Llei d'educació de Catalunya

(…)

Capítol IV

Selecció del professorat i accés als cossos funcionarials

Article 119

Sistema d'ingrés a la funció pública docent

1. El sistema d'ingrés als cossos en què s'ordena la funció pública docent és el de concurs oposició, que inclou una fase de pràctiques, per mitjà de convocatòria pública, que ha de garantir els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

2. En la fase de concurs es valoren, entre altres mèrits, la formació acadèmica, l'experiència docent prèvia i l'acreditació del domini de llengües estrangeres. En la fase d'oposició es valoren els coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la capacitat pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. El període de pràctiques permet valorar el grau de desenvolupament de les competències professionals dels candidats.

3. Les proves de selecció s'han d'orientar a determinar la idoneïtat i la competència dels candidats sobre la base dels coneixements i les aptituds, i poden incloure una entrevista.

4. La fase de pràctiques tutelades, que pot incloure cursos específics de formació, té una durada d'un curs acadèmic.

5. S'ha d'acreditar el coneixement suficient i adequat del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, d'acord amb les competències corresponents al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües, i s'ha d'acreditar un nivell de competències corresponent al nivell B2 del Marc pel que fa al domini de llengües estrangeres, sens perjudici del nivell exigit per a accedir a l'especialitat de llengües estrangeres.

6. Les proves de l'oposició es fan en català, sens perjudici de les excepcions parcials que es puguin establir per reglament en l'accés a especialitats lingüístiques, i han d'incloure coneixements sobre les institucions i la cultura catalanes.

7. En la selecció dels aspirants cal tenir en compte la valoració ponderada de les fases de concurs, oposició i pràctiques, sens perjudici de la necessitat de superar les proves corresponents. En la fase de concurs no es poden fixar puntuacions mínimes.

8. El nombre de persones seleccionades en un procés de concurs oposició, que conclou amb la superació del període de pràctiques, no pot superar el nombre de places objecte de la convocatòria.

  • Darrera modificació: 03/05/2016 10:01