RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics

El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regula la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i d'acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

El Decret 39/2014, de 25 de març, regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d'aquests centres educatius públics.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; el Decret 56/2009, de 7 d'abril, estableix l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat; i l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig, aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Atesa l'existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2016-2017.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques.

Per tot això,

Resolc:

-1 Dictar les instruccions que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució sobre el procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball dedicació completa amb efectes d'1 de setembre de 2016, per al personal funcionari de carrera i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d'idiomes, escoles d'art i disseny, i centres i aules de formació de persones adultes.

-2 Dictar les instruccions que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució sobre el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball de mitja dedicació amb efectes d'1 de setembre de 2016, per al personal interí.

-3 Dictar les instruccions que figuren en l'annex 3 d'aquesta Resolució sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l'inici del curs 2016-2017 hagin perdut la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

-4 Adjudicar destinació provisional amb efectes d'1 de setembre de 2016, per la durada del mandat, a nous directors i noves directores de centres nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2016 en centres on no tenen la destinació definitiva.

-5 La Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb caràcter previ al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals, ha d'assignar destinació provisional a professorat dels cossos docents corresponents que reuneixi els requisits d'especialitat docent, als llocs de treball vacants següents:

a) Llocs de treball en serveis educatius en EAP, CRP, Cd'A, CREDA, i LIC i a llocs de treball docents d'aules hospitalàries, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona, i amb la conformitat de la persona interessada. També els llocs de treball del CREDV, del CESIRE i del CRETDIC, a proposta de la direcció general corresponent, amb la conformitat de la persona interessada.

Les propostes dels Serveis Territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona per cobrir vacants als serveis educatius es formalitzaran d'acord amb les orientacions de la direcció general competent.

b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la conformitat dels esmentats departaments.

c) Llocs de treball docents dels programes de formació i inserció, a proposta de la direcció general competent.

d) Llocs de treball d'un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s'implanta el curs 2016-2017 en el centre educatiu, excepte si es tracta d'un trasllat d'oferta d'ensenyaments procedents d'altre centre, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, amb un màxim de dos llocs per cada nou cicle.

e) Els llocs de treball dels centres de nova posada en funcionament a 1 de setembre de 2016, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. No inclou la integració, fusió desglossament o desdoblament de centres ja existents el curs 2015-2016.

f) Llocs de treball corresponents a grups d'escolarització que s'imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l'institut o EOI al que pertanyen, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.

Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats en els paràgrafs anteriors recau en personal interí, aquest haurà d'acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del Departament d'Ensenyament, comptats a 31 d'agost de 2016.

g) També, amb caràcter previ, s'adjudica, en ocasió de vacant i amb la conformitat de la direcció del centre, destinació provisional per al curs 2016-2017 a personal funcionari al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan aquest reconeixement comporti un canvi d'especialitat de lloc dins del mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada.

-6 Proveir amb personal funcionari els llocs de treball docents de l'Institut Obert de Catalunya, amb caràcter provisional per al curs 2016-2017, a proposta motivada i raonada de la direcció de l'IOC i amb la conformitat de la direcció dels serveis territorials a Barcelona Comarques.

-7 Adjudicar, amb caràcter excepcional, destinació provisional per al curs 2016-2017 a personal interí, quan la direcció del centre el proposi per ocupar un càrrec directiu, sempre que, durant el curs 2015-2016, hagi ocupat un lloc de treball en aquest centre, hi hagi exercit el càrrec directiu, i acrediti 48 mesos de serveis en centres públics. Aquesta proposta escrita, degudament motivada i raonada, s'ha de fer arribar, abans del dia 23 de juny de 2016, a la direcció dels Serveis Territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, per tal que sigui valorada i, si escau, acceptada.

-8 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2016-2017 per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2016 romandrà en aquesta destinació i no pot participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, malgrat obtenir una primera o nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016, tret que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Supressió del lloc de treball de destinació d'acord amb la planificació prevista per al curs 2016-2017.

b) Incorporació del funcionari docent que té assignat el lloc de treball amb destinació definitiva.

c) Per cessament o renúncia acceptada per la direcció del centre a 30 de juny de 2016 en un càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional el curs 2015-2016. Si la renúncia o cessament afecta la direcció del centre, l'acceptació correspon a la direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d'agost de 2016 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l'1 de setembre de 2016, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels tres supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d'agost de 2016 per tal que pugui presentar, si s'escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2016-2017.

-9 D'acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març la direcció d'un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2016-2017 d'un/a funcionari/ària docent de carrera o interí destinat provisionalment el curs 2015-2016, mitjançant una proposta degudament raonada i justificada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. La persona afectada disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra la proposta de no continuïtat des que s'ha realitzat el tràmit d'audiència.

Aquesta proposta de la direcció, amb les possibles al·legacions, es trametrà a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona per tal que, previ informe de la Inspecció d'Educació, resolgui sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic per un període d'un curs escolar. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

En el cas dels centres de formació d'adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari.

Aquesta mesura no pot comportar que un professor/a afectat/ada per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió de lloc no obtingui destinació provisional en l'àmbit de la zona de preferència.

Quan l'inici del procediment de no continuïtat sigui comunicat a la persona afectada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals del col·lectiu de professorat a què pertany, pot presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d'elecció, en els cinc dies hàbils següents a l'esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

-10 D'acord amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i amb la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, sobre el requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors, en el moment de prendre possessió de la destinació obtinguda en qualsevol dels procediments regulats en aquesta resolució, el professorat ha d'haver acreditat el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de maig de 2016

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Annex 1. Bases del procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa

-1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1. Cossos docents.

1.2. Col·lectius docents.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.4 Requisit de català i aranès.

-2. Centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

2.1. Tipus de centres i cossos docents.

2.2. Centres de màxima complexitat.

2.3. Codis de centres educatius públics.

-3. Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per ocupar-los.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris.

3.1.1 Definició de lloc ordinari.

3.1.2 Requisit d'especialitat per a ocupar llocs ordinaris.

3.2. Llocs de treball docents específics estructurals.

3.2.1. Definició de llocs de treball específics estructurals.

3.2.2. Descripció de nous llocs treball específics estructurals per al curs 2016/2017.

3.2.3 Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil professional.

3.3. Llocs de treball docents específics temporals.

3.3.1 Definició de llocs de treball específics temporals.

3.3.2. Requisits per a ocupar llocs específics temporals.

3.4. Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes.

3.5. Llocs dels dos primers cursos de l'ESO del cos de mestres.

-4. Llocs de treball docents vacants a proveir.

4.1. Vacants inicials.

4.2. Vacants resultes.

4.3. Reconversió de vacants.

-5. Fases i subfases del procediment general d'adjudicació de destinacions.

-6. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

6.1. Criteris de les propostes.

6.2. Motius de les propostes.

6.3 Procediment de les propostes.

6.4. Terminis de les propostes.

-7. Criteris d'adjudicació de destinació provisional en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva en les fases d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i en les fases d'elecció (i, si escau, ofici).

7.1. Criteris generals d'adjudicació en aquestes fases.

7.2. Adjudicació en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva (fase 2).

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat (fase 4).

7.4. Adjudicació en la fase d'elecció i d'ofici del professorat funcionari de carrera (fase 5).

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (fase 8).

7.6. Adjudicació de destinacions d'elecció del professorat interí (fase 9).

-8. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció (i, si escau, ofici).

-9. Criteris per a la formalització de sol·licituds individuals per a cada col·lectiu.

9.1. Sol·licituds individuals del professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

9.2. Sol·licituds individuals del professorat que sol·licita el reingrés i del professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

9.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Ensenyament.

9.4. Sol·licituds individuals de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

9.5. Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí.

-10. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

-11. Presa de possessió i durada dels nomenaments.

-12. Informació i consultes.

-13. Publicitat de les resolucions.

-14. Reclamacions i recursos.

Annex 2. Bases del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació.

-1. Criteris generals

1.1. Participants.

1.2. Centres educatius.

1.3. Llocs de treball vacants.

1.4. Requisits d'especialitat docent.

-2. Fases d'adjudicació de llocs a mitja dedicació.

-3. Propostes de les direccions dels centres.

-4. Sol·licitud individual del personal interí de llocs de mitja dedicació en la fase d'elecció.

-5. Altres criteris del procediment.

Annex 3. Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball docents de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d'1 de setembre de 2016.

Annex 4. Codis d'especialitats i llocs docents.

1) Especialitats docents.

2) Perfils professionals dels llocs estructurals.

3) Llocs específics temporals.

Annex 5. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d'educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

Annex 6. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, seccions d'instituts, EOI, EASD i CFA/AFA).

Annex 7. Codis de comarques.

1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1. Cossos docents.

El professorat participant en aquest procediment és el personal funcionari de carrera dependent del Departament d'Ensenyament dels cossos docents següents:

Cos 511: cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos 512: cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Cos 513: cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Cos 590: cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional.

Cos 592: cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Cos 595: cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos 596: cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Cos 597: cos de mestres.

També participa en aquest procediment el personal interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d'acord amb el temps de serveis.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es pot adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2016 depèn d'altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada i justificada.

1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s'inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Funcionari de carrera:

a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d'1 de setembre de 2016 o anterior.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se a llocs docents el curs 2016-2017.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball docents de l'Administració no reservats exclusivament a personal docent.

d) Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i l'adaptació del seu lloc de treball comporti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d'especialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.

e) Professorat excedent que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9. 2016.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional en data 1.9. 2016.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu d). S'inclou també el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1.9. 2016.

