Jornada laboral del professorat (Instituts, Escoles d'Arts, EOI, CFA)

La jornada laboral ordinària dels professors de la plantilla és de 37 hores i 30 minuts setmanals, i es distribueix de la manera següent:

24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives (al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres) i 6 hores d'activitats complementàries, com són guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció educativa inclusiva, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, seminaris de coordinació d'equips directius, formació en el centre, la subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, i altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions.

6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica.

7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

La Disposició Addicional Trenta-unena de la Llei d’Educació de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya sobre condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Educació estableix en el seu punt 4: “L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals«.

(FONT: Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent.)

  • Darrera modificació: 11/07/2023 12:14