La programació per competències

La programació per a ESO i Batxillerat (excepte l'especialitat d'Orientació Educativa) i EOI

La programació didàctica, entesa com l'eina que permet establir una coherència en la tasca docent adaptada al context, la diversitat de l'alumnat i les exigències normatives establertes per les administracions educatives, és un document singular, personal i intransferible que difícilment es pot donar per tancat ni tampoc es pot entendre com una aplicació mecànica d'un esquema invariable. El curs està pensat per a facilitar als participants eines per a l'elaboració d'aquesta programació que, segons les darreres decisions normatives, ha d'adoptar una orientació competencial.

Continguts

El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una programació coherent i pròpia d'acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent tot suposant una imprescindible mirada compartida i en sintonia amb el treball en equip i la línia pedagògica del centre,
En primer lloc, a la normativa bàsica mínima que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol programació.
En segon lloc, a la contextualització del centre en el seu entorn tant pel que fa al que anomenaríem la vessant “interna” (la història del centre, trets d'identitat i caràcter propi, els espais, les dotacions, l'equip directiu i el tipus de lideratge, coordinacions, com es prenen les decisions, el projecte de centre, l'atenció a la diversitat. etc.) com l'“externa” (tipus d'alumnat, serveis que presta, en quin entorn es troba, quines relacions hi ha amb d’altres institucions, etc.).
I, en tercer lloc, al disseny de la Unitat Didàctica (nucli de la Programació) d'acord amb el context específic traçat per les normes administratives, les característiques del centre i els requisits de les convocatòries.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament sinó que aspira a facilitar les eines necessàries per a programar “realment”: la feina individual i la personalització són insustituïbles. Així mateix, l'emfasi es posarà no en els aspectes de contingut de les Unitats Didàctiques (en els quals hom suposa la competència dels participants) sinó en la seva adeqüació metodològica i formal.

La programació és un document estable però obert, i no es pot donar mai per definitivament tancada, sinó que s’ha d’anar adequant a les circumstàncies de context, d’alumnat, de progrés en l’ensenyament, etc… que pertoqui.

Índex del curs:

  1. Abans de començar: FAQ sobre les oposicions
  2. Base normativa bàsica, imprescindible per a construir el context de la la programació.
  3. Contextualització del centre
  4. La Unitat Didàctica i els ítems contemplats a la darrera convocatòria d'oposicions.
  5. L'avaluació: les rúbriques.

Objectius

Adequar la programació al context normatiu i al centre tot establint criteris i estratègies coherents i personals i concretant-la en una Unitat Didàctica a mode d'exemple.

Professor/a

Leslie Pericot Mohr

  • Darrera modificació: 16/05/2019 18:41