1.2.2. Personal interí:

a) Professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament amb la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció corresponent que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

b) Resta de personal interí de la borsa de treball, amb serveis prestats en centres educatius públics de la base 1.1.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.3.1. Participació obligatòria:

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2016 dels col·lectius de l'apartat 1.2.1, excepte el del subapartat g), amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2016-2017 (de formació, representant sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

El caràcter obligatori de la participació comporta l'adscripció d'ofici prevista a la base 7.1.h) en el supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació.

1.3.2. Participació voluntària:

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d'1.9. 2016 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament.

1.3.3. Participació per a més d'un cos docent:

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació per al curs 2016-2017.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d'un cos només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a un lloc de treball corresponent a un dels cossos docents esmentats a la base 1.1.

El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària.

El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2016-2017 i en tingui una altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, ha d'optar per una de les dues, abans del 5 d'agost de 2016, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics o per correu electrònic a l'adreça: prov_llocstreball.ensenyament@gencat.cat. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l'adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

1.4. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d'Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l'aranès.

2. Centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

2.1. Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball docents a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius de professors dels cossos docents que a continuació es relacionen:

a) Escoles, centres d'educació especial i llocs itinerants de ZER:

Cos de mestres.

b) Instituts i seccions d'instituts:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació professional.

Cos de mestres.

c) Instituts escola:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

d) Escoles oficials d'idiomes:

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

e) Escoles d'art i disseny:

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

f) Centres i aules de formació d'adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris) (CFA/AFA).

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

2.2. Centres de màxima complexitat.

Als efectes previstos als articles 26 i 27 del Decret 39/2014, de 25 de març, en relació amb la formalització de propostes de professorat per part de les direccions dels centres, i d'acord amb els apartats 1.1. a) i 4 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, els centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits són els que figuren com a tals als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

2.3. Codis de centres educatius públics.

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que estableix aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 5: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius docents del cos de mestres (escoles, centres d'educació especial, itinerants de ZER, instituts, seccions d'institut, instituts escola, centres i aules de formació de persones adultes).

Annex 6: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius docents dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial (instituts, seccions d'institut, instituts escola, escoles d'arts i superiors de disseny, escoles oficials d'idiomes i centres i aules de formació de persones adultes).

Els centres s'ordenen per serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que per atendre necessitats d'escolarització o altres es produeixi la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els llocs de treball docents, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Annex 7: codis de comarques.

3. Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per ocupar-los.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics estructurals i específics temporals.

Les codificacions i denominacions de les diferents especialitats del professorat dels cossos docents, dels perfils professionals dels llocs específics estructurals i dels llocs específics temporals consten a l'annex 4.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris.

3.1.1. Definició de lloc ordinari.

Són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d'una especialitat d'un cos docent.

L'adjudicació d'aquests llocs de treball pot recaure sobre professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.1.2. Requisit d'especialitat per a ocupar llocs ordinaris.

Per a ocupar qualsevol lloc ordinari cal tenir reconeguda l'especialitat del lloc.

Les especialitats docents del cos de mestres estan regulades en el RD 1594/2011, de 4 de novembre, les dels cossos d'ensenyaments secundaris en el RD 1834/2008, de 8 de novembre, les dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes en el RD 336/2010, de 19 de març, i les dels cossos de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i de disseny en el RD 1284/2002, de 5 de desembre.

Un docent és titular d'una especialitat docent quan l'ha obtingut per oposició o pel procediment d'adquisició de nova especialitat.

Les especialitats docents reconegudes consten anotades en el registre informàtic de personal, d'acord amb la normativa vigent.

a) Especialitats reconegudes del professorat funcionari del cos de mestres:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l'especialitat, habilitació extraordinària i habilitació per titulació.

b) Especialitats reconegudes del professorat funcionari dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats del seu cos de participació que tingui reconegudes per qualsevol via d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial i per titulació idònia, sens perjudici d'allò que s'indica a la base 3.4 en relació amb els centres de formació de persones adultes.

El personal docent dels cossos dels catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny i de mestres de taller pot optar, també, a llocs de treball dels esmentats cossos d'una especialitat docent reconeguda per experiència.

No es tenen en consideració les especialitats corresponents a altres cossos docents diferents del cos de participació. Excepcionalment, en el cas del professorat d'especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, i per tal de garantir una destinació provisional a un centre de la zona de desplaçament, se li pot adjudicar destinació a un lloc de treball d'una especialitat que tingui reconeguda, tot i que correspongui a un altre cos docent.

Aquesta excepció podrà ser també d'aplicació als funcionaris amb destinació provisional que no hagin obtingut adjudicació d'una especialitat reconeguda del seu cos de participació, un cop completat l'ofici a tot Catalunya.

El professorat que tingui reconeguda l'especialitat de grec o llatí compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball docents de cultura clàssica.

c) Especialitats docents del personal interí:

El personal interí acredita l'especialitat docent si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament.

Tot i això, per poder optar a llocs de treball docents de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'ensenyaments artístics i superiors de disseny també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent d'acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions.

Les especialitats, així com la idoneïtat esmentada han de figurar en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de professorat.

3.2. Llocs de treball docents específics estructurals.

3.2.1. Definició de llocs de treball específics estructurals.

Són els llocs de treball docents que, a més de l'especialitat docent, tenen atribuït un perfil professional propi, amb els requisits i funcions específiques descrits en la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)

Els perfils professionals de llocs de treball específics estructurals a partir del curs 2016-2017, són els següents:

- Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (anglès, francès, italià, alemany)

- Competència digital docent

- Atenció a la diversitat de l'alumnat

- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

- Lectura i biblioteca escolar

- Immersió i suport lingüístic

- Educació visual i plàstica

- Docència de dues especialitats docents a l'ESO

- Metodologies amb enfocament globalitzat

Excepcionalment, per al curs 2016-2017 es poden mantenir altres llocs de treball docents específics estructurals ja definits com a tals al curs 2014-2015 i 2015-2016, amb un perfil professional diferent dels esmentats, d'acord amb l'annex 3 del Decret 39/2014, en funció de les previsions del projecte educatiu del centre, el projecte de direcció i, si escau, l'acord de coresponsabilitat.

3.2.2. Descripció de nous llocs treball específics estructurals per al curs 2016/2017.

Per poder formalitzar propostes de nous llocs de treball específics estructurals per al curs 2016-2017, les direccions dels centres han d'emplenar els models de descripció de lloc de treball específic que es troben al Portal de centre, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1 de l'esmentada Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril.

No s'ha de formalitzar nova proposta de descripció de llocs de treball específics estructurals si ja tenien aquest caràcter el curs 2015-2016, i és prevista la seva continuïtat per al curs 2016-2017.

El model original, degudament emplenat i signat, s'ha de trametre als serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, a partir del 18 de maig de 2016, per a la seva validació. A aquest model caldrà adjuntar-hi còpia del document d' aquella part de la documentació del centre que mostri la necessitat o la conveniència de la proposta del lloc de treball específic (projecte educatiu del centre, projecte de direcció, pla anual, etc.).

En el supòsit de no complir amb les condicions establertes, la direcció dels serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, ha de comunicar a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de requisits específics dels llocs de treball, i aquests es consideraran ordinaris.

3.2.3. Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil professional.

Aquests llocs estan sempre definits a dedicació completa, i poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

Per poder ser destinat en algun dels llocs específics estructurals amb perfil professional cal acreditar, a més de l'especialitat del lloc de treball, els requisits específics de capacitació professional corresponent al perfil del lloc, i que són els que regula la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, abans esmentada.

L'acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics estructurals ha de constar al Registre informàtic de professorat no més tard del 8 de juliol de 2016, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del corresponent perfil professional.

El personal interí que vulgui demanar en la fase d'elecció llocs d'algun perfil professional i no li consti acreditat a l'expedient informàtic, ha de presentar la corresponent sol·licitud d'acreditació no més tard del 7 de juny de 2016.

El professorat funcionari de carrera, amb independència de la fase de participació, i el personal interí que no sol·liciti llocs de treball específics estructurals en la fase d'elecció, pot presentar la sol·licitud d'acreditació abans del 30 de juny.

L'acreditació per ocupar llocs del perfil professional de Docència de dues especialitats a l'ESO no consta com a tal en l'expedient, sinó que s'entén acreditada implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents. En el cas del professorat funcionari de carrera dels cossos d'ensenyament secundari, una de les especialitats ha de ser l'obtinguda en procés selectiu (especialitat titular).

3.3. Llocs de treball docents específics temporals.

3.3.1. Definició de llocs de treball específics temporals.

Tenen aquesta consideració els llocs de treball següents:

- llocs d'aula d'acollida

- llocs per impartir la formació professional bàsica

- llocs d'unitats de suport d'educació especial

- unitats d'audició i llenguatge en escoles de concentració d'alumnes que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes

- llocs d'audició i llenguatge en instituts amb concentració d'alumnat sord

3.3.2. Requisits per a ocupar llocs específics temporals.

Per ocupar llocs de treball docents d'aula d'acollida i llocs de la formació professional bàsica, es requereix acreditar qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

Per ocupar llocs d'audició i llenguatge cal acreditar l'especialitat del lloc. En el cas de les unitats en escoles amb requeriment del llenguatge de signes, cal acreditar, a més, la idoneïtat en aquest coneixement.

