RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació

El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regula la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i d'acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d'aquests centres educatius públics.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; l'Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig, aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la tramitació electrònica com a forma d'actuació ordinària de les administracions públiques i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, ordena el desplegament de l'Administració digital i té, d'entre d'altres objectius, l'assoliment de la normalització tècnica, l'estandardització i el disseny dels elements i dels procediments dels serveis i de les plataformes digitals.

Atesa l'existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d'Educació i en altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2023-2024.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb les persones representants del personal al servei de les administracions públiques.

Per tot això,

Resolc:

-1 Dictar les instruccions que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució sobre el procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball de dedicació completa amb efectes d'1 de setembre de 2023, per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris.

-2 Dictar les instruccions que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució sobre el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació amb efectes d'1 de setembre de 2023.

-3 Dictar les instruccions que figuren a l'annex 3 d'aquesta Resolució sobre el procediment referit al professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius, amb efectes d'1 de setembre de 2023.

-4 Adjudicar destinació provisional amb efectes d'1 de setembre de 2023, per la durada del mandat, a nous directors i noves directores amb nomenament en el càrrec amb data 1 de juliol de 2023 en centres on no tenen la destinació definitiva.

-5 La Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb caràcter previ al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals, ha d'assignar destinació provisional a professorat que reuneixi els requisits d'especialitat per ocupar els llocs de treball que s'esmenten a continuació.

a) A proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament, i amb la conformitat de la persona interessada, a llocs de treball dels serveis educatius següents: equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP); centres de recursos pedagògics (CRP); camps d'aprenentatge (CdA); centres de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat auditiva i alumnes amb trastorns greus del llenguatge i/o la comunicació (CREDA); centre de recursos educatius per a alumnes amb ceguesa i discapacitat visual greu (CREDV); equips de llengua i cohesió social (LIC), i a llocs de treball docents d'aules hospitalàries.

Els Serveis Territorials podran formular propostes sobre el personal que, a la finalització del curs 2022-2023, ja hagi prestat serveis en serveis educatius. Per poder formular una proposta sobre els llocs de treball que restin sense cobrir, els Serveis Territorials faran pública a la seva pàgina web, no més tard del 9 de maig de 2023, la relació de vacants, als efectes que el professorat amb requisits pugui manifestar la seva disponibilitat i acreditar mèrits en el procediment previ de selecció mitjançant entrevista, presencial o telemàtica, per, si escau, formalitzar la proposta de destinació provisional per al curs 2023-2024.

A proposta de la direcció general corresponent, i amb la conformitat de la persona interessada, a llocs de treball dels centres de recursos educatius per a alumnes amb trastorns greus del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC) i del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE).

El personal que ha de ser destinat com a funcionari o funcionària en pràctiques no pot ser proposat en cap cas per a llocs d'equips LIC, CRP o CESIRE.

Per a ser destinat en llocs en CdA, EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC o en aules hospitalàries, ha de complir els següents requisits:

- Ser objecte d'una proposta de continuïtat al lloc.

- Tenir dos anys d'experiència prèvia docent en centres de titularitat del Departament d'Educació, o en llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia, Drets i Memòria i del Departament de Drets Socials. En el seu defecte, aquest requisit també es podrà complir quan es tingui una avaluació positiva del curs d'iniciació a la tasca docent, sempre que aquesta s'hagi realitzat en un centre educatiu.

Si no es compleixen aquests requisits tampoc no podran ser admeses les propostes de destinació en aquests serveis educatius, encara que tinguin contacte amb l'alumnat.

b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia, Drets i Memòria, del Departament de Drets Socials, i del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d'acord amb la proposta dels esmentats departaments i la conformitat de la persona interessada.

El personal que ha de ser avaluat de la fase de pràctiques el curs 2023-2024 només pot ser destinat en centres del Departament de Justícia, Drets i Memòria (centres de Justícia Juvenil) o del Departament de Drets Socials (centres residencials d'educació intensiva) si compleix els següents requisits:

- Ser objecte d'una proposta de continuïtat al lloc

- Tenir dos anys d'experiència prèvia docent en centres públics de titularitat del Departament d'Educació, o en llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia, Drets i Memòria i del Departament de Drets Socials. En el seu defecte, aquest requisit també es podrà complir quan es tingui una avaluació positiva del curs d'iniciació a la tasca docent, sempre que aquesta s'hagi realitzat en un centre educatiu.

Si no es compleixen aquests requisits tampoc no podran ser admeses les propostes de destinació en aquests llocs de treball, encara que tinguin contacte amb l'alumnat.

c) A proposta de la Direcció General de Formació Professional, a llocs de treball de Programes de Formació i Inserció.

d) Llocs de treball d'un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s'implanta el curs 2023-2024 en el centre educatiu (màxim dos llocs per cada nou cicle), a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels Serveis Territorials. No es considera nou cicle formatiu el trasllat d'oferta d'ensenyament procedent d'un altre centre.

e) Llocs de treball dels centres de nova o recent posada en funcionament (escoles, instituts i instituts escola) a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels Serveis Territorials, segons es detalla a continuació.

Als efectes d'aquest procediment, tenen aquesta consideració de centres de nova o recent posada en funcionament els centres següents:

e.1) Escoles de nova o recent posada en funcionament: són aquelles que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva des dels 3 anys al llarg de cursos escolars successius. Fins completar la seva oferta educativa (màxim 9 cursos), les direccions podran proposar, cada curs escolar, dues destinacions provisionals per cada nou grup d'escolarització respecte el curs anterior a llocs de treball ordinaris.

e.2) Instituts escola procedents d'escoles que amplien oferta d'ESO, de fusions i d'integracions de centres incomplets que despleguen grups d'educació infantil i primària o d'ESO. Cada curs escolar podran proposar dues destinacions provisionals a llocs de treball ordinaris per cada nou grup d'escolarització del pla d'estudis del qual amplia l'oferta (no afecta a llocs del pla d'estudis en què l'oferta era ja completa).

e.3) Instituts de nova o recent posada en funcionament: són aquells que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva des de 1r d'ESO al llarg de cursos successius. Fins completar la seva oferta educativa a 4t d'ESO (màxim 4 cursos), les direccions podran proposar, cada curs escolar, dues destinacions provisionals a llocs de treball ordinaris per cada nou grup d'escolarització d'ESO respecte el curs anterior.

e.4) Centres que inicien la seva activitat el curs 2023-2024 amb l'oferta educativa completa, inclosos els centres procedents de desdoblament, desglossament, fusió o integració.

