Decret de plantilles

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

L’article 131.2.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics, dels quals és un element fonamental la plantilla docent. L’article 136.b) de l’Estatut estableix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l’organització de la funció pública, llevat de les matèries en què correspon a l’Estat dictar normes bàsiques. Finalment, l’article 131.3.h) de l’Estatut estableix la competència compartida en matèria d’organització de centres públics.

En exercici de les competències esmentades, els articles 99.1 i 102 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, doten els centres educatius públics d’un marc per a l’exercici de la seva autonomia de gestió, dins de la qual hi figura la gestió del professorat, dels professionals d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis, i atribueix a les direccions dels centres educatius públics la facultat d’intervenir en la definició de la plantilla docent i en l’assignació de perfils singulars a determinats llocs de treball d’acord amb el projecte educatiu. Els articles 114 i 115 de la Llei determinen amb més precisió alguna d’aquestes facultats, que l’article 142 de la Llei integra sistemàticament en el conjunt de funcions de la direcció dels centres educatius públics.

En aquest marc de l’exercici de l’autonomia, els centres educatius públics poden establir acords de coresponsabilitat amb l’administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte educatiu, i amb el compromís de retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració dels resultats obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

Així mateix, els articles 123, 124, 125 i 126 de la Llei d’educació regulen la provisió dels llocs de treball docents, per a la qual estableixen tres sistemes diferents: el concurs general, per als llocs ordinaris; el concurs específic, per als llocs específics, i el sistema extraordinari de provisió especial per accedir als llocs de responsabilitat especial que donen suport a la direcció del centre per al desenvolupament del projecte educatiu.

Aquest Decret, en desplegament del que determina la Llei d’educació, precisa, en els capítols 1 i 2, les competències i la intervenció del Departament d’Ensenyament i de les direccions dels centres educatius públics de la Generalitat en matèria de definició dels perfils docents dels llocs de treball, i estableix sistemàticament els tipus de llocs de treball docent i els procediments de provisió que s’hi associen. Així mateix, configura els elements de flexibilitat de les plantilles que han de ser suficients per garantir la satisfacció del dret a l’educació en un context eficient i eficaç i fixa els criteris generals a què han d’atenir-se les direccions dels centres educatius públics per a la definició de les plantilles i dels llocs de treball docents.

En el capítol 3, dedicat a la provisió dels llocs de treball, s’estableixen les regles a què s’han d’ajustar els concursos generals de provisió de llocs ordinaris, i els concursos específics de provisió de llocs específics, i es regula detalladament el sistema extraordinari de provisió especial. Així mateix, es determinen aquells altres aspectes tècnics propis de la gestió general dels recursos humans docents de l’Administració de la Generalitat, inclosos els mèrits a valorar en els concursos de provisió, els supòsits de remoció per avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball i els procediments de provisió de llocs amb caràcter provisional. En regular els diversos aspectes, i en el marc establert per les lleis vigents, el Decret orienta els seus preceptes a afavorir la gestió de les direccions, tant per dotar de continuïtat els equips docents dels centres educatius públics com per intervenir en la selecció de personal docent que s’hi ha de destinar.

De forma complementària a la regulació dels procediments de provisió dels llocs de treball docent, la secció cinquena del capítol 3 precisa la intervenció de les direccions en el nomenament del personal interí docent, tot regulant tant les propostes de nomenaments d’interins en vacant de plantilla, com els criteris que s’han de tenir en consideració en la selecció dels substituts docents.

En un primer annex del decret, es concreten els continguts funcionals dels llocs de treball docents i la manera com el Departament ha d’establir els requisits addicionals de titulació i de capacitació professional exigibles per accedir a aquells llocs que els requereixin. La disposició final primera habilita el Departament d’Ensenyament per actualitzar el contingut del segon annex, modificant o completant les seves previsions referents als aspectes procedimentals a què s’han d’ajustar les convocatòries de provisió dels llocs docents. Amb l’objectiu d’avaluar la competència docent del funcionari interí docent, s’estableix un període de prova durant els quatre primers mesos de l’exercici docent, afegint un nou article 3 bis al Decret 133/2001, de 29 de maig, mitjançant la disposició final segona. Finalment, l’annex tercer concreta les regles de polivalència disciplinar a què s’han d’atenir els continguts funcionals d’alguns dels llocs de treball específics de les plantilles docents, amb requisits de més d’una especialitat docent, en l’ESO, el batxillerat i la formació professional.

Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i segons la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquest Decret és la regulació dels procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, així com dels sistemes de provisió dels llocs de treball docents d’aquests centres educatius públics.

Article 2. Competència del director del centre educatiu

1. Correspon a la direcció de cada centre públic, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció i dins les assignacions pressupostàries anuals que hagi autoritzat el Departament d’Ensenyament, proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual.

2. La direcció del centre públic intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció, i informa el claustre de professorat i el consell escolar del centre de les propostes sobre els requisits o perfils propis dels llocs de treball, en els termes indicats a l’apartat C de l’annex 1.

3. Els requisits específics proposats per la direcció del centre educatiu públic es poden referir a requisits addicionals o perfil propi d’experiència docent, de titulació o de capacitació professional docent. La direcció també pot proposar les característiques i funcions individualitzades del perfil específic dels llocs de treball de responsabilitat especial, que estan reservats als membres de l’equip directiu.

4. La direcció del centre públic intervé, en els termes que s’estableixen en el capítol 3, en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas, així com les propostes de destinacions provisionals. També intervé en el nomenament del personal interí docent, d’acord amb les previsions de la secció cinquena del capítol 3.

5. La direcció del centre públic formula les propostes de nomenament de destinacions provisionals del personal docent que ha d’ocupar els llocs de treball específics temporals previstos a l’article 3.1.b).

Article 3. Classificació i àmbit territorial dels llocs de treball docents

1. Els llocs de treball docents es classifiquen en llocs de treball ordinaris, específics i de responsabilitat especial, d’acord amb les seves característiques i funcions docents assignades, i segons les precisions següents:

a) Els llocs de treball ordinaris tenen atribuïdes les responsabilitats docents que corresponen genèricament a la funció docent pròpia d’una especialitat docent.

b) Els llocs de treball específics tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques docents que exigeixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció. També poden exigir requisits addicionals de titulació, formació, experiència o altres que es determinen en la definició del lloc.

D’entre aquests llocs de treball la persona titular del Departament d’Ensenyament, mitjançant la resolució anual d’aprovació de les plantilles de professorat dels centres i serveis educatius públics, prevista a l’article 10.2, ha d’establir els llocs de treball específics que tenen un caràcter temporal, com les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial o aquells altres que responguin a necessitats conjunturals lligades a l’atenció temporal d’alumnes amb necessitats educatives específiques, dins de la plantilla del centre educatiu públic i que, per tant, han de ser proveïts estrictament en els procediments d’adjudicació de destinacions provisionals. La finalització dels programes de suport a les necessitats educatives dels alumnes comportarà la supressió del lloc de treball.

També tenen la consideració de llocs de treball específics els llocs de treball amb requisits de més d’una especialitat docent o àmbit de coneixement inclosos a l’annex 3.

El Departament d’Ensenyament, si escau, pot determinar el caràcter específic dels llocs de determinats centres educatius públics, com els dels centres de persones adultes o altres llocs de característiques singulars.

c) Els llocs de treball de responsabilitat especial, reservats als membres de l’equip directiu, donen suport als òrgans de govern del centre educatiu públic per garantir el desenvolupament i la continuïtat del projecte educatiu, i tenen atribuïdes responsabilitats de gestió i direcció docent.

2. La persona titular del Departament d'Ensenyament pot establir que determinats llocs de treball d'un centre o servei educatiu públic tinguin un abast d'àmbit territorial superior al centre de treball dintre del mateix municipi, zona educativa o comarca, mitjançant la concreció corresponent en la resolució anual que aprova les plantilles docents, segons estableix l’article 10.2.

