Adjudicacions provisionals. Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d'abril Indexada , per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

SECUNDARIA.INFO, núm. 219 Resum de la resolució

Aquests aplicatius de Professors de Secundària (aspepc·sps) us poden ajudar:

  • App Secundària Info. Rebràs un missatge instantani al mòbil en el moment de les publicacions de les resolucions.

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores

Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accés a la sol·licitud (XTEC) Accés a la sol·licitud (ATRI)

  • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 de maig al 29 de maig de 2023
  • Personal interí: del 4 de maig al 15 de maig de 2023
  • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 de maig al 17 de maig de 2023
  • Propostes de les direccions dels centres: del 22 de maig al 31 de maig de 2023.

« 1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s'inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Personal funcionari de carrera:

a) Professorat afectat amb efectes d'1 de setembre de 2023 per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva docent per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball de l'Administració.

d) Professorat al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb excepció del professorat inclòs al punt 5.g) de la resolució perquè la seva adaptació comporta un canvi de lloc dins del mateix centre on té destinació definitiva.

e) Professorat en situació d'excedència que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb efectes del dia 1 de setembre de 2023.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis. S'inclou també el que depèn d'altres administracions educatives amb efectes d'1.9.2023.

1.2.2. Personal funcionari en pràctiques:

Professorat que ha superat processos selectius en convocatòries de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent o per a l'adquisició de noves especialitats, i que ha de ser destinat com a personal funcionari en pràctiques.

1.2.3. Personal interí:

El professorat interí esmentat a la base 1.1. .»

Reclamacions

Per presentar una reclamació cal omplir el model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l'aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment.

Termini per presentar reclamacions: fins al 28 de juny del 2023

 

Desistiments

Per presentar el desistiment a la participació (només personal funcionari que voluntàriament ha sol·licitat comissió de serveis), cal emplenar la sol·licitud de desistiment i adjuntar-la a l'aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment

Termini per presentar reclamacions: fins al 28 de juny del 2023

 

Recomanacions per gestionar reclamacions i desistiments

És imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.

Presentació de reclamacions i desistiments

  • Darrera modificació: 01/12/2023 11:01