Els centres que inicien la seva activitat amb l'oferta educativa completa i els centres integrats a la xarxa pública, la direcció del centre podrà proposar, únicament el primer curs escolar, nomenaments amb destinació provisional per a tots els llocs de treball ordinaris. Només en el cas d'ensenyaments obligatoris, des del segon fins al quart curs des de l'inici d'activitats o des de la integració, aquests centres podran proposar, en ocasió de vacant, un màxim de dues persones en llocs de treball ordinaris per línia.

f) Llocs de treball corresponents a grups d'escolarització que s'imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l'institut, EOI o CFA al que pertanyen, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels Serveis Territorials.

Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats en els paràgrafs anteriors recau en personal interí, aquest haurà d'acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del Departament d'Educació.

g) També, amb caràcter previ, s'adjudica destinació provisional per al curs 2023-2024, en ocasió de vacant, al personal funcionari de carrera al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan aquest reconeixement comporti un canvi d'especialitat en el mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada i amb la conformitat de la direcció del centre.

Per tal que les direccions dels centres de nova/recent posada en funcionament, dels centres amb un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s'implanta el curs 2023-2024 i dels centres amb subseus ubicades en un municipi diferent, puguin formular propostes de nou professorat que no hi era destinat el curs 2022-2023, s'han de fer públiques les vacants per tal que el professorat pugui manifestar la seva disponibilitat per ocupar-les, seguint el procediment previst en les bases de l'annex 1 d'aquesta resolució.

-6 Proveir, amb caràcter previ al procediment general, els llocs de treball docents de l'Institut Obert de Catalunya, a proposta raonada de la direcció de l'IOC i amb la conformitat de la direcció dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques.

Perquè la direcció de l'IOC pugui formular proposta de nou professorat que no té destinació el curs 2022-2023, es requereix que es faci pública al web dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques, no més tard del 5 de maig de 2023, la relació de vacants a efectes que el professorat que compleixi els requisits pugui manifestar la seva disponibilitat i acreditar mèrits en el procediment previ de selecció mitjançant entrevista, presencial o telemàtica, realitzada per la direcció i un membre de l'equip directiu.

-7 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2023-2024 per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2023 romandrà en aquesta destinació i no pot participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, malgrat obtenir una primera o nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2023 en centres públics dependents del Departament d'Educació, tret que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

a) Per supressió del lloc de treball de destinació d'acord amb la planificació prevista per al curs 2023-2024.

b) Per incorporació de la persona que té assignat el lloc de treball amb destinació definitiva.

c) Per cessament o renúncia al càrrec acceptada per la direcció del centre a 30 de juny de 2023. Si la renúncia o el cessament afecta el director o la directora del centre, l'acceptació correspon a la direcció dels Serveis Territorials. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d'agost de 2023 es produirà sempre que cessi en el càrrec el director o la directora del centre abans de l'1 de setembre de 2023, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels tres supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels Serveis Territorials de la situació de cessament de la destinació a 31 d'agost de 2023 per tal que pugui presentar, si s'escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2023-2024.

-8 D'acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció d'un centre pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2023-2024 d'un/a docent, sigui personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí, destinat/da provisionalment el curs 2022-2023, mitjançant una proposta degudament raonada, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè n'hagi quedat acreditada la no adequació al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. La proposta de no continuïtat es posarà en coneixement de la persona interessada de manera presencial o, si no és possible, per mitjans electrònics. La persona afectada disposarà de cinc dies hàbils per presentar al·legacions contra la proposta de no continuïtat des que s'ha realitzat el tràmit d'audiència, també de manera presencial o, si no és possible, per mitjans electrònics.

Prèviament a la proposta de no continuïtat, cal haver posat en coneixement de la persona interessada les disfuncions que podrien donar lloc a aquesta decisió i haver adoptat les mesures de suport per corregir-les. En cas que les mesures de suport no haguessin tingut resultat satisfactori, caldria haver-ho posat en coneixement de la Inspecció d'Educació. Només en cas d'haver esgotat aquest procediment, es podrà fer proposta de no continuïtat i així haurà de quedar reflectit en l'informe de la direcció del centre.

Aquesta proposta de la direcció, amb les possibles al·legacions, es trametrà a la direcció dels Serveis Territorials del Departament per tal que, previ informe de la Inspecció d'Educació, resolgui sobre la proposta de no continuïtat, al mateix centre educatiu públic per un període d'un curs escolar. Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa.

Aquesta mesura no pot comportar que una persona afectada per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió de lloc no obtingui destinació provisional en l'àmbit de la zona de preferència.

Quan l'inici del procediment de no continuïtat es comuniqui a la persona afectada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals, podrà presentar sol·licitud de destinació per la fase d'elecció, en els cinc dies hàbils següents a l'esmentada comunicació, al registre dels Serveis Territorials, o per mitjans electrònics. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

-9 S'autoritza la direcció dels Serveis Territorials, prèvia comunicació a la persona afectada, a modificar una destinació provisional a docents que l'han obtingut per la fase preferent per haver-se acollit al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan en un mateix centre el nombre de docents que s'hi ha acollit es significatiu i pot comportar disfuncions en la prestació de la docència i l'atenció a l'alumnat.

-10 Els llocs de treball en centres de formació de persones adultes (CFA) ubicats en centres penitenciaris es proveiran en el procediment previ mitjançant proposta raonada de la direcció del centre educatiu amb el vistiplau de la unitat corresponent del Departament de Justícia i la conformitat de la persona interessada, amb la supervisió dels serveis territorials respecte la viabilitat de les propostes.

-11 Totes les referències als serveis territorials, o servei territorial, fetes en aquesta Resolució i als annexos que conté, s'han d'entendre fetes, també, al Consorci d'Educació de Barcelona. I si la referència ho és a un òrgan determinat dels serveis territorials, s'entén feta, també, a l'òrgan corresponent que tingui assumida aquella competència en el Consorci d'Educació de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d'abril de 2023

Dolors Collell i Surinyach

Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics

1.1. Cossos docents.

El professorat participant en aquest procediment és el personal funcionari de carrera i en pràctiques que depèn del Departament d'Educació dels cossos següents:

Cos 511: cos de catedràtics d'ensenyament secundari

Cos 512: cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

Cos 513: cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Cos 590: cos de professors d'ensenyament secundari

Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional

Cos 592: cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Cos 595: cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Cos 596: cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Cos 597: cos de mestres

També pot participar en aquest procediment el personal interí que formi part de la borsa de personal interí docent per al curs 2023-2024, i que, d'acord amb la resolució per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024, hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Aquest personal ha d'estar en possessió del requisit de formació pedagògica i didàctica en el mateix termini de sol·licituds.