Article 4. Condicions de flexibilitat dels llocs de treball docents

1. En l’educació bàsica, la definició dels llocs de treball docents s’ha d’adequar al context d’organització flexible dels ensenyaments, d’acord amb els criteris d’organització pedagògica i els plantejaments educatius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció, i ha de permetre l’aplicació dels criteris que han de regir l’atenció a la diversitat i de les mesures organitzatives i curriculars corresponents.

2. En l’educació secundària obligatòria, la definició dels llocs de treball docents ha de permetre que els centres educatius públics puguin establir una organització flexible del currículum, tenint en compte la polivalència del professorat que actua sobre un mateix grup d’alumnes, en funció de la seva especialització i formació. El desenvolupament del currículum ha de tenir en compte, primordialment, les especialitats docents del professorat, sense perjudici de la seva polivalència curricular.

3. En la formació professional, la definició dels llocs de treball docents ha de permetre que els centres educatius públics puguin establir adaptacions del currículum a necessitats de qualificació singulars.

Article 5. Contingut funcional dels llocs de treball docents

1. Llocs de treball ordinaris. La definició de cada lloc de treball docent ordinari ha d’establir els continguts funcionals mínims del lloc, tenint en consideració les funcions docents genèriques previstes a l’article 104.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i les especificacions previstes als apartats A.1) i A.2) de l’annex 1.

2. Llocs de treball específics. La definició de cada lloc de treball docent específic ha d’establir el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada del lloc, adequats a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció. En aquesta definició s’han d’atendre les funcions docents previstes a l’article 104.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i les especificacions previstes als apartats A.1), A.2), A.3) i C) de l’annex 1.

Les funcions docents específiques que determinen el perfil propi dels llocs de treball específics poden estar referides, entre altres, als àmbits lingüístics, d’ús i aplicació de les TIC, tècniques de treball innovadores per a la millora dels processos d’ensenyament dels alumnes, coneixements professionals específics i altres especificacions requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció, així com per a l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

3. Llocs de treball a proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. Sense perjudici del contingut funcional genèric que correspongui, aquests llocs docents poden tenir atribuïdes, a més de les funcions docents de gestió i direcció, responsabilitats de docència directa, d’acord amb les especificacions de l’apartat A.4) de l’annex 1.

Article 6. Plantilles docents dels centres i serveis educatius públics

1. El Departament d’Ensenyament ha d’assegurar unes plantilles de personal docent adients al bon funcionament dels centres i serveis educatius públics.

2. Les plantilles docents inclouen l’estructura dels llocs de treball, dotats pressupostàriament, de tots els centres i serveis educatius públics, i de les zones escolars rurals, classificats, si escau, per especialitats docents, amb indicació dels requisits específics d’ocupació, d’acord amb les especificacions previstes a l’apartat C) de l’annex 1.

3. El Departament d’Ensenyament ha d’establir, d’acord amb criteris de complexitat i dificultat de gestió, i segons la disponibilitat pressupostària, els centres educatius públics les plantilles dels quals tenen un lloc docent reservat a directius professionals docents.

Article 7. Contingut mínim de les plantilles de professorat

1. Les plantilles docents dels centres i serveis educatius públics han de tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) La denominació de cada lloc de treball, i el centre educatiu, la zona escolar rural, la zona educativa, el servei educatiu i, si escau, l’àmbit territorial al qual és adscrit.

b) Els cossos docents o les categories professionals, i els requisits específics exigits per ocupar els llocs, entre els quals s’han d’incloure l’especialitat o les especialitats docents, el coneixement del català i, si escau, d’acord amb el projecte educatiu del centre i del projecte de direcció, la titulació específica o la formació acreditada.

c) Els sistemes de provisió establerts per als diferents tipus de llocs de treball: ordinaris, específics i de provisió especial.

d) Les retribucions complementàries assignades a cada lloc de treball.

2. Les plantilles de llocs de treball docent de les zones escolars rurals (ZER) consten dels llocs docents adscrits a cadascuna de les escoles i dels llocs adscrits globalment a la ZER, que poden tenir la condició de llocs de treball itinerants en el cas que el director de la ZER assigni un horari setmanal en més d’una escola.

Article 8. Requisits d’especialitat docent o d’habilitació docent

1. Els llocs de treball docents ordinaris dels centres educatius públics han de tenir assignat el requisit d’una determinada especialitat docent, que capacita per exercir la docència de les àrees, matèries, mòduls i àmbits de coneixement del currículum que en cada cas es determinen a la normativa corresponent.

2. Tots els llocs de treball docents poden estar reservats a funcionaris d’un o diversos cossos docents.

3. Els funcionaris docents que ocupin els llocs de treball han de tenir, com a mínim, una de les especialitats docents exigides a les plantilles per ocupar-los o, si escau, altres requisits d’habilitació docent.

L’habilitació docent s’acredita amb determinades titulacions acadèmiques, una formació específica superada, experiència docent avaluada positivament o experiència professional, en els termes que estableixi el Departament d’Ensenyament mitjançant una ordre del conseller o consellera.

4. Els llocs de treball docents específics oberts a dues o més especialitats docents s’han de definir a la plantilla del centre educatiu públic d’acord amb les prescripcions de l’annex 3.

Article 9. Criteris per definir les plantilles i els llocs de treball

1. El Departament d’Ensenyament estableix el procediment per formular les plantilles docents dels centres i serveis educatius públics, i fixa els criteris d’assignació de les dotacions de plantilla necessàries, així com de la distribució dels llocs ordinaris, específics i de responsabilitat especial, tenint en compte els principis següents:

a) Estabilitat de la plantilla docent.

b) Requisits d’especialitat docent dels llocs ordinaris i dels llocs específics de la plantilla que ho requereixin.

c) Flexibilitat i polivalència de les atribucions docents en l’educació bàsica.

d) Coresponsabilitat dels centres educatius públics en la definició de la plantilla docent.

e) Dimensió i complexitat del centre educatiu públic, així com la diversitat de tipologies d’ensenyaments que imparteix.

f) Suficiència de dotacions assignades a la plantilla docent i diversitat d’especialitzacions dels continguts funcionals dels llocs.

g) Mesures organitzatives previstes al projecte educatiu i projecte de direcció, i si escau, a l’acord de coresponsabilitat.

2. Entre els criteris per a l’assignació de recursos docents als centres educatius públics s’han de tenir en compte les característiques socioeconòmiques de la zona, i, si escau, els continguts de l’acord de coresponsabilitat i el contracte programa corresponent.

3. Llevat de les situacions excepcionals que ha de determinar el Departament d’Ensenyament, el nombre de llocs de treball ordinaris en la plantilla d’un centre educatiu públic ha de ser, com a mínim, de la meitat del nombre total de llocs. En qualsevol cas, es garanteix que, com a mínim, hi hagi un 75% de llocs de treball ordinaris i específics del total de plantilla docent que tinguin assignada l’especialitat docent o l’àmbit de coneixements com a requisit per ocupar-los, entre altres requisits.

4. El nombre de llocs de treball de provisió especial es determina en funció del nombre d’òrgans unipersonals de direcció que no tinguin destinació definitiva al centre educatiu públic.

Article 10. Aprovació anual de les plantilles docents

1. El Departament d’Ensenyament ha d’aprovar les plantilles de professorat dels centres i serveis educatius públics, d’acord amb la programació de l’oferta educativa, les necessitats d’escolarització que s’han d’atendre, la disponibilitat pressupostària, les propostes de les direccions dels centres educatius públics d’acord amb els projectes educatiu i de direcció del centre i, si escau, els continguts de l’acord de coresponsabilitat.

2. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament aprovar les plantilles docents cada curs escolar mitjançant una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i ordenar-ne la publicació mitjançant els mitjans electrònics institucionals del Departament. Les direccions dels serveis territorials del Departament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona han de formalitzar les propostes definitives de plantilles, una vegada valorades les propostes de les direccions dels centres educatius públics i les disponibilitats pressupostàries.