Per ocupar llocs de treball docents d'unitats de suport d'educació especial:

a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de primària, que tingui reconeguda l'especialitat de pedagogia terapèutica. Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es pot proveir amb mestres que tinguin reconeguda l'especialitat d'audició i llenguatge.

b) Llocs del cos de professors d'ensenyament secundari: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de secundària, que tingui reconeguda l'especialitat d'orientació educativa.

Els llocs específics temporals poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.4. Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes.

Per a ocupar llocs de treball docents d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes cal acreditar els requisits que s'indiquen a continuació.

a) Àmbit de comunicació (SCO): tenir acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d'aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura, ha d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l'especialitat d'anglès, ha d'acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d'anglès o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

b) Àmbit social (SCS): tenir acreditada l'especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

c) Àmbit científic i tecnològic (SMA): tenir acreditada l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

3.5. Llocs dels dos primers cursos de l'ESO del cos de mestres

Per a ser destinats a un lloc de treball docent dels dos primers cursos de l'ESO en instituts, seccions d'institut i instituts escola, els mestres han de tenir-hi destinació definitiva, o estar en situació de pèrdua definitiva d'un lloc de l'ESO per modificació de plantilla, o per haver estat destinat a un lloc de treball de l'ESO reservat a mestres el curs 2015-2016.

Aquest requisit és necessari per a l'adjudicació de qualsevol tipus de lloc, sigui ordinari, específic estructural o específic temporal, excepte per als llocs d'unitat de suport a la educació especial en instituts (UES).

4. Llocs de treball docents vacants a proveir.

En aquest procediment de provisió s'adjudiquen els llocs de treball docents vacants següents:

4.1. Vacants inicials:

Llocs de treball docents a dedicació completa previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

S'entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional vigent per al curs 2016-2017, amb data d'1 de setembre.

Es tenen en compte les vacants de llocs de treball docents que fefaentment constin com a tals en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions provisionals.

4.2. Vacants resultes:

També es proveeixen les vacants resultes dels llocs de treball docents ordinaris que es generin en aquest mateix procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2016-2017.

4.3. Reconversió de vacants:

Els llocs de treball docents vacants en instituts i instituts escola reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d'aquest cos, són reconvertits a llocs de treball docents de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera o interí d'ensenyaments secundaris.

5. Fases i subfases del procediment general d'adjudicació de destinacions.

L'adjudicació de destinacions provisionals, d'acord amb el que preveuen els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, s'efectua mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades tal com s'indiquen a continuació.

Fase 1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 1.1. Proposta per exercir càrrecs directius.

Subfase 1.2. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

1.2.1. Proposta per ocupar llocs específics estructurals. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

1.2.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals.

Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s'inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

Fase 3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, amb destinació provisional al centre el curs 2015-2016, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 4. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l'adequació de la destinació o l'especialitat docent, a centres diferents del de destinació definitiva.

Fase 5. Fase d'elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera, sens perjudici del que s'indica a la fase 2 respecte el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva.

Fase 6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació.

Subfase 6.1. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:

6.1.1. Proposta per ocupar els llocs de treball docents específics. També s'adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

6.1.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Subfase 6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

Fase 7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

Fase 8. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Fase 9. Fase d'elecció del professorat interí.

6. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions dels centres.

6.1. Criteris de les propostes.

D'acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes en la base anterior, han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l'equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l'experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència.

Si la proposta de la direcció recau sobre personal interí de nova incorporació al centre, la seva idoneïtat es valora també tenint en compte els criteris qualitatius establerts a l'article 28.2 del Decret 39/2014.

Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre pot realitzar una entrevista prevista a l'article 26.1 del Decret 39/2014, en el cas que el docent no hagi estat destinat al centre el curs 2015-2016.

6.2. Motius de les propostes.

Les direccions dels centres educatius poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2016-2017 per alguns dels supòsits que a continuació s'indiquen, en funció del tipus de centre que es tracti i dels llocs definits en la plantilla del centre.

a) Propostes per desenvolupar càrrecs directius (fase 1.1)

Es pot proposar personal per exercir un càrrec directiu, diferent del de la direcció, sempre que el centre disposi de vacant de càrrec directiu i la persona proposada sigui funcionària de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2016.

També es pot proposar a docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d'una especialitat docent diferent i que té reconeguda.

Els tipus de llocs de treball docents que es poden proposar són: ordinaris, específics estructurals i específics temporals inclosos en la plantilla del centre per al curs 2016-17.

La proposta per ocupar un càrrec directiu permet informar, per cada docent, més d'un lloc de treball. En aquest cas, la direcció del centre ha de prioritzar les especialitats i/o llocs de cada docent, en l'ordre a seguir en l'adjudicació de destinació.

b) Propostes per a llocs específics estructurals o llocs en centres de provisió específica (fases 1.2.1, 6.1.1).

Les propostes poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2016 en qualsevol centre, i en personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

La proposta per ocupar llocs per aquest apartat únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

En aquesta mateixa fase es poden fer propostes per proveir llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i llocs de treball docents a l'institut escola Oriol Martorell de Barcelona.

c) Propostes per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (fases 1.2.2, 6.1.2)

Les direccions dels centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits poden proposar, com a continuïtat o com a nova incorporació, per ocupar llocs ordinaris, a professorat funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2016 en qualsevol centre, i a personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

Un mateix docent pot ésser proposat fins a un màxim de 3 llocs de treball docents. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es té en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

d) Propostes per ocupar llocs específics temporals (fases 1.3, 6.2)

Les propostes per ocupar aquests llocs poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2016 i en personal interí que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

També es pot proposar professorat amb destinació definitiva al centre.

La proposta per ocupar llocs específics temporals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

e) Propostes de continuïtat al mateix centre en llocs ordinaris del personal funcionari i interí destinat ja el curs 2015-2016 (fases 3 i 7)

Els llocs de treball docents que es poden proposar en aquesta subfase només són els llocs ordinaris en centres diferents dels previstos en els apartats b) i c) anteriors.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2015-2016 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2016.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en el personal que tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament i que hagi ocupat un lloc de treball al centre de proposta durant el curs 2015-2016, amb un nomenament a vacant, no substitució, d'una durada mínima de quatre mesos.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2015-2016 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball docents de diferents especialitats. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es té en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

6.3. Procediment de les propostes.

De manera expressa, i als efectes de la seva formalització escrita, en la modalitat de les propostes de professorat per ocupar llocs específics estructurals, les direccions dels centres han d'emplenar el model de Formalització de la proposta, que facilitarà el Departament d'Ensenyament mitjançant el Portal de centre. D'aquest document, n'haurà de trametre còpia als serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Totes les propostes de les direccions en les diferents modalitats, s'han d'informar, a més, a l'aplicació informàtica PDA, tal com s'indica a continuació.

Les direccions dels centres han de formalitzar les propostes de professorat, previstes en les fases d'adjudicació indicades a la base 5 mitjançant l'aplicació PDA, a la qual accediran per l'usuari GICAR.

Hi haurà disponible al mateix Portal del centre des d'on s'accedeix a la PDA un manual d'ús de l'aplicació.

En qualsevol cas, als efectes d'adjudicació, s'atendran les següents instruccions:

- Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d'un dels motius indicats a la base 6 corresponent a fases o subfases diferents.

- En cadascuna de les subfases de proposta, el número correlatiu que consti davant del nom de cada docent proposat determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre als efectes d'adjudicació.

- El lloc de treball objecte de proposta s'ha de correspondre amb el cos de participació de la persona proposada o, quan aquesta sigui personal interí docent, amb el nivell del col·lectiu del qual forma part a la borsa de treball (primària o secundària).

- Es podran formular propostes sobre vacants inicials i, en cas de llocs ordinaris, també sobre vacants resultes.

- Per a poder ser admesa una proposta de destinació, la persona proposada ha d'acreditar els requisits d'especialitat i, si escau, altres requisits de capacitació per a l'ocupació del lloc previstos a la base 3.

- Quan es proposi professorat dependent d'altres administracions educatives, aquest ha d'haver estat destinat el curs 2015-2016 en comissió de serveis en centres dependents del Departament d'Ensenyament.

6.4. Terminis de les propostes.

El termini per introduir les propostes és del 16 al 29 de juny de 2016. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l'aplicació. A partir del 30 de juny ja no es pot introduir ni modificar cap dada per part de les direccions del centres.

Una vegada finalitzat el termini, s'entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar documentalment als registres de les unitats administratives.

Tot i això, fins a l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius serveis territorials/Consorci d'Educació de Barcelona les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, davant possibles variacions de plantilla o altres situacions que ho aconsellin, especialment en els centres on hi ha una nova direcció amb efectes 1.7.2016.

Les direccions dels centres han d'imprimir els documents individuals de proposta per tal que sigui signada la conformitat per tot el professorat objecte de proposta.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d'Ensenyament.

7. Criteris d'adjudicació de destinació provisional en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva en les fases d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i en les fases d'elecció (i, si escau, ofici).

7.1. Criteris generals d'adjudicació en aquestes fases.

a) S'adjudiquen els llocs de treball docents ordinaris (inclosos els llocs de treball docents d'instituts destinats al cos de mestres, els llocs de treball docents a l'IE Oriol Martorell de Barcelona, i els llocs en centres de que tenen la consideració de màxima complexitat).

