Gestió de la protecció de dades en els centres docents

Amb l’entrada en vigor del Reglament general de protecció de dades (RGPD)i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd) que introdueix el principi d’acccountability o responsabilitat proactiva en el règim de la protecció de dades de les persones físiques es produeix un canvi important en la gestió de les dades personals. La nova normativa comporta canvis en la protecció de dades de caràcter personal, no només des del punt de vista dels drets de les persones sinó també de les obligacions de les organitzacions i entitats que tracten dades de caràcter personal, entre elles els centres docens.

La finalitat del curs, és donar una visió dels aspectes principals de la nova normativa de protecció de dades, des de la visió d’un centre docent i oferir eines per a la gestió de la protecció de dades en aquestes organitzacions.

Recomanat especialment per a directors, secretaris, i altres membres de l’equip directiu i responsables de la gestió de dades en els centres docents no universitaris (públics o privats) i per a tot aquell professorat que, encara que no en formi part ara, pensi integrar-se en un futur o, simplement, no descarti aquesta possibilitat.

 • Unitat 1. Protecció de dades. Conceptes clau
 • Unitat 2. Principis i licitud del tractament de dades de caràcter personals
 • Unitat 3. Drets de l’àmbit de protecció de dades
 • Unitat 4. Obligacions dels responsables del tractament de dades
 • Unitat 5. Tractaments específics en els centres docents (I)
 • Unitat 6. Tractaments específics en els centres docents (II)
 • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades ( principis rectors, licitud del tractament i categories especials de dades. ).
 • Identificar els drets del l’interessat: informació; accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició i la forma d’exercir-los.
 • Conèixer les obligacions d’un centre docent derivades del tractament de dade: obligacions específiques per als encarregats; elecció de l’encarregat del tractament.
 • Identificar eines i recursos per al tractament de dades en els centres docents (drets imatge alumnes, sistemes de videovigilància, ensenyament en línia, ús de serveis i recursos webs, publicació de llistats, controls horaris,…)

Orteu Guiu, Llucia

 • Darrera modificació: 09/05/2022 13:06