Estratègies per als equips directius per reforçar la gestió i organització de centre

Format síncron: videoconferències

En el marc del Pla de Govern XIV Legislatura i de les línies prioritàries del Departament d’Educació es contextualitza aquesta proposta adreçada a direccions de centres educatius de qualsevol etapa a partir de casos pràctics.

Es tracta de treballar empíricament a través de situacions reals, per tal d’empoderar els directius amb metodologies estratègiques i eficaces. La finalitat nuclear de la formació és que es puguin adquirir les competències directives per tal de gestionar els centres educatius amb el màxim d’eficiència dins el marc de les línies prioritàries del Departament d’Educació: la millora dels resultats acadèmics, gestió òptima de la convivència per aconseguir escoles lliures de violència i organització de centre per a la inclusivitat.

  • Anàlisi i valoració dels organigrames de funcionament dels centres dels participants sota la perspectiva de la implicació dels docents.
  • Construcció entre tots els participants diferents models organitzatius que fomentin la participació dels docents en el funcionament del centre i l’assumpció de responsabilitats.
  • Compartició de diferents estratègies de centre que permetin aclarir i concretarels continguts i competències curriculars bàsiques que qualsevol alumne ha d’adquirir en cada etapa educativa.
  • Reflexió sobre si les estratègies organitzatives i de funcionament dels centres dels participants possibiliten o afavoreixen que l’alumnat adquireixi els continguts i competències curriculars bàsics: continguts de les reunions dels departaments didàctics i criteris d’avaluació de centre.
  • Abordatge de l’avaluació com element clau perquè l’alumnat adquireixi els continguts curriculars i construir estratègies de centre perquè l’avaluació que realitzen els docents garanteixi l’aprenentatge de les competències d’una manera reflexiva.
  • Fomentar el lideratge distribuït dels equips directius a través de l’estudi de l’organigrama eficient de centre per tal de donar resposta a les necessitats de l’alumnat.
  • Reflexionar, adequar i concretar sobre les estratègies de centre per tal d’atendre la singularitat específica de l’alumnat pel que fa a les competències curriculars amb la finalitat de la millora dels resultats acadèmics. Revisió dels documents de centre.

Teresa Cambra Sánchez, Luis Alonso Polo

  • Darrera modificació: 21/12/2022 13:02