Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2020-2021

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres

RECORDEU: L'HORARI DE PERMANÈNCIA AL CENTRE NO POT SUPERAR LES 24 HORES TAL I COM ESTABLEIX LA LEC EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 31 QUE EL NOSTRE SINDICAT VA ACONSEGUIR

Disposició Addicional Trenta-unena Condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament 1. El Govern ha d'establir, en el marc de la negociació de les condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament, els criteris per a la recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a l'any 2012 i, prioritàriament, les relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament delegat, el restabliment de l'horari lectiu de primària i secundària, la recuperació de l'horari de permanència de secundària, la conversió dels terços en mitges jornades, la reducció de dues hores lectives a majors de 55 anys, l'increment del personal de suport educatiu per a atendre la diversitat, la incorporació de tècnics d'educació infantil (TEI) a totes les aules de P3 i el reconeixement dels estadis de promoció docent. 2. El Govern ha d'establir un calendari per a la internalització del perfil professional dels vetlladors com a auxiliars d'educació especial, per tal que durant el curs 2020-2021 aquests professionals passin a formar part de les plantilles dels centres.

3. El Govern ha d'establir un calendari per a l'estabilització de les condicions laborals del personal interí i de substitució per tal que abans de la fi del curs 2022-2023 tot aquest personal hagi passat a formar part de la plantilla del Departament d'Educació.

4. L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Cercador (cal iniciar sessió amb codi ATRI)

Proje​cte educatiu de centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf

Cicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf *​

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf*

Actuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf

Convivència i clima escolar .pdf

Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf

Organització de les llars d'infants .pdf

Aspectes específics amb relació a l'alumnat dels centres de formació d’adults .pdf

Cultura digital del centre .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf

Organització del temps escolar.pdf

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf

Documents de gestió del centre .pdf 

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf

Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf

El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf

Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf*

Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf

Innovació pedagògica .pdf

Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

Personal docent ​.pdf

Gestió del personal de les llars d’infants .pdf

Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdf

Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf

Gestió del personal docent  .p​df

Participació de la comunitat educativa .pdf

Ensenyaments artístics superiors .pdf

 

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf

 

Ensenyament de la religió .pdf

 

Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf

 

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

 

Prevenció de riscos laborals .pdf

 

Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf

 

Propietat intel·lectual .pdf

 

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

 

Protecció de dades personals .pdf

 

Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdf

 

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf

 

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

 

Salut escolar en els centres educatius .pdf*

 

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf

 

Situacions específiques dels alumnes .pdf

 

Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf*

 

Transparència i accés a la informació pública .pdf

 

L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf

 

 Ús social dels centres .pdf

 

Programacions i recursos didàctics .pdf

 

 

 

Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

 

 

 

​Servei d'assessorament en la formació
professional i reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant
l'experiència laboral o en activitats socials

 .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf

 

 

 

Títols propis: CFGM d'Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

 

 

 

*Pendent d'actualització per al curs 2020- 2021

Data d'actualització: 21 de juliol ​de 2020​

  • Darrera modificació: 21/07/2020 18:48