3. La proposta definitiva dels responsables territorials sobre la plantilla del centre educatiu públic en un sentit diferent al proposat per la direcció ha de ser expressament motivada i comunicada formalment al director del centre educatiu públic per les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

4. En les convocatòries de provisió s’han d’oferir aquelles vacants que estiguin previstes en la planificació educativa.

5. La creació i supressió de llocs de treball de plantilla, així com la modificació del contingut de llocs de treball docents, es formalitzen mitjançant l’aprovació i publicació anual de les plantilles docents pel Departament d’Ensenyament.

La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona comunicarà els desplaçaments dels llocs de treball ocupats amb caràcter definitiu per supressió o modificació del lloc de treball, de forma provisional amb anterioritat a la publicació de les plantilles al DOGC.

Article 11. Condicions específiques de les plantilles docents dels serveis educatius.

Les plantilles docents dels serveis educatius estan constituïdes exclusivament per llocs de treball específics, amb contingut funcional referit a les tasques i les funcions previstes a l’article 86.3 de la Llei d’educació, tal com es determini en la seva regulació específica.

Article 12. Procediments de provisió per concurs de mèrits

1. Els concursos de mèrits per a la provisió de llocs docents poden ser generals o específics, d’acord amb el caràcter ordinari o específic dels llocs de treball a proveir.

2. L’adscripció a un lloc de treball docent per qualsevol dels procediments regulats als articles 13 i 15 té caràcter definitiu, excepte la provisió dels llocs de treball del centre singular per a l’educació no presencial, per als quals el Departament d’Ensenyament podrà establir una adscripció amb caràcter temporal per convocatòria pública de mèrits, amb la possibilitat de pròrroga de destinació per períodes temporals.

3. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament aprovar les bases dels concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de les plantilles docents així com convocar i resoldre aquests concursos, d’acord amb les condicions i especificacions de l’annex 2.

4. Per participar en un procediment de provisió de llocs per concurs de mèrits s’han de reunir els requisits generals i específics de la convocatòria i dels llocs a què s’aspira, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

5. Un cop obtingut amb caràcter definitiu un lloc de treball per concurs de mèrits, sigui general o específic, si es vol participar voluntàriament en noves convocatòries de provisió per concurs de mèrits cal haver estat ocupant el lloc durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació de sol·licituds, llevat que el nou lloc a què s’opti pertanyi a la mateixa zona educativa.

Article 13. Concurs general

1. El concurs general és el procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinaris vacants de les plantilles docents. Si escau, s’hi proveeixen també les vacants resultants del mateix procés. La presa de possessió dels llocs obtinguts és el dia 1 de setembre immediatament posterior a la data de resolució del concurs.

2. Els funcionaris docents de carrera en situació administrativa de servei actiu que no tinguin assignat un lloc de treball docent amb caràcter definitiu han de participar obligatòriament en tots els concursos generals fins a l’obtenció d’un lloc amb caràcter definitiu a Catalunya. Els funcionaris docents en pràctiques hi han de participar quan així ho disposin les convocatòries corresponents.

3. En aquest tipus de concurs es valoren els mèrits de les persones candidates d’acord amb el barem de la convocatòria pública, que ha d’incloure els mèrits de l’article 16.

Article 14. Preferències per a l’ocupació d’un lloc de treball ordinari vacant amb caràcter definitiu

1. En els concursos generals, tenen dret preferent a obtenir adscripció definitiva a un lloc de treball del mateix centre educatiu públic on tinguessin la destinació definitiva, per una sola vegada, en ocasió de vacant, en el mateix ordre de prelació i sempre que reuneixin els requisits per ocupar-lo i les condicions determinades a la convocatòria de provisió, els funcionaris docents de carrera que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Funcionaris remoguts per supressió o modificació del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.

b) Funcionaris dels cossos docents de secundària que hagin adquirit una nova especialitat docent pel procediment d’adquisició de noves especialitats, per ocupar un lloc de treball d’aquesta especialitat, en el mateix centre on tenen destinació definitiva.

2. En els concursos generals tenen dret preferent a obtenir adscripció definitiva en centres educatius públics d’un municipi o àmbit territorial determinat a la convocatòria, per una sola vegada, en ocasió de vacant, en el mateix ordre de prelació i sempre que reuneixin els requisits per ocupar-lo i les condicions que s’estableixin en la convocatòria, els professors funcionaris de carrera que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Funcionaris remoguts per supressió o modificació del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en un centre o servei educatiu, per ocupar un lloc de treball vacant d’un altre centre educatiu públic del mateix municipi on estigués ubicat el lloc de treball del qual han estat remoguts o, si escau, en un centre educatiu públic d’un altre municipi de l’àmbit territorial que determini la convocatòria.

b) Directors de centres educatius públics que, tenint la destinació definitiva en el centre que han dirigit, optin per canviar de centre, en l’àmbit de Catalunya i per una sola vegada, en els dos primers concursos generals de provisió que es convoquin en finalitzar el segon mandat consecutiu o un de posterior, en aplicació de l’article 30.5 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

c) Funcionaris docents de carrera que hagin cessat o hagin estat remoguts d’un lloc de treball obtingut pel sistema de provisió especial i els que haguessin passat a ocupar un altre lloc de treball a l’Administració amb pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu.

d) Funcionaris docents en situació d’excedència voluntària per cura de fills o altres familiars, que hagin perdut la destinació definitiva per haver superat el període de temps de reserva de lloc previst a la normativa corresponent.

e) Funcionaris docents reincorporats a la docència a Catalunya per finalització de l’adscripció a llocs o places a l’exterior amb pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu.

f) Funcionaris docents de carrera que tinguin reconegut el dret a obtenir destinació en un municipi o àmbit territorial determinat, per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

g) Funcionaris docents que hagin estat rehabilitats per al servei actiu, després d’haver estat declarats en situació de jubilació per incapacitat permanent.

Article 15. Concurs específic

1. El concurs específic és el procediment de provisió dels llocs de treball específics de les plantilles docents, amb l’excepció dels llocs específics temporals esmentats a l’article 3.1.b). La presa de possessió dels llocs obtinguts és el dia 1 de setembre immediatament posterior a la data de resolució del concurs.

2. El concurs específic per cobrir llocs específics dels centres educatius públics consta de dues fases:

a) En la primera fase es valoren els mèrits de les persones candidates d’acord amb el barem de mèrits de la convocatòria que ha d’incloure, com a mínim, els mèrits de l’article 16. La qualificació d’aquesta fase no pot ser inferior al 60% del total del concurs. Als efectes de l’aplicació dels barems, les comissions de valoració poden rebre el suport tècnic dels serveis administratius del Departament d’Ensenyament.

b) En la segona fase, les persones candidates han de defensar davant de la comissió de valoració el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al qual opten, vinculat al projecte educatiu del centre, que han de presentar en els termes i forma establerts a la convocatòria. En aquesta fase, mitjançant una entrevista o qualsevol altre procediment d’aplicació previst a la convocatòria, es poden valorar també, segons determini la convocatòria, altres coneixements, habilitats i aptituds específiques amb relació als continguts funcionals i a les característiques específiques del lloc de treball. La puntuació total assignada a aquesta segona fase no pot superar el 40% de la qualificació màxima del concurs. La puntuació mínima global que han de tenir els aspirants en la segona fase ha de ser igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a aquesta segona fase.

La puntuació total en el concurs dels qui superin la segona fase és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases.

3. La comissió de valoració dels mèrits de les persones candidates a què fa referència l’apartat anterior està constituïda per funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents de grup i subgrup de classificació igual o superior que el corresponent al cos de la vacant, en la forma que determini la convocatòria. En tot cas, ha de presidir la comissió un inspector o una persona acreditada com a directiu professional docent que estigui en exercici de la direcció. Ha de formar part de la comissió el director del centre educatiu públic on és el lloc al qual s’opta. Com a vocals de la comissió de valoració, han de formar-ne part un mínim de dos professors del centre educatiu públic elegits pel claustre. En cap cas pot formar part de la comissió de valoració dels mèrits professorat que s’hagi presentat al concurs específic de mèrits. La comissió de valoració dels mèrits ha d’ajustar el seu funcionament a les regles d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, la independència i discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com l’agilitat i objectivitat.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris també ha de formar part de la comissió de valoració un representant del Departament de Justícia.

