Règim disciplinari del professorat

Els funcionaris estem sotmesos a un règim disciplinari i l'Administració té potestat sancionadora per a les infraccions que hàgim pogut cometre en l’exercici de les nostres funcions. Les faltes es divideixen en lleus, greus i molt greus. Us detallem tot seguit els exemples més freqüents de faltes i algunes de les sancions que els corresponen:

Faltes

Lleus: la manca d'assistència injustificada al lloc de treball d'un dia, les faltes repetides de puntualitat, la lleugera incorrecció vers el personal del centre, etc. Sancions: amonestació o suspensió de funcions fins a 15 dies; per les faltes d'assistència de menys de 10 hores, deducció proporcional de retribucions.

Greus: l'incompliment de les ordres del superior -el director- que pugui afectar la tasca del lloc de treball; la manca de consideració envers els administrats -pares i alumnes- o personal de servei de l'Administració -professors-; l'incompliment de la jornada que, acumulat, suposi un mínim de 10 hores per mes natural; l'exercici d'activitats compatibles sense haver obtingut l'autorització, etc. Sancions: suspensió de funcions de 15 dies a un any, trasllat de lloc de treball, rescissió del nomenament d'interí.

Molt greus: l'abandonament del servei; causar per negligència o mala fe danys molt greus al patrimoni públic; la sanció de tres faltes greus en un any, etc. Sancions: la separació del servei; suspensió de sou i feina d'1 a 6 anys.

Expedient disciplinari ordinari, incoat per faltes greus i molt greus: comporta el nomenament d'un instructor -un inspector- que practica les primeres diligències, sent una de les fonamentals la declaració de l'expedientat, després formula un plec de càrrecs, s'obre el període de pràctica de prova seguit d'un tràmit d'al·legacions i acaba amb una proposta de resolució que s'eleva al superior - director dels SSTT-, que emetrà una resolució.

Expedient abreujat, es reserva per a faltes lleus i correspon al director del centre instruir-lo.

Expedient contradictori, que segueix el model de l’expedient ordinari: s'incoa per la manca acreditada de capacitat docent i, en el cas del professorat interí, la resolució comporta la rescissió del nomenament i la prohibició de presentar-se a la borsa durant un període de temps (1 o 2 cursos).

Un professor objecte d'expedient té dret a comparèixer amb assistència lletrada des del mateix moment de la incoació; pot presentar al·legacions contra el plec de càrrecs i proposar proves (documentals i/o testificals de companys, pares, alumnes); al·legar contra la proposta de resolució i, finalment, pot interposar recurs al jutjat contenciós administratiu contra la resolució final.

  • Darrera modificació: 07/09/2020 10:35