Competència digital docent

Marc normatiu

En el sistema educatiu català, el marc de referència de la competència digital docent té efecte des de l'1 de setembre de 2022, amb la publicació de la Resolució EDU/2595/2022, de 26 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

L'objecte del Marc de referència de la competència digital docent és descriure les competències digitals de qualsevol docent dels ensenyaments regulats en la Llei orgànica d'educació al llarg de les diferents etapes del seu desenvolupament professional, independentment de la matèria o de l'etapa o tipus d'ensenyament que imparteixi. El Marc és una adaptació del DigCompEdu per adequar-lo a l'educació formal en el sistema educatiu espanyol. Per tant, promou un model d'ensenyament en què tot l'alumnat aconsegueixi un aprenentatge significatiu, motivador i pertinent, adaptat a les necessitats i diferències personals, que li permeti adquirir i desenvolupar les seves competències de forma progressivament autònoma treballant en equip amb els seus iguals.

El curs 2022-2023 s'ha publicat la Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d'acreditació de la competència digital docent.

Procediments d'acreditació

El Departament d'Educació acreditarà el nivell de competència digital docent amb dues modalitats:

 • D'ofici, al professorat dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics dels quals el Departament té registre de les seves activitats formatives. Aquest procediment no està habilitat i serà automàtic.
 • Per sol·licitud individual. Properament s'obrirà el termini per presentar les sol·licituds.
Departament d'Educació:

Actualment, no estan habilitats els procediments per obtenir el document acreditatiu dels nivells de competència digital docent, d'ofici i de sol·licitud individual.

Nivells i modalitats d'acreditació

A1

 • Superació d’un curs de formació específica (40 h) o FIC (40 h) organitzat o reconegut pel Departament, o

 • Certificació de 2 o més activitats de formació (mín. 40 h entre totes) organitzades o reconegudes pel Departament sobre tecnologies digitals (entre 2016-2017 i 2023-2024).

 • Registre de 2 o més certificats d’activitats de formació sobre tecnologies digitals realitzades entre 2016-2017 i 2023-2024 que sumin com a mínim 40 h i que no estiguin informades a les bases de dades del Dept. d’Educació.

   

A2

 • Superació d’un curs de formació específica (50 h) organitzat o reconegut pel Departament, o

 • Certificació de dues o més activitats de formació (mín. 50 h entre totes) organitzades o reconegudes pel Departament sobre tecnologies digitals (entre 2016-2017 i 2023-2024), o

 • Títols oficials que habilitin per a la professió docent (annex III de la resolució).

 • Registre de 2 o més certificats d’activitats de formació sobre tecnologies digitals realitzades entre 2016-2017 i 2023-2024 que sumin com a mínim 50 h i que no estiguin informades a les bases de dades del Dept. d’Educació.

   

B1

 • Superació d’un curs de formació específica de nivell B1 (60 h) organitzat o reconegut pel Dept. d’Educació, que inclogui evidències d’implementació, o

 • Certificació de formador d’activitats del Departament (mín. 30 h, a partir del 2016-2017), o

 • Projecte eTwinning avaluat amb segell de qualitat, mínim 18 punts (2020).

 • Registre del certificat de la direcció del centre en el cas de tenir certificades 3 activitats de formació reconegudes pel Dept. d’Educació sobre tecnologies digitals realitzades entre 2016-2017 i 2023-2024 i que sumin com a mín. 60 h.

   

B2

 • Superació d’un curs de formació específica de nivell B2 (70 h) organitzat o reconegut pel Dept. d’Educació, que inclogui evidències d’implementació, o

 • Certificació d’innovació participació durant 3 cursos (TDA i mòbils.edu), o

 • Certificació de formador d’activitats del Departament (mín. 50 h, a partir del 2016-2017), o

 • Docent titular del centre IOC (2 cursos), o

 • Acreditació del perfil professional competència digital docent.

 • Registre del certificat de la direcció del centre en el cas de tenir certificades 3 activitats de formació reconegudes pel Dept. d’Educació sobre tecnologies digitals realitzades entre 2016-2017 i 2023-2024 i que sumin com a mín. 70 h.

   

C1

 • Certificació de formador d’activitats del Departament (mín. 70 h, a partir del 2016-2017), o

 • Nomenament de coordinador digital de centre en centres públics (2 cursos), o

 • Nomenament d’assessor digital o gestor TIC (2 cursos), o

 • Nomenament de mentor digital (1 curs).

 • Procés d’anàlisi i validació d’evidències compatibles amb els indicadors del nivell C1, a partir de la trajectòria professional i acadèmica.

C2

 
 • Procés d’anàlisi i validació d’evidències compatibles amb els indicadors del nivell C2, a partir de la trajectòria professional i acadèmica.
 

 • Darrera modificació: 28/05/2023 01:32