Tasques que no poden ser assignades al professorat

La normativa vigent estableix que correspon al personal de serveis dels centres educatius:

 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

 • La cura i el control de les instal·lacions, els equipaments, el mobiliari i el material del centre, i la comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament.
 • L’encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte funcionament, així com la posada en funcionament d’aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • L’obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les claus de les diferents dependències.
 • El control d’entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i atenció, així com la primera atenció telefònica i la derivació de trucades.
 • La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…).
 • El trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes, no requereixin la intervenció d’un equip especialitzat.
 • La fotocòpia de documents i el seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre, i la utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • La realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del centre.
 • La col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes a les entrades i sortides.
 • La intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • La recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’absentisme dels alumnes.
 • La participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • La recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets…).
 • La realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament que en són propis (tràmits al servei de correus…).
 • La realització de tasques imprevistes per a evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades.
 • Darrera modificació: 15/09/2020 17:10