Preparem la programació didàctica (i revisem-la) [ESO, Batxillerat, EOI]

Preparació de la programació didàctica, tot recollint els continguts de la normativa i adreçant-la preferiblement a l'alumnat d'un centre real o, en el seu defecte, a un centre fictici convenientment contextualitzat amb paràmetres realistes.

Lectura i comprensió de la normativa curricular, tot fent un primer esbós o esquema de la distribució per cursos d'allò que versemblantment resulta assenyat de fer en els diferents nivells, i amb una estratègia de programació en “espiral” o focalitzant-la de manera cada cop més concreta en cada curs.

S’ha de fer una contextualització del centre en el qual representem el nostre treball. L’estratègia de treball suposa una imprescindible mirada compartida, almenys en sintonia, amb la línia pedagògica del centre, atenent les competències bàsiques i les específiques de la matèria, i pressuposant un marc general de treball amb la doble coordinació horitzontal dels equips pedagògics i la vertical de seminaris i departaments didàctics.

Cal anar progressant en espiral des del general al concret a partir d’un primeríssim disseny bàsic. Cadascú pot utilitzar el format que més s’estimi, bo i que cal assenyalar que l’ús general de taules i graelles generals de programació amb distints ítems (continguts, estándards d’aprenentatge avaluables, temporització, criteris d’avaluació, criteris de recuperació, activitats competencials, etc.), fa altament recomanable l’adopció d’alguna d’aquestes taules que faci de més bon treballar. En acabat, cal anar complementant la programació general amb la programació de cada crèdit horari per avaluació (sovint coincidint amb els trimestres), la seqüenciació en unitats didàctiques, i la concreció última en la programació d’aula.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment»: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles

La programació és un document estable però obert, i no es pot donar mai per definitivament tancada, sinó que s’ha d’anar adequant a les circumstàncies de context, d’alumnat, de progrés en l’ensenyament, etc… que pertoqui.

Adequar la programació a l’alumnat, establint criteris i estratègies, i concretant-la en unitats.

Albert Botta Matas

  • Darrera modificació: 09/10/2017 10:13