També s'adjudiquen, sempre que hagin estat demanats explícitament en la sol·licitud individual de destinació i es tinguin els requisits específics exigits previstos a les bases 3.2.3 i 3.3.2: els llocs de treball docents específics estructurals amb perfil professional (excepte els llocs de docència en dues especialitats de l'ESO, que només es proveeixen en les fases de proposta de centre), els llocs de treball docents específics temporals d'aula d'acollida i d'unitats de suport a l'educació especial, i llocs en centres i aules de formació de persones adultes.

b) L'adjudicació de destinació es realitza d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona o comarca) que hagi formulat el/la participant.

c) Per cada petició es té en compte l'ordre de priorització d'especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que s'han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu.

d) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s'adjudiquen llocs de treball docents de centres i aules de formació de persones adultes.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en què consten als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

e) En el cas de concórrer més d'un candidat d'un mateix col·lectiu docent té prioritat qui sigui titular de l'especialitat docent, obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.

f) En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als que sí l'acreditin, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no poden obtenir destinació provisional en la fase d'elecció si no disposen d'aquest requisit.

g) Al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment (col·lectius a) b) c) e) i f) citats a la base 1.2.1), la primera especialitat a considerar en l'adjudicació és l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional), tret que prèviament hagi indicat voluntàriament els llocs d'aula d'acollida i/o els llocs d'unitats de suport d'educació especial, sens perjudici que demani altres especialitats i perfils professionals. Un cop analitzades totes les peticions de la sol·licitud, incloses les corresponents a les comarques degudament ordenades pel participant, no obtingui cap destinació, se li afegeixen d'ofici totes les especialitats reconegudes ordinàries. També s'afegeixen, excepte al professorat afectat per supressió de lloc de destinació definitiva, les comarques no sol·licitades explícitament. Amb les noves dades d'especialitats i, si escau, comarques afegides d'ofici, s'inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal de procedir a la corresponent adjudicació de destinació.

h) El professorat funcionari de carrera que està obligat a participar en aquest procediment que no presenti sol·licitud és destinat d'ofici, a llocs de treball ordinaris per als quals disposi de l'especialitat, a l'àmbit de Catalunya, quan es tracti de professorat dels col·lectius b), c) e) i f) citats a la base 1.2.1, i a la zona de desplaçament, quan es tracti de professorat del col·lectiu a).

7.2. Adjudicació en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva (fase 2).

En aquesta fase s'adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball amb efectes d'1 de setembre de 2016 o anterior, o per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, en els supòsits i en l'ordre següents:

1. S'adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva si voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2015-2016 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d'acord amb la priorització manifestada en cas que hagi sol·licitat tots dos centres.

Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2015-2016.

2. El professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret preferent, s'adjudica en aquesta fase si ha demanat llocs del seu àmbit territorial de preferència:

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc té preferència en l'adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

Els/Les mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d'una escola que forma part d'una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants de la mateixa ZER.

b) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva. També té preferència en aquest àmbit territorial el professorat funcionari que ha estat rehabilitat per al servei actiu, després d'haver estat declarat en situació de jubilació per incapacitat permanent.

L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat que es faci en la fase d'elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de destinació provisional d'un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d'aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Qualsevol destinació derivada de la petició de centre/s dins de l'àmbit del dret preferent és anterior a la fase de continuïtat de funcionaris a proposta de les direccions del centre.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat (fase 4).

S'adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general, prèvia conformitat a les peticions de destinacions demanades i que s'ajusten a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe a l'adequació del lloc de treball.

S'entenen vigents els expedients formalitzats per al curs 2015-2016, referits a funcionaris de carrera si no s'ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2016-2017. La direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona ho notificaran al personal docent afectat.

L'adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d'especialitat de lloc de treball dins el mateix centre si el docent ja té destinació definitiva, d'acord amb el que preveu l'apartat 5.g) d'aquesta Resolució, o l'adjudicació d'una destinació provisional en un altre centre, d'acord amb el que preveu la base 5.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, estructurals amb perfil professional o específics temporals, i els docents poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici i, per manca de lloc de treball vacant adient, poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

En qualsevol cas, al personal docent d'aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l'inici del curs 2016-2017, en ocasió de vacant, a un lloc de treball ordinari.

La participació explícita i voluntària per aquesta fase d'adjudicació en tots els casos deixa sense efectes la possible participació, voluntària o forçosa, en la fase d'elecció.

La priorització en l'adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, a la base 7.4.1 pel que fa a l'ordre de col·lectius i a l'ordre dins de cada col·lectiu. Tot i això, té preferència per obtenir destinació provisional el docent que sol·liciti un lloc de treball al mateix centre on ja té la destinació definitiva.

7.4. Adjudicació en la fase d'elecció i d'ofici del professorat funcionari de carrera (fase 5).

7.4.1. Ordre dels col·lectius docents i priorització dins de cada col·lectiu.

En aquesta fase es destinen els funcionaris de carrera no destinats en les fases anteriors, en l'ordre prioritari de col·lectius següents:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

El professorat d'aquest col·lectiu s'ordena, segons cossos docents, d'acord amb els criteris següents:

a) Cos de mestres:

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2016.

2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins a 31.8.2016.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

b) Cossos d'ensenyaments secundaris:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2016.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2016.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d'antiguitat al cos com en el lloc de treball, se'ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

2. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l'estranger o d'adscripció a llocs de l'Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2016.

3. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d'altres administracions educatives amb efectes d'1 de setembre de 2016.

El professorat esmentat en els col·lectius 2 i 3 s'ordena segons l'any d'oposició al cos i el número d'ordre obtingut en el procés selectiu, sens perjudici del que indica la base 7.4.2 següent.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, se'ls considera com a any d'ingrés al cos el del corresponent cos de professors o, si escau, el de l'antic cos de catedràtics.

7.4.2. Criteris específics d'adjudicació de comissions de serveis mitjançant petició individual en la fase d'elecció.

La priorització en l'adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva és la següent:

1. Haver finalitzat el mandat de director/a d'un centre docent públic a 30 de juny de 2016.

2. Haver exercit la docència directa i efectiva durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració el curs 2016-2017 de centre de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades, sempre que hagin estat estimades per la direcció del Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

En el cas de professorat dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti per primera vegada comissió de serveis en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, participarà dins del supòsit 3, sempre que les sol·licitud hagin estat estimades per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (fase 8).

S'adjudiquen destinacions al professorat interí amb la condició legal de discapacitat, que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general.

Ha de sol·licitar, en primer lloc, destinacions que s'ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d'adequació del lloc i a continuació pot sol·licitar altres peticions de centres, municipis, zones i comarques.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, estructurals amb perfil professional o específics temporals. El professorat interí pot obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tingui reconegudes i demanades a la borsa i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent, no es preveu cap adjudicació d'ofici i per manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

7.6. Adjudicació de destinacions d'elecció del professorat interí (fase 9).

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si ho han demanat, estructurals amb perfil professional o específics temporals.

S'adjudica destinació al professorat interí d'acord amb l'ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca) que voluntàriament hagi fet constar a la seva sol·licitud.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En cada petició es té en compte l'ordre de les especialitats docents i/o dels llocs de treball docents que s'han sol·licitat, per tenir les especialitats reconegudes i demanades a la borsa de treball, així com per tenir acreditat algun/s dels perfils professionals i sol·licitat en borsa la disponibilitat per ocupar-los.

Per aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici. Per tant, no s'afegiran especialitats docents, perfils professionals i/o peticions no demanats explícitament pels participants.

Aquest col·lectiu pot demanar voluntàriament ser destinat únicament a llocs de dedicació completa, a llocs de mitja dedicació o a en ambdós tipus de lloc.

En cas que opti per llocs de dedicació completa i llocs de mitja dedicació, l'adjudicació prioritzarà sempre el llocs de dedicació completa, corresponents a la fase 9, per davant els llocs de mitja dedicació, que s'adjudiquen en fases posteriors, tal com s'estableix a l'annex 2.

8. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció (i, si escau, ofici).

El professorat funcionari de carrera i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució (excepte el professorat funcionari de carrera i interí acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i els funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives) ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió, les instruccions i els textos de suport (“ajudes”) per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó «enviar». Els participants poden disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre, i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó «eliminar». Un cop anul·lada, poden trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir cap nova sol·licitud, ni es pot modificar o anul·lar cap petició, ni es pot variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet cal que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, cal que s'adreci als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la sol·licitud ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals, en què s'hi haurà de presentar la documentació que s'indica a la base 9.3.

9. Criteris per a la formalització de sol·licituds individuals per a cada col·lectiu.

El professorat participant en aquest procediment complimentarà la seva sol·licitud individual en funció del col·lectiu al qual pertany i d'acord amb les prescripcions que a continuació s'especifiquen. És molt important, en formalitzar la sol·licitud, tenir en compte els criteris d'adjudicació establerts a la base 7.

9.1. Sol·licituds individuals del professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

Aquest professorat pot sol·licitar voluntàriament la continuïtat al centre de destinació del curs 2015-2016, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar la continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent (fase 2 indicada a la base 5).

Aquest col·lectiu també pot sol·licitar destinació en la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

b) Especialitats i llocs específics

Les especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 3.

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d'aula d'acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d'unitats de suport d'educació especial (UEE i UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats explícitament en la sol·licitud.

