Normativa del Departament d'Educació

 • DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (derogat excepte allò corresponent als cursos 2n i 4t d'ESO per al curs 2022-2023).
 • DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (derogat excepte allò corresponent al currículum de 2n de Batxillerat durant el curs 2022-2023).
 • Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial

 • DECRET 175/2022, de 27 de setembre de 2022, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica i, per tant, dels cicles formatius de grau bàsic.
 • DECRET 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.
 • RESOLUCIÓ EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.
 • RESOLUCIÓ EDU/2769/2008, de 10 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional inicial.
 • ORDRE EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010.
 • CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5415, de 7.7.2009).
 • LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
 • ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
 • DECRET 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
 • RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
 • Instruccions inici de curs 2012-13
 • ORDRE ENS/269/2012, de 23 d'agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i es deroga l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats a aquest programa experimental.
 • RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
 • ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
 • Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l'organització del servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
 • RESOLUCIÓ 28 d'abril de 2014, per a determinar la superfície i el grau d'ús dels espais per impartir cicles formatius.
 • DECRET 110/2013, de 12 de febrer, de modificació del Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació.
 • RESOLUCIÓ 14 de gener de 2015, per a determinar la superfície i el grau d'ús dels espais per impartir cicles formatius de FPB.
 • RESOLUCIÓ ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.
 • ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.
 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l’Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral (DOGC núm. 6924, de 30.7.2015).
 • RESOLUCIÓ ENS/1504/2016, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

 • DECRET 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.
 • DECRET 45/2022, de 15 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes
 • DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
 • ORDRE ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
 • RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.
 • ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
 • RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en inalitzar l’etapa esmentada.
 • ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
 • ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
 • Darrera modificació: 23/01/2023 12:00