Protecció contra l'assetjament escolar i les agressions

Correspon a l'Administració adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal i assegurar l'opció d'assistència lletrada gratuïta al professorat si els interessos dels defensats i els de la Generalitat no són oposats o contradictoris (DAC, art. 33).

El document “Convivència i clima escolar” inclòs en els Documents d’organització i gestió dels centres, conté els enllaços als diferents protocols a aplicar en els casos de conflictes greus, assetjament i altres situacions de gravetat que es poden presentar.

  • Darrera modificació: 07/09/2020 10:05