Així mateix, i en ocasió de vacant, es pot adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2023 depèn d'altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada que la direcció general competent entengui justificada.

1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s'inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Personal funcionari de carrera:

a) Professorat afectat amb efectes d'1 de setembre de 2023 per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se.

c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva docent per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball de l'Administració.

d) Professorat al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s'estableix a l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb excepció del professorat inclòs al punt 5.g) de la resolució perquè la seva adaptació comporta un canvi de lloc dins del mateix centre on té destinació definitiva.

e) Professorat en situació d'excedència que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb efectes del dia 1 de setembre de 2023.

f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional.

g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis. S'inclou també el que depèn d'altres administracions educatives amb efectes d'1.9.2023.

1.2.2. Personal funcionari en pràctiques:

Professorat que ha superat processos selectius en convocatòries de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent o per a l'adquisició de noves especialitats, i que ha de ser destinat com a personal funcionari en pràctiques.

1.2.3. Personal interí:

El professorat interí esmentat a la base 1.1.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.3.1. Participació obligatòria.

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2023, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari en pràctiques.

1.3.2. Participació voluntària.

Amb caràcter voluntari, pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva, i el professorat interí.

1.3.3. Participació per un únic cos docent.

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació provisional per al curs 2023-2024.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d'un cos només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a un lloc de treball corresponent a un dels cossos docents.

El personal interí pot participar per un únic nivell, d'ensenyament infantil i primari o d'ensenyaments secundaris.

1.4. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, sense perjudici del que estableix la base 7.4 en relació amb el professorat funcionari que participa amb caràcter forçós. Per als llocs de treball docents de centres era Val d'Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l'aranès.

2.1. Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball docents a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius que es relacionen a continuació:

a) Escoles, centres d'educació especial i llocs itinerants de ZER:

Cos de mestres.

b) Instituts:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació professional.

Cos de mestres.

c) Instituts escola:

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

d) Escoles oficials d'idiomes:

Cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

e) Escoles d'art i disseny:

Cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

f) Centres i aules de formació d'adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris)

Cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de mestres.

2.2. Centres de màxima complexitat.

Als efectes previstos als articles 26 i 27 del Decret 39/2014, de 25 de març, en relació amb la formalització de propostes de professorat per part de les direccions, els centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits són els que figuren com a tals als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

2.3. Codis de centres educatius públics

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que estableix aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 5: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius del cos de mestres.

Annex 6: codis de centres als efectes de destinació dels col·lectius dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial.

Els centres amb la consideració de nova/recent posada en funcionament de l'apartat 5.e) d'aquesta Resolució, i els centres de màxima complexitat, hi consten amb anotació específica.

Els centres s'ordenen per Serveis Territorials, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que per atendre necessitats d'escolarització o per altres motius es produeixi la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els seus llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Annex 7: codis de comarques.

Els llocs de treball docents poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Les codificacions i denominacions de les diferents especialitats del professorat, dels perfils professionals dels llocs específics amb perfil professional i dels llocs específics temporals consten a l'annex 4.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris.

3.1.1. Definició de lloc ordinari.

Són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d'una especialitat docent.

3.1.2. Requisit d'especialitat per a ocupar llocs ordinaris.

Per a ocupar qualsevol lloc ordinari cal tenir reconeguda l'especialitat del lloc.

Les especialitats docents del cos de mestres estan regulades en el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, les dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, les dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes en el Reial decret 336/2010, de 19 de març, i les dels cossos de catedràtics, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i de disseny en el Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre.

Un/a docent és titular d'una especialitat quan l'ha obtingut per oposició o pel procediment d'adquisició de nova especialitat.

Les especialitats reconegudes consten anotades en el registre informàtic de personal, d'acord amb la normativa vigent.

a) Especialitats reconegudes del professorat funcionari del cos de mestres:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència, habilitació extraordinària i habilitació per titulació.

b) Especialitats reconegudes del professorat funcionari dels cossos d'ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball de les especialitats del seu cos de participació que tingui reconegudes per qualsevol via d'adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial, habilitació transitòria i habilitació per titulació, sens perjudici d'allò que s'indica a la base 3.4 en relació amb els centres de formació de persones adultes.

El personal dels cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de disseny i el del cos de mestres de taller pot optar, també, a llocs de treball dels esmentats cossos d'una especialitat reconeguda per experiència.

No es tenen en consideració les especialitats corresponents a altres cossos diferents del cos de participació. Excepcionalment, en el cas del professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, i per tal de garantir una destinació provisional a un centre de la zona de desplaçament, se li pot adjudicar destinació a un lloc de treball d'una especialitat que tingui reconeguda, tot i que correspongui a un altre cos. Aquesta excepció podrà ser també d'aplicació al personal funcionari amb destinació provisional que no hagi obtingut adjudicació d'una especialitat reconeguda del seu cos de participació, un cop completat l'ofici a tot Catalunya.

El professorat que tingui reconeguda l'especialitat de grec o llatí compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball de cultura clàssica.

c) Especialitats del professorat funcionari en pràctiques

El professorat que hagi de ser destinat com a funcionari en pràctiques per haver superat el procés selectiu d'accés a un cos docent, ha d'optar a llocs de treball del cos i especialitat d'oposició, sens perjudici d'allò que s'indica a la base 3.4 en relació amb els centres de formació de persones adultes, i a la base 6 pel que fa a la proposta de continuïtat en el centre del curs 2023-2024.

d) Especialitats del personal interí:

El personal interí acredita l'especialitat si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats. D'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament d'Educació.

Tot i això, per poder optar a llocs de treball de determinats crèdits de cicles formatius de formació professional o determinats crèdits corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions.

Les especialitats, així com la idoneïtat esmentada o qualsevol altre requisit, han de figurar en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de professorat.

3.2. Llocs de treball docents específics amb perfil professional.

3.2.1. Definició de llocs de treball amb perfil professional.

Són els llocs de treball que, a més de l'especialitat, tenen atribuït un perfil professional propi, amb els requisits i funcions específics descrits en la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Els llocs de treball específics amb perfil professional sempre tenen dedicació completa.

