Els drets i deures del professorat com a eina de prevenció de riscos psicosocials

Descripció i justificació del curs

Mòdul 1. Riscos laborals, riscos psicosocials i prevenció

1. Els riscos laborals: definició i marc normatiu.
2. El catàleg de malalties professionals.
3. Els riscos psicosocials: caracterització.
4. La prevenció dels riscos laborals.
5. La prevenció dels riscos psicosocials.

Mòdul 2. «Mites» al voltant de la salut laboral del docent

1. Les anomenades «malalties no reconegudes» i el catàleg de malalties professionals.
2. Ràtios, espais i temperatures: normativa vigent.
3. Delimitació i definició estricta de l’assetjament. Els protocols.
4. El centre de treball. L’evolució dels «rols» del claustre, la direcció i el consell escolar.
5. El paper de l’avaluació dels riscos en els centres docents.

Mòdul 3. Realisme de les expectatives: l’estatut del professor segons la legislació bàsica i la normativa vigent (I)

1. La dimensió vertical dels drets i deures.
2. L’ Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
3. La legislació bàsica: LOE, LOMCE i LEC.
4. Decret de Direccions (I).
5. Règim disciplinari.
6. Anàlisi d’un cas pràctic: la jornada laboral del professor de secundària.
7. Anàlisi de casos pràctics proposats pels participants.

Mòdul 4. Realisme de les expectatives: l’estatut del professor segons la legislació bàsica i la normativa vigent (II)

1. La dimensió horitzontal dels drets i deures.
2. Decret de Direccions (II).
3. Decret d’Autonomia de Centres.
4. Decret de provisió de llocs de treball.
5. Faltes i sancions de l’alumnat.
6. Anàlisi d’un cas pràctic: les conductes greument perjudicials per a la convivència.
7. Anàlisi de casos pràctics proposats pels participants.

Mòdul 5. El centre de treball com a context immediat generador d’expectatives

1. Concursos de trasllats, de mèrits, adquisició de noves especialitats, comissions de servei, etc.
2. Treball en equip i autonomia docent. El Departament: programacions i avaluacions.
3. Horaris, grups i matèries.
4. Procediments de queixa.
5. Protocols davant situacions de violència contra treballadors depenents del Departament i altres protocols per a la millora de la convivència.
6. Anàlisi d’un cas pràctic: el paper de les juntes d’avaluació.
7. Anàlisi de casos pràctics proposats pels participants.

Annex. Materials addicionals

1. Riscos laborals: normativa bàsica
2. Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. Psicosociologia aplicada en el lloc de treball.
  • Darrera modificació: 20/06/2019 16:36