Les especialitats i llocs que finalment constin en la sol·licitud es tindran en compte, en l'ordre resultant, en cada petició.

c) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d'aquesta resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de l'àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació per davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui ha d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2.

d) Petició de comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d'incloure comarques en la seva sol·licitud.

L'adjudicació d'ofici, si escau, es realitza d'acord amb el que s'indica a la base 7.1.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos de deficients auditius). Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP (equips d'assessorament psicopedagògic) i/o CREDA.

9.2. Sol·licituds individuals del professorat que sol·licita el reingrés i del professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

b) Especialitats i llocs específics

Les especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s'indiquen a la base 3

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d'aula d'acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d'unitats de suport d'educació especial (UEE i UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats explícitament en la sol·licitud.

Les especialitats i llocs que finalment constin en la sol·licitud es tindran en compte, en l'ordre resultant, en cada petició.

c) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració pot incloure-hi, en l'ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2 indicada a la base 5.

El procediment d'adjudicació té en compte per a cada petició demanada totes les especialitats d'especialitats reconegudes i llocs específics (estructurals i/o temporals) que s'hagin inclòs en la sol·licitud, abans de passar a la petició següent. Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques demanades, no s'obtingués adjudicació, s'afegiran les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a tenir en compte totes les peticions.

d) Obligació d'ordenar comarques

A l'efecte d'obtenir destinació, han d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en centres de recursos de deficients auditius (CREDA). Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) i/o CREDA.

9.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d'Ensenyament.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre (excepte que es tracti de professorat dependent d'altres administracions educatives que sol·liciti per primera vegada destinació provisional a Catalunya).

a) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2016, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2016.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de màxima complexitat (CMC) per al curs 2016-2017, en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.`

Aquests motius no són excloents i, per tant, se'n pot al·legar més d'un. Malgrat que es reuneixi més d'un motiu, l'ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, així com el personal funcionari de carrera que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat. En l'estudi d'aquestes sol·licituds, es pot tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el professor/a va obtenir l'actual destinació definitiva d'ofici, o si ha participat i obtingut nova destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats.

Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica mitjançant la resolució provisional de destinacions.

b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil propi indicats a la base 3.2.1 (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

Si compleix els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes.

Poden sol·licitar llocs de treball reservats a mestres als dos primers cursos de l'ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d'especialitat i que el curs 2015-2016 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

c) Especialitats i llocs específics

Com a norma general, els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l'especialitat docent de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs estructurals amb els perfils professionals que tinguin acreditats.

No obstant això, en els casos següents únicament poden demanar l'especialitat d'oposició (en cas de ser titular de més d'una especialitat, només una), com a especialitat ordinària i/o com a llocs estructurals amb els perfils professionals que tinguin acreditats:

- Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'especialitat que no correspon al seu cos d'oposició.

- Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2016 dependent com a funcionari de carrera d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol dels dos supòsits d'especialitat o lloc de participació esmentats, poden, a més, demanar els llocs següents:

- Llocs d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes (cossos d'ensenyaments secundaris).

- Llocs específics temporals d'aula d'acollida i/o en unitats de suport d'educació especial.

Els mestres amb destinació definitiva en llocs d'ensenyament infantil i primari que el curs 2015-2016 hagin estat en comissió de serveis en llocs d'ESO, també poden demanar l'especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc estructural amb perfil professional acreditat.

Totes les especialitats i llocs demanats seguint aquests criteris s'apliquen en cadascuna de les peticions formulades.

d) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

e) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d'especialitat d'Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA. Els professors amb el requisit d'especialitat d'Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP i/o CREDA.

9.4. Sol·licituds individuals de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera dependent d'altres administracions educatives.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2016, d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya (incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva fora de Catalunya amb efectes 1.9.2016), que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2016-2017 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment per reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què cal que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i a la qual adjunti la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d'oposició.

c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, aranesa.

e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l'adscripció provisional a Catalunya.

f) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que acrediti no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

En la seva sol·licitud pot consignar únicament una especialitat ordinària i fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones i comarques, utilitzant els codis que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà únicament per la fase d'elecció quan el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi estimat la seva sol·licitud d'acord amb les circumstàncies al·legades i degudament justificades documentalment.

El professorat que tot i dependre d'una altra administració educativa , ja ha estat destinat en comissió de serveis intercomunitària en centres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el curs 2015-2016, podrà formalitzar la seva sol·licitud de participació a la fase d'elecció per mitjans telemàtics, i també podrà ser objecte de propostes de les direccions dels centres.

9.5. Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí.

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d'Ensenyament pot participar, amb caràcter voluntari, en aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 9 indicada a la base 5), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre en alguna de les modalitats de propostes descrites.

a) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals amb perfil professional, sempre i quan hagi manifestat la seva disponibilitat a la borsa de personal interí, i els llocs de treball específics temporals d'aules d'acollida i/o d'unitats de suport d'educació especial).

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons els tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al nivell de participació (primària o secundària).

b) Especialitats i llocs específics

El personal interí només pot demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud i els llocs amb els perfils professional acreditats per als quals ha manifestat la seva disponibilitat en la borsa de personal interí. Es poden modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional indicat a la base 10.

A més pot demanar els d'aula d'acollida i/o els llocs de les unitats de suport d'educació especial si es reuneixen els requisits indicats a la base 3.3.2.

El personal interí pot sol·licitar fins a 18 especialitats i/o llocs específics (estructurals i/o temporals) en la fase d'elecció.

c) Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de l'adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

d) Peticions

En la fase d'elecció, el personal interí pot fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions (centres, municipis, zones i comarques), en funció de la borsa de treball a la qual pertanyi (primària o secundària), per a llocs en centres de la base 2.1. El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l'ESO.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball docents vacants amb dedicació sencera per al curs 2016-2017.

e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d'ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

f) Petició de llocs a mitja dedicació

La petició de llocs de dedicació completa regulada en aquestes bases és compatible amb la petició de llocs de mitja dedicació, corresponents a un procediment posterior. El personal interí que hi vulgui participar, haurà de tenir en compte les bases de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

10. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2016-2017 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig de 2016

b) Personal interí: del 2 al 14 de juny de 2016

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny de 2016, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 30 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El personal interí que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de participació per la fase d'elecció podrà presentar un escrit de desistiment abans de l'1 de juliol de 2016, a les dependències dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació de Barcelona on ha exercit el curs 2015-2016. El desistiment a la fase d'elecció suposa l'anul·lació de tota la sol·licitud, en qualsevol dels dos procediments previstos a l'annex 1 (destinacions a dedicació completa) i annex 2 (destinacions de mitja dedicació), però no de les fases de proposta de la direcció del centre.

El professorat funcionari de carrera que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de participació per la fase d'elecció podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

11. Presa de possessió i durada dels nomenaments.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2016, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d'agost de 2017, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d'un funcionari de carrera, en el cas d'un lloc ocupat per personal interí.

Les destinacions adjudicades en la subfase 1.1 tenen la durada del mandat del càrrec directiu.

12. Informació i consultes.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament pot consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2015-2016.

13. Publicitat de les resolucions.

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general s'han de notificar mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions provisionals, que s'ha de fer pública el mes de juliol de 2016. S'obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2016 s'ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d'adjudicació de destinacions es poden consultar a l'adreça d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2016-2017 mitjançant processos d'adjudicació anteriors.

Pels mateixos mitjans, es donarà publicitat a l'adjudicació de professorat interí a llocs de treball docents de mitja dedicació a l'annex 2.

14. Reclamacions i recursos.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

1. Criteris generals

1.1. Participants

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació és posterior al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa i només va adreçat al professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017. No hi pot participar el professorat funcionari de carrera.

La participació és voluntària i compatible amb la participació en el procediment general d'adjudicació de llocs de dedicació completa regulat en l'annex 1 d'aquesta Resolució. En cas de participar en ambdós procediments, es prioritzarà sempre l'adjudicació en llocs de dedicació completa.

La participació sempre serà per un únic nivell, en qualsevol de les fases i dedicacions.

1.2. Centres educatius

En aquest procediment s'adjudiquen destinacions provisionals a llocs de treball de mitja dedicació dels mateixos centres educatius públics esmentats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

1.3. Llocs de treball vacants

Els llocs de treball de mitja dedicació a proveir en aquest procediment poden ser llocs de treball docents ordinaris (en la fase de proposta de les direccions del centres i en la fase d' elecció) i llocs de treball docents específics temporals (únicament en les fases de proposta), però no llocs de treball docents específics estructurals. Aquests llocs són sempre vacants inicials, i figuren en la plantilla dels centres per al curs 2016-2017.

1.4. Requisits d'especialitat docent

Seran d'aplicació els mateixos criteris que els establerts a la base 3 de l'annex 1.

2. Fases d'adjudicació de llocs a mitja dedicació

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja s'efectua a continuació de les fases esmentades a la base 5 de l'annex 1 (fases 1 a 9), mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

Fase 10. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 10.1. Proposta per ocupar els llocs de treball de mitja dedicació de les aules i centres de formació de persones adultes i de l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

Subfase 10.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació en centres de màxima complexitat.

Subfase 10.3. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals de mitja dedicació.

Subfase 10.4. Proposta de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs 2015-2016, per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació.

Fase 11. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

Fase 12. Fase d'elecció del professorat interí a llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

3. Propostes de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres educatius poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat interí per al curs 2016-2017 per algun/s dels supòsits previstos a l'anterior base 2.

Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d'un dels supòsits esmentats de proposta per proveir llocs de mitja dedicació i/o llocs de dedicació completa, sempre que es tracti del mateix col·lectiu a la borsa de personal interí (primària o secundària).

És d'aplicació la base 6 de l'annex 1 pel que fa a la priorització de propostes dins de cada supòsit, llocs que es poden informar, els requisits d'especialitat i altres requisits, terminis i vies de formalització de les diferents propostes.

Les propostes de les direccions del centres per proveir llocs de treball de mitja dedicació es formalitzaran en la mateixa aplicació PDA.

Els llocs de treball específics no proveïts en aquest procediment podran ser adjudicats a proposta de les direccions dels centres, a finals d'agost de 2016, amb professorat que reuneixi els requisits per ocupar aquest tipus de lloc.

4. Sol·licitud individual del personal interí de llocs de mitja dedicació en la fase d'elecció.

La sol·licitud individual de participació es realitzarà en la forma i terminis indicats a les bases 8, 9 i 10 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Tal i com s'estableix a la base 1.1, el personal interí docent pot sol·licitar, mitjançant la complementació d'una única sol·licitud, destinació provisional a llocs de treball de dedicació completa, de mitja dedicació o de totes dues dedicacions. Si participa per tots dos procediments, en cadascun d'ells ha d'indicar les especialitats docents dels llocs i especificar els codis de centres, municipis, zones o comarques fins a un màxim de 60 peticions. Únicament a les peticions de llocs de dedicació completa es poden afegir voluntàriament codis de comarques.

En aquesta fase d'elecció l'adjudicació de destinacions s'obtindrà en aplicació dels criteris establerts a la base 7.6 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

5. Altres criteris del procediment.

En relació amb la presa de possessió, durada dels nomenaments, informació i consultes, publicació de les resolucions, reclamacions i recursos d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals, són d'aplicació les condicions establertes a les bases 11 a 14 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Criteris generals

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2016-2017 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua de la seva destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016 i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2016-2017 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la pàgina web del Departament d'Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i el professorat dels centres educatius.

D'acord amb el que estableix l'article 10.5 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona enviarà als directors o directores dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2016-2017 la documentació següent:

a) Lloc de treball afectat per supressió o modificació, ocupat per professorat amb destinació definitiva.

b) Model d'acta i documentació per a la reunió del professorat afectat.

Al portal de centre del Departament d'Ensenyament, la direcció del centre/servei educatiu tindrà accés a la consulta de la plantilla prevista per al curs 2016-2017 (distribuïda per llocs de treball), així com de les vacants existents en el centre.

2. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió.

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d'algun professor o professora del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l'especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui ha d'estendre acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d'acta a què fa esment la base anterior.

Inicialment, s'ha de considerar la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s'escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyaments secundaris, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

En l'esmentada acta de la reunió, ha de constar la signatura de director/a, del secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre ha de trametre una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona i n'ha de lliurar una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l'acta corresponent, la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació a Barcelona ha d'emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 12 de setembre de 2016, per incorporar-s'hi o bé per romandre el 2016-2017 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016 ha de formular sol·licitud individual de destinació en el termini previst a la base 10 i d'acord amb les instruccions de les bases 7, 8 i 9 de l'annex 1, als efectes d'obtenir destinació provisional per al curs 2016-2017 segons els criteris previstos a la base 5 per la fase d'adjudicació d'elecció (fase 5), tret que l'obtingui per altres fases d'adjudicació.

5. D'acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva ha de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb exercici del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

6. Professorat de més de 60 anys

Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun/a professor/a de més de 60 anys, aquesta persona pot optar per no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/da pot romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li ha d'assignar el corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2016-2017 i només la pot realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2016.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2016-2017, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2016-2017 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/da, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

1) Especialitats docents

Cos de mestres

Nivell d'educació infantil i primària (escoles, CEE, ZER, I-E, CFA/AFA)

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PAN Llengua estrangera: anglès

PFR Llengua estrangera: francès

PMU Música

PEF Educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Pedagogia terapèutica

Nivell d'educació secundària (primers cursos de l'ESO en instituts i I-E)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

IT Italià

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

199 Coreà

190 Espanyol

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

197 Neerlandès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

2) Perfils professionals dels llocs estructurals

DIV Atenció a la diversitat de l'alumnat

IAN Lingüístic en llengua estrangera AICLE (anglès)

IFR Lingüístic en llengua estrangera AICLE (francès)

IIT Lingüístic en llengua estrangera AICLE (italià)

IAL Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)

TIC Competència digital docent

GPS Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

LBI Lectura i biblioteca escolar

ISL Immersió i suport lingüístic

EVP Educació visual i plàstica

EGI Metodologies amb enfocament globalitzat

EDP Docència de dues especialitats docents a l'ESO i llocs amb perfil propi segons projecte de centre

3) Llocs específics temporals

AAP Aula d'acollida (escoles)

ADC Aula d'acollida (instituts)

UEE Unitats de suport d'educació especial (escoles)

UES Unitats de suport d'educació especial (instituts)

UAL Unitats d'audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes

ALS Llocs d'audició i llenguatge a instituts amb concentració d'alumnat sord

SFP Llocs de formació professional bàsica

(CRF) Centre de nova posada en funcionament

(CMC) Centre de màxima complexitat

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona: 080197 Barcelona.

Municipi: 08019 Barcelona

Centres

08013172 Institut Ausiàs March (3)

08061725 EOI Barcelona III (1)

08062195 EOI Barcelona IV (3)

08062201 EOI Barcelona V (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08061907 CFA Barceloneta (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08013184 Institut Bernat Metge (1)

08061932 AFA Bon Pastor (2)

08055063 CFA Canyelles (1)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08052839 Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08047698 Sec. d'Institut Cristòfol Colom (CMC)

08038570 EOI de Barcelona (1)

08074847 Institut de Nàutica de Barcelona

08044156 EASD Deià (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08062249 CFA El Carmel (1)

08060228 CFA El Clot (1)

08013147 Institut Emperador Carles (1)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513 Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08040849 Institut Fort Pius (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

08072589 EOI Guinardó (1)

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08013123 Institut Joan Boscà (3)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08033882 Institut Joan Coromines (CMC) (1)

08013101 Institut Joan d'Àustria (1)

08054228 Institut Joan Fuster (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (CMC) (1)

08044958 Institut Josep Pla (3)

08034205 Institut La Guineueta (CMC) (1)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L'Alzina (3)

08061968 AFA Les Corts (1)

08034564 Institut Les Corts (3)

08013329 EASD Llotja (2)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (1)

08061944 CFA Madrid

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08066541 Institut Maria Espinalt (CRF)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08013196 Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (CMC) (1)

08013202 Institut Montserrat

08062262 CFA Montserrat Roig (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08053571 Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08052608 Institut Pau Claris (CMC) (1)

08060231 CFA Pegaso (1)

08062331 AFA Pere Calders

08034138 Institut Poblenou (3)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

08046608 Institut Príncep de Viana

08061956 CFA Prosperitat (3)

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

08013469 Institut Rambla Prim (CMC) (1)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08052748 Institut Roger de Flor (CMC) (1)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013366 Institut Sant Andreu (1)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (3)

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

08062250 CFA Torrent d'en Melis (1)

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron (CMC)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08013238 Institut Verdaguer (CMC)

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08066905 Institut Viladomat

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona: 080157 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona

Centres

08053029 EOI Badalona (1)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08044995 Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08057746 Sec. d'Institut de Badalona (CMC)

08045604 Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08060204 CFA Gran Sol (3)

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08040527 Institut La Llauna (3)

08001421 Institut La Pineda (CMC) (1)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

08060216 CFA Morera Pomar (2)

08033869 Institut Pau Casals (CMC) (1)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

08055403 CFA Sant Roc (3)

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres

08040151 Institut Fòrum 2004 (CMC) (1)

08060125 CFA Manuel Fernández (1)

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08062134 CFA Pla de Besòs (1)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres

08059329 Institut Can Peixauet (1)

08060289 CFA Fondo (1)

08037176 Institut La Bastida (CMC) (1)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08053078 Institut Numància (1)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08053443 EOI Santa Coloma (1)

08060290 CFA Singuerlín

08034001 Institut Terra Roja (CMC) (2)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

Zona: 081017 L'Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (1)

08057953 CFA Bellvitge (3)

08019411 Institut Bellvitge (1)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08057965 CFA Can Serra

08056109 Institut Can Vilumara (1)

08057874 CFA Catalònia (1)

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

08051264 Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08057679 CFA El Gornal (1)

08052921 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070 Institut Europa (CMC) (1)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

08019371 Institut Llobregat (CMC) (1)

08039069 Institut Margarida Xirgu (CMC) (2)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319 Institut Pedraforca (CMC) (1)

08019401 Institut Provençana (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08062110 CFA Sanfeliu (1)

08062481 CFA Sant Josep (1)

08062493 CFA Sant Ramon (2)

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320 Institut Torras i Bages (1)

Zona: 083077 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08043 Canyelles

Centres

08073961 Sec. d'Institut Pla del Bosc

Municipi: 08074 Cubelles

Centres

08057230 Institut Cubelles (1)

08067648 Institut Les Vinyes (1)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres

08065329 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08065342 Sec. d'Institut Xaloc (2)

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona

Centres

08071317 Institut Vall del Mediona (1)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

Centres

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres

08053091 Institut El Foix (1)

Municipi: 08270 Sitges

Centres

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08065652 EOI de l'Alt Penedès (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès (1)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres

08065354 Institut Baix a mar (1)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08062225 EOI Garraf (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08057163 CFA Teresa Mañé

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona: 080737 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08073031 Institut de Cornellà (3)

08072607 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (CMC) (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (CMC) (1)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres

08054344 EOI Esplugues (3)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08017153 Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (3)

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres

08025605 Institut Camps Blancs (CMC) (1)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08058209 CFA Lluís Castells (3)

08043681 Institut Marianao (3)

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08026397 Institut Olorda (1)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (1)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08062055 CFA Sant Just Desvern (1)

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló

Centres

08063229 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

Zona: 081147 Martorell.

