Assignació de matèries i grups als docents

Al document “Personal docent” dels “Documents per a l’organització i gestió dels centres” es pot trobar la relació dels reials decrets i decrets que regulen l’atribució de matèries, assignatures i cursos a partir de l’especialitat docent. Es tracta de legislació bàsica d’obligada aplicació. Qualsevol atribució que no compleixi amb els criteris legalment establerts podrà ser recorreguda.

La normativa vigent no regula cap mena de prelació ni preferència a l’hora d’assignar grups i matèries. Només fixa com a criteris prioritaris el que estableix el projecte educatiu del centre i l’aplicació del projecte lingüístic.

L’assignació de matèries i grups és potestat de la direcció. Amb caràcter general, un cop escoltats els professors a través dels diferents òrgans de coordinació del centre, el director/a fa l’assignació de professors per a les matèries corresponents a cada ensenyament, prenent en consideració la concreció del currículum que s’estableix en el projecte del centre, i el criteri d’especialitat i expertesa dels professors. Cada centre pot establir els criteris d’assignació a les seves NOFC.

En tot cas, és el director/a del centre qui assigna les funcions de docència requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció.

Els claustres han de procurar que les normes d’organització dels centres incloguin criteris més específics a l’hora de repartir grups i matèries.

En qualsevol cas, l’atribució d’una matèria o grup està limitada per l’especialitat docent.

L’especialitat docent, adquirida per oposició o per qualsevol dels procediments de reconeixement previstos reglamentàriament (inclosa l’habilitació especial), atorga la capacitat i la idoneïtat per a impartir la docència en un determinat àmbit curricular. Tanmateix, tenir garantides aquesta capacitat i aquesta idoneïtat no exclou la possibilitat de tenir també prou competència per a impartir altres matèries quan la millor organització dels recursos disponibles ho requereixi.

El professorat té l’obligació d’impartir les matèries d’ESO i Batxillerat, i els mòduls i crèdits de cicles formatius associats a l’especialitat de la qual són titulars o de la qual tenen reconeguda l’habilitació especial, en la mesura que ocupin un lloc de treball que tingui assignats els continguts curriculars corresponents.

Cultura i Valors Ètics: L’ensenyament de la cultura i valors ètics és d’oferta obligatòria i l’avaluació s’ha de fer amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres matèries. Aquesta matèria s’ha d’assignar a professors de Filosofia o Cultura Clàssica. La matèria Fonaments de les arts s’ha d’assignar preferentment a professors de l’especialitat de dibuix.

Per poder impartir les matèries corresponents a una altra especialitat docent, els professors han de reunir els requisits de titulació i/o formació concordants amb les especialitats docents establertes.

Sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla, el director del centre pot atribuir als professors matèries, mòduls o crèdits diferents dels assignats a la seva especialitat o al lloc de treball que ocupen, sempre que:

  • El professor disposi de la titulació requerida.
  • Hagi impartit durant dos o més cursos, com a mínim, els continguts curriculars corresponents. 
  * Cal comptar amb l’acceptació de l’interessat.

L’assignació que compleixi els requisits anteriors serà efectiva, sense perjudici del dret que té el professor de presentar, davant el director del centre, una reclamació per escrit, en la qual exposi raonadament que no es considera prou capacitat per a impartir alguna de les matèries o mòduls que se li han assignat.

També té el dret a recórrer davant la direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona contra la resposta escrita, degudament motivada, del director en què li confirmi, si escau, l’assignació horària.

L’organització dels equips docents i dels grups d’ESO és potestat de la direcció respectant, entre d’altres, el criteri que el nombre de professors per a cada grup sigui el mínim en els primers cursos.

Les instruccions incloses al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” recomanen reduir al màxim el nombre de professors per grup estable. Cal recordar que aquesta reducció no pot fer-se efectiva sense respectar la legislació i normativa vigents relatives a les especialitats docents.

El director del centre assigna les tutories havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents.

Els recursos de personal inclouen dues hores lectives setmanals per a cada grup classe destinades a l’acció tutorial (ESO) i una hora per a cada grup de Batxillerat.

L’organització dels alumnes en grups s’ha d’establir d’acord amb els criteris definits a les NOFC.

Els recursos assignats a cada centre es poden orientar a agrupaments per sota de les ràtios establertes a l’educació bàsica, com a opció metodològica del projecte educatiu i de direcció.

Durant el curs, l’equip directiu pot revisar la composició de cada agrupament d’alumnes en funció de les seves necessitats i dels resultats de l’avaluació contínua.

Les plantilles permeten el desdoblament dels grups, en una de les sessions setmanals de classe, en les matèries de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa, de 1r a 3r, i de Llengua Estrangera en tota l’etapa.

Aquesta opció no exclou altres organitzacions possibles amb recursos equivalents.

Les plantilles assignades permeten que la mitjana de la ràtio de les matèries optatives (de 1r a 3r) i de les optatives específiques i del projecte de recerca (de 4t curs) no superi els 20 alumnes.

No es pot emprar l’assignació d’hores de professors per a atenció a la diversitat per baixar la ràtio de manera generalitzada sense cap altre criteri.

Les plantilles assignades permeten el desdoblament dels grups, en una hora setmanal de classe, en les matèries de modalitat de caràcter experimental i tecnològic i en Llengua Estrangera, quan el grup sigui de més de 25 alumnes.

En el conjunt de matèries optatives que no siguin de modalitat, la mitjana d’alumnes per grup serà de 20.

Les NOFC de cada centre han de determinar l’organització, el temps de dedicació i les persones responsables d’elaborar, revisar i actualitzar les programacions al llarg del curs i un cop finalitzat. Des de l’inici de curs la direcció del centre ha de tenir una còpia de les programacions a disposició de la inspecció (Document Programació i recursos diàctics, pàg. 4).

  • Darrera modificació: 11/07/2023 12:17