Curs 2017-2018

RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (convocatòria indexada).

 • Incloure en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de formació professional (PFI-PQPI; PTT). (Apartat 5 de la resolució).
 • Recuperar concepte de centres de recent posada en funcionament amb oferta educativa progressiva a efectes de proposta. (apartat 5.f de la Resolució).
 • Nou col·lectiu de professorat: OPOSITORS 2017. (diferents bases annex 1).
 • Participació forçosa del PERSONAL INTERÍ (30 peticiona a llocs 1 i 10 a llocs a 0,5). (base 3.1 i base 9.6.d) de l’annex 1 i annex 2).
 • Actualització i nova resolució de CMC (màxima complexitat). (base 2.2)
 • El personal interí podrà demanar especialitats docents que tingui reconegudes malgrat no constin demanades a la borsa. (base 9.6.b)).
 • El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional malgrat no li consti acreditat al GIP en el moment de formalitzar la sol·licitud individual de participació. (base 9.6.b)).
 • Manteniment dels 9 perfils professionals dels llocs específics i nou termini i procediment d’acreditació de perfil professional. (bases 3.2.1; 3.2.3).
 • Preveure la reconversió a llocs ordinaris dels llocs específics amb perfil professional si no han estat adjudicats en la resolució provisional (base 4.3).
 • Nou procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia a les propostes de nou professorat per ocupar llocs específics amb perfil professional i llocs ordinaris en CMC amb dedicació 1 (base 6.1). Calendari i models al Portal del Centre.
 • No adjudicar destinació a llocs de treball ordinaris en CMC (màxima complexitat) en la fase d’ofici ni a partir de peticions col·lectives de municipi, zona o comarca (base 7.1.d).
 • El personal interí no podrà sol·licitar desistiment de participació a la fase d’elecció si consta com “disponible” a la borsa.
 • Modificació en la presa de possessió dels interins amb IT o llicència malaltia/adopció a 1.9.2017. (base 11).

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig.

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny.

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny de 2017, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.

d) Personal que ha superat el procés selectiu de 2017: del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.

e) Propostes de les direccions: del 15 al 28 de juny.

Amb l' App Secundària Info rebràs un missatge instantani en el moment de les publicacions

13/07/2016

 • Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR/ATRI.
 • Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal o XTEC.

Reclamacions del 14 al 18 de juliol.

 • Darrera modificació: 26/07/2017 10:16