RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

L’article 81.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007), estableix que en cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional, mitjançant convocatòria pública.

El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), regula la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i d’acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

El Decret 39/2014, de 25 de març (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014), regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d’aquests centres educatius públics.

Mitjançant l’Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Atesa l’existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d’ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2015-2016.

S’ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d’acord amb l’article 37 de l’esmentada Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per últim, mitjançant la Resolució de 2 de gener de 2015 de la consellera d’Ensenyament, es va designar com a suplent de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, durant el temps que estigui vacant, la secretària general.

Per tot això,

Resolc:

-1 Dictar les instruccions que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució sobre el procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015, per al personal funcionari de carrera i interí del cos de mestres i dels cossos d’ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i disseny, i centres i aules de formació de persones adultes.

Incloure, al mateix annex 1, les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l’inici del curs 2015-2016 hagin perdut la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament.

-2 Adjudicar destinació provisional amb efectes d’1 de setembre de 2015, per la durada del mandat, a nous directors de centres nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2015 en centres on no tenen la destinació definitiva.

-3 La Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb caràcter previ al procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals, ha d’assignar destinació provisional a professorat dels cossos docents corresponents que reuneixi els requisits d’especialitat docent, als llocs de treball vacants següents:

a) Serveis educatius en EAP, CRP, Cd’A, CREDA, CREDV i LIC i a llocs de treball docents d’aules hospitalàries, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament o del Consorci d’Educació de Barcelona i amb la conformitat de la persona interessada.

b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família, amb la conformitat dels esmentats departaments.

c) Llocs de treball docents dels programes de formació i inserció, a proposta de la direcció general competent.

d) Llocs de treball d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanta el curs 2015-2016 en el centre educatiu, excepte si es tracta d’un trasllat d’oferta d’ensenyaments procedents d’altre centre, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, amb un màxim de dos llocs per cada nou cicle.

e) Llocs de treball, inclosos els de càrrecs directius, de centres de nova posada en funcionament a 1 de setembre de 2015, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona. No inclou la integració, fusió desglossament o desdoblament de centres ja existents el curs 2014-2015.

f) Llocs de treball corresponents a grups d’escolarització que s’imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l’institut o EOI al que pertanyen, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats en els paràgrafs anteriors recau en personal interí, aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del departament d’Ensenyament, comptats a 31 d’agost de 2015.

g) També, amb caràcter previ, s’adjudica, en ocasió de vacant i amb la conformitat de la direcció del centre, destinació provisional per al curs 2015-2016 a personal funcionari al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’estableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan aquest reconeixement comporti un canvi d’especialitat de lloc dins del mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada.

-4 Proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball docents de l’Institut Obert de Catalunya, amb caràcter provisional, a proposta motivada i raonada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la direcció dels serveis territorials a Barcelona Comarques, fins a la seva provisió per concurs de mèrits, tal com preveu l’article 12.2 del Decret 39/2014, de 25 de març.

-5 Adjudicar, amb caràcter excepcional, destinació provisional per al curs 2015-2016 a personal interí, quan la direcció del centre el proposi per ocupar un càrrec directiu, sempre que, durant el curs 2014-2015, hagi ocupat un lloc de treball en aquest centre, hi hagi exercit el càrrec directiu, i acrediti 48 mesos de serveis en centres públics. Aquesta proposta escrita, degudament motivada i raonada, s’ha de fer arribar, abans del dia 26 de juny de 2015, a la direcció dels Serveis Territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, per tal que sigui valorada i, si escau, acceptada.

-6 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2015-2016 per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2015 romandrà en aquesta destinació i no pot participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, malgrat obtenir una primera o nova destinació definitiva per concurs de trasllats amb efectes d’1 de setembre de 2015, tret que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Supressió del lloc de treball de destinació d’acord amb la planificació prevista per al curs 2015-2016.

b) Incorporació del funcionari docent que té assignat el lloc de treball amb destinació definitiva.

c) Per cessament o renúncia acceptada per la direcció del centre a 30 de juny de 2015 en un càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional el curs 2014-2015. Si la renúncia o cessament afecta la direcció del centre, l’acceptació correspon a la direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d’agost de 2015 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l’1 de setembre de 2015, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels tres supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d’agost de 2015 per tal que pugui presentar, si s’escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2015-2016.

-7 D’acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març la direcció d’un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2015-2016 d’un funcionari docent de carrera o interí destinat provisionalment el curs 2014-2015, mitjançant un informe degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb informe de la Inspecció d’Educació, i previ el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposa la no continuïtat en el centre educatiu públic del professor per un període d’un curs escolar, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. En els centres de formació d’adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari. Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona resoldre sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. En qualsevol cas, aquesta mesura no pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió no obtingui destinació provisional en l’àmbit de la zona de preferència.

Quan l’inici del procediment de no continuïtat sigui comunicat a la persona interessada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals del col·lectiu de professorat a què pertany, pot presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d’elecció, en els cinc dies hàbils següents a l’esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

-8 Un cop finalitzats els procediments de provisió de llocs de treball docents a dedicació completa regulats als apartats anteriors i a les bases de l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’han d’adjudicar, en ocasió de vacant, llocs de treball docents a mitja dedicació, amb efectes d’1 de setembre de 2015, per al curs 2015-2016, mitjançant el procediment únic de proposta de continuïtat respecte al curs 2014-2015, formulada per la direcció del centre i amb conformitat del personal interí, no personal funcionari de carrera, amb els criteris i condicions següents:

a) L’especialitat del lloc de treball a mitja dedicació ha de figurar, i ser la mateixa, en les plantilles del centre dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.

b) Els llocs de treball docents a mitja dedicació a proveir són llocs de treball docents ordinaris i llocs de treball docents específics temporals (aules d’acollida i suport lingüístic, unitats de suport d’educació especial i llocs d’audició i llenguatge que requereixen el coneixement de llenguatge de signes).

c) Haver ocupat el mateix lloc de treball, en forma d’ocupació d’interí/na, a mitja dedicació, un mínim de sis mesos durant el curs 2014-2015. No és d’aplicació si el/la docent interí/na ha ocupat un lloc de treball a dedicació completa el curs 2014-2015, malgrat que sigui de la mateixa especialitat.

d) Haver estat objecte de proposta per la direcció del centre, amb la conformitat de la persona interessada, mitjançant l’aplicació PDA de proposta de les direccions dels centres, prevista a la base 8.2 de l’annex 1.

e) Complir el requisit general, per ser objecte de proposta, d’acreditar un mínim de dotze mesos de serveis prestats a la borsa i de sis mesos al centre.

f) Complir els requisits d’especialitat i altres establerts per a la provisió de llocs de treball docents a dedicació completa.

g) No haver obtingut destinació en els procediments d’adjudicació a llocs de treball docents a dedicació completa per al curs 2015-2016, en el supòsit que voluntàriament hi hagi participat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general del Departament d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

Annex 1. Bases del procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals.

