Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
formacio:cursos:programaciocompetencies [30/09/2022 12:38]
jorge@secundaria.info suprimit
— (actual)
Línia 1: Línia 1:
-====== ​ La programació per competències ​ ====== 
  
-<note important>​La programació per a ESO i Batxillerat (excepte l'​especialitat d'​Orientació Educativa) i EOI</​note>​ 
- 
-La programació didàctica, entesa com l'eina que permet establir una coherència en la tasca docent adaptada al context, la diversitat de l'​alumnat i les exigències normatives establertes per les administracions educatives, és un document singular, personal i intransferible que difícilment es pot donar per tancat ni tampoc es pot entendre com una aplicació mecànica d'un esquema invariable. El curs està pensat per a facilitar als participants eines per a l'​elaboració d'​aquesta programació que, segons les darreres decisions normatives, ha d'​adoptar una orientació competencial. 
- 
-===== Continguts ===== 
- 
-El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una programació coherent i pròpia d'​acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent tot suposant una imprescindible mirada compartida i en sintonia amb el treball en equip i la línia pedagògica del centre, \\ 
-En primer lloc, a la normativa bàsica mínima que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol programació.\\ 
-En segon lloc, a la contextualització del centre en el seu entorn tant pel que fa al que anomenaríem la vessant "​interna"​ (la història del centre, trets d'​identitat i caràcter propi, els espais, les dotacions, l'​equip directiu i el tipus de lideratge, coordinacions,​ com es prenen les decisions, el projecte de centre, l'​atenció a la diversitat. etc.) com l'"​externa"​ (tipus d'​alumnat,​ serveis que presta, en quin entorn es troba, quines relacions hi ha amb d’altres institucions,​ etc.).\\ 
-I, en tercer lloc, al disseny de la Unitat Didàctica (nucli de la Programació) d'​acord amb el context específic traçat per les normes administratives,​ les característiques del centre i els requisits de les convocatòries. ​ 
-  
-<note warning>​**El curs no subministrarà programacions //ad hoc// ja fetes** ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'​hagin d'​omplir mecànicament sinó que aspira a facilitar les eines necessàries per a programar "​realment":​ la feina individual i la personalització són insustituïbles. Així mateix, **l'​emfasi es posarà no en els aspectes de contingut de les Unitats Didàctiques (en els quals hom suposa la competència dels participants)** sinó en la seva adeqüació metodològica i formal.</​note>​ 
- 
-La programació és un document estable però obert, i no es pot donar mai per definitivament tancada, sinó que s’ha d’anar adequant a les circumstàncies de context, d’alumnat,​ de progrés en l’ensenyament,​ etc... que pertoqui. 
- 
-Índex del curs: 
- 
-  - Abans de començar: FAQ sobre les oposicions 
-  - Base normativa bàsica, imprescindible per a construir el context de la la programació. 
-  - Contextualització del centre 
-  - La Unitat Didàctica i els ítems contemplats a la darrera convocatòria d'​oposicions. ​ 
-  - L'​avaluació:​ les rúbriques. 
- 
- 
-===== Objectius ===== 
- 
-Adequar la programació al context normatiu i al centre tot establint criteris i estratègies coherents i personals i concretant-la en una Unitat Didàctica a mode d'​exemple. 
- 
-===== Professor/a ===== 
- 
-Leslie Pericot Mohr