XIV Escola d'Estiu

Curs 2022-2023

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix dins l'Escola d'Estiu cursos telemàtics de 30 hores de durada reconeguts pel Departament d'Ensenyament com a activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

Els cursos tindran lloc de 3 a 21 de juliol.

Professors de Secundària (aspepc·sps) no rep, ni rebrà, cap subvenció pels cursos que realitza. L'Escola d'Estiu és possible gràcies als seus afiliats/des
Format asíncron: es tracta de cursos telemàtics, no de cursos virtuals que substitueixen cursos presencials. Així doncs, el ritme d'aprenentatge és personal, no hi ha horaris prestablerts i les videconferències són només una eina auxiliar que es poden fer servir o no en funció del curs: no són l'eix principal.
Però, cada curs té les seves pròpies tasques d'acreditació amb els seus terminis que s'han de respectar.

Mínim coneixement de la plataforma Moodle a nivell d'usuari

  • No afiliats: 90€.

  • Afiliats júnior9): 55€.

  • Afiliats sènior10): 40€.
Si encara no ets afiliat/da de Professors de Secundària, pots gaudir del preu d'afiliat/da júnior si realitzes, prèviament a la matrícula, l'afiliació online. La quota és de 64€ anuals que es cobren en dos rebuts semestrals de 32€.

La matrícula es realitza telemàticament a https://secundaria.info/cursos.php

Matriculació

Pagament amb targeta de crèdit: fins el 30 de juny.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Els meus cursos

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

A la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022, al punt 3 s'estableix:

«A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023, en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació d’excedència, de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de l’INSS, no seran nomenades.

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol poden sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta o finalització del permís i pels dies que resten del mes de juliol. Igualment, les persones que comencin alguna d’aquestes situacions durant el mes de juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials, als efectes de suspendre el nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa. Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2023 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior, han de ser nomenades, si escau, des del 16 fins al 31 de juliol.

La dedicació del nomenament ha de ser la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que el o la docent hagi tingut durant el curs 2022-2023. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari, tret que es participi de forma efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a algun cos docent.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de 2023, presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització, llevat que la formació consti informada al portal d’ATRI. Si no s'acredita abans d’aquesta data, l'import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers, per tal que es retorni l’import mitjançant l'ingrés en el compte restringit del Departament d'Educació.

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa la comprovació d’ofici.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes, han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2023. En ambdós casos s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

El nomenament de juliol d’aquest curs es tindrà en compte com a temps de serveis prestats a efectes del número de la borsa del curs 2023-2024.»

Impressió del certificat (Accés amb usuari xtec) disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs. També disponible al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats

9)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
10)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 27/06/2023 11:20