Curs de competència lingüística de nivell superior (català)

«Curs de competència lingüística de nivell superior (català)» es correspon amb el sisè nivell en l'escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Aquest curs pretén donar les eines adients al professorat de qualsevol especialitat per tal que assoleixi una competència lingüística superior en llengua catalana, tot aprofundint en aspectes ortogràfics, gramaticals, lexicals i textuals bàsics i actualitzats.

Partint de situacions comunicatives l’estudiant:

 1. Perfeccionarà la comunicació oral i escrita.
 2. Ampliarà el vocabulari.
 3. Aplicarà les estructures gramaticals pròpies del nivell i de la situació.
 4. Treballarà amb diversos tipus de textos.

Bloc 1. LA LLENGUA.

 • Breu repàs de la història de la llengua
 • Variació lingüística i la llengua estàndard.

Bloc 2. CORRECCIÓ BÀSICA

 • Majúscules i minúscules
 • Usos dels signes de puntuació
 • Accentuació diacrítica actual

Bloc 3. COMPRENSIÓ LECTORA:

 • Extreure les idees principals de textos orals i escrits.
 • Localitzar i interpretar de manera efectiva informació en diferents codis (text, hipertext, elements icònics…).
 • Transformació d’una informació

Bloc 4. ÚS DE LA LLENGUA (GRAMÀTICA):

 • Categories gramaticals: els determinants (articles, demostratius i possessius), els quantificadors (numerals, quantitatius i indefinits), els pronoms personals i els pronoms relatius, les preposicions i les conjuncions
 • Els connectors
 • Procés de pronominalització

Bloc 5. ÚS DE LA LLENGUA (LÈXIC i UNITATS LÈXIQUES PLURIVERBALS)

 • Processos de formació de lèxic nou
 • Errors de lèxic més freqüents
 • Conèixer les abreviacions més usuals.

Bloc 6. EXPRESSIÓ ESCRITA:

 • Identificar i analitzar la tipologia textual
  • Text argumentatiu:
   • Conèixer i identificar l’estructura i les característiques d’un text argumentatiu
   • Valorar la finalitat d’un text argumentatiu
   • Visionar exemples diversos de textos argumentatius com ho són els articles d’opinió
  • Text expositius/informatius:
   • Conèixer i identificar l’estructura i les característiques d’un text expositiu/informatiu
   • Valorar la finalitat d’un text expositiu/informatiu
   • Visionar exemples diversos de textos expositius com ho són els articles
  • Text descriptiu:
   • Conèixer i identificar l’estructura i les característiques dels textos descriptius.
   • Valorar la finalitat d’un text descriptiu
   • Visionar exemples diversos de textos descriptius com ho són les ressenyes
  • Text conversacional:
   • Reconèixer i identificar l’estructura i les característiques dels textos conversacionals
   • Identificar la puntuació específica d’un text conversacional.
   • Visionar exemples diversos de textos conversacionals com ho són els guions teatrals.
  • Textos periodístics:
   • Reconèixer diferents gèneres periodístics.
   • Identificar l'estructura i les característiques d'una notícia.
   • Identificar l’estructura i les característiques d’un reportatge
   • Visionar exemples diversos de textos periodístics.
 • Produir textos sintetitzant la informació de diverses fonts.
 • Conèixer i identificar textos de naturalesa diversa
 • Planificar, escriure i revisar textos propis

Bloc 7. EXPRESSIÓ ORAL:

 • Correcció fonètica
 • Valorar els recursos de cortesia lingüística.
 • Consolidar estratègies per parlar en públic.
 • Reconèixer i identificar l’estructura i les característiques d’un parlament breu.

Entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.

Argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada i presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.

Interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Pot exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Pot generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.

Produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.

Comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió.

Gost Mayans, Marta

 • Darrera modificació: 04/10/2022 10:38