-1 Participants: personal docent funcionari i interí.

1.1. Cossos docents.

1.2. Col·lectius docents.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes.

1.5. Especialitats i altres requisits del professorat per ocupar llocs específics.

1.6. Requisit de català i aranès.

-2 Centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

2.1. Tipus de centres i cossos docents.

2.2. Centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits.

2.3. Codis de centres educatius públics (annexos 3, 4 i 5).

-3 Tipologia dels llocs de treball docents.

3.1. Ordinaris.

3.2. Específics temporals.

3.3. Específics estructurals.

3.4. Formalització de la descripció de llocs específics estructurals.

-4 Llocs de treball docents vacants a proveir.

4.1. Vacants inicials.

4.2. Vacants resultes.

4.3. Reconversió de vacants.

-5 Procediment general en fases/subfases i criteris de les adjudicacions de destinacions provisionals.

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres de personal funcionari.

5.1.1. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per desenvolupar càrrecs directius.

5.1.2. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per proveir llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.1.2.1. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs específics estructurals.

5.1.2.2. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.

5.1.3. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs específics temporals.

5.2. Fase preferent del professorat definitiu suprimit i altres col·lectius que exerceixen el dret preferent.

5.3. Fase de proposta de la direcció de continuïtat de professorat funcionari del curs anterior.

5.4. Fase d’adjudicació de professorat funcionari acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

5.5. Fase d’elecció i ofici de professorat funcionari.

5.6. Fase de proposta de la direcció de professorat interí.

5.6.1. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.6.1.1. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics estructurals d’atenció a la diversitat i llocs amb perfil lingüístic.

5.6.1.2. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.

5.6.2. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics temporals.

5.7. Fase de proposta de la direcció de continuïtat de professorat interí del curs anterior.

5.8. Fase d’adjudicació de professorat interí amb la condició legal de discapacitat i acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

5.9. Fase d’elecció de professorat interí.

-6 Adjudicació en les fases de propostes de direccions del centres.

a) Per desenvolupar càrrecs directius.

b) Per ocupar llocs específics estructurals.

c) Per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.

d) Per ocupar llocs específics temporals.

e) Per continuïtat al centre de professorat funcionari i interí.

-7 Adjudicació en la resta de fases de la base 5.

7.1. Criteris d’adjudicació en les fases i subfases diferents a les de proposta.

7.2. Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva de la fase 5.2.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

7.4. Adjudicació d’elecció (i ofici) del professorat funcionari.

7.5. Adjudicació del professorat interí amb la condició legal de discapacitat i acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

7.6. Adjudicació d’elecció del professorat interí.

-8 Formalització de propostes per les direccions dels centres.

8.1. Procediment.

8.2. Aplicació PDA.

-9 Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en el procediment.

-10 Emplenament de sol·licituds individuals.

10.1. Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

10.2. Professorat funcionari amb destinació provisional i que sol·licita el reingrés.

10.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals.

10.4. Sol·licituds de destinació provisional del personal interí.

-11 Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball docents de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d’1 de setembre de 2015.

-12 Terminis de presentació de sol·licituds individuals i de desistiments del professorat interí.

-13 Presa de possessió i durada dels nomenaments.

-14 Informació i consultes.

-15 Publicitat i resolucions del procediment.

-16 Reclamacions i recursos.

Annex 2. Codis d’especialitats.

Annex 3. Codis de centres a l’efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d’educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

Annex 4. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, seccions d’instituts, EOI, EASD i CFA/AFA).

Annex 5. Codis de comarques.

1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1 Cossos docents.

El professorat participant en aquest procediment és el personal funcionari de carrera dependent del Departament d’Ensenyament dels cossos docents següents:

Cos 511: cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos 512: cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Cos 513: cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny

Cos 590: cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional.

Cos 592: cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Cos 595: cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

Cos 596: cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Cos 597: cos de mestres.

També participa en aquest procediment el personal interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d’acord amb el temps de serveis.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es pot adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2015 depèn d’altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada i justificada.

1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s’inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Funcionari de carrera:

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d’1 de setembre de 2015 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l’estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se a llocs docents el curs 2015-2016.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball docents de l’Administració no reservats exclusivament a personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’estableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), i l’adaptació del seu lloc de treball comporti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d’especialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.

e) Professorat excedent que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2015.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2015.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu d). S’inclou també el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1.9.2015.

1.2.2 Personal interí:

a) Professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament amb la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció corresponent que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

b) Resta de personal interí de la borsa de treball, amb serveis prestats en centres educatius públics de la base 1.1.

1.3. Tipus de participació en el procediment

1.3.1. Participació obligatòria:

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1.9.2015: col·lectius de l’apartat 1.2.1, excepte el del subapartat g), amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2015-2016 (de formació, representant sindical, etc) o una excedència per cura de fill o de familiar.

El caràcter obligatori de la participació comporta l’adscripció d’ofici prevista a la base 7.1.j) en el supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació.

1.3.2. Participació voluntària:

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d’1.9.2015 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d’acord amb el temps de serveis.

1.3.3. Participació per a més d’un cos docent:

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació provisional per al curs 2015-2016.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d’un cos docent només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a llocs de treball docents corresponents a un dels cossos docents esmentats a la base 1.1.

El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària.

El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2015-2016 i en tingui una altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, ha d’optar, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fins el dia 7 d’agost de 2015, per una de les dues. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes:

Les especialitats docents del professorat estan regulades en el RD 1594/2011, de 4 de novembre (BOE núm. 270, de 9.11.2011) pel que fa al cos de mestres i pel RD 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28.11.2008) pel que fa als cossos d’ensenyaments secundaris.

La denominació de les diferents especialitats docents del professorat que pertany als cossos docents esmentats a l’apartat 1.1. s’especifica a l’annex 2.

Un docent és titular d’una especialitat docent quan l’ha obtingut per oposició o pel procediment d’adquisició de nova especialitat.

Les especialitats docents reconegudes consten anotades en el registre informàtic de personal, d’acord amb la normativa vigent.