4. Són requisits genèrics per a la participació en el concurs específic:

a) Pertànyer al cos docent corresponent al lloc de treball, com a funcionari de carrera.

b) Acreditar un mínim de dos anys d’exercici professional com a funcionari de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o com a professional des d’un lloc específic de serveis educatius.

5. Contra les resolucions dels concursos de mèrits, les convocatòries han d’especificar els recursos administratius que es poden interposar, d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6. Els llocs de treball docent reservats a funcionaris de carrera dels instituts-escola artístics que imparteixen ensenyaments de règim general i ensenyaments artístics als alumnes, tenen el caràcter de llocs de treball específics, d’acord amb els articles 3.1.b) i 5.2, i es proveeixen pel procediment de concurs específic.

7. La provisió dels llocs de treball docents en els centres superiors d’ensenyaments artístics i en el centre singular per a l’educació no presencial previst a la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, es fa per concurs específic.

Article 16. Mèrits a valorar en els concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents

1. En els concursos de mèrits ordinaris i en la primera fase dels específics, per a la provisió de llocs docents amb caràcter definitiu, es valoren els mèrits següents:

a) El treball desenvolupat (l’antiguitat en el centre educatiu públic i en la funció pública docent), i d’una forma preferent, el treball desenvolupat en llocs de treball de dificultat especial.

b) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

c) Els graus assolits en la carrera professional docent.

d) Les activitats de formació i perfeccionament docent superades i també les activitats formatives impartides.

e) Els mèrits acadèmics que han d’incloure, entre d’altres, el premi extraordinari de llicenciatura o grau, els estudis de doctorat, altres titulacions universitàries de caràcter oficial diferents de les al·legades per a l’ingrés al cos, màsters i postgraus, així com altres titulacions oficials.

f) L’actualització científica, didàctica i professional.

g) La participació en projectes d’innovació o recerca educativa en centres educatius públics.

h) La polivalència curricular en més d’una especialitat o en un determinat àmbit de coneixement.

i) L’avaluació positiva de l’exercici de la funció directiva i d’altres òrgans unipersonals de direcció i de coordinació.

j) Haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica en l’Administració educativa de la Generalitat de Catalunya.

k) El coneixement de llengües estrangeres amb acreditació mínima del nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

l) Per als llocs que escaigui, la trajectòria artística o professional de les persones candidates.

m) La tutoria de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques).

2. La pertinença als cossos de catedràtics, la categoria superior de sènior i l’acreditació de directiu professional docent es valoren com a mèrit docent específic en tots els concursos de mèrits de provisió de llocs.

Article 17. Convocatòria pública de provisió especial de llocs docents

1. Els llocs de treball docents definits com de responsabilitat especial a les plantilles docents, que s’hagin de cobrir amb funcionaris docents que no tinguin la destinació definitiva obtinguda per concurs de mèrits en el mateix centre educatiu públic, es proveeixen mitjançant una convocatòria pública, a través del procediment extraordinari de provisió especial. L’adscripció a un lloc de treball docent per aquest procediment té caràcter definitiu.

2. El procediment de provisió especial ha d’atendre a criteris de publicitat, transparència, igualtat, capacitat i idoneïtat de les persones seleccionades per a l’acompliment de les responsabilitats associades al contingut funcional del lloc de treball.

3. Correspon a la persona titular del Departament d’Ensenyament efectuar la convocatòria pública del sistema extraordinari de provisió especial, a instància de la direcció de cada centre educatiu públic que disposi de llocs de treball de responsabilitat especial.

4. Les convocatòries poden incloure, a més de la participació individual de professorat, una modalitat de participació col·lectiva d’un equip docent de gestió, al voltant d’un projecte educatiu, per posar en funcionament o consolidar els equips docents de gestió en centres educatius públics de nova o recent creació, així com en els centres educatius públics de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits. Aquesta modalitat, que només es pot convocar una sola vegada per a cada centre en els seus primers dos anys de funcionament, pot preveure dates diverses per a la incorporació de les persones seleccionades, mitjançant preses de possessió esglaonades a l’inici de diversos cursos successius. La valoració de l’equip docent de gestió s’ha de fer d’acord amb criteris de valoració individual per garantir els principis de mèrit i capacitat de cadascun dels aspirants i de forma conjunta de manera que quedi acreditada la idoneïtat dels diferents aspirants amb relació a les responsabilitats exigides per ocupar els llocs. Una valoració negativa eventual de qualsevol membre de l’equip en la fase de valoració individual, que no acrediti un nivell suficient en els seus mèrits i capacitats, comporta la denegació de l’adscripció de tot l’equip docent.

Article 18. Requisits i sol·licituds

1. Les persones candidates a participar en les convocatòries públiques de provisió especial han de reunir els requisits següents:

a) Haver impartit docència directa, com a funcionari de carrera de la funció pública docent, durant un període mínim de tres anys, amb avaluació positiva en algun dels ensenyaments que imparteix el centre educatiu públic al qual s’opta.

b) Tenir la condició de funcionari de carrera docent dependent de la Generalitat de Catalunya.

c) Acreditar els requisits específics exigits per ocupar el lloc de treball al qual s’opta, d’acord amb el que es determina en la plantilla docent del centre educatiu públic aprovada pel Departament d’Ensenyament.

d) En la modalitat de participació individual, presentar un projecte de desenvolupament del lloc al qual s’opta, referit a l’aplicació del projecte de direcció que concreta el projecte educatiu del centre.

e) En la modalitat de participació col·lectiva, presentar conjuntament els elements que es considerin bàsics del projecte educatiu inicial del centre i els projectes de desenvolupament de cadascun dels llocs a què opten les persones del col·lectiu.

El compliment dels requisits es refereix a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

2. Tant en la modalitat de participació individual com en la de participació col·lectiva, correspon a les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetre i fer pública en la seva seu administrativa la resolució motivada sobre l’admissió o no dels participants al concurs. La resolució corresponent es notifica, si escau, a la direcció del centre educatiu públic afectat, que l’ha de publicar en el tauler d’anuncis del centre, i es publica també en els mitjans electrònics institucionals del Departament. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i contra ella les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes de la publicació a la seu administrativa del servei territorial o del Consorci d’Educació de Barcelona i als mitjans electrònics institucionals del Departament.

Article 19. Idoneïtat de les persones seleccionades i proposta d’adscripció

1. Correspon al director del centre educatiu públic formular la proposta motivada d’adscripció al lloc de treball de la persona candidata seleccionada entre totes les admeses al procediment o de l’equip seleccionat, un cop valorada la seva idoneïtat per al lloc de treball al qual opta a partir del currículum professional presentat. Per completar la valoració de la idoneïtat del seu perfil professional, el director, conjuntament amb un altre membre de l’equip directiu, entrevista personalment les persones candidates.

2. Les propostes d’adscripció al lloc de treball han d’incloure una valoració explícita de la idoneïtat de les persones seleccionades, en relació amb la seva competència professional en l’àmbit de la gestió i la docència, així com amb la formació específica i acadèmica. És criteri per a la valoració l’adequació al perfil i continguts funcionals del lloc de treball a proveir.

Article 20. Resolució d’adscripció definitiva i presa de possessió

1. Les adscripcions amb caràcter definitiu es resolen pel director general competent en matèria de professorat, les quals s’han de fer públiques a la seu administrativa dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona i als mitjans electrònics institucionals del Departament. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

2. La resolució d’adscripció al lloc de treball de les persones seleccionades en el procediment de provisió especial per ocupar els llocs de treball corresponents es publica al DOGC.

3. La convocatòria d’un procediment de provisió especial ha d’establir que la presa de possessió del lloc de treball obtingut tingui efectes de l’1 de juliol següent a la data de resolució del procediment, sense perjudici del que es determina a l’article 17.4 amb relació a la modalitat de participació col·lectiva.

