Òrgans unipersonals de direcció i coordinació

 • Director, secretari, cap d’estudis, i coordinador pedagògic com a òrgan unipersonal de direcció addicional, quan tinguin més de 160 alumnes o més de 7 grups.
 • Director, secretari i cap d’estudis, quan tinguin entre 90 i 160 alumnes o entre 5 i 7 grups.
 • Director i secretari, en un dels quals el centre acumula les funcions de cap d’estudis, quan tinguin menys de 90 alumnes o menys de 5 grups.
 • Centres amb ensenyaments de Formació Professional amb tres o més famílies de Formació Professional i/o d’ensenyaments esportius: un cap d’estudis d’FP addicional.
 • 5è òrgan unipersonal de direcció. Els instituts en els quals es dóna alguna de les circumstàncies següents incorporen un cap d’estudis adjunt:
   ◦ Tenir 4 grups o més de Batxillerat en règim nocturn.
   ◦ Tenir doble torn en els instituts que imparteixen ensenyaments esportius i/o cicles formatius sempre que el centre resti obert des de les 8 o 9 del matí fins a les 9 o 10 del vespre i s’imparteixin un mínim de 4 grups de cicles formatius i/o d’ensenyaments esportius a la tarda.
   ◦ Tenir més de 1.000 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, o de Formació Professional en centres específics d’FP.
   ◦ Tenir més d’una seu.


Nombre de grups

ESO/Batx./CF/Curs accés/Esports

Fins a 4 grups

21

De 5 a 7 grups

27

De 8 a 11 grups

33

De 12 a 17 grups

39

De 18 a 24 grups

45

De 25 a 35 grups

51

De 36 a 50 grups

57

De 51 a 70 grups

66

Més de 70 grups

75

Instituts amb més de 5 òrgans unipersonals de direcció i tres o més famílies de formació professional i/o d'ensenyaments esportius: 6 hores més.Nombre de grups

Hores

A partir de 61

81

46-60 grups

72

28-45 grups

63

22-27 grups

57

16-21 grups

44

10-15 grups

38

6-9 grups

15

fins a 5 grups

6


La taula anterior també s’aplica als instituts que només imparteixen cicles formatius i ensenyaments d’esports, o bé cicles formatius, ensenyaments d’esports i batxillerat (no grups d’ESO), en funció del nombre de grups d’escolarització.<dtable>

Amb dos famílies o més de 4 grups 6 hores
Amb 3 i 4 famílies 9 hores
Amb 5 famílies o més de 40 grups 15 hores

</dtable>

Al nombre d’hores de reducció de la taula anterior d’aquests centres específics, s’hi afegeixen hores de reducció per a la coordinació de l’FP d’acord amb la taula següent:<dtable>

Coordinacions específiques FP Hores
Coordinació departament o seminari 3
2 famílies prof. o més grups 6
3 i 4 famílies prof. 9
5 o més famílies o més de 40 grups 15
Mant. aula (2 o més instal·lacions mateixa família professional (ind./san.) 3
Mant. aula (3 o més instal·lacions mateixa família professional (ind./san.) 4
Coordinació FOL (més d’un professor) 3

</dtable>Les direccions dels instituts han de nomenar els següents òrgans unipersonals de coordinació:

 • Coordinació d’informàtica.
 • Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social.
 • Coordinació de prevenció de riscos laborals (Amb nomenament explicit per part de la direcció).


Nombre de grups d'ESO i batxillerat

Nombre de càrrecs de coordinació (inclosos caps de departament i/o seminari)

fins a 5

5

de 6 a 9

7

de 10 a 15

13

de 16 a 21

15

de 22 a 27

17

28 o més

18


Al nombre de càrrecs que es detalla al quadre anterior, cal afegir 1 o 2 càrrecs de coordinació si l’institut té una oferta autoritzada de 3 línies completes d’ESO i/o de 3 línies completes de batxillerat.

En els instituts cal respectar el nomenament de, com a mínim, dos caps de departament didàctic. (Mínim establert per la LEC).

Tenen prioritat per a optar a cap de departament didàctic els professors que pertanyen al cos de catedràtics d’ensenyament secundari, titulars d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà recaure en qualsevol altre professor que imparteixi ensenyaments com a titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament.