1.4.1. Especialitats reconegudes del professorat funcionari del cos de mestres:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d’adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l’especialitat, habilitació extraordinària i habilitació per titulació. Si s’escau, també les corresponents a llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO en instituts, seccions d’institut i instituts escola, si reuneix el requisit específic d’haver-hi estat destinat el curs 2014-2015, tenir-hi destinació definitiva, o estar en situació de pèrdua definitiva d’un lloc de l’ESO per modificació de plantilla.

El professorat que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica pot ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial en escoles, instituts i instituts escola, segons el nivell educatiu al qual pot ser destinat.

El professorat amb l’especialitat d’audició i llenguatge ha d’acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes per ocupar llocs de treball docents amb aquest requisit.

1.4.2. Especialitats reconegudes del professorat funcionari dels cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats del seu cos de participació que tingui reconegudes per qualsevol via d’adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial i per titulació idònia, amb excepció del que s’indica a la base 1.5.2, en relació amb els centres de formació de persones adultes.

El personal docent dels cossos amb codi 512, 513, 592, 595 i 596 indicats a la base 1.1, pot optar, també, a llocs de treball dels esmentats cossos amb habilitació per experiència.

No es tenen en consideració les especialitats docents corresponents a altres cossos docents diferents del cos de participació. Excepcionalment, en el cas del professorat d’especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, i per tal de garantir una destinació provisional a un centre de la zona de desplaçament, se li pot adjudicar destinació a un lloc de treball d’una especialitat que tingui reconeguda, tot i que correspongui a un altre cos docent.

El professorat que tingui reconeguda l’especialitat de grec o llatí compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball docents de cultura clàssica.

1.4.3. Especialitats docents del personal interí:

El personal interí acredita l’especialitat docent si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament.

Tot i això, per poder optar a llocs de treball docents de les especialitats corresponents a cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’ensenyaments artístics i superiors de disseny també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent d’acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a la corresponent adjudicació de destinacions.

Les especialitats docents, així com la idoneïtat esmentada, han de figurar en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de personal docent.

1.5 Especialitats i altres requisits addicionals del professorat per ocupar llocs de treball docents específics.

1.5.1. Les especialitats i requisits d’acreditació dels perfils professionals per ocupar llocs de treball docents específics són els que s’indiquen a les bases 3.2 i 3.3.

1.5.2. Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes:

a) Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, ha d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, ha d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

b) Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

c) Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

1.6. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s’ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d’Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l’aranès.

2. Centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

2.1 Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball docents a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius de professors dels cossos docents que a continuació es relacionen:

a) Escoles, centres d’educació especial i llocs itinerants de ZER:

Cos de mestres.

b) Instituts i seccions d’instituts:

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació professional.

Cos de mestres.

c) Instituts escola:

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de mestres.

d) Escoles oficials d’idiomes:

Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

e) Escoles d’art i disseny:

Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

f) Centres i aules de formació d’adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris) (CFA/AFA).

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de mestres.

2.2. Centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits:

Als efectes previstos als articles 26 i 27 del Decret 39/2014, de 25 de març, en relació amb la formalització de propostes de professorat per part de les direccions dels centres, i d’acord amb els apartats 1.1. a) i 4 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, els centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits són els que figuren com a tals als annexos 3 i 4 d’aquesta Resolució.

2.3. Codis de centres educatius públics:

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que estableix aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 3: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents del cos de mestres (escoles, centres d’educació especial, itinerants de ZER, instituts, seccions d’institut, instituts escola, centres i aules de formació d’adults).

Annex 4: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (instituts, seccions d’institut, instituts escola, escoles d’arts i superiors de disseny, escoles oficials d’idiomes i centres i aules de formació d’adults).

Els centres s’ordenen per serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que per atendre necessitats d’escolarització o altres es produeixi la creació d’un nou centre amb posterioritat a la publicació d’aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els llocs de treball docents, aquests s’adjudicaran en l’àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Annex 5: codis de comarques.

3. Tipologia dels llocs de treball docents dels centres educatius públics.

Per al curs 2015-2016, els llocs de treball docents poden ser ordinaris, específics temporals i específics estructurals.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris: són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat d’un cos docent tal com s’estableix a l’annex 2.

L’adjudicació d’aquests llocs de treball pot recaure sobre professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.2. Llocs de treball docents específics temporals: tenen aquesta consideració els llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP en escoles i ADC en instituts), els llocs de treball docents per impartir la formació professional bàsica (SFP), els llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial (UEE en escoles, UES en instituts) i els llocs d’audició i llenguatge en escoles de concentració d’alumnes que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes (UAL).

Per ocupar llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic i llocs de la formació professional bàsica, es requereix acreditar qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

Per ocupar llocs d’audició i llenguatge amb requeriment del coneixement del llenguatge de signes, cal ser funcionari del cos de mestres o professor interí de la borsa de primària i acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes.

Per ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial:

a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de primària, que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica. Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es pot proveir amb mestres que tinguin reconeguda l’especialitat d’audició i llenguatge.

b) Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de secundària, que tingui reconeguda l’especialitat d’orientació educativa.

Els llocs específics temporals poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.3. Llocs de treball docents específics estructurals per al curs 2015-2016: són els que a més de l’especialitat docent tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que exigeixen responsabilitats especials o condicions peculiars pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

Tenen la consideració de llocs específics estructurals els llocs de treball docents següents:

a) Llocs de treball docents per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats de l’alumnat i per a la millora del processos d’ensenyament de l’alumnat en escoles, en instituts, seccions d’institut i instituts escola.

Per ocupar llocs de treball docents d’atenció a la diversitat, el professorat funcionari de carrera i interí ha de tenir acreditada l’especialitat del lloc de treball.

A més, ha de reunir un dels requisits dels tres apartats següents:

-Titulacions acadèmiques o especialitat reconeguda

Tenir reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica (cos de mestres) o d’orientació educativa (cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari).

Màsters oficials sobre educació inclusiva, educació diversitat i educació especial.

-Formació

Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva, educació especial, educació per a la diversitat (mínim 30 hores).

-Experiència acreditativa

Haver exercit la docència com a mínim 12 mesos, com a funcionari de carrera o personal interí/substitut, en llocs de treball d’aula d’acollida i suport lingüístic, unitats de suport d’educació especial, en centres que tenen la consideració de màxima complexitat, centres d’educació especial, en aules obertes o en llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts.

Haver ocupat un lloc de treball d’atenció a la diversitat el curs 2014-2015.

b) Llocs de treball docents amb perfil lingüístic en escoles, instituts, seccions d’institut, instituts escola i escoles d’art i disseny.

