Normativa aplicable en casos de faltes de l'alumnat

Normativa:

Llei d'Educació de Catalunya (LEC), articles 7, i 30-38.

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DAC), articles 23-25.

En aquest apartat es recull la normativa vigent. Ara bé, en sentència 219/2013 de 28 de març de 2013, sobre el recurs presentat per ASPEPC·SPS, el TSJC va declarar nul l'article 24.3.d del Decret d'Autonomia de Centres, que establia que la gradació de les sancions a imposar havia de tenir en compte l'acord dels progenitors i/o tutors legals, per ser contrari a la llei.

Els articles 7 i 30 de la LEC estableixen, per a alumnes, pares i docents, el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la.

Els drets i deures de l'alumnat estan recollits en l'article 30 de la LEC.

Les NOFC han d'incloure totes les conductes contràries a la convivència que tipifica l'article 37 de la LEC, aquelles que no siguin de caràcter greu i les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat.

El control i l'aplicació de les normes de convivència “correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l'autoritat que tenen conferida” (LEC, art.30.4).

Correspon als directors “garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents” (LEC, art.142,6,b.).

 • Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a d'altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
 • L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
 • Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.
 • Els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de considerar especialment greus. (LEC, art.37, 1.)
 • Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o del dret d'assistir al centre o a determinades classes per un període màxim de tres mesos.
 • Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o del dret d'assistir al centre o a determinades classes pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos.
 • Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre (LEC, art.37, 2.).

S'han de corregir i sancionar, si escau, les conductes i actes contraris a la convivència dels alumnes dins del recinte escolar, i també durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars, la prestació de serveis escolars (menjador, transport) o d'altres organitzats pel centre.

També s'han d'adoptar quan tinguin lloc fora del recinte escolar però estiguin motivats i/o relacionats amb la vida escolar o afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa (LEC, art. 35).

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, pares o tutors, en els termes que determina la legislació vigent (LEC, art. 38).

 • La imposició d'una sanció per la comissió d'una falta greument perjudicial per a la convivència requereix la incoació d'un expedient.
 • La instrucció de l'expedient correspon a un docent designat per la direcció del centre. L'expedient estableix els fets i la responsabilitat de l'alumne implicat i proposa la sanció que pot incorporar una activitat d'utilitat social per al centre i el rescabalament de danys o materials afectats.
 • La direcció del centre ha d'informar de la incoació de l'expedient l'alumne afectat i també els progenitors o tutors legals en el cas de menors de 18 anys. Abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor de l'expedient ha d'escoltar l'alumne afectat i els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions.
* Recordeu que en sentència 219/2013 de 28 de març de 2013, sobre el recurs presentat per ASPEPC·SPS, el TSJC va declarar nul l'article 24.3.d del Decret d'Autonomia de Centres, que establia que la gradació de les sancions a imposar havia de tenir en compte l'acord dels progenitors i/o tutors legals, per ser contrari a la llei.
 • Termini per al tràmit de vista: Cinc dies lectius (n'ha de quedar constància escrita).
 • Termini d'al·legacions: Cinc dies lectius més.
 • En incoar un expedient, la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, l'alumne haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En aquest cas, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
 • El consell escolar pot revisar la sanció aplicada a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l'alumne afectat si és major d'edat, sense perjudici de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els SSTT corresponents.
 • La direcció del centre ha d'informar periòdicament al consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
 • En l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit.
 • En cas de sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre en les etapes obligatòries, l'Administració ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre.
 • En cas de reconeixement dels fets de manera immediata i acceptació de la sanció corresponent per part de l'alumne/a i la seva família (si és menor d'edat), la direcció imposa i aplica directament la sanció. Ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció (DAC, art. 25).
 • Darrera modificació: 15/09/2020 17:11