Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2023-2024

Resolució ​per la qual s’aproven cinquanta-tres documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2023-2024 (9 de juny de 2023). Els documents per a l'organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

L'HORARI DE PERMANÈNCIA AL CENTRE NO POT SUPERAR LES 24 HORES TAL I COM ESTABLEIX LA LEC EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 31 QUE EL NOSTRE SINDICAT VA ACONSEGUIR

Disposició Addicional Trenta-unena

Condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament

1. El Govern ha d'establir, en el marc de la negociació de les condicions laborals del personal adscrit al Departament d'Ensenyament, els criteris per a la recuperació progressiva de les condicions laborals anteriors a l'any 2012 i, prioritàriament, les relatives a la jubilació parcial dels docents en pagament delegat, el restabliment de l'horari lectiu de primària i secundària, la recuperació de l'horari de permanència de secundària, la conversió dels terços en mitges jornades, la reducció de dues hores lectives a majors de 55 anys, l'increment del personal de suport educatiu per a atendre la diversitat, la incorporació de tècnics d'educació infantil (TEI) a totes les aules de P3 i el reconeixement dels estadis de promoció docent.

2. El Govern ha d'establir un calendari per a la internalització del perfil professional dels vetlladors com a auxiliars d'educació especial, per tal que durant el curs 2020-2021 aquests professionals passin a formar part de les plantilles dels centres.

3. El Govern ha d'establir un calendari per a l'estabilització de les condicions laborals del personal interí i de substitució per tal que abans de la fi del curs 2022-2023 tot aquest personal hagi passat a formar part de la plantilla del Departament d'Educació.

4. L'horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de vint-i-quatre hores setmanals.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Documents de nova creació en l'ambit de Gestió de centre

 • Educació inclusiva, en què s’han reorganitzat continguts i s’han afegit enllaços amb altres documents referents al tractament de la inclusió als centres.
 • Acompanyament a l’alumnat, en què s’ha reorganitzat el contingut dels documents del curs 2022-2023 GEST Unitat d’Acompanyament i Orientació i PEC El pla Les escoles lliures de violències.

Documents que es modifiquen i principals novetats

 • Organització de les escoles bressol: s’hi recull les novetats normatives i les dates d’inici i fi de curs.
 • Documents de gestió del centre: cal incloure dos apartats més en el projecte educatiu de centre, sobre l’atenció educativa de l’alumnat, que també han d’estar inclosos a la carta de compromís, i un element més que cal afegir a les normes d’organització i funcionament del centre, pel que fa a la custòdia de l’alumnat.
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes: s’hi inclou el Decret 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes. D’altra banda, també es modifica la modalitat semipresencial dels cursos en el sentit que podrà incloure una versió síncrona i asíncrona. Per als cursos extensius, s’afegeix la possibilitat que els departaments didàctics de les EOI planifiquin fins a un màxim de 20 hores de treball autònom en línia. També s’ha modificat el procediment convalidar matèries del batxillerat per a alumnat que cursa llengües estrangeres simultàniament en una EOI.
 • El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic:
  • Hi ha la indicació d’incorporar, en el marc de les hores de gestió autònoma del centre a primària o bé en el marc de les matèries optatives a secundària, una introducció a la llengua i cultura occitanes, atès que l’aranès és llengua oficial a Catalunya.
  • Hi ha l’explicació sobre l’ensenyament d’una segona llengua estrangera a secundària i a batxillerat, i sobre la continuïtat o discontinuïtat d’aquests estudis per part de l’alumnat.
  • Es recullen les condicions del reconeixement i el procediment que han de seguir els alumnes de batxillerat per fer-lo efectiu.
  • S’inclou la possibilitat, per als centres de primària, de dedicar algunes hores de la franja horària de gestió autònoma per organitzar tallers d'introducció a aquestes llengües i cultures.
 • Ús social, en què s’incorpora el principi d’equitat educativa.

Documents del curs passat que es donen de baixa

 • Programacions i recursos didàctics
 • Les unitats d'acompanyament i orientació personal i familiar de l'alumnat vulnerable (UAO)
 • El pla Les escoles lliures de violències. ​
 • Darrera modificació: 15/06/2023 12:39