Per ocupar llocs de treball docents amb perfil lingüístic, els funcionaris de carrera i interins han d’acreditar, a més de l’especialitat docent del lloc, el perfil professional mitjançant els requisits següents:

-Titulacions acadèmiques o especialitat lingüística reconeguda

Tenir reconeguda l’especialitat docent de la llengua estrangera corresponent o el títol de llicenciatura o grau en la llengua estrangera corresponent, o acreditar el nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües de la llengua o llengües estrangeres que correspongui.

-Formació/Experiència

A més, cal tenir acreditada la formació en didàctica d’ensenyament de llengua estrangera o en llengua estrangera, o en Metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua o ensenyament AICLE (acreditables a través de màsters o postgraus o bé d’activitats de formació permanent).

Excepcionalment, el professorat que no disposi de la formació acreditada en metodologia o didàctica d’ensenyament, pot optar a aquests llocs de treball sempre i quan hagi ocupat un lloc de treball del mateix perfil lingüístic durant el curs 2014-2015 o hagi impartit docència en un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic, amb anterioritat, durant un mínim de dos cursos escolars (s’acredita a partir de certificació de la direcció del centre o centres on s’ha exercit).

c) Llocs de treball docents amb competència digital docent (ús i aplicació de les TIC) en tot tipus de centres públics excepte els centres de formació de persones adultes.

Per ocupar llocs de treball docents amb competència digital docent, el professorat funcionari de carrera ha d’acreditar A) la seva capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i B) la seva experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les seves activitats docents. Caldrà, per tant, aportar acreditació en els dos apartats següents:

A. Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita justificant l’acompliment d’algun dels següents requisits:

Menció TIC ens els graus d’Infantil o Primària

Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula

Enginyeria informàtica o en telecomunicacions

Tenir acreditada alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques, 722 Mitjans informàtics

Haver realitzat formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge amb un mínim de 90 hores de formació (inclou assistència o ponències en Jornades, Seminaris, Cursos presencials o telemàtics).

Tenir l’acreditació ACTIC.

B. Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. Cal acreditar l’acompliment d’algun dels següents requisits, mitjançant certificació del director o directora del centre:

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador de projectes d’innovació digitals

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador del Pla TAC de centre

Haver implementat a l’aula, a l’entorn de l’àmbit digital, projectes, propostes didàctiques, experiències educatives o treball amb l’alumnat almenys durant un curs escolar. En aquest cas, la certificació del director o directora del centre ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs.

d) Llocs de la gestió de projectes de la formació professional inicial i ensenyaments especials en instituts que imparteixen cicles formatius, EOI i escoles d’art i disseny.

Per ocupar llocs de treball docents de gestió de projectes de la formació professional inicial i ensenyaments especials, el professorat funcionari de carrera ha d’acreditar algun dels requisits següents:

-Formació

Haver superat una formació referida als programes o serveis que es sol·liciten: Mesures flexibilitzadores, Emprenedoria i Innovació, formació Dual, Assessorament i reconeixement acadèmic, Mobilitat, Qualitat i Millora contínua, Promoció cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (mínim de 150 h.) o, en el cas de les EOI, oferts per la Direcció general competent en matèria de formació.

La documentació justificativa és la certificació acreditativa de cursos de formació permanent superats o reconeguts pel Departament d’Ensenyament

-Experiència acreditada

Haver exercit les funcions definides en aquest perfil amb anterioritat durant un mínim de 2 cursos acadèmics.

La documentació justificativa és el certificat emès per la direcció del centre en relació amb les funcions desenvolupades.

En el cas de les escoles d’art i superiors de disseny, el candidat pot acreditar també una experiència laboral de 2 anys relacionada amb l'activitat de gestió i promoció cultural i artística. La sol·licitud d’acreditació d’acord amb el model i les evidències aportades pel candidat s’han d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, al Servei d’ Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, que emetrà el certificat si escau.

Excepcionalment, per al curs 2015-16 es poden mantenir altres llocs de treball docents específics estructurals ja definits com a tals al curs 2014-15, amb un perfil professional diferent dels quatre esmentats, d’acord amb l’annex 3 del Decret 39/2014, en funció de les previsions del projecte educatiu del centre, el projecte de direcció i, si escau, l’acord de coresponsabilitat.

Els llocs de treball docents específics estructurals s’han d’incloure en la plantilla dels centres educatius que aprova la persona titular del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016 i són adjudicats, amb caràcter general, a professorat funcionari de carrera. Tot i això, els llocs de treball docents específics per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat i els llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic també poden ser adjudicats a personal interí.

3.4. Formalització de la descripció de llocs treball específics estructurals.

Per poder formalitzar propostes de nous llocs de treball específics estructurals per al curs 2015-2016, les direccions dels centres han d’emplenar els models de descripció de lloc de treball específic que es troben al portal de centre de l’aplicació ATRI. En aquests models, hi consten, d’acord amb el que s’estableix als articles 2, 3 i 5 del Decret 39/2014, el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica, d’experiència docent o de formació acreditada del lloc, adequades a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, segons correspongui.

No s’ha de formalitzar nova proposta de descripció de llocs de treball específics si ja tenien aquest caràcter el curs 2014-2015, tret que la direcció del centre formalitzi un canvi d’un perfil professional a un altre.

Del model degudament emplenat i signat, se n’ha de trametre original als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, abans del 20 de maig de 2015 per a la seva validació.

En el supòsit de no complir amb les condicions establertes, la direcció dels serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, ha de comunicar a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de requisits específics dels llocs de treball, i aquests es consideraran ordinaris.

4. Llocs de treball docents vacants a proveir.

En aquest procediment de provisió s’adjudiquen els llocs de treball docents vacants següents:

4.1. Vacants inicials:

Llocs de treball docents a dedicació completa previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.

S’entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional vigent per al curs 2015-2016, amb data d’1 de setembre.

Es tenen en compte les vacants de llocs de treball docents que fefaentment constin com a tals en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions provisionals.

4.2. Vacants resultes:

També es proveeixen les vacants resultes dels llocs de treball docents ordinaris que es generin en aquest mateix procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016.

4.3. Reconversió de vacants:

Els llocs de treball docents vacants en instituts i instituts escola reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d'aquest cos, són reconvertits a llocs de treball docents de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera o interí d’ensenyaments secundaris.

En cap cas els llocs de treball específics estructurals no proveïts com a tals en l’adjudicació provisional de destinacions seran reconvertits a llocs de treball ordinaris a efectes d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016. La direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona ha de requerir a la direcció del centre que formalitzi la corresponent proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del centre.

