Jornada laboral del professorat (Instituts, Escoles d'Arts, EOI, CFA)

La jornada laboral ordinària dels professors de la plantilla és de 37 hores i 30 minuts setmanals, i es distribueix de la manera següent:

  • 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.
  • 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals ientitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
  • 7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
La Disposició Addicional Trenta-unena de la Llei d’Educació de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya sobre condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Educació estableix en el seu punt 4: “L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals«.
El còmput de 19 hores lectives inclou les eventuals sessions telemàtiques que es puguin programar eventualment

L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual d’un professor (Normes d’Organització i Funcionament del Centre, en endavant, NOFC). Els òrgans de coordinació didàctica han de preveure i elaborar material complementari de suport de les àrees o matèries que s'imparteixen en cadascun dels cursos del'etapa. El docent de guàrdia s'ha d'encarregar de facilitar aquest material a l'alumnat, vetllar per la seva realització i recollir-lo en finalitzar la sessió, per tenir-lo en compte en l'avaluació de l'alumnat.

Instituts, Escoles d’Art i Centres de Formació d’Adults: el director pot modificar amb caràcter transitori i provisional l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor per tal d’atendre hores de classe que quedarien sense impartir. La modificació pot afectar l’horari complementari fix.

(FONT: Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent.)

En l’educació d’adults, en funció de la planificació al llarg del curs dels diferents ensenyaments i nivells que s’imparteixen, es pot assignar als professors un nombre variable d’hores lectives setmanals, respectant, en tot cas, el còmput total anual d’hores.

  • Darrera modificació: 01/09/2020 10:30