Els perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2023-2024, són els següents (entre parèntesi els codis dels perfils):

- Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (IAN anglès, IFR francès, IIT italià, IAL alemany)

- Competència digital docent (TIC)

- Atenció a la diversitat de l'alumnat (DIV)

- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (GPS)

- Lectura i biblioteca escolar (LBI)

- Immersió i suport lingüístic (ISL)

- Educació visual i plàstica (EVP)

- Docència de dues especialitats docents a l'ESO (EDP)

- Metodologies amb enfocament globalitzat (EGI)

Excepcionalment, es poden mantenir altres llocs de treball específics amb perfil professional ja definits com a tals el curs anterior, amb un perfil professional diferent dels esmentats, d'acord amb l'annex 3 del Decret 39/2014, en funció de les previsions del projecte educatiu del centre.

3.2.2. Descripció de nous llocs de treball específics amb perfil professional per al curs 2023-2024.

Per poder formalitzar propostes de nous llocs de treball específics amb perfil professional per al curs 2023-2024, les direccions dels centres han d'emplenar els models de descripció de lloc de treball específic que es troben al Portal de centre.

No s'ha de realitzar la descripció del lloc de treball específic quan aquest ja està creat en la plantilla del centre i consta la seva continuïtat a l'aplicació PLD per al curs 2023-2024.

Amb la finalitat de facilitar la proposta de provisió d'aquests llocs de treball mitjançant el procediment específic d'entrevista prèvia, les direccions dels centres poden formular proposta de nous llocs específics amb perfil professional per al curs 2023-2024, mitjançant l'emplenament del model corresponent, fins al 5 de maig de 2023.

Qualsevol proposta d'aquest tipus de lloc formalitzada amb posterioritat a l'esmentada data comportarà que la seva provisió només pugui recaure en professorat ja destinat al centre el curs 2022-2023 o, en el seu defecte, el lloc podrà ser proveït en les fases d'elecció.

En ambdós supòsits, al model de proposta de definició del lloc específic, s'adjuntarà còpia de la documentació del centre que mostri la necessitat o la conveniència de la proposta (projecte educatiu del centre, projecte de direcció, pla anual, etc.) i es lliurarà als corresponents Serveis Territorials per a la seva validació, prèvia a la seva autorització per a figurar en el catàleg de llocs de treball del centre educatiu.

En el supòsit de no complir amb les condicions i requisits establerts, la direcció dels Serveis Territorials ha de comunicar a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de nou lloc específic amb perfil professional i aquest tindrà la consideració de lloc ordinari.

3.2.3. Acreditació per ocupar llocs específics amb perfil professional.

Per poder obtenir destinació en alguns dels llocs específics amb perfil professional cal acreditar, a més de l'especialitat del lloc de treball, els requisits específics regulats a la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril.

L'acreditació d'un perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de l'adjudicació, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

L'acreditació per ocupar llocs del perfil professional de docència de dues especialitats a l'ESO no consta com a tal en l'expedient, sinó que el professorat que té reconegudes dues especialitats està acreditat per ocupar aquests llocs de treball. En el cas del professorat funcionari de carrera o en pràctiques dels cossos d'ensenyament secundari, ha de ser titular d'una de dues especialitats.

3.3. Llocs de treball específics temporals.

3.3.1. Definició de llocs de treball específics temporals.

Són els llocs de treball que responen a necessitats conjunturals lligades a l'atenció temporal d'alumnes amb necessitats educatives específiques.

Tenen aquesta consideració els llocs de treball següents (entre parèntesi, els codis dels llocs):

- llocs d'aula d'acollida (AAP i ADC)

- llocs de suports intensius a l'escola inclusiva (SIEI) (UEE i UES)

- llocs de suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL) (ALP i ALS)

- llocs de suports intensius a l'audició i el llenguatge que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes (UAL)

- llocs d'itineraris formatius específics (IFE), amb codi de lloc segons especialitat

- llocs d'aules integrals de suport (AIS) (AIP i AIS)

- centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) (SRP i SRS)

- llocs del Programa de Formació i Inserció (PFI) (PTT/PQP)

3.3.2. Requisits per a ocupar llocs específics temporals.

Per ocupar llocs d'aula d'acollida no hi ha requeriment d'especialitat i s'hi pot destinar qualsevol participant del cos que correspongui al lloc vacant.

Per ocupar llocs de suport intensiu a l'audició i llenguatge (ALP, ALS) cal acreditar aquesta especialitat. En el cas dels llocs amb requeriment del llenguatge de signes (UAL), cal acreditar, a més, la idoneïtat en aquest coneixement.

Per ocupar llocs de suport intensiu a l'escola inclusiva (UEE, UES), llocs en CEEPSIR (SRP, SRS), i llocs en aules integrals de suport (AIP, AIS) es requereix:

a) Per a llocs del cos de mestres en escoles, tenir reconeguda l'especialitat de Pedagogia terapèutica. Excepcionalment, els llocs UEE poden ser proveïts en la fase de proposta amb mestres amb l'especialitat d'Audició i llenguatge.

b) Per a llocs del cos de professors d'ensenyament secundari, tenir reconeguda l'especialitat d'Orientació Educativa.

Per ocupar llocs d'itineraris formatius específics, llocs de Programes de Formació i Inserció es requereix acreditar l'especialitat en la qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

3.4. Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes.

Per a ocupar llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes cal acreditar els requisits que s'indiquen a continuació.

a) Àmbit de comunicació (SCO): tenir acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d'aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l'especialitat de llengua catalana i literatura, cal acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l'especialitat d'anglès, cal acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d'anglès o d'una titulació equivalent reconeguda oficialment.

b) Àmbit social (SCS): tenir acreditada l'especialitat de geografia i història o de filosofia.

c) Àmbit científic i tecnològic (SMA): tenir acreditada l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

L'acreditació de l'especialitat indicada s'obté:

- El professorat funcionari de carrera o en pràctiques, per ser-ne titular.

- El professorat interí, per tenir-la reconeguda a la borsa.

3.5. Llocs dels dos primers cursos de l'ESO del cos de mestres

Per a ser destinat a un lloc de treball dels dos primers cursos de l'ESO, el personal del cos de mestres ha de tenir-hi la destinació definitiva o estar en situació de pèrdua definitiva d'un lloc a l'ESO.

També pot ser destinat a un lloc de treball dels dos primers cursos de l'ESO, el personal del cos de mestres que ha estat amb destinació provisional a un lloc de l'ESO el curs 2022-2023.