5. Procediment general en fases i subfases i criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals

L’adjudicació de destinacions provisionals, d’acord amb el que preveuen els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, s’efectua mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:

5.1.1. Proposta per exercir càrrecs directius.

5.1.2. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.1.2.1 Proposta per ocupar llocs específics estructurals. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

5.1.2.2.Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.

5.1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals.

5.2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

5.3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, amb destinació provisional al centre el curs 2014-2015, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

No pot participar en aquesta fase el professorat funcionari de carrera que té destinació definitiva al centre amb efectes 1.9.2015, perquè vulgui un canvi d’especialitat dins del mateix centre, ni aquell professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2014-2015 que n’ha obtingut una de nova amb efectes d’1 de setembre de 2015, i que vulgui romandre al centre actual.

5.4. Fase d’adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l’adequació de la destinació o l’especialitat docent, a centres diferents del de destinació definitiva.

5.5. Fase d’elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera.

5.6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:

5.6.1. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs de treball de centres amb provisió de caràcter específic:

5.6.1.1 Proposta per ocupar els llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs de treball docents amb perfil lingüístic. També s’adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

5.6.1.2 Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.

5.6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

5.7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

5.8. Fase d’adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d’una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

5.9. Fase d’elecció del professorat interí.

6. Adjudicació de destinació en les fases i subfases de proposta de les direccions dels centres

Les direccions de tots els centres de la base 2.1 poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2015-2016 en els supòsits següents:

a) Per desenvolupar càrrecs directius (fase 5.1).

b) Per ocupar llocs específics estructurals (fases 5.1.2.1 i 5.6.1.1.).

c) Per ocupar llocs ordinaris a centres de dificultat especial ubicats en entorns desfavorits (fases 5.1.2.2 i 5.6.1.2).

d) Per ocupar llocs específics temporals (fase 5.1.3 i fase 5.6.2).

e) Per continuïtat al centre de personal funcionari i interí destinat el curs 2014-2015 a llocs ordinaris (fase 5.3 i fase 5.7).

Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d’un dels supòsits esmentats.

El número correlatiu que consti davant del nom de cada docent proposat determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i, en el cas de personal interí, el col·lectiu del qual forma part a la borsa de personal interí del Departament (primària o secundària).

Quan així estigui previst, el docent proposat ha d’acreditar els requisits previstos a la base 1.5 per a l’ocupació del lloc.

Cal tenir present, però, que el personal interí que pot ser proposat per determinats llocs als supòsits b), c), d) i e) d’aquesta base, obtindrà destinació en la fase de proposta de personal interí, descrita a les fases 5.6. i 5.7 de la base 5, sempre i quan tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

a) Proposta per desenvolupar càrrecs directius

Es pot proposar personal per exercir un càrrec directiu, diferent del de la direcció, sempre que el centre disposi de vacant de càrrec directiu i la persona proposada sigui funcionària de carrera, sens perjudici del que preveu el punt 5 d’aquesta Resolució.

Es pot proposar a docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d’una especialitat docent diferent.

Els tipus de llocs de treball docents que es poden proposar són: ordinaris, específics estructurals i específics temporals inclosos en la plantilla del centre.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes i als requisits específics, si escau.

La proposta per ocupar un càrrec directiu permet informar, per cada docent, més d’un lloc de treball, en funció de les especialitats i requisits reconeguts que té la persona proposada.

En aquest últim supòsit la direcció del centre ha de prioritzar les especialitats de cada docent.

b) Proposta per ocupar llocs específics estructurals als que fa referència la base 3.3.

Les propostes per als llocs de treball docents específics s’han de realitzar només sobre llocs de treball docents que són vacants inicials, no sobre possibles vacants resultes.

En aquesta mateixa fase es poden fer propostes a centres que tenen un tractament específic:

Llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes.

Llocs de treball docents a l’institut escola Oriol Martorell de Barcelona

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2015 en qualsevol centre.

Es pot proposar, també, personal interí a llocs de treball docents amb perfil lingüístic, llocs de treball docents d’atenció a la diversitat, llocs en aules i centres de formació de persones adultes i llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a una de les especialitats que tingui reconegudes.

La proposta per ocupar llocs específics estructurals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat. El docent ha de tenir degudament acreditat l’atribut del corresponent perfil professional, mitjançant algun dels requisits descrits a la base 3.3 per a cada tipus de perfil. Correspon als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona comprovar que la persona proposada (funcionari o interí, quan pertoqui) en reuneix els requisits.

c) Propostes per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial

Les direccions dels centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits poden proposar, com a continuïtat o nova incorporació, professorat funcionari que no tingui destinació definitiva ni provisional al centre a 1 de setembre de 2015, així com personal interí, a llocs ordinaris.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

Un mateix docent pot ésser proposat fins a un màxim de 3 llocs de treball docents, en funció de les especialitats que tingui reconegudes. En el cas que s’informi més d’un lloc de treball, es té en compte, per a l’adjudicació de destinació, l’ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

d) Proposta per ocupar llocs específics temporals especificats a la base 3.2.

Les propostes per ocupar aquests llocs poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2015 i en personal interí.

També es pot proposar professorat amb destinació definitiva al centre.

La proposta per ocupar llocs específics temporals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

e) Propostes de continuïtat de personal funcionari de carrera i interí destinat el curs 2014-2015

Els llocs de treball docents que es poden proposar en aquesta subfase només són els llocs ordinaris, no llocs específics estructurals ni temporals.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2014-2015 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2015.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2014-2015 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en personal interí que, a més del requisits de 12 mesos de serveis a la borsa, hagi ocupat un lloc del centre de proposta durant un mínim de sis mesos durant el curs 2014-2015, amb nomenament d’interí a un lloc vacant.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

Un mateix docent pot ésser proposat per més d’un lloc de treball ordinari si compleix el requisit d’especialitat.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball docents, per persona, en funció de les especialitats que tingui reconegudes. En el cas que s’informi més d’un lloc de treball, es té en compte, per a l’adjudicació de destinació, l’ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

7. Adjudicació de destinació en la resta de fases de la base 5

7.1 Criteris generals d’adjudicació en les fases i subfases diferents de les de proposta de la direcció:

a) S’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, inclosos els llocs de treball docents d’instituts destinats al cos de mestres, els llocs de treball docents a l’IE Oriol Martorell de Barcelona, i els llocs en centres de dificultat especial en entorns desfavorits.