IMPORTANT: En Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de juny de 2018, es desestima el recurs presentat pel Departament d’EducaciÓ contra una sentència anterior que donava la raó al SINDICAT PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) en el sentit de que, efectivament, els membres del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari tenen prioritat per a ocupar el càrrec de cap de Departament. És a dir, en condicions normals, aquest nomenament és obligatori, no està subjecte a la voluntat de les direccions dels centres.

Una nova sentència del Tribunal del Contenciós-administratiu de Barcelona, de 27 de novembre de 2018, torna a donar-nos la raó en un altre cas semblant, aquest cop a Barcelona, contra la decisió d’una direcció -validada pel Consorci d’Educació de Barcelona- de destituir del càrrec de cap de departament a la única persona d’un departament que pertany al cos de catedràtics. En totes dues sentències es destaca no només la manca de conformitat amb la legislació i la normativa (del propi departament!) sinó també el caràcter arbitrari, fins i tot “capriciós” (sic.) de les decisions de les direccions implicades així com del suport dels SSTT i del Consorci a aquestes.

El nombre màxim de càrrecs de coordinació didàctics corresponents als ensenyaments de formació professional es determinarà en aplicació dels criteris següents:

 • Un càrrec de coordinació (centre que ofereix 2 o més famílies professionals inclosa, si escau, una modalitat d’ensenyaments esportius o d’itineraris formatiusespecífics -IFE- o bé amb més de 4 grups de formació professional i/o ensenyaments esportius).
 • Un o una cap de departament per cada família de formació professional amb grups d’escolarització autoritzats.
 • Un o una cap de seminari si al departament hi ha 10 o més professors.
 • Un o una cap de departament de formació i orientació laboral si hi ha 2 o més professors d’aquesta especialitat.
 • Un o una coordinador d’IFE si el centre té autoritzats 2 o més grups d’aquest pla d’estudis.
 • Coordinador o coordinadora de qualitat (en els instituts en què ho hagi autoritzat la DGFP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial).

S’incrementa el nombre de càrrecs de coordinació del centre, en funció del nombre dels següents programes o serveis (en instituts en què estiguin autoritzats):

 • Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional.
 • Assessorament a les empreses.
 • Innovació i transferència de coneixement “Innova FP”.
 • Serveis d’assessorament professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.
 • Formació professional dual.

Els centres en què només s’imparteixi oferta del pla d’estudis de formació professional (sense oferta d’ESO ni de batxillerat) disposaran dels càrrecs de coordinació següents:

 • Tots els càrrecs assenyalats amb anterioritat referenciats específicament als ensenyaments de formació professional.
 • En els centres que tenen autoritzats cicles formatius que incorporen crèdits de llengua estrangera en l’ordenament curricular, es pot constituir un departament de llengües estrangeres.
 • Uns altres 4 càrrecs de coordinació entre els quals s’inclouen un coordinador/a d’informàtica, un coordinador/a de riscos laborals i un coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Centres:

Director: tots els centres Secretari: amb 4 o més professors Cap d’estudis: amb 6 o més professors

Aules: Coordinador assimilat a càrrec directiu (nomenat un cop escoltat el claustre i, sempre que sigui possible, ha de ser un funcionari en actiu).

<dtable>

Nombre de professors Hores lectives
a partir de 15 9
de 10 a 15 7
de 6 a 9 5
fins a 5 3

</dtable>

Òrgans que es poden nomenar:

 • Coordinador de prevenció de riscos laborals amb nomenament explícit (CFA amb 10 o més professors).
 • Coordinador d'informàtica (CFA/AFA amb 10 o més professors). Si s'ofereix COMPETIC, un dels professors que l'imparteixi.
 • Coordinador LIC (CFA/AFA amb 10 o més professors).
 • Coordinador d'ensenyaments inicials i bàsics. (si hi ha aquesta oferta).
 • Coordinador de preparació a proves d'accés.
 • Coordinador de competències per a la societat de la informació (si hi ha aquesta oferta).

