Estratègies per a la programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional

La programació didàctica constitueix la concreció del currículum i comprèn la totalitat de continguts, objectius didàctics o resultats esperats per l’alumnat, i activitats que -de forma organitzada- es desenvoluparan, així com les estratègies metodològiques i els recursos didàctics que possibilitaran el seu desplegament.

En el curs es treballaran les tècniques per a desenvolupar una programació completa d’un mòdul professional de formació professional, segons el currículum LOE. seguint les pautes de programació de la Guia de programació LOE, editada pel Departament d’Educació i orientat a la preparació per al concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Els objectius que es pretén que l’alumne assoleixi són:

 • Comprendre i conèixer el procediment de concurs oposició i normativa de referència.
 • Relacionar la programació amb la resta de documents de centre (projecte de centre, projecte curricular, ...).
 • Analitzar i valorar els elements de context, organitzatius i curriculars de la Formació Professional que resulten significatius per a la realització de les proves.
 • Identificar i seqüenciar els elements que ha de contenir una programació didàctica.
 • Elaborar una programació didàctica i/o activitat d’ensenyament aprenentatge de Formació Professional d'acord amb els requisits establerts a la convocatòria.
 • Valorar la programació didàctica com a instrument per a millorar la nostra pràctica docent i l'èxit escolar.
 • Conèixer les pautes per a la defensa oral de l’Activitat d’Ensenyament Aprenentatge.
 0. Explicació de l’estructura del curs i de l’entorn moodle.
 1. Explicació del concurs d’oposició. Aspectes formals.
 2. Elements de context, organitzatius i curriculars de la FP: Regulació de l'FP a Catalunya
   a. Currículum. Organització i gestió per nivells. 
   b. L’organització modular del títol.
 3. Programació didàctica del mòdul professional i la seva contextualització al centre educatiu i al grup classe.
 4. Desenvolupament d’unitats formatives. Temporalització.
 5. Disseny de les activitats d’ensenyament aprenentatge:
   a. Objectius d’aprenentatge, competències i continguts.
   b. Metodologia didàctica, estratègies i tècniques.
   c. Criteris d’avaluació: resultats d’aprenentatge, indicadors, metodologia, estratègies i tècniques i instruments d’avaluació
   d. Diversitat, inclusió educativa i perspectiva de gènere en el currículum. Mesures de suport, específiques i ordinàries.
   e. Tractament de les TIC i de la llengua anglesa
 6. Defensa oral de l’activitat d’ensenyament aprenentatge.

Per seguir aquest curs, disposeu de :

 1. Material didàctic que conté les explicacions teòriques dels continguts que treballarem durant el curs. Aquest material està estructurat en unitats, el podeu consultar en format web a l’aula i descarregar-lo per imprimir-lo.
 2. Altres recursos i materials que trobareu a l’aula: Guia de la programació LOE i exemples i plantilles per fer la programació, glossari, etc...
 3. Recursos telemàtics de la xarxa: currículum dels cicles formatius, etc.

La metodologia del curs es basa en la interacció constant entre la teoria i la pràctica, de manera que teoria i pràctica es vagin desenvolupament de manera paral·lela en la preparació d’una proposta de programació d’un mòdul professional concret de cicles formatius. En cada unitat es proposarà un contingut teòric i es proposaran unes activitats pràctiques a realitzar per l’alumne que culminaran amb la preparació de la seva programació.

La valoració del seguiment i aprofitament del curs la farà el professor d’acord amb les següents activitats:

   ◦ Qüestionaris d'avaluació.
   ◦ Entregues parcials activitats programació.
   ◦ Lliurament final de la programació.

Per a obtenir el certificat de realització del curs que acrediti les hores de formació realitzades és necessari que l’alumne obtingui una avaluació positiva de les activitats i de la programació didàctica o AEA lliurada.

A la finalització del curs el formador farà constar l’avaluació de l’alumne, en l’apartat Qualificacions de l’aula, indicant si aquest és apte o no apte.

La data límit de lliurament de la programació i/o l’activitat d’ensenyament aprenentatge és improrrogable; no es corregirà cap programació lliurada fora de termini. En cas de no fer el lliurament dins del termini establert, la valoració serà NO APTE.

Gema Vizcaino Beltrán

 • Darrera modificació: 11/10/2022 11:40