Excepcionalment, els llocs en instituts de suport intensiu a l'escola inclusiva (UES), de suport intensiu a l'audició i llenguatge (ALS) i d'aules integrals de suport (AIS) poden ser proveïts, a proposta de les direccions dels centres, amb personal funcionari del cos de mestres que no hagi estat adscrit en instituts el curs 2022-2023. Els llocs de suport intensiu a l'audició i llenguatge en institut (ALS) poden ser assignats, en últim cas i per manca de personal funcionari de carrera o en pràctiques, a personal interí.

En aquest procediment de provisió s'adjudiquen els llocs següents:

4.1. Vacants inicials.

Llocs de treball previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d'Educació per al curs 2023-2024.

S'entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional, amb data d'1 de setembre de 2023.

Es tenen en compte les vacants de llocs de treball que constin com a tals en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions provisionals.

4.2. Vacants resultes.

També es proveeixen les vacants resultes dels llocs de treball docents ocupats per professorat amb destinació definitiva que es generin en aquest mateix procediment.

4.3. Reconversió de vacants.

Els llocs de treball vacants en instituts i instituts escola reservats a personal funcionari de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d'aquest cos, són reconvertits a llocs de treball de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera, en pràctiques o interí dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari.

Els llocs de treball específics amb perfil professional que no s'hagin adjudicat en la resolució provisional i dels quals no consti proposta de la direcció del centre seran reconvertits a llocs de treball ordinaris de la mateixa especialitat, abans de procedir a la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions provisionals.

L'adjudicació de destinacions provisionals s'efectua mitjançant les fases i subfases, consecutives i ordenades, que s'indiquen a continuació.

En cada fase s'adjudiquen les vacants inicials i resultes que no han estat proveïdes en les fases o subfases anteriors.

Es pot participar en aquest procediment per una o més fases de l'adjudicació.

Fase 1. Fase de propostes de les direccions dels centres, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 1.1. Proposta per exercir càrrecs directius (professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí).

Subfase 1.2. Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en els centres de provisió específica (professorat funcionari de carrera i en pràctiques):

1.2.1. Proposta per ocupar llocs específics amb perfil professional. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres, els llocs de treball de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

1.2.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial.

Subfase 1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals (professorat funcionari de carrera i en pràctiques).

Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s'inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

Fase 3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres

que recauen sobre professorat funcionari de carrera i en pràctiques, amb destinació provisional al centre el curs 2022-2023.

Fase 4. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l'adequació de la destinació o l'especialitat, a centres diferents del de destinació definitiva.

Fase 5. Fase d'elecció i, si escau, ofici

, del professorat funcionari de carrera que no participa en les fases 2 i 4 i del professorat en pràctiques:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc

2. Professorat amb vinculació de funcionari de carrera anterior al 2023 que ha de tenir destinació provisional

3. Professorat que sol·licita comissió de serveis

4. Professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques

5. Professorat que consta en la proposta de persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent i ha de tenir destinació provisional

Fase 6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí

, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació.

Subfase 6.1. Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en centres de provisió específica:

6.1.1. Proposta per ocupar els llocs de treball específics amb perfil professional. També s'adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

6.1.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial.

Subfase 6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

Fase 7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí.

i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Fase 9. Fase d'elecció del professorat interí.

D'acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l'equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades poden ser funcionàries de carrera, en pràctiques o interines que no tinguin destinació provisional en cap centre a 1 de setembre de 2023 i, llevat que es digui el contrari, que no tinguin destinació definitiva al centre en la mateixa data.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l'experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat o en centres d'educació especial, i llocs en els centres i aules de persones adultes, la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic de l'apartat 6.1 següent. No obstant, no caldrà el procediment específic, si la proposta recau en professorat que el curs 2022-2023 ha exercit al mateix centre un mínim de 4 mesos.

En tots els casos, continuïtat o nova proposta, en el cas que el docent sigui interí ha de tenir acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de treball.

6.1. Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta.

Les direccions dels centres lliuraran, mitjançant e-valisa, no més tard del 15 de maig de 2023, als corresponents Serveis Territorials, per a la seva publicació al web, la relació de llocs de treball vacants i també les possibles vacants resultes.

El 19 de maig de 2023, cada Servei Territorial farà pública la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2023-2024, amb especificació del codi de centre, nom del centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.

El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic fins el 22 de maig de 2023 un escrit (segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre. Haurà d'adjuntar-hi el seu currículum.

Aquest procediment específic, l'empraran les direccions per formular proposta de professorat que no ha exercit al centre el curs 2022-2023 un mínim de 4 mesos per a llocs específics amb perfil professional, per a llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat, dels centres d'educació especial i llocs en els centres i aules de persones adultes.

Les persones aspirants podran manifestar la seva disponibilitat per a un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics hauran de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, davant la direcció del centre.

Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.

En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà les persones que convoca, a partir del 23 de maig de 2023.

La direcció del centre també comunicarà la seva decisió a les persones aspirants que entengui que no és necessari convocar.

La direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si hi ha una o dues persones aspirants. Si hi ha més de dos aspirants, s'han de realitzar mínim dues entrevistes. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.

Fins el 29 de maig de 2023, la direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l'equip directiu o un docent del centre amb responsabilitats de coordinació i amb un membre del sector professorat del Consell Escolar escollit entre els membres d'aquest sector, realitzarà les entrevistes per mitjans electrònics, o de manera presencial, per tal de valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat. L'entrevista només pot versar sobre aspectes estrictament professionals i, en cap cas, no es poden considerar aspectes personals.

En el supòsit que no s'hagi presentat cap aspirant per al lloc ofert o que la direcció no en seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d'elecció.

La direcció del centre informarà les persones entrevistades que no hagin estat proposades entre el 30 de maig i el 2 de juny de 2023.

Si una persona ha estat inicialment seleccionada per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta. Per tant, ha d'informar de la seva opció a un dels llocs a les direccions dels centres afectats. Altrament, cap de les propostes de què pugui ser objecte podrà prosperar.

La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat seleccionat a l'aplicació PDA.

Abans del 16 de juny de 2023, les direccions dels centres lliuraran als serveis territorials els resultats d'aquest procediment específic, amb indicació de les persones entrevistades i les proposades en l'aplicació.

Les direccions dels centres i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que es publiquen al Portal de centre.

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base, així com el document que motiva la selecció de la persona proposada, degudament signat per totes les persones que han participat en el procés de selecció.

