Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2022-2023

Resolució ​per la qual s’aproven cinc documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2022-2023 (1 de juliol de 2022):

Àmbit del currículum
- Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
- Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
- Programacions i recursos didàctics

Àmbit d’organització del centre

- Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius

Àmbit de gestió del centre

- Situacions específiques dels alumnes

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres

RECORDEU: L'HORARI DE PERMANÈNCIA AL CENTRE NO POT SUPERAR LES 24 HORES TAL I COM ESTABLEIX LA LEC EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 31 QUE EL NOSTRE SINDICAT VA ACONSEGUIR

Disposició Addicional Trenta-unena Condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament 1. El Govern ha d'establir, en el marc de la negociació de les condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament, els criteris per a la recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a l'any 2012 i, prioritàriament, les relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament delegat, el restabliment de l'horari lectiu de primària i secundària, la recuperació de l'horari de permanència de secundària, la conversió dels terços en mitges jornades, la reducció de dues hores lectives a majors de 55 anys, l'increment del personal de suport educatiu per a atendre la diversitat, la incorporació de tècnics d'educació infantil (TEI) a totes les aules de P3 i el reconeixement dels estadis de promoció docent. 2. El Govern ha d'establir un calendari per a la internalització del perfil professional dels vetlladors com a auxiliars d'educació especial, per tal que durant el curs 2020-2021 aquests professionals passin a formar part de les plantilles dels centres.

3. El Govern ha d'establir un calendari per a l'estabilització de les condicions laborals del personal interí i de substitució per tal que abans de la fi del curs 2022-2023 tot aquest personal hagi passat a formar part de la plantilla del Departament d'Educació.

4. L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Novetats per al curs 2022-2023

Els documents per a l'organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

Les principals novetats d'aquests documents per al curs 2022-2023 són les següents:

 • Es publiquen dos documents nous: El pla Les escoles lliures de violències i Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO)

 • S’incorpora la figura de la persona referent de convivència, coeducació i benestar emocional.

 • Hi ha novetats importants en els ensenyaments de règim especial.

 • S’ha actualitzat el document de normativa específica de les escoles bressol.

 • S’inclouen recomanacions sobre l’encriptació de dades, ús de dades d’alumnes i eliminació de la informació que es descarrega del sistema RALC.

 • Es concreta el desplegament de l’ús de les eines d’administració electrònica a través de la plataforma eCENTRES. 

 • Hi ha novetats en la Formació en Centres de Treball (FCT).

 • Es recullen les novetats sobre la formació en alternança dual i la formació professional inicial (FPI).

 • S’ha generalitzat el calendari d’actuacions de gestió de les EOI.

 • S'incorporen les referències de les noves proves diagnòstiques de quart de primària i segon d'ESO.

 • S’han tret les referències de l’avaluació de centres (AVAC), dels acords de corresponsabilitat i del reconeixement de mèrits.

Pujar

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat

 • Programacions i recursos didàctics

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius

 • Organització de les llars d’infants

 • Organització del temps escolar

 • Situacions específiques dels alumnes


Proje​cte educati​​​u de​ centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf

Cicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf 

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf

Actuacions ​​del centre en diversos supòsits .pdf

​Convivència i clima escolar .pdf
​Cicles formatius de formació professional de grau bàsic. pdf ​
​Organització de les llars d'infants .pdf
​Aspectes específics amb relació a l'alumnat dels centres de formació d’adults .pdf

Cultura digital del centre .pdf

Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf

Organització del temps escolar.pdf

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf

Documents de gestió del centre .pdf 

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf

Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf

El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf

Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf 

Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf

Innovació pedagògica .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf

Personal docent ​ .pdf

Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu  .pdf

Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf

Gestió del personal docent  .p​df

Participació de la comunitat educativa .pdf

Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf


Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf


​Cursos d'especialització de formació professional 
.pdf​ 
​Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf

Ensenyaments artístics superiors .pdf

 

Prevenció de riscos laborals .pdf

 

Ensenyament de la religió .pdf

 

Propietat intel·lectual .pdf

 

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

 

Protecció de dades personals .pdf

 

Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf

 

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics​ .pdf

 

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

 

Salut escolar en els centres educatius .pdf

 

Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdf

 

Situacions específiques dels alumnes .pdf

 

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

 

Transparència i accés a la informació pública .pdf

 

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf

 

 Ús social dels centres .pdf

 

Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf*

 


 

L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf

 


 

Programacions i recursos didàctics .pdf

 

 

 

Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

 

 

 

​Servei d'assessorament en la formació
professional i reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant
l'experiència laboral o en activitats socials

 .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf

 

 

 

Títols propis: CFGM d'Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

 

 

 

 • Darrera modificació: 05/09/2022 09:40