Procediment per a reclamació de qualificacions

L'alumne té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

L'alumne i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o finals de cada curs.

L'alumne o els seus pares poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

  • La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
  • La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

(Article 9, títol 1, disposicions generals, Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya DOGC núm. 4670, 06.07.06).

Les reclamacions per qualificacions han de ser tingudes en compte i ateses només si es presenten dins dels terminis establerts a aquest efecte i si compleixen les condicions especifiques que la normativa esmentada estableix.

Només són motiu de reclamació la manca d'adequació d'algun element de l'avaluació als criteris establerts o llur incorrecta aplicació.

Cal recordar, a més, que durant el curs la reclamació serà resolta pel professor responsable i que només les qualificacions de final de curs poden ser ateses pel departament didàctic, la direcció i, eventualment, pels SSTT si es presenta algun recurs.

És, per tant, molt convenient:

  • Lliurar els criteris d'avaluació a l'alumnat a principi de curs.
  • Mantenir la custòdia dels exàmens, proves etc. efectuats i permetre que l'alumnat els consulti de la manera que es consideri oportuna.
  • Ser curosos amb els motius i terminis de la reclamació.
  • Darrera modificació: 20/10/2020 16:13