Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció (edició 2022-2023)

Des del curs 2019-2020, Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix aquest acompanyament (Coaching) per a persones interessades en l’accés a la Inspecció d’Educació o que desitgen tenir un coneixement més ampli de la normativa d’educació i la seva aplicació. S’han ofert al llarg d’aquests anys, diverses modalitats en relació a les peticions que els opositors sol·licitaven i s’han tingut en compte els seus suggeriments.

Període d'acompanyament: l'acompanyament tindrà lloc de 2 de setembre de 2022 al final del concurs oposició. Places limitades

Amb la voluntat de millorar el coach i de recollir les propostes dels participants dels tres mòduls anteriorment realitzats, incorporem:

 1. Una redefinició dels blocs dissenyats en funció del concurs oposició 2022-2023.
 2. Un bloc dedicat exclusivament a les parts temàtiques en modalitat presencial/on line intensiva simultaniejat quinzenalment amb el de casos pràctics per tal de correlacionar els continguts amb la praxi competencial dels exercicis.
 3. Un bloc específic de preparació més aprofundit de la part d’exposició oral, i l’adjunció de tècniques d’escriptura i codi d’estil, per a l’elaboració de la part escrita de la prova, i així mateix, per a l’estructuració de l’informe d’inspecció i de l’acta.

Es recomanable seguir els tres blocs amb l’ordre de prelació o simultaneïtat que es presenten, però hi ha l’opció de fer-ne una elecció per blocs al lliure albir de cada persona. En tot cas, es fa una planificació ad hoc perquè es puguin fer tots.

Aquest curs es podrà reajustar en funció del calendari del concurs oposició anunciat a l’accés a la Inspecció d’Educació
 • Docents que vulguin superar el concurs oposició a la Inspecció d’Educació.
 • Directors/es que necessitin ampliar coneixements tècnics sobre normativa educativa i la seva implementació directa en casos pràctics.
 • Professorat que desitgi tenir més recursos de gestió a l’aula en l’aplicació pràctica de la normativa, la metodologia a l’aula i la gestió operativa dels protocols d’educació.

Teresa Cambra Sánchez.

 • Assolir les competències generals, específiques i transversals sobre normativa educativa.
 • Aplicar amb eficàcia el coneixement de normativa d’educació i protocols vinculats a casos pràctics reals.
 • Adquirir les estratègies discursives orals i escrites per plantejar correctament l’exposició oral i l’exercici escrit de les proves del concurs oposició.
 • Conèixer les tècniques essencials de metodologia de treball de la Inspecció d’Educació.

Preparació estratègica del temari de les oposicions. S’abordarà d’una forma convenient com treballar el temari, amb la finalitat que cada opositor disposi d’eines eficaces per poder-les aplicar amb solvència. Es tractaran tots els temes de forma presencial i videoconferència de forma interactiva amb els alumnes, de manera que es promouran preguntes obertes per a l’enriquiment del grup. Es posarà a disposició dels alumnes, esquemes dels temes, normativa específica, bibliografia especialitzada i orientacions metodològiques.

Modalitat: online

Les sessions seran enregistrades

Es plantejaran 4 casos pràctics. Cada alumne haurà de resoldre singularment cada cas proposat, prèvia orientació amb normativa i bibliografia especialitzada. Es concretarà una devolució personalitzada de la formadora i posta en comú amb videoconferència de forma interactiva.

Modalitat: online

Aquest bloc consta de dues parts: una destinada a treballar les competències comunicatives de l’opositor que orientarà el desenvolupament oral expositiu davant del tribunal i una segona, en l’adequada escriptura de la tercera prova del concurs oposició. S’iniciarà el curs quan es disposi de la data de finalització de la primera prova. Hi haurà sessions grupals i s’establirà el calendari de sessions individualitzades sobre l’oralitat presencials o bé on line. Així mateix també hi haurà correccions sobre la redacció dels temes de forma individualitzada.

Oralitat

Aquesta part es desenvoluparà a través d’1 sessió on line en la part teòrica. La sessió serà enregistrada de manera que l’opositor si no pot assistir el dia de la sessió disposa de l’enregistrament. A més inclou una sessió individualitzada d’1 hora per a la part d’exposició oral del tema, amb acord previ de dia i hora amb l’alumne. Es podrà triar una sessió presencial a la seu de Professors de Secundària (aspepc·sps) o bé on line. S’efectuaran a temps real els supòsits de la convocatòria que exigeixen una intervenció oral de l’opositor amb valoració i preguntes en directe sobre la temàtica plantejada. Es deixarà triar el tema que vol exposar l’opositor o serà proposat per la formadora a l’atzar

Escriptura

Aquesta part es desenvoluparà a través de sessions on line. Les sessions seran enregistrades de manera que l’opositor si no pot assistir el dia de la sessió disposa de l’enregistrament. Inclou la correcció comentada de 3 exercicis escrits. Gestió de les competències professionals de la part escrita de la prova amb inclusió de tècniques d’escriptura aplicades a l’estructuració del text a realitzar el dia de la prova i a l’elaboració de l’informe d’Inspecció i l’acta.

Online: 8 sessions en cap de setmana quinzenals:

 • Divendres 2 de setembre de 17 a 21
 • Dissabte 3 de setembre de 10 a 14
 • Divendres 16 de setembre de 17 a 21
 • Dissabte 17 de setembre de 10 a 14
 • Divendres 7 d’octubre de 17 a 21
 • Dissabte 8 d’octubre de 10 a 14
 • Divendres 21 d’octubre de 17 a 21
 • Dissabte 22 d’octubre de 10 a 14
Depèn de l'inici del concurs oposició es pot ampliar alguna sessió més.

Online. 4 sessions on line amb videoconferència

 • Dimecres 7 de setembre de 18 a 20
 • Dimecres 21 de setembre de 18 a 20
 • Dijous 13 d’octubre de 18 a 20
 • Dijous 27 d’octubre de 18 a 20

Online: Una primera sessió sobre oralitat

Online: Tres sessions sobre escriptura

Durant el primer trimestre de 2023 dimecres de 18 a 20

Bloc I

 • No afiliats: 500€.
 • Afiliats júnior1): 420€.
 • Afiliats sènior2): 400€.

Bloc II i Bloc III

 • No afiliats: 280€.
 • Afiliats júnior3): 205€.
 • Afiliats sènior4): 180€.

La matrícula es realitza telemàticament a l'Espai Personal (https://secundaria.info/personal) > Cursos i Activitats > Matriculació

Matriculació


1) , 3)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2) , 4)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 01/09/2022 10:24