Municipi: 08001 Abrera

Centres

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08069 Collbató

Centres

08063801 Sec. d'Institut de Collbató (1)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (3)

08063618 CFA Esparreguera (3)

Municipi: 08091 Gelida

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

Municipi: 08114 Martorell

Centres

08062158 EOI de Martorell (3)

08073077 Sec. d'Institut de Martorell (1)

08037152 Institut Joan Oró (CMC) (3)

08062122 CFA Martorell (2)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres

08060514 Institut de Masquefa (1)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (3)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (CMC) (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08161 Piera

Centres

08047820 Institut Guinovarda (1)

08063746 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres

08064921 Institut de Sant Andreu

08043671 Institut El Palau (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

Zona: 082637 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 Cervelló

Centres

08067144 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres

08053297 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (CMC) (3)

08055440 CFA Garrosa (1)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat

Centres

08061361 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

Zona: 083017 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues

Centres

08064908 Sec. d'Institut Begues (1)

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres

08064911 Institut de Castelldefels

08055051 CFA Jacint Verdaguer (2)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 08089 Gavà

Centres

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 CFA Gavà (3)

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (CMC) (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

08047492 Institut Ribera Baixa (CMC) (3)

08074631 Institut Ribera Baixa II (3)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08056572 CFA Terra Baixa (3)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres

08034621 Institut de Sales (1)

08066887 EOI de Viladecans (2)

08068495 Institut de Viladecans (3)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (CMC) (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08031228 Institut Torre Roja (3)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona: 082667 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres

08058210 CFA Badia del Vallès

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035 Institut Federica Montseny (3)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres

08056560 CFA Barberà

08045562 Institut Can Planas

08075281 Institut de Barberà del Vallès (CRF)

08035349 Institut La Romànica (1)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola (3)

08043504 Institut Pere Calders (3)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres

08044533 Institut La Ferreria (1)

08054174 Institut La Ribera (CMC) (1)

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

Municipi: 08180 Ripollet

Centres

08054186 Institut Can Mas (1)

08055397 CFA Jaume Tuset

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (1)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres

08061555 CFA Can Folguera (3)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

Zona: 081847 Rubí.

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

Municipi: 08184 Rubí

Centres

08072590 EOI de Rubí (1)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330 Institut J.V. Foix (3)

08053182 Institut La Serreta (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08060277 CFA Pau Casals (1)

08072401 Institut Torrent dels Alous (2)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861 Institut Leonardo da Vinci

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres

08067211 Institut Salas i Xandri

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona: 081877 Sabadell.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres

08046682 Institut de Castellar (3)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08167 Polinyà

Centres

08053170 Institut Polinyà (1)

Municipi: 08187 Sabadell

Centres

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024765 Institut Arraona (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08044636 EOI de Sabadell (1)

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591 Institut Joan Oliver (1)

08053212 Institut Jonqueres (CMC) (1)

08056997 CFA La Concòrdia

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08074410 Institut La Serra (CMC)

08053224 Institut Les Termes (CMC) (1)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08024871 Institut Pau Vila (3)

08046669 Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08044624 Institut Sabadell (1)

08055075 CFA Torre Romeu

08042020 Institut Vallès (1)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona: 082797 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera

Centres

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres

08059691 CFA Anna Murià (1)

08031770 Institut Can Jofresa (1)

08071196 Institut Can Roca (2)

08053251 Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08053194 EOI de Terrassa (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08062080 CFA Egara

08024777 Institut Egara (1)

08030340 Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08068537 Institut Les Aimerigues (CMC)

08066437 Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (CMC) (1)

08062079 CFA Ramon Llull

08059706 CFA Salvador Espriu

08043516 Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08291 Vacarisses

Centres

08061208 Institut Vacarisses (1)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona: 080967 Granollers.

Municipi: 08005 L'Ametlla del Vallès

Centres

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres

08073651 Institut de Caldes de Montbui (1)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres

08046864 Institut Bellulla (1)

08055041 CFA Canovelles (1)

08072383 Sec. d'Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

Centres

08062468 CFA Bellavista (2)

08065391 Institut El Til·ler (1)

08052906 Institut Lauro (CMC) (1)

Municipi: 08088 La Garriga

Centres

08035222 Institut Manuel Blancafort

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 Granollers

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08074801 Institut de Granollers (2)

08061221 CFA Vallès

08062213 EOI Vallès Oriental (1)

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

Centres

08052955 Institut de Lliçà (1)

08065408 Institut Hipàtia d'Alexandria

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres

08058969 Sec. d'Institut El Vern (1)

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres

08060009 Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

Zona: 081217 Mataró.

Municipi: 08003 Alella

Centres

08046785 Institut d'Alella (1)

Municipi: 08009 Argentona

Centres

08052876 Institut d'Argentona (1)

Municipi: 08030 Cabrils

Centres

08062717 Institut Cabrils (2)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres

08062730 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

Municipi: 08118 El Masnou

Centres

08020826 Institut Maremar (1)

08020838 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 08121 Mataró

Centres

08062511 AFA Alarona (1)

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08060253 CFA Can Marfà (1)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08052931 EOI del Maresme (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08046797 Institut Laia l'Arquera (CMC) (1)

08046748 Institut Thos i Codina (CMC) (2)

Municipi: 08126 Montgat

Centres

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres

08060265 CFA Premià de Mar (1)

08072255 Institut Premià de Mar (1)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres

08046852 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt

Centres

08062808 Institut Esteve Albert (1)

Municipi: 08281 Teià

Centres

08061117 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

Municipi: 08282 Tiana

Centres

08062857 Sec. d'Institut Tiana

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres

08040564 Institut Jaume Almera (3)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Zona: 081247 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 La Llagosta

Centres

08059044 CFA La Llagosta

08043656 Institut Marina

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres

08065411 Institut Aiguaviva (1)

08066851 EOI de Mollet del Vallès (3)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08054034 Institut Gallecs (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres

08052980 Institut Montmeló (1)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres

08062523 CFA Marinada (3)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08042093 Institut Vinyes Velles (CMC) (3)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres

08065433 Sec. d'Institut La Sínia (2)

08062043 CFA Parets del Vallès (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

Zona: 081637 Pineda de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 08035 Calella

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08074070 EOI de Calella (1)

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres

08072978 Sec. d'Institut de Canet de Mar (2)

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992 Institut Euclides (3)

08047832 Institut Joan Coromines (3)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar

Centres

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

Municipi: 08284 Tordera

Centres

08073843 Institut de Tordera

08044983 Institut Lluís Companys (1)

Zona: 082027 Sant Celoni.

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08062729 Institut Pla Marcell (1)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres

08044594 Institut Giola (1)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (1)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera

Centres

08065469 Sec. d'Institut Can Record (2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres

08062791 Institut Vilamajor (1)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona: 080227 Berga.

Municipi: 08016 Bagà

Centres

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 08022 Berga

Centres

08061971 CFA Berguedà (1)

08065664 EOI del Berguedà (1)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

08064830 Sec. d'Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 08092 Gironella

Centres

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona: 081027 Igualada.

Municipi: 08031 Calaf

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 08044 Capellades

Centres

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 08102 Igualada

Centres

08062018 CFA Anoia (1)

08073193 Institut Badia i Margarit

08062171 EOI d'Igualada (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres

08053352 Institut Montbui (CMC) (1)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia

Centres

08065019 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

Zona: 081137 Manresa.

Municipi: 08010 Artés

Centres

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08047 Cardona

Centres

08042330 Institut Sant Ramon (3)

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar

Centres

08068616 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

Municipi: 08113 Manresa

Centres

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08059551 EOI de Manresa (1)

08046761 Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca (1)

08020462 Institut Lacetània (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (CMC) (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 08138 Moià

Centres

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08140 Navarcles

Centres

08059524 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

Municipi: 08141 Navàs

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 08191 Sallent

Centres

08047376 Institut Llobregat (1)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres

08066322 Sec. d'Institut Cardener (2)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres

08053111 Institut d'Auro (1)

Municipi: 08274 Súria

Centres

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona: 252077 Solsona.

