Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció (edició 2021-2022)

Des del curs 2019-2020, Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix aquest acompanyament (Coaching) per a persones interessades en l’accés a la Inspecció d’Educació o que desitgen tenir un coneixement més ampli de la normativa d’educació i la seva aplicació. S’han ofert al llarg d’aquests anys, diverses modalitats en relació a les peticions que els opositors sol·licitaven i s’han tingut en compte els seus suggeriments en el procés d’avaluació, per introduir les novetats d’enguany.

Sempre s’ha presentat un bloc de casos pràctics, atès que és la manera de mobilitzar el coneixement per assolir d’una forma competencial l’aprenentatge. El primer any es va concretar amb una metodologia més tradicional, però ja el curs passat, es va introduir la videoconferència i el comentari de casos de forma interactiva amb els participants del curs. També es va proposar una modalitat de simulació on line per a la part de la prova que implica una exposició oral dels temes triats a l’atzar, amb temporització real i comentaris del coordinador.

Període d'acompanyament: l'acompanyament tindrà lloc de 3 de novembre de 2021 a 18 de maig de 2022. Places limitades

Amb la voluntat de millorar el coach i de recollir les propostes dels participants dels tres mòduls anteriorment realitzats, incorporem:

 1. Un equip docent més ampli amb la inclusió de professionals d’assessorament especialitzat.
 2. Un bloc específic de preparació més aprofundit de la part d’exposició oral, i l’adjunció de tècniques d’escriptura i codi d’estil, per a l’elaboració de la part escrita de la prova, i així mateix, per a l’estructuració de l’informe d’inspecció i de l’acta.

Es recomanable seguir els tres blocs amb l’ordre de prelació que es presenten, però hi ha l’opció de fer-ne una elecció per blocs al lliure albir de cada persona. En tot cas, es fa una planificació ad hoc perquè es puguin fer tots.

Aquest curs es podrà reajustar, si es publica en el diari oficial la modificació del model de concurs oposició anunciat a l’accés a la Inspecció d’Educació
 • Docents que vulguin superar el concurs oposició a la Inspecció d’Educació.
 • Directors/es que necessitin ampliar coneixements tècnics sobre normativa educativa i la seva implementació directa en casos pràctics.
 • Professorat que desitgi tenir més recursos de gestió a l’aula en l’aplicació pràctica de la normativa, la metodologia a l’aula i la gestió operativa dels protocols d’educació.
 • Direcció: Teresa Cambra Sánchez.
 • Tutors d’impartició: Teresa Cambra Sánchez i altres inspectors/es especialment per al bloc de casos pràctics.
 • Assessorament especialitzat: Maria del Pilar Tintoré Garriga, Presidenta de la Secció dels Drets de la Infantesa i l’Adolescència de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que intervindrà específicament al bloc sobre temàtica bàsica de normativa aplicada als drets d’infantesa i a la responsabilitat civil del professorat amb una visió transversal de tot el temari.
 • Assolir les competències generals, específiques i transversals sobre normativa educativa.
 • Aplicar amb eficàcia el coneixement de normativa d’educació i protocols vinculats a casos pràctics reals.
 • Adquirir les estratègies discursives orals i escrites per plantejar correctament l’exposició oral i l’exercici escrit de les proves del concurs oposició.
 • Conèixer les tècniques essencials de metodologia de treball de la Inspecció d’Educació.

Preparació estratègica del temari de les oposicions. S’abordarà d’una forma convenient com treballar el temari, amb la finalitat que cada opositor disposi d’eines eficaces per poder-les aplicar amb solvència. Es tractaran tots els temes per videoconferència de forma interactiva amb els alumnes, de manera que es promouran preguntes obertes per a l’enriquiment del grup. Es posarà a disposició dels alumnes, normativa específica, bibliografia especialitzada i orientacions metodològiques.

Modalitat: on line.

Aquest bloc consta de dues parts: una destinada a treballar les competències comunicatives de l’opositor que orientarà el desenvolupament oral expositiu davant del tribunal i una segona, en l’adequada escriptura a les proves d’accés a la Inspecció. S’iniciarà el curs amb la sessió grupal sobre oralitat i s’establirà el calendari de sessions individualitzades sobre l’oralitat presencials o bé on line que duraran tot el mes de març en dilluns, dimarts i dimecres i/o a convenir. La resta de sessions sobre escriptura es desenvoluparan durant la segona, tercera i quarta setmana de març.

Al final de curs es lliurarà a cada persona un breu informe sobre les competències adquirides i de millora.

Oralitat

Aquesta part es desenvoluparà a través d’1 sessió on line en la part teòrica. La sessió sera enregistrada de manera que l’opositor si no pot assistir el dia de la sessió disposa de l’enregistrament. A més inclou una sessió individualitzada d’1 hora per a la part d’exposició oral del tema, amb acord previ de dia i hora amb l’alumne. Es podrà triar una sessió presencial a la seu de Professors de Secundària (aspepc·sps) o bé on line. S’efectuaran a temps real els supòsits de la convocatòria que exigeixen una intervenció oral de l’opositor amb valoració i preguntes en directe sobre la temàtica plantejada. Es deixarà triar el tema que vol exposar l’opositor o serà proposat per la formadora a l’atzar

Escriptura

Aquesta part es desenvoluparà a través de 3 sessions on line. Les sessions seran enregistrades de manera que l’opositor si no pot assistir el dia de la sessió disposa de l’enregistrament. Inclou la correcció comentada de 3 exercicis escrits.

Gestió de les competències professionals de la part escrita de la prova amb inclusió de tècniques d’escriptura aplicades a l’estructuració del text a realitzar el dia de la prova i a l’elaboració de l’informe d’Inspecció i l’acta.

Es plantejaran 4 casos pràctics.

Cada alumne haurà de resoldre singularment cada cas proposat, prèvia orientació amb normativa i bibliografia especialitzada. Es concretarà una devolució personalitzada dels formadors i posta en comú amb videoconferència de forma interactiva. D’altra banda, cada pràctic rebrà un tractament de doble avaluació per dos inspectors, per tal d’oferir un petit compendi personalitzat a cada persona, a mode de versió consolidada amb les valoracions pertinents.

Tots tres blocs van acompanyats d’un fòrum de participació singular per a cada curs a través de la plataforma

Bloc I. Temàtica bàsica:

On line. 8 sessions quinzenals, els dimecres de 18 a 20 hores des de novembre a febrer. No hi haurà sessions durant les vacances.

 • Data d’inici: 3 de novembre
 • Data final: 16 de febrer

Bloc II. Part oral i escrita:

On line: Una primera sessió de 18 a 20 el dijous 3 de març sobre oralitat
On line: Tres sessions de 18 a 20 els dijous 10, 17 i 24 sobre escriptura

 • Data d’inici: 3 de març
 • Data final: 31 de març

Bloc III. Casos pràctics:

On line. 4 sessions on line amb videoconferència els dimecres 18 a 20 hores des d’abril a maig.

 • Data d’inici: 6 d’abril
 • Data final: 18 de maig

Cada Bloc:

 • No afiliats: 280€.
 • Afiliats júnior1): 205€.
 • Afiliats sènior2): 180€.

La matrícula es pot realitzar a https://secundaria.info/cursos.php


1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 09/02/2022 13:55