Aquest curs segueix les pautes de la Guia de programació LOE, editada pel Departament d’Educació, per a programar currículums LOE dels cicles formatius de la Formació Professional.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment»: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles

Presentació de l’entorn moodle

 1. El Pla de treball.
 2. La configuració de l’aula.

Estructura de l'FP

 1. 1 La Formació Professional a la LOE.
 2. 2 Els currículums.
 3. 3 L’organització modular del títol.

La programació en relació a altres documents del centre

 1. El projecte educatiu de centre.
 2. Les concrecions curriculars de Centre.
 3. Pla d'acció tutorial.

La planificació del CF

 1. Anàlisi del Títol i del Perfil Professional.
 2. Anàlisi de les competències professionals, personals i socials del títol en relació als mòduls professionals.
 3. Distribució dels mòduls professionals al llarg del cicle.
 4. Distribució de les hores de lliure disposició.
 5. Establiment de criteris generals sobre la metodologia a emprar.
 6. Establiment de criteris generals d’utilització d’espais, equipaments i recursos.
 7. Establiment de criteris generals sobre l’avaluació i la recuperació dels mòduls professionals i/o unitats formatives.
 • Relacionar la programació amb la resta de documents de centre (projecte de centre, projecte curricular, pla d'acció tutorial)
 • Identificar les diferents etapes en el procés de planificació del CF (anàlisi del títol i del perfil professional; anàlisi de les competències professionals, personals i socials, distribució dels mòduls al llarg del cicle, distribució de les hores de lliure disposició, etc)
 • Coneixer les fases del procés programador del mòdul professional (relació d'unitats formatives i nuclis formatius, determinació de les estratègies metodològiques i organitzatives, avaluació i qualificació , determinació dels espais, equipaments i recursos)
 • Determinar el contingut i temporalització d'unitat formativa d'un mòdul professional (Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts; Activitats d’ensenyament i aprenentatge; Metodologia de la UF; Instruments d’avaluació i recuperació de la UF; Espais, equipaments i recursos de la UF).

Llucia Orteu Guiu

 • Darrera modificació: 20/09/2018 09:19