Avís legal i Política de privacitat

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) té la seva seu al carrer Rocafort, núm. 242, entresol 2a, 08029 Barcelona (tel. 93 3170237).

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) té l'adreça electrònica https://secundaria.info, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web del sindicat.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), té una sèrie de funcions que es concreten en els seus Estatuts.

Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a les condicions de treball dels professors de secundària i relacionats amb els àmbits d'actuació i les funcions del sindicat.

La finalitat del lloc web del sindicat consisteix a fer més propers al professorat els seus drets laborals i a fomentar la participació en el sindicat i, en general, a oferir informació diversa sobre aquests drets.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre normativa, publicacions, actualitat i sobre activitats formatives que organitza el sindicat, entre altres qüestions.

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions del sindicat, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web secundaria.info són de titularitat exclusiva del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El sindicat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits el sindicat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) C. Rocafort, 242, entresol 2a 08029 Barcelona sindicat@secundaria.info

No s'autoritza en cap cas:

La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany al sindicat per mitjà de framing. La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del sindicat mitjançant in line linking. L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici al sindicat conforme a les disposicions vigents. L'ús comercial dels continguts del lloc web del sindicat. L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), sense el seu coneixement i l'autorització.

El sindicat es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de l’RGPD.

El sindicat només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i limitades al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i amb relació a l'exercici de les funcions del sindicat, als efectes del que disposen els principis relatius al tractament previstos al capítol II de l’RGPD (article 5 de l’RGPD).

Així mateix el sindicat posa a la disposició dels usuaris registrats una eina, l’apartat «Perfil» dins de Espai personal (http://secundaria.info/personal), on es poden consultar, modificar o actualitzar les dades cedides així com activar/desactivar les diferents notificacions que el Sindicat fa servir amb finalitats informatives (com ara el seu Butlletí).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i el dret a la portabilitat amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel sindicat, en els termes i les condicions previstes en el capítol III de l’RGPD, us podeu adreçar a:

Professors de Secundària (aspepc·sps) C. Rocafort, 242, entresol 2a 08029 Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 15 de l’RGPD, quan presenteu la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que sol·liciteu que es faci d’una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d’ús comú. La sol·licitud ha de contenir els elements especificats a l’RGPD.

Més informació a Avís de protecció de dades de caràcter personal del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web del sindicat.

El sindicat utilitza galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, el sindicat treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit el sindicat es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar-hi o impedir-hi l'accés ja sigui temporalment o definitivamenr, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

El sindicat no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal del sindicat.

  • Darrera modificació: 11/04/2023 10:36