6.2. Llocs de treball i motius de les propostes de les direccions.

Les direccions dels centres educatius poden fer propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2023-2024 per alguns dels supòsits que s'indiquen a continuació, en funció del tipus de centre de què es tracti i dels llocs definits en la plantilla del centre.

Les persones que ha de ser destinades com a personal funcionari en pràctiques, només poden ser proposades per l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional o en llocs específics temporals). No obstant això, els centres on estan actualment destinades podran excepcionalment formular proposta de continuïtat a un lloc de la mateixa especialitat que ocupen, sempre que aquesta especialitat correspongui al cos pel qual han estat seleccionades.

a) Propostes que recauen sobre càrrecs directius (fase 1.1)

Les propostes d'aquesta fase tenen la finalitat que les persones en qui recauen obtinguin destinació al centre per, posteriorment, la direcció procedir al seu nomenament com a membres de l'equip directiu. Per poder prosperar aquestes propostes és requisit imprescindible que el centre disposi de vacant en el càrrec corresponent.

Excepcionalment, es poden proposar docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d'una especialitat diferent.

Les propostes poden ser per ocupar llocs ordinaris, llocs específics amb perfil professional, o llocs específics temporals.

En aquesta fase, la proposta permet informar, per cada docent, més d'un lloc de treball. En aquest cas, la direcció del centre ha de prioritzar les especialitats i/o llocs de cada docent, als efectes de l'adjudicació de destinació.

Si la proposta recau sobre personal interí es requereix que aquest compti amb un mínim de 48 mesos de serveis prestats a la borsa de personal docent del Departament i que hagi exercit en el mateix centre el curs 2022-2023, en un lloc de treball vacant, un mínim de quatre mesos.

b) Propostes per a llocs específics amb perfil professional o per a llocs en centres de provisió específica (fases 1.2.1, 6.1.1)

La proposta per ocupar llocs per aquest apartat únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

En aquesta mateixa fase es poden fer propostes per proveir llocs de les aules i centres de formació de persones adultes i de l'institut escola Oriol Martorell de Barcelona, tant si es tracta de propostes de continuïtat com de noves incorporacions.

c) Propostes per a llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial (fases 1.2.2, 6.1.2)

En aquest apartat es poden fer propostes tant de continuïtat com de noves incorporacions en llocs ordinaris.

Una mateixa persona pot ser proposada fins a un màxim de 3 llocs de treball. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es tindrà en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció els hagi indicat.

d) Propostes per a llocs específics temporals (fases 1.3, 6.2)

La proposta per ocupar llocs específics temporals permet proposar també professorat amb destinació definitiva al centre. En qualsevol cas, únicament permet informar un lloc de treball per cada persona proposada.

e) Propostes de continuïtat al mateix centre (fases 3 i 7)

La finalitat d'aquesta mesura és protegir l'estabilitat de la plantilla i cohesionar l'equip docent per garantir la continuïtat en l'aplicació del projecte educatiu i de les innovacions i millores pedagògiques que se'n deriven.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera, inclòs el professorat que consta en la proposta de persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits, o de professorat funcionari en pràctiques, únicament poden recaure en persones que hagin estat adscrites al centre amb destinació provisional el curs 2022-2023.

Pel que fa a les propostes de continuïtat del personal interí, aquest ha d'haver ocupat un lloc de treball vacant, no de substitució, d'una durada mínima de quatre mesos durant el curs actual.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat per al curs 2023-2024 el professorat amb destinació definitiva al propi centre amb efectes d'1 de setembre de 2023, ni aquell professorat definitiu del centre que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2023.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball de diferents especialitats. En el cas que s'informi més d'un lloc de treball, es tindrà en compte, per a l'adjudicació de destinació, l'ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

En el cas de les ZER i les escoles dependents d'una ZER, aquesta proposta es podrà fer extensiva a qualsevol persona que hagi estat adscrita el curs 2022-2023 a qualsevol dels centres integrants de la ZER així com a la mateixa ZER, sempre i quan compleixi els requisits per a ser objecte de proposta de continuïtat.

En cas que una persona que compleixi els requisits estigui exclosa de la proposta de continuïtat, haurà de ser informada.

6.3. Formalització de les propostes a l'aplicació PDA.

Les direccions dels centres han de formalitzar totes les propostes d'adjudicació de professorat funcionari i interí descrites en la base 6.2 mitjançant l'aplicació PDA, a la qual accediran des del Portal del centre amb l'usuari GICAR. En el mateix Portal de centre hi haurà disponible un manual d'ús de l'aplicació.

En qualsevol cas, als efectes d'adjudicació, s'atendran les següents instruccions:

- Una mateixa persona pot ser proposada per la direcció del centre per més d'una fase o subfase.

- Una mateixa persona pot ser proposada per més d'un centre, sempre que es tracti de fases o subfases diferents. En aquest cas, la prioritat vindrà donada per l'ordre de fases i subfases de proposta indicada a la base 5. En cas que sigui objecte de diferents propostes per una mateixa fase o subfase haurà d'optar a una única proposta. En cas de no fer-ho, quedaran totes sense efecte.

- En cadascuna de les subfases de proposta, el número correlatiu que consti davant del nom de cada persona proposada determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre als efectes d'adjudicació, sense perjudici de la prioritat que, dins de cada subfase, té el professorat funcionari respecte de l'interí.

- El lloc de treball objecte de proposta s'ha de correspondre amb el cos de participació de la persona proposada o, quan aquesta sigui personal interí docent, amb el nivell del col·lectiu pel qual participa.

- Es podran formular propostes sobre vacants inicials i sobre vacants resultes.

- Quan es proposi professorat que depèn d'altres administracions educatives, aquest ha d'haver estat ja destinat el curs 2022-2023 en adscripció provisional en centres dependents del Departament d'Educació i, per tant, es proposa que continuï la comissió de serveis sempre que l'administració de dependència en doni la conformitat. Quan es tracti de professorat que ha passat a dependre d'una altra administració educativa amb efectes d'1 de setembre de 2023, no podrà ser objecte de les propostes previstes en aquestes bases.

6.4 Adjudicació de les propostes de les direccions dels centres

L'ordre d'adjudicació de les propostes és el de les fases i, si s'escau, subfases, indicades a la base 5. Dins de cadascuna, la priorització en l'adjudicació ve determinada per l'ordre en què la direcció del centre hagi ordenat les propostes, sense perjudici de la prioritat que, dins de cada subfase, té el professorat funcionari respecte a l'interí.