Article 21. Causes de remoció dels funcionaris docents

1. El professorat que ocupa un lloc de treball proveït per qualsevol sistema de provisió pot ser remogut del lloc pels motius següents:

a) Supressió o modificació del lloc de treball.

b) Pèrdua del lloc de treball per resolució ferma d’un expedient disciplinari.

c) Avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball, motivada en un rendiment insuficient que no comporta inhibició o en una manca evident de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament, mitjançant una ordre del conseller o consellera, ha d’establir els sistemes objectius que permetin avaluar l’acompliment del professorat, segons criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, garantint els drets d’informació i amb l’audiència prèvia del personal afectat.

2. El professorat que ocupa un lloc de treball proveït pel sistema de provisió especial pot ser remogut del lloc, a més de les causes previstes a l’apartat anterior, pels motius següents:

a) Cessament per revocació motivada del nomenament com a càrrec directiu per part de la direcció del centre educatiu públic, amb l’audiència prèvia de la persona interessada.

b) Renúncia al càrrec directiu acceptada per la direcció del centre educatiu públic, que comporta necessàriament el cessament en el lloc de treball.

Els efectes de la remoció en els llocs obtinguts per provisió especial es poden produir a la finalització del curs escolar, a fi d’evitar distorsions en el funcionament del servei públic educatiu.

3. La resolució que acorda la remoció correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i posa fi a la via administrativa.

Article 22. Remoció per avaluació negativa

1. La remoció del lloc de treball d’un funcionari de carrera docent per avaluació negativa de l’acompliment del lloc implica l’adscripció provisional a tasques sense docència directa en un altre lloc de treball vacant de la mateixa zona educativa, d’acord amb el procediment regulat a l’apartat 2 d’aquest article, sense dret a percebre el component general del complement específic docent o, si escau, el complement per l’exercici de la funció docent previst a l’article 136.1.c) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2. Aquest tipus de remoció requereix la instrucció prèvia d’un expedient administratiu contradictori i de caràcter no disciplinari, incoat per la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, a proposta motivada de la direcció del centre educatiu públic i amb l’informe de la inspecció educativa. La proposta de resolució de l’expedient contradictori, que ha d’expressar les causes en què es fonamenta, correspon al mateix òrgan que ha incoat el procediment, el qual, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent, ha de donar vista de tot l’expedient i audiència del funcionari afectat. La resolució de l’expedient correspon al director general competent en matèria de professorat i posa fi a la via administrativa.

3. La durada d’aquests expedients així com dels previstos a l’article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, no pot ser superior a sis mesos.

4. Els funcionaris remoguts per aquesta causa no poden ocupar un lloc de treball ordinari amb docència directa en un termini de dos anys, durant el qual han d’estar adscrits a tasques sense docència directa, i en les condicions que preveu l’apartat 1 d’aquest article. Finalitzat aquest termini, i per poder participar en els concursos ordinaris de provisió o obtenir una destinació provisional en un lloc de treball amb docència directa, la persona interessada ha de superar una prova d’idoneïtat sobre la seva especialitat docent i s’ha d’iniciar un procediment de tutorització, que inclou un període d’avaluació del seu acompliment, quan s’incorpori a la nova destinació docent, en els termes i durada dels períodes de tutorització i d’avaluació que s’estableixin per ordre del conseller o consellera per al desplegament d’aquest procediment.

Article 23. Efectes de la remoció per supressió o modificació del lloc de treball obtingut per concurs de mèrits

La remoció per supressió o modificació del lloc de treball obtingut per concurs de mèrits comporta l’adscripció a un altre lloc de treball vacant a la mateixa zona educativa, amb caràcter definitiu i sense que calgui tornar a participar en un procediment de provisió. En cas que no hi hagi cap vacant, la pèrdua definitiva del lloc de treball comporta l’assignació d’una destinació provisional amb caràcter prioritari a un lloc de treball de la mateixa zona educativa, fins a l’obtenció d’una nova destinació de caràcter definitiu, quan es produeixi una vacant i sense que calgui tornar a participar en un procediment de provisió.

Article 24. Efectes de la remoció d’un lloc de treball de responsabilitat especial

Els funcionaris docents que cessin d’un lloc de treball ocupat pel sistema de provisió especial queden adscrits a la zona educativa corresponent al lloc de treball que havien obtingut amb anterioritat per concurs de mèrits, i tenen preferència per ocupar, amb caràcter definitiu, la primera vacant pròpia de llur especialitat, sense necessitat de participar en un concurs de provisió, llevat que la remoció sigui conseqüència d’una sanció disciplinària ferma de pèrdua del lloc de treball o d’una avaluació negativa de l’acompliment, o d’un cessament en el càrrec directiu motivat per un incompliment de les funcions inherents al càrrec. En el cas que no haguessin obtingut mai un lloc de treball per concurs ordinari de mèrits, s’adscriuen amb caràcter provisional a un lloc de treball docent.

Article 25. Provisió de llocs docents amb caràcter provisional

1. La direcció general competent en matèria de professorat ha d’establir, per convocatòria pública i d’acord amb els criteris de mèrit i capacitat, els procediments de provisió de llocs de treball de caràcter provisional en els quals han de participar els funcionaris docents de carrera que no tinguin destinació definitiva i els funcionaris docents en pràctiques i, si escau, els funcionaris docents de carrera que sol·licitin comissió de serveis, així com els funcionaris interins docents.

2. En aquests procediments de convocatòries públiques s’han d’establir els criteris objectius que s’han d’utilitzar en les adjudicacions de destinacions provisionals: l’ordenació dels diferents col·lectius de professorat segons la seva vinculació administrativa, els criteris de priorització dins de cada col·lectiu docent i de les diferents fases d’adjudicació de destinacions, els requisits d’especialitat docent i d’idoneïtat referits a titulació, formació o experiència docent, tipus de llocs de treball a proveir, formalització i terminis de les sol·licituds individuals de participació dels docents, criteris i condicions de la formalització de les propostes de provisió per part de les direccions dels centres educatius públics, data de presa de possessió i durada dels nomenaments. També es pot establir el procediment de provisió de llocs de treball en serveis educatius.

3. Dins els col·lectius dels funcionaris de carrera o en pràctiques i dels funcionaris interins docents que es nomenin en vacant de plantilla s’ha de tenir en compte el criteri de prioritat d’aquells professors que acreditin la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció corresponent que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i d’acord amb els principis continguts en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, en què es declara com a finalitat de la política d’ocupació augmentar les taxes d’activitat i d’ocupació i inserció laboral de les persones amb discapacitat, amb la finalitat de poder assolir que el 2% de la plantilla docent dels centres educatius públics sigui cobert per persones amb discapacitat que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat.

Article 26. Proposta de destinació provisional dels funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques

1. Els procediments de provisió de llocs de treball específics i de responsabilitat especial amb caràcter provisional que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat han de preveure la intervenció de les direccions dels centres educatius públics, mitjançant la formalització de propostes de funcionaris de carrera i/o en pràctiques, de continuïtat o de nova incorporació al centre educatiu públic. La proposta s’ha de fer degudament motivada i valorant la capacitat i idoneïtat del candidat per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, sempre que reuneixi els requisits específics, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, tenint en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència. Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre educatiu públic pot realitzar una entrevista.

Dins les propostes de les direccions per obtenir destinació provisional s’han de prioritzar les relacionades amb els nomenaments de l’equip directiu en qualsevol tipus de lloc de treball.

2. En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris també es requereix la conformitat de la direcció general competent del Departament de Justícia.

3. En les condicions, amb els criteris i el procediment que determini la direcció general competent en matèria de professorat, la direcció del centre educatiu públic també pot proposar, per als llocs ordinaris dels centres de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, el nomenament de noves incorporacions al centre educatiu públic de personal funcionari docent de carrera i funcionari en pràctiques sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent. Les propostes de la direcció s’han de fer degudament motivades valorant l’adequació de la persona candidata al lloc de treball atenent a la seva capacitat i idoneïtat per a l’acompliment del lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, tenint en compte els mateixos criteris esmentats a l’apartat 1 d’aquest article.

4. Per garantir el manteniment dels equips docents la direcció de cada centre educatiu públic també pot formular propostes de continuïtat en el mateix centre educatiu públic del curs anterior en ocasió de vacant, amb la conformitat prèvia del personal funcionari docent de carrera o funcionari docent en pràctiques, per ocupar vacants de llocs de treball ordinaris o específics.

