Normativa del Departament d'Educació

Currículum

  • Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial

Normes que regulen la gestió dels centres

  • DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
  • ORDRE ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics.
  • RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Avaluació

  • ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.
  • RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en inalitzar l’etapa esmentada.
  • ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
  • ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

Normativa referent a la Formació Professional

Continguts curriculars i atribucions docents dels diferents títols LOE

Continguts curriculars i atribucions docents dels diferents títols LOE


LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, regula les qualificacions i la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002; suplement núm. 14 en català)

Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 8.5.1998). Derogat pel Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 3, de 3.1.2007), sens perjudici de la disposició final segona, que modifica l’annex III. Els annexos del Reial decret 777/1998 seguiran en vigor fins a la seva actualització o substitució.

Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals (BOE núm. 223, de 17.9.2003; en castellà).

Reial decret 395/2007, de 23 de març (pdf), regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació (BOE núm. 87, d'11.4.2007; suplement núm. 15 en català).

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. (BOE núm. 205, de 25.08.2009).

Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.7.2011).

Decret 67/2007, de 20 de març, regula els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància (DOGC núm. 4847, de 22.3.2007).

Decret 28/2010, de 2 de març, regula el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional (DOGC núm. 5580, de 4.3.2010).

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011). Cercador LEC

Ordre ECD/2764/2002, de 30 d'octubre, regula els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que cursi la formació professional específica establerta en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (BOE núm. 268, de 8.11.2002; en castellà).

Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3829, pàg. 3801, de 24.2.2003).

Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5996, pàg. 56127, de 2.11.2011).

Ordre ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d'educació no presencial en centres privats (DOGC núm. 6099, de 30.03.2012)

Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm.6163, 04.07.2012).

Ordre ENS/269/2012, de 23 d'agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i es deroga l'Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats a aquest programa experimental (6220, de 26.09.2012)

Ordre ENS/16/2013, de 17 de gener, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm. 6310, 07.02.2013).

Resolució ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 5804, de 26.1.2011).

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.09.2012).

 

  • Darrera modificació: 07/07/2021 18:26