Comunicat d'ASPEPC·SPS sobre les no-propostes de continuïtat, tant del funcionari com de l'interí destinat provisionalment

Davant la tramitació incorrecta per part de les direccions de moltes de les propostes de no-continuïtat al centre, us volem recordar el següent:

Que és molt convenient presentar sempre al·legacions i, si és possible, estar assessorats degudament.

Que la no-proposta ha de ser motivada, i no és suficient l'afirmació genèrica de “no adequació al perfil del lloc de treball en funció del projecte educatiu”. No pot haver no-adequació a un perfil si aquest no està establert prèviament, i s'ha de concretar de quina manera no compleixes el perfil demanat, tal com recull la doctrina i la jurisprudència respecte al requisit de motivació dels actes administratius.

Que el tràmit d'audiència s'ha de realitzar correctament seguint el procediment establert per la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Que l'informe de la inspecció és preceptiu i també teniu dret a presentar-ne al·legacions.

Que no és convenient acceptar com a motius conductes que puguin donar peu a l'obertura d'expedient disciplinari pel desenvolupament incorrecte de la nostra tasca professional.

El Departament està seguint els passos del govern anterior i està desmuntant l'ensenyament buidant l'estructura legal que el sostenia i convertint en llei la veu de “l'amo”. No només estem perdent l'estat del benestar sinó també la seguretat jurídica que comporta l'estat de dret, que se cimenta en el sotmetiment de l'actuació administrativa a la llei, que ha de preveure i regular les conductes de l'Administració per a què siguin objectives, justes i controlables. Si la llei només delega poder, com a la pràctica està passant en les recents normatives, estem davant d'una actuació pròpia de les dictadures on la gent ja sap a què atenir-se: qui mana, mana. El procés és lent però està sent imparable, i encara no s'albira la suficient consciència que ho hem d'aturar.

  • Darrera modificació: 08/10/2013 13:29