5. La direcció del centre educatiu públic pot proposar la no-continuïtat en el mateix centre per al curs següent d’un funcionari docent de carrera o en pràctiques destinat provisionalment, mitjançant un informe degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb un informe de la Inspecció d’Educació, i fet prèviament el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposa la no-continuïtat en el centre educatiu públic del funcionari per un període d’un curs escolar, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. En els centres de formació d’adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari. Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona resoldre sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

Article 27. Proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla

1. En les condicions, amb els criteris i el procediment per convocatòria pública que determini la direcció general competent en matèria de professorat, per ocupar llocs de treball específics en qualsevol tipus de centres educatius públics i llocs ordinaris en els centres de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits, els directors dels centres educatius públics poden proposar, com a continuïtat o nova incorporació, d’entre els que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, el nomenament del personal interí, amb la conformitat de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent i tinguin acreditada una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva.

2. La proposta de la direcció de nomenaments d’interins de nova incorporació s’ha de fer de manera degudament motivada, valorant l’adequació de la persona candidata atenent a la seva capacitat i idoneïtat per al lloc de treball, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i tenint en compte, entre altres, els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre educatiu públic. S’han de prioritzar les propostes de les direccions en el procediment de nomenament d’interins per davant del criteri d’ordenació de la borsa.

3. En l’assignació de destinacions d’interins en vacants de plantilla corresponents a llocs de treball ordinaris i específics, i per garantir el manteniment dels equips docents del centre educatiu públic, també s’ha de prioritzar la continuïtat en el mateix centre amb la conformitat de l’interessat que acrediti una experiència mínima docent de 12 mesos en centres educatius públics, amb avaluació positiva i proposta prèvia de la direcció, motivada en la valoració de la capacitat i la idoneïtat de la persona candidata per al lloc de treball, amb la consulta prèvia a l’equip directiu, per davant del criteri d’ordenació de la borsa de treball.

4. La direcció del centre pot proposar la no-continuïtat al mateix centre educatiu públic d’un funcionari interí, mitjançant un informe degudament raonat i justificat, seguint el mateix procediment que s’ha establert a l’article 26.5 per als funcionaris de carrera o en pràctiques amb destinació provisional.

5. Poden realitzar-se proves d’idoneïtat adequades al lloc de treball amb la participació de la direcció del centre educatiu públic, en els ensenyaments esmentats a l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

Article 28. Nomenaments de substituts docents

1. El director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, criteris i procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic, nomenant de forma motivada aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. Entre aquests criteris es pot valorar el fet d’haver prestat serveis amb anterioritat al centre educatiu públic.

2. Els nomenaments de les direccions s’han de motivar en una valoració per part de les direccions dels centres educatius públics dels aspectes qualitatius següents:

a) La nota mitjana del títol superior al·legat per accedir a la borsa de treball.

b) L’experiència docent acreditada.

c) La superació del procediment selectiu d’ingrés als cossos docents, sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.

d) L’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger.

e) La formació acadèmica i permanent.

f) L’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

La direcció general competent en matèria de professorat ha de fixar la ponderació de cadascun dels criteris de valoració anteriors enumerats en aquest apartat, així com de l’entrevista personal que preveu l’apartat 3 d’aquest article.

3. A aquest efecte, el director ha de fer la selecció d’entre els vint primers aspirants disponibles que compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experiència docent o formació, d’acord amb la prelació de la borsa de treball i que hagin sol·licitat l’àmbit territorial on està ubicat el centre educatiu públic, després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants. No és necessari realitzar aquest tràmit previ de les entrevistes en el cas que el director seleccioni un professor substitut que hagi treballat amb anterioritat al centre educatiu públic.

4. La selecció del professor substitut per part d’un director s’ha de motivar en una valoració de la formació i especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, segons es desprengui dels aspectes qualitatius enumerats en l’apartat 2 d’aquest article i, si s’escau, de l’entrevista personal. L’expedient administratiu de selecció de personal substitut, que s’ha d’arxivar al centre educatiu públic a efectes de possibles recursos administratius, ha de contenir la valoració i el resultat de l’entrevista de tots els aspirants entrevistats, així com la relació dels disponibles, fins a un màxim de vint, que hagin intervingut en la selecció. Correspon al director del centre educatiu públic nomenar el substitut seleccionat i comunicar el nomenament a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

5. En absència de nomenaments per selecció de les direccions, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona nomenen els aspirants corresponents, d’acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Departament d’Ensenyament.

6. Les direccions dels centres educatius públics també poden proposar la no- continuïtat del professorat substitut, seguint el mateix procediment establert a l’article 26.5.

Per a la seva aplicació a partir del curs escolar següent a l’entrada en vigor d’aquest Decret, i als efectes previstos a l’article 9.2, el Departament d’Ensenyament ha de revisar l’actual classificació dels centres educatius públics en aplicació de criteris objectius i mesurables referits a les característiques socioeconòmiques de la zona on s’ubica cada centre: nivell socioeconòmic de les famílies dels alumnes, nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques i alumnes nouvinguts segons l’àrea geogràfica de procedència.

Abans de la finalització del curs escolar d’entrada en vigor d’aquest Decret, el Departament d’Ensenyament ha de determinar els centres educatius públics de dificultat especial pel fet d’estar ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits. Tots els llocs de treball de les plantilles docents d’aquests centres tenen la consideració de dificultat especial als efectes previstos a l’article 16.1.a) i als articles 17.4, 26.3 i 27.1.

Als efectes de poder efectuar les propostes de nomenaments i per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres educatius públics tenen accés telemàtic a la borsa de treball del personal interí docent i a la base de dades de gestió de personal docent, segons procediments ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, restringits en tot cas exclusivament al director del centre educatiu públic, i limitats als criteris que s’estableixen a l’article 28.2 i a la informació necessària per efectuar el procediment de selecció dels substituts aspirants de la borsa i formular les propostes previstes als articles 26 i 27.

Els sistemes de provisió de llocs de treball regulats en aquest Decret no s’apliquen al professorat de religió ni al professorat especialista, que es regeixen per la seva normativa específica.

1. Les dones víctimes de violència de gènere que, per fer efectiva la seva protecció o el dret a l’assistència social íntegra, es vegin obligades a deixar la seva destinació tenen dret a obtenir-ne una altra en un lloc de treball obert al seu cos i especialitat docent, amb caràcter de trasllat forçós. A aquest efecte, el Departament d’Ensenyament ha de comunicar a les afectades les vacants existents en les localitats que expressament sol·licitin.

2. L’adjudicació de la destinació s’ha de dur a terme, amb caràcter preferent i amb independència dels concursos generals de provisió, a instància de la interessada, una vegada li hagin estat comunicades les vacants ubicades a les localitats expressament sol·licitades. L’ocupació del lloc de nova destinació té caràcter definitiu o provisional segons correspongui al caràcter de l’ocupació del lloc de treball d’origen.

3. En les actuacions i procediments a què es refereix aquest article s’ha de protegir la intimitat de la víctima, en especial les seves dades personals i les dels seus descendents, així com les de qualsevol altra persona que estigui sota la seva guarda o custòdia.

La provisió dels llocs de treball docents en els centres educatius públics que imparteixen accions formatives derivades de la integració de les ofertes de formació professional es pot realitzar per concurs específic.

Les plantilles docents aprovades pel Departament d’Ensenyament poden incloure, a més dels llocs de treball docents esmentats a l’article 3.1, llocs de treball reservats als professionals d’atenció educativa, amb la titulació, la qualificació i el perfil professional adequats, per complementar l’atenció educativa als alumnes, en funció de les necessitats de cada centre educatiu públic, i per donar suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, de forma coordinada amb els docents.

Aquest Decret és d’aplicació supletòria a la definició dels llocs de treball reservats als inspectors d’educació i a la provisió ordinària per concurs de mèrits dels serveis educatius, que es regulen per la seva normativa específica.

