Estratègies per a la programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional

La programació didàctica constitueix la concreció del currículum i comprèn la totalitat de continguts, objectius didàctics o resultats esperats per l’alumnat, i activitats que -de forma organitzada- es desenvoluparan, així com les estratègies metodològiques i els recursos didàctics que possibilitaran el seu desplegament.

En el curs es treballaran les tècniques per a desenvolupar una programació completa d’un mòdul professional de formació professional, segons el currículum LOE. seguint les pautes de programació de la Guia de programació LOE, editada pel Departament d’Educació.

Continguts

 • Explicació de l’estructura del curs i de l’entorn moodle.
 • Explicació del concurs d’oposició. Aspectes formals.
 • Elements de context, organitzatius i curriculars de la FP: Regulació de l'FP a Catalunya
 • Programació didàctica del mòdul professional i la seva contextualització al centre educatiu i al grup classe.
 • Objectius d’aprenentatge.
 • Metodologia didàctica, estratègies i tècniques.
 • Criteris d’avaluació
 • Diversitat, inclusió educativa i perspectiva de gènere en el currículum.
 • Tractament de les TIC i de la llengua anglesa.
 • Desenvolupament d’unitats formatives.
 • Disseny de les activitats d’ensenyament aprenentatge.

Objectius

 • Relacionar la programació amb la resta de documents de centre
 • Analitzar i valorar els elements de context, organitzatius i curriculars de la Formació Professional.
 • Identificar i seqüenciar els elements que ha de contenir una programació didàctica.
 • Elaborar una programació didàctica de Formació Professional
  • Descripció del mòdul professional.
  • Contextualització i concreció dels elements curriculars en la unitat.
  • Disseny d'activitats d'aprenentatge.
  • Tractament de les TIC i de la llengua anglesa.
  • Atenció a la diversitat
  • Perspectiva de gènere
 • La programació didàctica com a instrument per a millorar la nostra pràctica docent i l'èxit escolar

Professor/a

Gema Vizcaino Beltrán

 • Darrera modificació: 02/12/2021 11:14