També s’adjudiquen llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs de treball docents amb perfil lingüístic; llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitats de suport a l’educació especial, però no llocs UAL), i llocs en centres i aules de formació de persones adultes, sempre que hagin estat demanats, explícitament, en la sol·licitud individual de destinació i es tinguin els requisits específics exigits previstos a les bases 1.5, 3.2 i 3.3.

b) L’adjudicació de destinació es realitza d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona o comarca) que hagi formulat el/la participant.

c) Per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu en la base 10.

d) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s’adjudiquen llocs de treball docents de centres i aules de formació de persones adultes.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s’adjudiquen d’acord amb l’ordre en què consten als annexos 3 i 4.

En l’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

e) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc té preferència en l’adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

L’adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat que es faci en la fase d’elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de destinació provisional d’un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d’aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Els/Les mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d’una escola que forma part d’una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants de la mateixa ZER.

f) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l’estranger o a llocs de l’Administració té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva.

g) En el cas de concórrer més d’un candidat d’un mateix col·lectiu docent té prioritat qui sigui titular de l’especialitat docent, obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.

h) En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als que sí l’acreditin, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no poden obtenir destinació provisional en la fase d’elecció si no disposen d’aquest requisit.

i) Al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment (col·lectius a) b) c) e) i f) citats a la base 1.2.1) que, un cop analitzades totes les peticions de la sol·licitud, incloses les corresponents a les comarques degudament ordenades pel participant, no obtingui cap destinació, se li afegeixen d’ofici totes les especialitats reconegudes. També s’afegeixen, excepte al professorat afectat per supressió de lloc de destinació definitiva, les comarques no sol·licitades explícitament. Amb les noves dades d’especialitats i, si escau, comarques afegides d’ofici, s’inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal de procedir a la corresponent adjudicació de destinació.

j) El professorat funcionari de carrera que està obligat a participar en aquest procediment que no presenti sol·licitud és destinat d’ofici, a llocs de treball docents per als quals disposi de l’especialitat, a l’àmbit de Catalunya, quan es tracti de professorat dels col·lectius b), c) e) i f) citats a la base 1.2.1., i a la zona de desplaçament, quan es tracti de professorat del col·lectiu a).

7.2 Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva de la fase 5.2.

S’adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball amb efectes d’1 de setembre de 2015 o anterior, per aquesta fase si, voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2014-2015 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d’acord amb la priorització manifestada si ha sol·licitat tots dos centres.

La destinació provisional pot ésser a llocs de treball docents ordinaris, llocs específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic o específics temporals per als quals tingui l’especialitat reconeguda.

Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2014-2015.

En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que exerceixen aquest dret preferent a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat, de la fase 5.3.

S’adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general, prèvia conformitat a les peticions de destinacions demanades i que s’ajusten a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe a l’adequació del lloc de treball.

S’entenen vigents els expedients formalitzats per al curs 2014-2015, referits a funcionaris de carrera si no s’ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2015-16. La direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona ho notificaran al personal docent afectat.

L’adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d’especialitat de lloc de treball dins el mateix centre si el docent ja té destinació definitiva, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.f) d’aquesta Resolució, o l’adjudicació d’una destinació provisional en un altre centre, d’acord amb el que preveu la base 5.4.

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic o específics temporals, i els docents poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d’ofici i, per manca de lloc de treball vacant adient, poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

En qualsevol cas, al personal docent d’aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l’inici del curs 2015-2016, en ocasió de vacant.

La participació explícita i voluntària per aquesta fase d’adjudicació en tots els casos deixa sense efectes la possible participació, voluntària o forçosa, en la fase d’elecció.

La priorització en l’adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, a la base 7.4.1 pel que fa a ordre de col·lectius i a l’ordre dins de cada col·lectiu. Tot i això, té preferència per obtenir destinació provisional el docent que sol·liciti un lloc de treball al mateix centre on ja té la destinació definitiva.

7.4. Adjudicació d’elecció i d’ofici del professorat funcionari de carrera de la base 5.5

7.4.1. Ordre dels col·lectius docents i priorització dins de cada col·lectiu.

En aquesta fase es destinen els funcionaris de carrera no destinats en les fases anteriors, en l’ordre prioritari de col·lectius següents:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

El professorat d’aquest col·lectiu s’ordena, segons cossos docents, d’acord amb els criteris següents:

a) Cos de mestres:

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2015.

2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins a 31.8.2015.

3r. Any més antic d’ingrés al cos.

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.

b) Cossos d’ensenyaments secundaris:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2015.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2015.

3r. Any més antic d’ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d’antiguitat al cos com en el lloc de treball, se’ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l’estranger o d’adscripció a llocs de l’Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2015.

3. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2015.

El professorat esmentat en els col·lectius 2 i 3 s’ordena segons l’any d’oposició al cos i el número d’ordre obtingut en el procés selectiu, sens perjudici del que indica la base 7.4.2 següent.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, se’ls considera com a any d’ingrés al cos el del corresponent cos de professors o, si escau, el de l’antic cos de catedràtics.

7.4.2. Criteris específics d’adjudicació de comissions de serveis mitjançant petició individual en la fase d’elecció.

La priorització en l’adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva és la següent:

1. Haver finalitzat el mandat de director/a d’un centre docent públic a 30 de juny de 2015.

2. Haver exercit la docència directa i efectiva durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració el curs 2015-2016 de centre de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades, sempre que hagin estat estimades per la direcció del Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

L’ordre d’adjudicació en cadascun del tres supòsits és l’any d’oposició al cos i número d’ordre obtingut en el procés selectiu.

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals de la fase 5.8.

S’adjudiquen destinacions al professorat interí amb la condició legal de discapacitat, que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general.

Ha de sol·licitar, en primer lloc, destinacions que s’ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d’adequació del lloc i a continuació pot sol·licitar altres peticions de centres, municipis, zones i comarques.

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si es reuneixen els requisits, llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic o específics temporals. El professorat interí pot obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tingui reconegudes i demanades a la borsa i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent, no es preveu cap adjudicació d’ofici i per manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

7.6 Adjudicació de destinacions d’elecció del professorat interí, de la fase 5.9

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si ho han demanat, específics d’atenció a la diversitat, amb perfil lingüístic i específics temporals.

S’adjudica destinació al professorat interí d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca) que voluntàriament hagi fet constar a la seva sol·licitud.

La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En cada petició es té en compte l’ordre de les especialitats docents i els llocs de treball docents que ha sol·licitat per tenir-les reconegudes i constar a la borsa de treball, així com per tenir reconeguda i sol·licitada en borsa la disponibilitat per ocupar llocs de diversitat o amb perfil lingüístic.

Per aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d’ofici. Per tant, no s’afegiran especialitats docents i/o peticions no demanades explícitament pels participants.