Les vacants que no s'adjudiquin en les fases de proposta, podran ser adjudicades en la resta de les fases d'adjudicació, excepte els llocs que es relacionen a continuació, que només es proveeixen a proposta de les direccions del centre:

- suports intensius per a l'audició i llenguatge, amb o sense el requeriment del coneixement del llenguatge de signes (ALP, ALS, UAL)

- llocs d'itineraris formatius específics (IFE)

- aules integrals de suport (AIP, AIS)

- llocs de Programes de Formació i Inserció (PTT/PQP)

- llocs de treball docents específics amb perfil professional de docència en dues especialitats de l'ESO

- llocs en centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris

- centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (SRP i SRS)

6.5. Termini de formalització de les propostes de les direccions a l'aplicació PDA.

El termini per introduir les propostes és del 22 al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l'aplicació.

Una vegada finalitzat el termini, s'entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar documentalment als registres de les unitats administratives.

Les direccions del centres podran gestionar amb els respectius Serveis Territorials les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, que responguin a factors nous sobrevinguts com variacions de plantilla o altres situacions motivades.

Les direccions dels centres han d'imprimir els documents individuals de proposta, i cada persona proposada signarà aquell/s que li correspongui/n, en prova de la seva conformitat. En cas que s'utilitzin mitjans electrònics en la comunicació i no es disposi de signatura electrònica, aquesta conformitat es podrà comunicar per mitjans electrònics vàlids.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d'Educació.

7. Criteris d'adjudicació de destinació provisional en les fases diferents a la fase de proposta (fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, fases d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i fases d'elecció i, si escau, ofici).

7.1. Criteris generals d'adjudicació en aquestes fases.

a) Llocs de treball que s'adjudiquen

Els llocs de treball que es poden adjudicar són:

- Llocs ordinaris del cos de participació, sol·licitats o assignats d'ofici en cas de professorat funcionari que participa forçosament. Els llocs en centres i aules de formació de persones adultes, en centres de màxima complexitat i en centres d'educació especial només s'adjudicaran si han estat demanats explícitament en la sol·licitud individual de destinació.

- Llocs específics amb perfil professional que s'hagin sol·licitat i dels quals s'acreditin els requisits (excepte els llocs de docència en dues especialitats de l'ESO).

- Llocs específics temporals que s'hagin sol·licitat d'aula d'acollida (codi lloc AAP/ADC) o de suport intensiu a l'escola inclusiva (codi lloc UEE/UES)

No s'adjudiquen llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no s'han demanat explícitament en la sol·licitud.

En aquestes fases no s'adjudiquen els llocs assignats en procediment previ (punts 5 i 6 d'aquesta Resolució) ni els que s'adjudiquen únicament en la fase de propostes de les direccions dels centres indicats a la base 6.4.

b) Criteris d'adjudicació de les peticions

L'adjudicació de destinació es realitza d'acord amb l'ordre de peticions (centre, municipi, zona o comarca) que hagi formulat la persona participant.

De cada petició es tindran en compte tots els llocs ordinaris i específics (amb perfil i/o temporals), aplicant les particularitats previstes per a cada col·lectiu i segons la priorització que hagi fet constar la persona participant. No es considerarà, ni es podrà obtenir destinació en una petició formulada amb posterioritat, si se'n pot obtenir una d'anterior en qualsevol dels llocs de treball demanats.

En les peticions col·lectives (genèriques) - de municipi, zona o comarca - no s'adjudiquen llocs de treball en centres i aules de formació de persones adultes, ni en centres de màxima complexitat o d'educació especial.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en què consten als annexos 5 i 6 d'aquesta Resolució.

En l'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

7.2. Adjudicació en la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva (fase 2).

En aquesta fase s'adjudica destinació al professorat que a data 1 de setembre de 2023 estigui afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, o per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, en els supòsits i en l'ordre següents:

1. S'adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva si ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2023-2024 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d'acord amb la priorització manifestada en cas que hagi sol·licitat tots dos centres.

Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre, per davant d'altres participants que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2022-2023.

2. El professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l'adjudicació i que exerceixen aquest dret preferent, obté destinació en aquesta fase si ha demanat llocs del seu àmbit territorial de preferència, sens perjudici de la prioritat de les propostes de centre corresponents a fases anteriors en l'ordre d'adjudicació.

a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc té preferència en l'adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

Les persones amb pèrdua de la seva destinació definitiva d'una escola que forma part d'una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants de la mateixa ZER.

b) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l'estranger o a llocs de l'Administració, té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva. També té preferència en aquest àmbit territorial el professorat funcionari que ha estat rehabilitat com a tal, després que s'hagi declarat la seva jubilació per incapacitat permanent.

L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat que es faci en la fase d'elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de destinació provisional d'una persona afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, quan aquell centre no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Qualsevol destinació derivada de la petició de centre/s dins de l'àmbit del dret preferent és anterior a la fase de continuïtat de la resta de personal funcionari a proposta de les direccions del centre (fase 3).

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat (fase 4).

S'adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial, a una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995.

S'entenen vigents els expedients del curs 2022-2023 referits a personal funcionari de carrera si no s'ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2023-2024. La direcció dels Serveis Territorials ho notificarà al personal docent afectat.

L'adaptació proposada pot preveure un canvi d'especialitat dins el mateix centre de destinació definitiva, o un canvi de centre de destinació.

Per participar en el procediment general d'adjudicació de destinació provisional dins d'aquest col·lectiu, l'adaptació ha de preveure l'adjudicació d'una destinació provisional en un centre diferent del de la destinació definitiva. Qualsevol altra adaptació no és objecte de destinació provisional per aquesta fase.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball ordinaris, específics amb perfil professional o específics temporals, i les persones participants poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que constin en la seva sol·licitud, acordada amb els Serveis Territorials i que s'ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d'adequació del lloc de treball.

La priorització en l'adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, pel que fa a l'ordre de col·lectius i a l'ordre dins de cada col·lectiu.

La participació per aquesta fase d'adjudicació deixa sense efectes la possible participació en la fase d'elecció, sigui voluntària o forçosa.

Per a aquest col·lectiu no es preveu cap adjudicació d'ofici, i per manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest procediment. Al personal d'aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l'inici del curs 2023-2024, en ocasió de vacant, a un lloc de treball ordinari.

7.4. Adjudicació en la fase d'elecció i d'ofici del professorat funcionari de carrera i en pràctiques (fase 5).

En l'adjudicació en les fases d'elecció i d'ofici del professorat funcionari se segueix l'ordre de col·lectius previst a la base 5 (fases 2, 4 i 5).

