Els criteris de confecció dels horaris s’establiran d’acord amb l’article 22 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Correspon al claustre de professors apro- var els criteris que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i dels professors, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funciona ment del centre (NOFC).

És, per tant, molt important que en aquestes normes s’incloguin criteris que evitin abusos en l’elaboració dels horaris.

Correspon al director o directora del centre la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint en compte:

 • Les prescripcions curriculars que s’estableixen en la normativa vigent
 • Les característiques del centre
 • Les prioritats del projecte educatiu i del projecte de direcció
 • Les indicacions de caràcter general que s’inclouen en els documents d’organització i gestió dels centre
 • L’**especialitat i la preparació específica** dels professors

En l’elaboració de l’horari s’ha de tenir en compte tant les hores lectives com la resta d’horari fix. En establir aquestes hores cal:

 • Preveure el temps necessari per a la coordinació didàctica, per a la coordinació dels equips docents i per a l’atenció tutorial d’alumnes i les seves famílies;
 • Garantir que en cada període de classe i durant el temps d’esbarjo hi hagi els professors de guàrdia necessaris segons les característiques físiques i d’ocupació del centre.
 • Atendre altres aspectes relacionats amb la gestió i la coordinació que l’equip directiu prioritzi.

En l’horari dels professors cal respectar un mínim d’una hora d’interrupció al migdia per a les jornades en què es faci l’horari partit. En les NOFC cal preveure una compensació horària, en horari que no suposi reducció lectiva, per als professors que siguin membres electes del consell escolar. En l’horari dels professors de l’equip directiu no cal incloure-hi hores de guàrdia, però durant tot l’horari lectiu -i del migdia, si escau- cal que hi hagi present un càrrec directiu (excepcionalment es pot delegar en un càrrec de coordinació).

En el període no lectiu dels mesos de juny, juliol i setembre, mentre el centre romangui obert per tasques organitzatives, cal que hi hagi necessàriament un membre de l’equip directiu.

El director ha d’aprovar provisionalment l’horari i el claustre n’ha de comprovar l’adequació als criteris prèviament establerts. En cas contrari, s’han de fer les correccions oportunes a l’horari al més aviat possible, sens perjudici de la seva validesa provisional mentre no s’hagi esmenat. El director ha de preveure la difusió i publicitat suficients dels horaris.

El mes de juliol es considera reservat per tal que el professorat pugui fer activitats de formació, però la direcció del centre pot requerir la presència del professorat els primers dies de juliol en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari.

En les NOFC dels centres s'ha de preveure el dret a desconnectar digitalment de les activitats lectives i no lectives de caràcter telemàtic, respectant el temps de descans, les vacances i la conciliació familiar. Cal potenciar el respecte a les jornades laborals del professorat i lectives dels alumnes, limitant l’ús professional i educatiu de les comunicacions digitals fora d’hores de treball, sobretot en els casos de teletreball i activitat lectiva telemàtica.

L’horari de les activitats programades i que consten a la programació general anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de dilluns a divendres, de 37 hores i 30 minuts, i té la mateixa obligatorietat per als professors que l’horari habitual de feina. Dintre d’aquest horari, el director pot encarregar al professorat activitats fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que es superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director, amb hores.

No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un professor o professora, llevat de les sortides en què la programació general anual determini altres condicions que exigeixen una ràtio superior en el nombre d’acompanyants, valorades les condicions de seguretat i els requeriments de protecció dels alumnes.

Relació màxima d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides

ESO 20/1
Ensenyaments post-obligatoris 25/1

El personal acompanyant ha de quedar cobert per una pòlissa d’assegurances d’accidents i de responsabilitat civil i patrimonial.

Per poder exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l’autorització de compatibilitat corresponent (Llei 21/1987, de 26 de novembre).

El professorat pot sol·licitar reducció de jornada pels motius i situacions contemplats en la normativa vigent (veure apartat reduccions) que és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

Els funcionaris docents no universitaris poden sol·licitar una reducció de la meitat de la jornada per interès particular amb la deducció proporcional de retribucions.

   ◦ L’horari setmanal de dedicació al centre dels professors que tinguin concedida una reducció de jornada ha d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada laboral. Qui s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.
   ◦ A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà distribuir-se en 3, 4 o 5 dies, quan ho permeti l’organització horària del centre. Així mateix, es concedirà als funcionaris la part de la jornada que convingui als seus interessos personals quan sigui compatible amb les necessitats del servei i en funció del nombre de jornades concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
 • Darrera modificació: 11/07/2023 12:15