Normativa i procediment en cas de pèrdua de destinació definitiva

El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals. Tot i que el termini de presentació de sol·licituds va ser del 29 de març al 7 d'abril de 2022, si la tramitació i comunicació de la pèrdua de destinació fos posterior, es pot presentar sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació de la seva nova situació administrativa.

Important: la creació de llocs de treball “específics” no pot comportar desplaçaments.

En aplicació del DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (“Decret de plantilles”) es preveu que una sèrie de vacants siguin designades per les direccions com a llocs de treball específics,és a dir, proveïts a dit. Ara bé, segons la resolució de 16 de maig de 2018 sobre criteris de confecció de plantilles:

El nombre màxim de llocs de treball específics previst a l’article 9.3 del Decret 39/2014, de 25 de març, es podrà assolir progressivament al llarg de diferents cursos escolars a proposta de la direcció del centre. El director del centre només podrà formalitzar la descripció dels llocs de treball específics amb perfil professional dels llocs de treball que tinguin dedicació sencera i que siguin vacants amb efectes d’1 de setembre de 2018, perquè cap professor o professora en té la destinació definitiva.

El nombre màxim de llocs de treball específics amb perfil professional d’un institut s’ha d’ajustar al que es preveu a l’article 9.3 del Decret 39/2014, de 25 de març, i, en cap cas, ha de comportar el desplaçament d’un docent amb destinació definitiva d’un lloc de treball ordinari de la mateixa especialitat docent.

Important:

El curs 2018/2019 el Departament va suprimir de la Resolució anual de plantilles les tres normes següents, vigents fins el curs 2017/2018:

 • “Si hi ha una càrrega horària lectiva de 4 hores setmanals, el lloc de treball ocupat per un professor amb destinació definitiva es manté en la plantilla d’un institut” 
 • “Per crear una plaça d’especialitat a la plantilla es requereix un mínim de 13 hores lectives per definir primera vacant, i de 9 hores per a les successives, una vegada cobertes amb 19 hores lectives les places anteriors.”
 • “En cap cas, es pot produir el desplaçament forçós d’un professor amb més de 60 anys i el centre continua impartint els mateixos ensenyaments.”

Segons els representats del Departament, la primera és innecessària i si algun professor es considera agreujat “pot presentar el corresponent recurs” (sic.). S’avança en la progressiva desaparició de les places ordinàries per tal de poder crear cada cop més places assignades a dit.

En cap cas es pot produir el desplaçament forçós d'un professor amb més de 60 anys si el centre continua impartint els mateixos ensenyaments.

En cap cas es pot produir el desplaçament d'un professor perquè el centre estigui acollit a la modalitat de coordinació amb responsabilitats específiques i/o dedicació lectiva especial.

Per identificar el lloc de treball afectat per la minoració, un cop escoltada la direcció del centre, cal considerar, dels llocs de treball ordinaris, quines en són les especialitats que tenen un excés d’hores més elevat i, d’entre aquestes, quina és la que té un nombre d’hores de currículum fix i variable més baix.

Si cap especialitat s’ha buidat totalment d’hores de currículum, cal considerar:

 • Nombre de llocs de treball assignats a cada especialitat, sobretot, en els casos d’especialitats que només tinguin un lloc de treball.
 • Repartiment equilibrat entre les diferents especialitats que comprèn una àrea, matèria o àmbit.
 • Equilibri d’hores de currículum variable entre les diferents especialitats.
 • Assignació de reduccions d’hores lectives per a la gestió i coordinació entre les diferents especialitats.
 • Planificació prevista de llocs de treball en els propers cursos escolars segons les necessitats d’escolarització.

Si un professor amb destinació definitiva resulta afectat per la supressió d’un lloc de treball per insuficiència de càrrega horària i té el requisit d’especialitat per impartir ensenyaments corresponents a un altre lloc de treball del mateix centre no ocupat per cap professor amb destinació definitiva, podria mantenir-se el primer lloc de treball i no incloure en plantilla el segon lloc de treball, amb el benentès que hauria d’impartir els ensenyaments corresponents a les dues especialitats docents.

La direcció dels ST o del CEB han d’enviar a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat la documentació següent:

 a. Proposta de la plantilla prevista distribuïda per especialitats.
 b. Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió.
 c. Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat.
 d. Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

La direcció del centre haurà de convocar una reunió amb tot el professorat de l’especialitat afectat i el secretari del centre, qui estendrà acta de la reunió. Es determinarà quin professor és afectat per la pèrdua de la destinació i es facilitarà la documentació i el model d’acta a què s’ha fet esment (subapartat c). Han de signar l’acta el director, el secretari i tot el professorat convocat. La direcció del centre en trametrà una còpia als ST o al CEB i en lliurarà una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada, que n’haurà d’acusar la recepció.

Inicialment, es considerarà la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat, s’aplicaran necessàriament els següents criteris (Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, BOE núm. 288 de 30 d’octubre de 2010, DA 2a 2.) per determinar qui resulta afectat:

 • Menys temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.
 • Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.
 • Any més recent d’ingrés en el cos.
 • No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics.
 • Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, El director dels SSTT o el gerent del CEB emetrà una resolució per la qual es declararà el desplaçament de la persona afectada.

Es pot interposar recurs d’alçada en contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 un professor afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 5 de setembre de 2022, per incorporar-s’hi o bé per romandre el 2022-2023 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb dret preferent a ocupar una vacant, (amb el requisit d’especialització corresponent), en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

 • Darrera modificació: 11/07/2023 12:45