8. Formalització i acomplimentació de les propostes de professorat per part de les direccions dels centres

8.1. Procediment

D’acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes en els apartats 5.1 i 5.6, han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Si la proposta de la direcció recau sobre personal interí de nova incorporació al centre, la seva idoneïtat es valora també tenint en compte els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2 del Decret 39/2014.

Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre pot realitzar una entrevista, en el cas que el docent no hagi estat destinat al centre el curs 2014-2015.

De manera expressa, i als efectes de la seva formalització escrita, en la modalitat de les propostes de professorat per ocupar llocs específics estructurals, les direccions dels centres han d’emplenar el model de Formalització de la proposta, que facilitarà el Departament d’Ensenyament mitjançant el portal de centre de l’aplicatiu ATRI. D’aquest document, n’haurà de trametre còpia als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, abans del 19 de juny de 2015, per a la seva validació.

Totes les propostes de les direccions en les diferents modalitats, s’han d’informar, a més, a l’aplicatiu informàtic PDA, tal com s’indica a continuació.

8.2. Formalització de la proposta a l’aplicació PDA

Les direccions dels centres han de formalitzar les propostes de professorat, previstes en les fases d’adjudicació 5.1, 5.3, 5.6 i 5.7 de la base 5, mitjançant l’aplicació PDA, a la qual accediran per l’usuari GICAR. També han de fer constar, si escau, les propostes esmentades a l’apartat 8 d’aquesta Resolució de continuïtat d’interins a llocs de mitja dedicació.

Des d’aquesta aplicació el director/a pot consultar la plantilla de càrrecs i de llocs de treball docents del centre per al curs 2015-16.

L’aplicació PDA genera avisos informatius i incidències de validació de les dades de llocs de treball docents i del professorat que s’introdueixin per part de les direccions en formalitzar la proposta.

El termini per introduir les propostes és del 15 al 26 de juny de 2015. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l’aplicació. A partir del 27 de juny ja no es pot introduir ni modificar cap dada per part de les direccions del centres.

Una vegada finalitzat el termini, s’entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar documentalment als registres de les unitats administratives.

Tot i això, fins a l’adjudicació definitiva de destinacions provisionals per al curs 2015-2016, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius SSTT/Consorci d’Educació de Barcelona les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, davant possibles variacions de plantilla o altres situacions que ho aconsellin, especialment en els centres on hi ha una nova direcció amb efectes 1.7.2015.

Les direccions dels centres han d’imprimir els documents individuals de proposta per tal que sigui signada la conformitat per tot el professorat objecte de proposta.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d’Ensenyament.

9. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en el procediment.

El professorat funcionari de carrera i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució, excepte el que s’aculli a l’article 25 (fases 5.4 i 5.8 de la base 5), ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d’’enviar’. Els participants poden disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre, i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud d’adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d’’anul·lar’. Un cop anul·lada, poden trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir cap nova sol·licitud, ni es pot modificar o anul·lar cap petició, ni es pot variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet cal que s’adreci al servei d’atenció a l’usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, cal que s’adreci als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals, en què s’hi haurà de presentar la documentació que s’indica a la base 10.3.

10. Emplenament de sol·licituds individuals

10.1 Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball

a) Fase/s d’adjudicació

Aquest professorat pot sol·licitar voluntàriament la continuïtat al centre de destinació del curs 2014-2015, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar la continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent prevista a la fase 5.2. de la base 5.

Aquest col·lectiu també pot sol·licitar destinació en la fase d’elecció.

Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, ha pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

c) Opció de sol·licitud

Si compleix els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat de secundària (cossos 511 i 590) pot sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA.

Poden sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l’ESO.

d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s’indiquen a les bases 1.4 i 1.5.

En la fase d’elecció, per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’hagin inclòs en la petició, amb el benentès que la primera especialitat a considerar en l’adjudicació és, necessàriament, una de les especialitats d’oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris, llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat o llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic. No cal que consti en primer lloc l’especialitat d’oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d’unitats de suport d’educació especial (UEE i UES).

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració reordenarà i completarà d’ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes.

e) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d’aquesta resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de l’àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l’adjudicació per davant d’altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d’elecció, s’aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d’aquest col·lectiu que així ho vulgui ha d’indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L’adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 5.2. de la base 5.

f) Obligació d’ordenar comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d’incloure comarques en la seva sol·licitud.

L’adjudicació d’ofici, si escau, es realitza d’acord amb el que s’indica a la base 7.1.

g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos de deficients auditius). Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP (equips d’assessorament psicopedagògic) i/o CREDA.

10.2. Professorat que sol·licita el reingrés i professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració.

a) Fase/s d’adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció de la fase 5.5 de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

c) Opció de sol·licitud

Si compleix els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat de secundària (cossos 511 i 590) també pot sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA.

Pot sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres.

d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s’indiquen a les bases 1.4 i 1.5.

Per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’hagin inclòs en la petició amb el benentès que la primera especialitat a considerar en l’adjudicació és, necessàriament, una de les especialitats d’oposició, tot i que es pot prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris, llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat o llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic. No cal que consti en primer lloc l’especialitat d’oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d’unitats de suport d’educació especial (UEE i UES).

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració reordenarà i completarà d’ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes.

e) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració pot incloure-hi, en l’ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent. L’adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 5.2. de la base 5.

El procediment d’adjudicació té en compte per a cada petició demanada totes les especialitats sol·licitades, abans de passar a la petició següent. Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques demanades, no s’obtingués adjudicació, s’afegiran les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a tenir en compte totes les peticions.

f) Obligació d’ordenar comarques

A l’efecte d’obtenir destinació, han d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.

g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en centres de recursos de deficients auditius (CREDA). Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) i/o CREDA.

10.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals

a) Fase/s d’adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció 5.5. de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

b) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2015, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre docent públic amb data 30 de juny de 2015.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de màxima complexitat (CMC) per al curs 2015-2016, en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més d’un. Malgrat que es reuneixi més d’un motiu, l’ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, així com el personal funcionari de carrera que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació d’instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat. En l’estudi d’aquestes sol·licituds, es pot tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el professor/a va obtenir l’actual destinació definitiva d’ofici, o si ha participat i obtingut nova destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats.

c) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

d) Opció de sol·licitud

Si compleixen els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, també poden sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 590).

Poden sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres o que tinguin destinació definitiva en instituts (ESO).

e) Especialitats reconegudes

Els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat docent de la seva destinació definitiva, amb les excepcions següents, en què poden demanar comissió de serveis únicament per l’especialitat d’oposició:

Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d’aprenentatge.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d’àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d’especialitat que no correspon al seu cos d’oposició.

Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2015 dependent com a funcionari de carrera d’una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

A més, poden demanar els llocs següents:

Llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs amb perfil lingüístic de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o, en els supòsits esmentats, de l’especialitat d’oposició.

Llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos de secundària 511 i 590), quan el professorat reuneixi els requisits d’especialitat docent i lingüístics per ocupar-los.

Llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic, independentment de l’especialitat de destinació definitiva o d’oposició.

Llocs en unitats de suport d’educació especial, si s’acredita el requisit d’especialitat.

Llocs de l’especialitat del lloc ocupat el curs 2014-2015 en cas dels mestres destinats en comissió de serveis en llocs d’ESO i destinació definitiva en escoles o altres centres que imparteixen ensenyaments infantil i primari.

Totes les especialitats demanades seguint aquests criteris s’apliquen en cadascuna de les peticions formulades.

f) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Les peticions han d’incloure llocs de treball docents dels centres de la base 2.1. corresponents al cos docent del participant.

g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA. Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP i/o CREDA.

h) Professorat dependent d’una altra Administració educativa.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d’1 de setembre de 2015, d’una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva fora de Catalunya amb efectes 1.9.2015, i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2015-2016 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment de reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què cal que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i a la qual adjunti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d’oposició i del lloc que ocupa en destinació definitiva.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l’adscripció provisional a Catalunya.

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

En la seva sol·licitud pot consignar únicament una especialitat ordinària i fins a seixanta peticions entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà per la fase d’elecció quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

10.4 Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí

a) Fase/s d’adjudicació

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament pot participar, amb caràcter voluntari, en aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció 5.9 de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre en alguna de les modalitats de propostes descrites.

b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs amb perfil lingüístic, sempre i quan hagi manifestat la seva disponibilitat a la borsa de personal interí, i llocs de treball docents específics temporals (aules d’acollida i suport lingüístic i unitats de suport d’educació especial)

c) Especialitats reconegudes

El personal interí només pot demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud i els llocs d’atenció a la diversitat i els llocs amb perfil lingüístic si reuneix els requisits per ocupar-los i ha manifestat la seva disponibilitat en la borsa de personal interí. Es poden modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a l’apartat base 12.

El personal interí pot sol·licitar fins a 18 especialitats en la fase d’elecció.

Pot demanar llocs d’aula d’acollida i suport lingüístic i llocs de les unitats de suport d’educació especial el personal interí que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica (EES), a la borsa de primària, o, d’orientació educativa (PSI), a la borsa de secundària.

Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d’Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l’article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d’acord amb la regulació vigent en el moment de l’adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

d) Peticions

En la fase d’elecció, el personal interí pot fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions (centres, municipis, zones i comarques), en funció de la borsa de treball a la qual pertanyi (primària o secundària), per a llocs en centres de la base 2.1. El personal interí d’educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d’aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball docents vacants amb dedicació sencera per al curs 2015-2016.

e) Petició de comarques

L’emplenament de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d’ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

11. Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Criteris generals:

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2015-2016 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua de la seva destinació definitiva efectes d’1 de setembre de 2015 i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

11.1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2015-2016 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen al web del Departament d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i professorat dels centres educatius.

D’acord amb el que estableix l’article 10.5 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2015-2016 la documentació següent:

a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 2015-2016 distribuïda per especialitats.

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per professorat amb destinació definitiva.

c) Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat

d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

11.2. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d’algun professor o professora del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui ha d’estendre acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d’acta a què fa esment el subapartat 11.1.c).

Inicialment, s’ha de considerar la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran necessàriament els següents criteris que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d’ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.

3. Any més recent d’ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

En l’esmentada acta de la reunió, ha de constar la signatura de director/a, del secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre ha de trametre una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona i ha de lliurar una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n’haurà d’acusar la recepció.

11.3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació a Barcelona ha d’emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2015-2016, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2015, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2015-2016 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

11.4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2015 ha de formular sol·licitud individual de destinació en el termini previst a la base 12 d’acord amb les instruccions de les bases 7 i 9 i 10, i als efectes d’obtenir destinació provisional per al curs 2015-2016 segons els criteris previstos a la base 5 per la fase d’adjudicació d’elecció (fase 5.5), tret que l’obtingui per altres fases d’adjudicació.

11.5. D’acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva ha de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb exercici del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d’acreditar el requisit d’especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

11.6. Professorat de més de 60 anys

Si de l’aplicació dels criteris esmentats, i no de l’opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun/a professor/a de més de 60 anys, aquesta persona pot optar per no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l’acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/da pot romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s’imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li ha d’assignar el corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2015-2016 i només la pot realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2015.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2015-2016, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/da, sempre que compleixi els requisits d’especialitat per ocupar-la.

12. Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2015-2016 i de desistiments de personal interí.

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

a) Personal interí: del 6 al 19 de maig de 2015.

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015.

c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 8 al 19 de juny de 2015, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 10 de juny, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El personal interí que ha formalitzat voluntàriament sol·licitud de participació per la fase d’elecció podrà presentar escrit de desistiment abans del 30 de juny de 2015.

13. Presa de possessió i durada dels nomenaments

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2015, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2016, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

Les destinacions adjudicades en la fase 5.1.1 tenen la durada del mandat del càrrec directiu.

14. Informació i consultes

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament pot consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d’adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s’han d’adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2014-2015.

15. Publicitat de les resolucions

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general s’han de notificar mitjançant una resolució provisional d’adjudicació de destinacions provisionals, que s’ha de fer pública el mes de juliol de 2015. S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2015 s’ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d’adjudicació de destinacions es poden consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2015-2016 mitjançant processos d’adjudicació anteriors.

Pels mateixos mitjans, es donarà publicitat a l’adjudicació de continuïtat de professorat interí a llocs de treball docents a mitja dedicació, prevista a l’apartat 8 d’aquesta Resolució.

16. Reclamacions i recursos

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d’Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona només es poden tenir en compte si s’aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició.

Cos de mestres

Centres d'educació infantil i primària

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PAN Llengua estrangera: anglès

PFR Llengua estrangera: francès

PMU Música

PEF Educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Pedagogia terapèutica

Centres de formació de persones adultes

PRI Educació primària

PAN Llengua estrangera: anglès

PFR Llengua estrangera: francès

Centres d'ensenyaments secundaris (primer cicle de l'ESO)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

IT Italià

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

190 Espanyol per a estrangers

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

  • Darrera modificació: 04/05/2015 20:37