Director, cap d'estudis i secretari (En escoles de fins a 20 grups: director i secretari)


Grups de l'escola

Òrgans unipersonals

Total reducció de grups

fins a 10

2

4

d'11 a 20

2

4

de 21 a 40

3

5

de 41 a 60

4

7

de 61 a 80

5

8

de 81 a 100

5

9

de 101 a 200

5

10

de 201 a 300

8

18

més de 300

8

20


 • Un cap de departament per a cada idioma.
 • Un cap de departament adjunt per a cada 5 professors d'un idioma amb un mínim de 15 grups assignats, i fins a un màxim de 5 caps de departament adjunts en aquell idioma.
 • Coordinador TAC.
 • Coordinador LIC.
 • Coordinador de prevenció de riscos laborals.
 • Coordinador de qualitat (només en centres autoritzats).Grups de l'escola

Total reducció de grups per a òrgans unipersonals de coordinació

fins a 10

2

d'11 a 20

3

de 21 a 40

5

de 41 a 60

6

de 61 a 80

8

de 81 a 100

10

de 101 a 200

12

de 201 a 300

20

A partir de 300

25

En les escoles que tinguin autoritzat un centre d'autoaprenentatge, es pot designar un coordinador/a, amb una reducció de fins a 2 grups.

Nombre d'hores per a càrrecs de l'equip directiu segons els grups del centre:


Nombre de grups

Hores

fins a 4 grups

18

entre 5 i 7 grups

27

entre 8 i 11 grups

30

entre 12 i 17 grups

33

entre 18 i 24 grups

36

a partir de 25

39

6 hores més a les escoles que tinguin 5 o més òrgans unipersonals de direcció.

 • Director, secretari, cap d'estudis i òrgan addicional: més de 160 alumnes o més de 7 grups.
 • Director, secretari i cap d'estudis: entre 90 i 160 alumnes o entre 5 i 7 grups.
 • Director i secretari: menys de 90 alumnes o 5 grups.

Tenen un cinquè òrgan els centres que:

 • Imparteixen batxillerat nocturn.
 • O imparteixen ensenyaments en doble torn.
 • O tenen més d'una seu.


Grups del centre

Hores lectives assignades

Fins a 5

6

de 6 a 9

15

de 10 a 15

32

de 16 a 21

38

de 22 a 27

48

a partir de 27

54 o més (*)

*A partir de 27 grups, per cada 4 grups, 6 hores més.

Criteris de nomenament:

 • Coordinador de batxillerat (3 o més línies completes de batxillerat artístic).
 • Coordinador de cicles formatius (oferta de dues o més famílies professionals o més de quatre grups de cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny).
 • Coordinador d'estudis superiors de disseny (centres amb més d'un pla d'estudis i oferta d'aquests estudis).
 • Coordinador de qualitat (centres autoritzats).
 • Coordinador d'informàtica.
 • Coordinador LIC.
 • Coordinador de prevenció de riscos laborals (amb nomenament explícit per part de la direcció).


Nombre de grups

Nombre màxim de Caps de Departament/seminari


Fins a 5

3


De 6 a 9

4


De 10 a 15

5


De 16 a 21 (*)

8


De 22 a 27

12


A partir de 28

22

21

*Els centres que tenen més de dos plans d’estudis poden disposar de dos caps de departament o seminari més fins a un total de 10 caps de departament i de seminari.


Grups

Sense grups d’ESO

1r. o 1r. i 2n. d'ESO

3r. o 3r. i 4t. d'ESO

Fins a 6

2

3

3

De 7 a 16

3

4

4

De 17 a 25

-

4

5

26 o més

-

5 (*)

6 (*)

*Aquest nombre es pot incrementar en centres de màxima complexitat o amb oferta de règim especial.


Grups

Sense grups

d'ESO

1r o 1r. i 2n. d'ESO

3r. o 3r i 4t. d'ESO

Fins a 6


5

-

-

De 7 a 12


6

8

10

De 13 a 19


7

10

12

De 20 a 25


-

14

18

26 o més


-

16

20

*Inclou Coordinadors de Cicle, Informàtica, LIC, Riscos laborals i 2 Caps de Departament.


Línies

Nombre d'hores


Menys de 9 grups

15


1 línia (de 9 a 15 grups)

35


2 línies (de 16 a 22 grups)

503 línies (23 o més grups)

56

6 hores més per cada grup d'ensenyaments secundaris.

 • Darrera modificació: 15/09/2020 16:51