Mentre no es completi la creació de les zones educatives previstes a l’article 176 de la LEC, no s’aplicarà l’adscripció amb caràcter definitiu a un altre lloc de treball de la mateixa zona educativa sense participar en un procediment de provisió previst als articles 23 i 24. Durant aquest període transitori, es pot exercir el dret preferent regulat a l’article 14 en l’àmbit dels municipis o zones de desplaçament establertes actualment en les convocatòries dels concursos ordinaris de provisió.

Els llocs de treball que hagin estat singularitzats per aplicació d'un pla estratègic d’autonomia de centre, a l’empara del Decret 132/2001, de 29 de maig, mantindran aquesta consideració fins a la finalització de la vigència del pla estratègic, sense perjudici que posteriorment la direcció del centre educatiu públic pugui formalitzar una nova proposta de llocs de treball específics previstos a l’article 3.1.b).

1. Es deroguen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 7 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

2. Es deroguen els articles 9 i 10 del Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

S’autoritza la persona titular del Departament d’Ensenyament per modificar les especificacions relatives a les convocatòries públiques dels concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents en centres educatius públics, en el marc del que determina aquest Decret en l’annex 2.

S’afegeix un nou article 3 bis al Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, amb el redactat següent:

“Article 3 bis

Període de prova del funcionari interí o substitut docent

1. Sense perjudici del curs d’iniciació a la tasca docent regulat als articles 3.4, 3.5 i 3.6, el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament. Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

En el cas que la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, s’ha d’assignar al substitut o interí novell, en el moment que s’incorpori al centre educatiu públic, un professor tutor que ha de realitzar les funcions previstes a l’article 3.5.

2. El període de prova comprèn els diferents nomenaments de substitució que el professorat realitzi, com a màxim, durant els quatre primers mesos del seu exercici professional docent, que han de ser avaluats quan els nomenaments tinguin una durada mínima d’un mes en un mateix centre educatiu públic. En finalitzar cada període de nomenament com a substitut o interí novell, d’una durada mínima d’un mes, el director del centre educatiu públic ha d’emetre l’informe corresponent sobre la seva suficiència en l’exercici docent. Quan la valoració del període de nomenament sigui negativa, el director ho ha de posar en coneixement de la Inspecció Educativa perquè aquesta emeti un informe sobre la idoneïtat docent inicial de l’interí o substitut novell, realitzant l’avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els possibles informes emesos pels diferents directors dels centres educatius públics on hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial.

Prèviament, el personal docent tindrà coneixement dels criteris que regiran en l’avaluació del període de prova, en la qual participarà.

3. En el cas de valoració negativa del període de prova inicial, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, mitjançant una resolució de la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha de posar fi al nomenament de substitut o interí i determinar la seva exclusió de la borsa. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

No podrà presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent, i en el cas de sol·licitar-ho, la persona interessada haurà de superar una prova específica d’idoneïtat de l’especialitat docent i un nou període de prova inicial.

4. Al final del període de prova inicial, i en el cas que aquest hagi estat valorat de manera positiva, el director del centre educatiu públic on l’interí novell presti els seus serveis ha de trametre al director dels serveis territorials corresponent o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona un escrit de petició perquè s’emeti la certificació conforme s’ha superat el període de prova que acredita la capacitació docent inicial i se’n faci el registre informàtic corresponent a les bases de dades del Departament d’Ensenyament.

5. Aquest certificat de capacitació docent inicial té els mateixos efectes que la superació de les proves d’idoneïtat previstes a l’article 3.3.

6. Es considera que tenen acreditada la capacitació docent per a un determinat nivell educatiu els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu corresponent, sense haver estat inclosos en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades.”

Barcelona, 25 de març de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

A. Continguts funcionals dels llocs de treball docent en centres educatius públics.

En la definició dels continguts funcionals mínims dels llocs de treball docent els criteris a aplicar pel Departament d’Ensenyament són els següents:

1) Per a tots els llocs de treball docent que tinguin atribuïda la impartició d’àrees, matèries o mòduls dels diferents ensenyaments del sistema educatiu, s’ha d’incorporar a la definició del contingut funcional del lloc les funcions docents genèriques següents:

a) Programar i impartir els ensenyaments que es tinguin encomanats, d’acord amb el currículum i en aplicació de la normativa que regula l’atribució docent de les diferents especialitats docents.

b) Avaluar el procés i els resultats d’aprenentatge dels alumnes.

c) Exercir la tutoria dels alumnes i l’orientació acadèmica i professional.

d) Desenvolupar l’acció docent de manera coherent amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, i d’acord amb el principi de la coordinació entre docents.

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i que s’impulsi especialment la col·laboració i implicació en el procés educatiu dels seus fills, d’acord amb el que tingui establert el centre en les seves normes d’organització i funcionament.

f) Participar en les activitats complementàries i extraescolars, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral, d’acord amb les condicions de participació en les activitats extraescolars i complementàries que fixi el Departament d’Ensenyament.

g) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, en els termes establerts pel centre en les seves normes d’organització i funcionament.

h) Atendre les necessitats educatives de cada alumne per afavorir l’èxit escolar.

i) Fer el seguiment dels alumnes de formació professional que realitzen la formació en centres de treball, la formació en entorns laborals o la formació professional en alternança.

2) Tots els llocs de treball docent també poden tenir incorporat al seu contingut funcional les funcions docents següents:

a) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades.

b) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament i participar en el pla de formació de centres.

c) Exercir la tutoria del professorat novell i en pràctiques, així com dels alumnes en període de formació inicial.

d) Adequar les activitats d’ensenyament i aprenentatge a les necessitats de qualificació singular.

e) Participar en projectes, programes, serveis i actuacions previstes en convenis amb empreses o entitats, impulsats pel Departament d’Ensenyament.

3) Els llocs de treball docent específics, en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu, i que es proveeixen per concurs específic de mèrits, han de tenir incorporat al seu contingut funcional aquelles funcions docents específiques, d’entre les següents, que assegurin als seus ocupants estar en condicions, segons correspongui a cada lloc, de:

a) Desenvolupar activitats específiques relacionades amb el suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre.

b) Assumir responsabilitats docents lligades a un perfil específic, que exigeix una titulació, una formació o una capacitació professional específiques acreditables documentalment i, si escau, amb entrevista o una prova d’idoneïtat.

c) Exercir tasques docents que requereixen tècniques de treball, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

4) Els llocs de treball de responsabilitat especial que donen suport als òrgans de govern del centre per al desenvolupament del projecte educatiu, i que es proveeixen pel sistema extraordinari de provisió especial, han de tenir incorporat al seu contingut funcional les funcions docents específiques següents:

a) Exercir les responsabilitats de suport al desenvolupament del projecte educatiu inherents al lloc de treball.

b) Assumir una implicació més gran en el millorament dels resultats previstos en el projecte educatiu, fins i tot si comporta una dedicació especial al centre.

Així mateix, el contingut funcional d’aquests llocs ha d’especificar les condicions especials en què es desenvolupen les tasques que li corresponen i que han de permetre assolir els objectius addicionals fixats prèviament pels òrgans de govern del centre.

B. Continguts funcionals dels altres llocs de treball reservats a docents

El contingut funcional dels llocs de treball per a l’exercici de la funció inspectora, dels llocs de treball dels serveis educatius i altres que puguin estar reservats a funcionaris de cossos docents es regeixen per una regulació específica.

C. Requisits específics de titulació o de capacitació professional

Les condicions sota les quals les direccions dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament, per al compliment dels seus projectes educatius, poden proposar requisits específics de titulació i capacitació professional acreditables documentalment per ocupar determinats llocs de treball específics de les seves plantilles docents s’han d’ajustar als criteris següents:

1) Correspon al Departament d’Ensenyament, per a cada àmbit o tipus de perfil propi, establir els requisits específics de titulació o capacitació professional, a proposta de la direcció del centre educatiu públic, i sempre com a conseqüència del que prevegi el projecte educatiu i el projecte de direcció.

2) El compliment dels requisits específics de titulació i capacitació professional no exceptua del compliment dels requisits ordinaris d’especialitat per a l’ocupació dels llocs de treball corresponents.

