrdua de destinació fos posterior, es podrà presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació de la seva nova situació administrativa per part dels SSTT/CEB.

Criteris de supressió de places

1. En aplicació del DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (“Decret de plantilles“) es preveu que una sèrie de vacants siguin designades per les direccions com a llocs de treball específics, és a dir, proveïts a dit. Ara bé, segons la resolució de 22 de maig sobre criteris de confecció de plantilles:

“El nombre màxim de llocs de treball específics previst a l’article 9.3 del Decret 39/2014, de 25 de març, es podrà assolir progressivament al llarg de diferents cursos escolars a proposta de la direcció del centre i, en cap cas, ha de comportar el desplaçament d’un docent amb destinació definitiva d’un lloc de treball ordinari de la mateixa especialitat docent”

Important: la creació de llocs de treball “específics” no por comportar desplaçaments
2. La norma segons la qual si hi havia una càrrega horària lectiva de 4 hores setmanals, el lloc de treball ocupat per un professor amb destinació definitiva es mantenia en la plantilla d'un institut va ser eliminada en la Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018, per la qual cosa continua derogada.

3. En cap cas es pot produir el desplaçament forçós d'un professor amb més de 60 anys si el centre continua impartint els mateixos ensenyaments.

4. En cap cas es pot produir el desplaçament d'un professor perquè el centre estigui acollit a la modalitat de coordinació amb responsabilitats específiques i/o dedicació lectiva especial.

Per identificar el lloc de treball afectat per la minoració, un cop escoltada la direcció del centre, cal considerar, dels llocs de treball ordinaris, quines són les especialitats que tenen un excés d’hores més elevat i, d’entre aquestes, quina és la que té un nombre d’hores de currículum fix i variable més baix. S’ha de tenir en compte l’atribució d’hores corresponents al primer cicle de l’ESO quan es tracti de llocs reservats a funcionaris del cos de mestres.

Si cap especialitat s'ha buidat totalment d’hores de currículum, cal considerar:

· Nombre de llocs de treball assignats a cada especialitat, sobretot, en els casos d’especialitats que només tinguin un lloc de treball.

· Repartiment equilibrat entre les diferents especialitats que comprèn una àrea, matèria o àmbit.

· Equilibri d’hores de currículum variable entre les diferents especialitats.

· Assignació de reduccions d’hores lectives per a la gestió i coordinació entre les diferents especialitats.

· Planificació prevista de llocs de treball en els propers cursos escolars segons les necessitats d’escolarització.

Si un professor resulta afectat per la supressió d’un lloc de treball per insuficiència de càrrega horària, i té el requisit d’especialitat per impartir, en el mateix centre, ensenyaments corresponents a un altre lloc de treball (en què s’inclouen els llocs de treball destinats a la millora de l’atenció de l’alumnat d’ESO), no ocupat per professorat amb destinació definitiva, podria mantenir-se el primer lloc de treball i no assignar el segon lloc de treball a cap altre professor, amb el benentès que aquest imparteixi ensenyaments corresponents als dos llocs de treball.

4. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La direcció dels SSTT o del CEB han d'enviar a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat la documentació següent:

a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu distribuïda per especialitats.

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió.

c) Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat.

d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

5. Determinació del professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva i opció voluntària

La direcció del centre haurà de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball afectat i el secretari del centre, qui estendrà acta de la reunió. Es determinarà quin professor és afectat per la pèrdua de la destinació i es facilitarà la documentació i el model d’acta a què s'ha fet esment (subapartat c). Han de signar l'acta el director, el secretari tot el professorat convocat. La direcció del centre en trametrà una còpia als SSTT corresponents o al CEB i en lliurarà una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada, que n’haurà d’acusar la recepció.

Inicialment, es considerarà la possibilitat o no que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

Criteris

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat, s’aplicaran necessàriament els següents criteris (Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, BOE núm. 288 de 30 d'octubre de 2010) per determinar qui resulta afectat:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.

3. Any més recent d’ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Antiguitat del cos de catedràtics

Als funcionaris dels cossos de catedràtics, i a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

Resolució de desplaçament forçós i recurs d'alçada

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, el director dels SSTT o el gerent del CEB emetrà una resolució per la qual es declararà el desplaçament de la persona afectada.

La persona interessada podrà interposar recurs d’alçada en contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Opció de recuperació

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals, un professor afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2016, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2017-2018 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb dret preferent a ocupar una vacant (amb requisit d’especialització corresponent), en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

Professorat de més de 60 anys

El professorat de més de 60 anys (a 1 de setembre) podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció del centre, que ho farà constar a l’acta corresponent. Així, el professor afectat podrà romandre en el centre si s'hi imparteix alguna de les especialitats que té reconegudes. Se li assignarà horari que haurà de comprendre docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2017-2018, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2017-2018 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al professor afectat, sempre que compleixi els requisits d’especialitat per ocupar-la.

Referents normatius

- Instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de plantilles:

RESOLUCIÓ EDU/1051/20209, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

- Criteris de decisió del professorat que ha de ser desplaçat:

Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010)

- Confecció de plantilles i supressió o transformació dels actuals llocs de treball:

Resolució de 15 de maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents..

  • Darrera modificació: 02/06/2020 17:58