Certificats de Formació Permanent

El Departament d'Ensenyament disposa d'una base de dades on hi consta la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d'Ensenyament com les que es realitzen amb el seu reconeixement per altres institucions col·laboradores.

Les altres certificacions, siguin o no emeses pel Departament, que no consten en registres digitals, s'han d'incorporar a la bases de dades manualment, prèvia comprovació de les dades existents en format paper, sempre i quan la formació s’hagi realitzat posteriorment a la data de la titulació que acredita per exercir la docència (títol de mestre o llicenciat).

Nota.- Algunes escoles d’estiu deixen matricular a estudiants universitaris i aleshores aquests cursos NO es poden gravar com a formació permanent ja que són formació inicial.

Són susceptibles de ser introduïts a la base de certificats del Departament d'Ensenyament el que estiguin organitzats per:

 1. Unitats del Departament d'Ensenyament.
 2. Ministeri d'Educació (MEC) o amb el seu reconeixement.
 3. Conselleries d'educació de les comunitats autònomes o amb el seu reconeixement.
 4. Instituts de ciències de l'educació (ICE).
 5. Universitats estatals que són dins del catàleg del MEC.
 6. Escola d'Administració Pública de Catalunya (dirigida al personal docent del Departament d'Ensenyament)
 7. Institucions a les quals se'ls reconeixen activitats formatives segons l'Ordre de 7 de setembre de 1994 DOGC 1951 de 23/09/1994 o l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost DOGC 6.205 de 3/09/2012:

 • Escoles d'estiu
 • Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Sindicats
 • Moviments de renovació pedagògica
 • Altres institucions sense finalitat de lucre que ho sol·licitin.

 

Requisits que ha de tenir un certificat:

 • Curs acadèmic
 • Nom de l'activitat
 • Modalitat (curs, seminari, grup de treball...)
 • Durada (nombre d'hores).
 • Data inici, data fi de l'activitat
 • Nom, cognoms i DNI de la persona participant
 • Participació (assistent, formador/a, ponent...)
 • Lloc de realització
 • Data de Resolució. Només per a activitats d'institucions que demanen Reconeixement (punt 8) 

Per poder ser introduïdes en l’expedient personal de formació permanent del professorat, han de tenir en compte les següents característiques:

a) Ser activitats adreçades al professorat no universitari.
b) Tenir un mínim de 15 hores de durada, a excepció de les jornades que han de tenir un mínim de 10 h.
c) Han de ser d’una de les modalitats següents: curs, seminari, grup de treball, jornada, assessorament, taller, trobada pedagògica i intercanvis d’experiències.
d) No han d’estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

Les activitats de formació poden ser presencials, semipresencials i no presencials.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials no podrà ser superior a 10 hores en els períodes lectius del curs.

Nota: Aquesta norma de la formació no presencial només té una excepció, quan siguin cursos telemàtics reconeguts pel Departament amb data de realització del mes de juliol que es poden fer 30 hores en dues setmanes, perquè el professorat no té dedicació lectiva.

El professorat no universitari podrà sol·licitar un reconeixement individual de formació al departament d’Ensenyament.

Les activitats susceptibles d’obtenir un reconeixement individual són:

 1. Les activitats de formació permanent relacionades amb els ensenyaments professionals, on serà preceptiu l’informe favorable de la direcció General de Formació Professional inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Hauran de tenir una durada mínima de 15 hores, i el podrà sol·licitar el professorat en actiu que estigui impartint ensenyaments professionals o que en tingui l’especialitat.
 2. Activitats de formació permanent realitzades a la unió Europea i organitzades per organismes oficials, per universitats o institucions de formació del professorat oficialment reconegudes.
 3. Activitats de formació permanent relacionades amb la formació per la direcció professional docent cursades amb anterioritat al decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, que hagin estat impartides per institucions de prestigi reconegut. Serà preceptiu l’informe favorable de la direcció General de Centres Públics.

La sol·licitud es dirigirà a les direccions generals competents en la formació permanent del professorat. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar fotocòpia compulsada del certificat corresponent, on constarà la denominació de l’activitat formativa, la modalitat, les dates d’inici i de final de l’activitat, les hores de durada, el lloc de realització i l’entitat que certifica, així com el programa de l’activitat i l’Avaluació obtinguda per la persona interessada.

Més informació a la normativa ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost

 

El mòdul de certificat d’innovació (AGAI) recull la participació en projectes d’innovació convocats pel Departament d’Ensenyament des del curs 2005-2006. Queden incorporats de forma automàtica.

En aquest mòdul s’hi recolliran els certificats dels professorat que realitza la tasca de tutoria o coordinació de pràctiques d’estudiants universitaris en centres docents sostinguts amb fons públics, serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament:

No s’hi recollirà la tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques).

Només es comptabilitza una modalitat de participació per curs escolar (tutoria i/o coordinació). No es té en compte ni el nombre d’hores dedicades, ni el nombre d’alumnes tutoritzats, ni el nombre de tutories coordinades.

Nota general:

Us recordem que encara que un certificat no estigui gravat en la base de dades es pot presentar als concursos o convocatòries corresponents. En cada cas serà la comissió avaluadora l’encarregada de comptabilitzar o no els certificats d’acord amb la normativa reguladora de cada concurs o convocatòria concreta.

Font: Pàgina web del Consorci (https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/formacio_permanent_professorat/formacio_especifica)

 • Darrera modificació: 26/11/2020 14:58