3) En establir-se requisits específics de titulació, el Departament d’Ensenyament els ha de referir a la possessió d’una titulació, certificació acadèmica o certificació acreditativa de formació permanent, d’un o més dels tipus següents:

Titulació acadèmica específica.

Certificació oficial específica.

Certificació o titulació reconeguda per l’Administració per acreditar la capacitació professional en l’àmbit de la Unió Europea.

Especialitat docent adient, adquirida per algun dels procediments reglats, en el cos de funcionaris docents al qual pertany.

Certificació acreditativa de cursos de formació permanent superats i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.

Habilitació docent declarada per l’administració educativa.

Requisits de capacitació per impartir àrees, matèries o mòduls adients d’acord amb els criteris establerts amb caràcter general en la borsa de treball del personal interí docent.

4) En establir-se requisits específics de capacitació professional acreditables documentalment, el Departament d’Ensenyament els ha de referir a un o més dels tipus següents:

Ocupació i exercici, durant un temps no inferior al que es determini, de llocs de treball docents dels quals en resulta una acreditació de la capacitació professional per la via de l’avaluació positiva de l’acompliment dels continguts funcionals del lloc.

Situacions d’experiència docent, professional o de formació en l’exercici professional (in-service training) establertes com a equivalents de l’anterior pel Departament d’Ensenyament.

5) Els llocs de treball amb perfil lingüístic són llocs específics de contingut funcional, i requereixen el coneixement de llengua estrangera de nivell mínim B2 del Marc europeu comú de referència, a més d’una altra especialitat docent. També es requereix formació en metodologies d’immersió lingüística o en ensenyaments AICLE.

1. Les convocatòries públiques dels concursos de mèrits, ordinaris i específics, de provisió de llocs de treball docent han de respectar les condicions i especificacions següents:

a) El termini de presentació d’instàncies de participació ha de ser, com a mínim, de 10 dies naturals.

b) El Departament d’Ensenyament ha de determinar en cada convocatòria de provisió de llocs docents si aquesta és oberta, o no, a la participació de funcionaris de carrera dependents d’altres administracions educatives.

c) Les convocatòries dels procediments de provisió s’han de publicar al DOGC. Així mateix, aquelles convocatòries obertes a la participació d’aspirants destinats en els àmbits de gestió d’altres administracions educatives s’han de publicar al BOE, mitjançant la inserció d’un anunci amb el qual es doni publicitat a la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

d) El procediment de sol·licitud de destinacions ha de ser telemàtic, mitjançant un aplicatiu electrònic del web corporatiu del Departament d’Ensenyament.

e) Els funcionaris dels cossos de catedràtics i de professors participen en els concursos de provisió conjuntament en les mateixes vacants i amb el mateix barem de mèrits, sens perjudici dels mèrits específics dels catedràtics i dels qui ostentin la categoria superior de sènior previstos als barems de les convocatòries.

f) El Departament d’Ensenyament ha de determinar les dates en què s’han de fer públiques les vacants provisionals i definitives corresponents a cada convocatòria.

2. Els concursos s’han de resoldre atenent els barems de mèrits inclosos a cada convocatòria.

3. La valoració dels mèrits que determinin les convocatòries, relacionats amb la formació i perfeccionament, així com les publicacions, l’han de realitzar comissions avaluadores nomenades per l’òrgan competent del Departament d’Ensenyament.

4. L’ordre de prioritat en l’adjudicació de destinació és determinat per la puntuació més alta obtinguda en total, atenent, en tot cas, a les peticions dels concursants i d’acord amb l’ordre en què aquestes s’hagin fet constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud.

5. En el cas que es produeixin empats en el total de les puntuacions, aquests s’han de resoldre atenent successivament a la major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents apartats, pel mateix ordre en què apareixen en el barem de mèrits. Si persisteix l’empat, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en els diferents subapartats pel mateix ordre en què apareixen en el barem. En els dos supòsits, la puntuació que es prengui en consideració en cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establerta per a cadascun d’aquests en el barem; i en el cas dels subapartats, la que correspongui com a màxim a l’apartat en què estiguin inclosos. En aplicar aquests criteris, si algun o alguns dels subapartats assoleix la puntuació màxima atorgada a l’apartat al qual pertany, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, es poden utilitzar com a criteris de desempat l’any en què es va convocar el procediment selectiu d’ingrés al cos i la puntuació obtinguda per la qual va ser seleccionat l’aspirant.

6. Les convocatòries dels diferents concursos de provisió han d’especificar les mesures oportunes per garantir una publicitat adequada de les seves resolucions provisionals i definitives.

7. Contra les resolucions dels concursos de mèrits, les convocatòries han d’especificar els recursos administratius que es poden interposar, d’acord amb el que preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A. Prenent com a referència curricular l’ESO:

Denominació del lloc

(Es poden configurar llocs diferents segons l’agrupació d’especialitats elegides dels cossos, amb un mínim de dues, d’acord amb les necessitats del centre.)

Especialitats possibles dels cossos docents

(Se n’ha de ser titular d’una i complir els requisits de capacitació en l’altra o altres que defineixen el lloc.)

Matèries del currículum d’ESO

(que han de poder impartir, segons les especialitats docents.)

Lingüístic i humanístic

Cal especificar en cada cas quines especialitats docents defineixen el lloc.

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Geografia i història o Filosofia

Llatí o Grec

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Ciències socials

Llatí

Artístic i humanístic

Cal definir el lloc amb una de les especialitats de Música o Dibuix i una altra, com a mínim, de les restants.

Música

Dibuix

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Geografia i història o Filosofia

Música

Educació visual i plàstica

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Ciències socials

Científic i tècnic

Matemàtiques

Física i química

Biologia i geologia

Tecnologia

Matemàtiques

Física i química

Ciències naturals

Tecnologia

Artístic i científic

Cal definir el lloc amb una de les especialitats de Música o Dibuix i una altra, com a mínim, de les restants.

Música

Dibuix

Matemàtiques

Física i química

Biologia i geologia

Tecnologia

Música

Educació visual i plàstica

Matemàtiques

Física i química

Ciències naturals

Tecnologia

B. Prenent com a referència curricular l’ESO en centres de formació de persones adultes:

Denominació del lloc

Especialitats dels cossos docents més altres requisits de capacitació

Mòduls comuns de cada àmbit

Àmbit de comunicació

Llengua catalana i literatura, més nivell avançat d’EOI o equivalent (d’anglès o francès).

Llengua castellana i literatura, més nivell avançat d’EOI o equivalent (d’anglès o francès), més nivell D de català o equivalent.

Anglès, més nivell D de català o equivalent.

Francès, més nivell D de català o equivalent.

Literatura

Llengua catalana

Llengua castellana

Literatura catalana

Literatura castellana

Llengua estrangera (anglès o francès)

Àmbit científic i tecnològic

Matemàtiques

Física i química

Biologia i geologia

Tecnologia

Matemàtiques

Física i química

Ciències naturals

Educació per a la salut

Biologia i geologia

Tecnologia

Àmbit social

Geografia i història

Filosofia

Ciències socials i educació per a la ciutadania

Geografia

Història

Ciències socials i moviments migratoris

C. Prenent com a referència curricular el batxillerat

Agrupacions

Famílies professionals

Grup 1:

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Especialitat docent de Formació i orientació laboral

Grup 2:

Agrària

Grup 3:

Arts i artesanies

Fusta, moble i suro

Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Vidre i ceràmica

Grup 4:

Arts gràfiques

Imatge i so

Informàtica i comunicacions

Grup 5:

Edificació i obra civil

Indústries extractives

Seguretat i medi ambient

Grup 6:

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Instal·lació i manteniment

Seguretat i medi ambient

Grup 7:

Instal·lació i manteniment

Fabricació mecànica

Transport i manteniment de vehicles

Seguretat i medi ambient

Grup 8:

Hoteleria i turisme

Indústries alimentàries

Seguretat i medi ambient

Grup 9:

Imatge personal

Grup 10:

Maritimopesquera

Grup 11:

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Grup 12

Serveis socioculturals i a la comunitat

  • Darrera modificació: 02/04/2014 21:17