Municipi: 25149 Oliana

Centres

25006471 Institut Aubenç (1)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres

25008248 Sec. d'Institut de Sant Llorenç de Morunys

Municipi: 25207 Solsona

Centres

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

25008753 CFA Solsonès (2)

Zona: 082987 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres

08063837 Sec. d'Institut Les Margues (1)

Municipi: 08064 Castellterçol

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (1)

Municipi: 08067 Centelles

Centres

08044569 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 08100 Gurb

Centres

08068380 Sec. d'Institut Gurb (1)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176 Sec. d'Institut La Teuleria (CMC) (1)

08063621 CFA Martí i Pol (2)

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

Centres

08060976 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres

08053005 Institut Castell de Quer (1)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres

08058428 Sec. d'Institut Bisaura (2)

Municipi: 08278 Taradell

Centres

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 Tona

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

Municipi: 08285 Torelló

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08063643 CFA La Cooperativa (1)

08075256 Institut Escola Marta Mata (CRF) (1)

Municipi: 08298 Vic

Centres

08035003 EASD de Vic (1)

08031022 Institut de Vic (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1)

08062870 Institut La Plana (CMC) (1)

08060095 CFA Montseny

08062183 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona: 170237 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes

Centres

17008122 EOI de Blanes

17007129 CFA Es Piteus

17000551 Institut Sa Palomera (1)

17005731 Institut S'Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (1)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres

17007014 CFA Lloret de Mar

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (CMC) (1)

17006770 Institut Rocagrossa (CMC) (1)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva

Centres

17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres

17006824 Institut Vidreres (1)

Zona: 170667 Figueres.

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres

17006678 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

Centres

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

17008729 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

Municipi: 17066 Figueres

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (CMC) (1)

17005649 Institut Cendrassos (CMC) (1)

17008134 EOI de Figueres (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (CMC) (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

Municipi: 17086 La Jonquera

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (1)

Municipi: 17092 Llançà

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

Municipi: 17152 Roses

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (CMC) (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

Municipi: 17221 Vilafant

Centres

17008390 Institut de Vilafant (1)

Zona: 170797 Girona.

Municipi: 17007 Amer

Centres

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 17008 Anglès

Centres

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 17015 Banyoles

Centres

17008821 EOI de Banyoles

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17008365 CFA Pla de l'Estany

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 17019 Besalú

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

Municipi: 17020 Bescanó

Centres

17009783 Institut La Miquela (1)

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 17049 Celrà

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

Municipi: 17079 Girona

Centres

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17004852 EOI de Girona (1)

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17007181 CFA Girona

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735 Institut Montilivi (1)

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17010441 CFA Nou Girona

17006939 Institut Santa Eugènia (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 17155 Salt

Centres

17005339 CFA Les Bernardes

17003203 Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407 Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17005388 Institut Vallvera (CMC) (1)

Municipi: 17163 Sant Gregori

Centres

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

Municipi: 17215 Vilablareix

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (1)

Zona: 171147 Olot.

Municipi: 17039 Camprodon

Centres

17006681 Sec. d'Institut Germans Vila-Riera (1)

Municipi: 17114 Olot

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

17005340 EASD d'Olot

17007981 EOI d'Olot (1)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres

17006794 Sec. d'Institut Joan Triadú (1)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (1)

17008833 EOI de Ripoll (1)

17008377 CFA Ripollès

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses

Centres

17009813 Institut Escola Sant Joan de les Abadesses (2)

Zona: 171177 Palafrugell.

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

Centres

17007300 Institut La Bisbal (1)

Municipi: 17062 L'Escala

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (CMC) (1)

17008146 CFA Palafrugell

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres

17005923 Institut Montgrí (1)

Municipi: 17211 Verges

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

Zona: 171607 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17034 Calonge

Centres

17000706 Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

Centres

17006691 Institut Ridaura (1)

Municipi: 17089 Llagostera

Centres

17006757 Institut de Llagostera (1)

Municipi: 17118 Palamós

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003306 Institut Sant Elm (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona: 170087 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres

17006605 Institut Montsoriu (1)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres

17008651 Sec. d'Institut de Caldes de Malavella (1)

Municipi: 17083 Hostalric

Centres

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea

Centres

17010037 Sec. d'Institut El Bruc (1)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (1)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17008389 CFA La Selva

Municipi: 17193 Sils

Centres

17009308 Sec. d'Institut de Sils (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona: 250347 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

Municipi: 25172 Ponts

Centres

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona: 250407 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer

Centres

25005727 Institut Almatà

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

Centres

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Zona: 251737 El Pont de Suert.

Municipi: 25173 El Pont de Suert

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

Zona: 252037 La Seu d'Urgell.

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

Centres

25008558 EOI de La Seu d'Urgell (1)

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

25008583 CFA La Seu d'Urgell

25009186 Institut La Valira

Zona: 251207 Lleida.

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

Municipi: 25019 Almacelles

Centres

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25021 Almenar

Centres

25006227 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 25120 Lleida

Centres

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CMC)

25006252 EOI de Lleida (1)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25002726 Institut Guindàvols (1)

25007611 CFA Joan Carles I

25002787 Institut Joan Oró (CMC) (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

25009836 Institut La Mitjana (CMC) (2)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (CMC) (3)

25002696 Institut Marius Torres

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006410 CFA Segrià

25006732 Institut Torrevicens (CMC) (1)

Municipi: 25228 Torrefarrera

Centres

25009733 Institut Joan Solà (2)

Zona: 251377 Mollerussa.

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

Centres

25006525 Institut Josep Vallverdú

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres

25007517 Institut La Serra (1)

25008625 CFA Mollerussa

25003202 Institut Mollerussa

25005582 Institut Terres de Ponent (CMC)

Zona: 252047 Seròs.

Municipi: 25101 La Granadella

Centres

25007499 Institut l'Olivera (2)

Municipi: 25204 Seròs

Centres

25007529 Institut Seròs (3)

Zona: 252097 Sort.

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

Centres

25007025 Sec. d'Institut Morelló (1)

Municipi: 25209 Sort

Centres

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona: 252177 Tàrrega.

Municipi: 25003 Agramunt

Centres

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 25072 Cervera

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (1)

Municipi: 25110 Guissona

Centres

25007505 Institut de Guissona (1)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda

25008546 EOI de Tàrrega (2)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25004528 EASD Ondara (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona: 252347 Tremp.

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

Centres

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

Municipi: 25234 Tremp

Centres

25006288 Institut de Tremp (1)

25008984 CFA Tremp

Zona: 252437 Vielha e Mijaran.

Municipi: 25121 Les

Centres

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres

25006239 Institut d'Aran (A) (1)

25008741 CFA Val d'Aran (A) (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona: 430387 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 43905 Salou

Centres

43011200 EOI de Salou

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (1)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 AFA Vilaseca (3)

Zona: 431637 El Vendrell.

Municipi: 43012 Altafulla

Centres

43009977 Institut d'Altafulla (1)

Municipi: 43016 L'Arboç

Centres

43007580 Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 43028 La Bisbal del Penedès

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 43037 Calafell

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (1)

43010372 Institut La Talaia

Municipi: 43051 Cunit

Centres

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 43131 Roda de Berà

Centres

43011418 Institut Roda de Barà

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 43163 El Vendrell

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43010037 EOI del Vendrell (1)

43010062 CFA El Vendrell (3)

43010189 Institut Mediterrània (1)

Zona: 431237 Reus.

Municipi: 43031 Les Borges del Camp

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres

43008699 Sec. d'Institut Montsant (1)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

Municipi: 43123 Reus

Centres

43002594 Institut Baix Camp (1)

43009710 EOI de Reus

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (CMC) (1)

43008444 Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43008857 CFA Mas Pellicer (3)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43010852 Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

Municipi: 43129 Riudoms

Centres

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43145 La Selva del Camp

Centres

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona: 431487 Tarragona.

Municipi: 43907 La Canonja

Centres

43008481 Institut Collblanc (CMC) (1)

Municipi: 43043 El Catllar

Centres

43012812 Institut Escola L'Agulla

Municipi: 43047 Constantí

Centres

43007646 Institut de Constantí (CMC) (1)

Municipi: 43095 El Morell

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

Municipi: 43100 Els Pallaresos

Centres

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (CMC) (1)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43006940 EOI de Tarragona (1)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008501 Sec. d'Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43008729 CFA Tarragona

43011479 Institut Tarragona (3)

43008390 Institut Torreforta (CMC) (1)

Zona: 431617 Valls.

Municipi: 43005 Alcover

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 43054 L'Espluga de Francolí

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43161 Valls

Centres

43010670 EOI de Valls

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004608 Institut Narcís Oller (1)

43010608 Institut Serra de Miramar

43010074 CFA Valls (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona: 430047 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar

Centres

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 43044 La Sénia

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (1)

Zona: 430147 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta

Centres

43010669 EOI d'Amposta (1)

43010888 Institut de Tecnificació (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (1)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres

43007221 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona: 430937 Móra d'Ebre.

Municipi: 43022 Batea

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 43055 Falset

Centres

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43060 Flix

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

Municipi: 43064 Gandesa

Centres

43006642 Institut Terra Alta (1)

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

Centres

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43010311 CFA Ribera d'Ebre (1)

43010980 EOI Ribera d'Ebre (1)

Municipi: 43094 Móra la Nova

Centres

43012289 Institut Escola 3 d'Abril (1)

Zona: 431557 Tortosa.

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

Centres

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

Municipi: 43903 Camarles

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

Municipi: 43901 Deltebre

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 43104 El Perelló

Centres

43007211 Institut Blanca d'Anjou (1)

Municipi: 43133 Roquetes

Centres

43008420 Institut Roquetes (1)

Municipi: 43155 Tortosa

Centres

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43009862 EOI de Tortosa (1)

43004438 Institut Joaquin Bau (1)

43009771 CFA Tortosa (1)

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

42 Moianès

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

  • Darrera modificació: 17/05/2016 07:49