En el cas de concórrer més d'una persona d'un mateix col·lectiu té prioritat qui sigui titular de l'especialitat docent, obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.

En cada col·lectiu i fase, el professorat amb participació forçosa que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als que sí l'acreditin. Les persones que sol·liciten comissió de serveis no poden obtenir destinació provisional en la fase d'elecció si no disposen d'aquest requisit.

Al personal funcionari dels diferents cossos de catedràtics, a efectes tant d'antiguitat al cos com en el lloc de treball, se'ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

A més, són d'aplicació els criteris específics de cadascun dels col·lectius següents.

7.4.1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

a) Ordenació de les persones participants

El professorat d'aquest col·lectiu s'ordena, segons cossos docents, d'acord amb els criteris següents:

Cos de mestres:

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2023.

2n. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos fins a 31.8.2023.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

Cossos d'ensenyaments secundaris:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2023.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2023.

3r. Any més antic d'ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

b) Especialitats dels llocs de treball en l'adjudicació

Al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball que participa en les fases 2 (àmbit preferent) i 5 (elecció i ofici), la primera especialitat a considerar en l'adjudicació és l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional), tret que en la sol·licitud s'hagin indicat en primer lloc, els llocs d'aula d'acollida i/o de suport a l'educació inclusiva.

Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, l'especialitat d'oposició serà la següent a considerar, sigui en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional.

En cas que no s'obtingui cap de les destinacions sol·licitades, s'afegeixen d'ofici totes les especialitats reconegudes ordinàries del cos no demanades i la zona de desplaçament. Amb les noves dades, s'inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal d'adjudicar destinació.

c) Adjudicació d'ofici

El professorat funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball que no presenti sol·licitud o no obtingui destinació per cap altra fase o altre procediment, és destinat d'ofici, a llocs de treball ordinaris per als quals disposi de l'especialitat, en l'àmbit de la zona de desplaçament.

7.4.2. Professorat amb pèrdua de la destinació definitiva per adscripció a l'estranger o d'adscripció a llocs de l'Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·liciti el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2023.

En aquesta fase s'adjudica destinació al professorat amb vinculació de funcionari de carrera anterior al 2023 que ha de tenir destinació provisional amb data 1 de setembre de 2023.

a) Ordenació de les persones participants

El professorat d'aquests col·lectius s'ordena per l'antiguitat al cos i número d'ordre de l'oposició.

Al personal funcionari dels diferents cossos de catedràtics, se'l considera com a any d'ingrés al cos el del corresponent cos de professors o, si escau, el de l'antic cos de catedràtics.

b) Especialitats dels llocs de treball en l'adjudicació

Al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment (col·lectius b) c) e) i f) citats a la base 1.2.1), la primera especialitat a considerar en l'adjudicació en la fase d'elecció i ofici és l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional), tret que en la sol·licitud s'hagi indicat en primer lloc, els llocs d'aula d'acollida i/o de suport a l'educació inclusiva.

Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, l'especialitat d'oposició serà la següent a considerar, sigui com a lloc ordinari o com a lloc amb perfil professional.

c) Adjudicació d'ofici

El professorat funcionari de carrera obligat a participar en aquest procediment, si no obté destinació per cap altra fase o altre procediment, és destinat d'ofici a llocs de treball ordinaris per als quals disposi de l'especialitat, en l'àmbit de Catalunya, quan es tracti de professorat dels col·lectius b), c) e) i f) citats a la base 1.2.1.

En cas que no s'obtingui cap de les destinacions sol·licitades, s'afegeixen d'ofici totes les especialitats reconegudes ordinàries del cos no demanades i les comarques no demanades. Amb les noves dades d'especialitats i, si escau, comarques afegides d'ofici, s'inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal d'adjudicar destinació.

7.4.3. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el que depèn d'altres administracions educatives amb efectes d'1 de setembre de 2023.

a) Ordenació de les persones participants

La priorització en l'adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva serà la prevista en els tres motius ordenats i especificats a la base 9.4.

Dins de cadascun dels supòsits, el professorat s'ordena per l'antiguitat al cos i número d'ordre de l'oposició.

b) Especialitats dels llocs de treball en l'adjudicació

Les persones sol·licitants de comissió de serveis es destinen en qualsevol dels llocs demanats en la seva sol·licitud, sempre que es tracti de llocs de l'especialitat de destinació definitiva (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional), llocs d'aula d'acollida i/o de suport a l'educació inclusiva.

En el cas del professorat amb destinació definitiva en centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge, en llocs d'àmbits d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes, en llocs d'especialitat que no corresponguin al seu cos d'oposició, o amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2023 en una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya, l'especialitat a considerar no serà l'especialitat del lloc de destinació definitiva sinó l'especialitat d'oposició (titular). En cas de tenir-ne més d'una, només es considerarà una especialitat titular.

El professorat d'ensenyament secundari que participi també poden ser destinats en llocs d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes, si compleixen els requisits de la base 3.4.

El personal del cos de mestres amb destinació definitiva en llocs d'ensenyament infantil i primari que el curs 2022-2023 hagi estat en comissió de serveis en llocs d'ESO, també pot ser destinat en l'especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc específic amb perfil professional.

A les sol·licituds de les persones d'aquest col·lectiu no se li afegeixen especialitats no demanades i per tant, en cas de no demanar les especialitats correctament, no se'n considerarà cap.

c) Àmbit de destinació

Tenint en compte el caràcter voluntari de les sol·licituds de comissió de servei, aquest professorat és destinat, sempre que s'ajusti a un dels motius de sol·licitud, únicament en l'àmbit de les peticions que formula. Per manca de lloc de treball vacant entre les seves peticions pot quedar sense adjudicació en aquest procediment.

7.4.4. Professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques.

En aquesta fase s'adjudica destinació al professorat que ha superat el darrer procés selectiu en convocatòries de concurs oposició del Departament d'Educació per a l'ingrés i accés a la funció pública docent o per a l'adquisició de noves especialitats, així com el professorat que ha superat processos selectius anteriors i que encara no hagi superat el període de pràctiques.

En la fase d'elecció i ofici, aquest col·lectiu és destinat en l'ordre dels procediments del procés de selecció i la puntuació obtinguda.

El personal d'aquest col·lectiu que no presenti sol·licitud, o no obtingui destinació en les peticions de la seva sol·licitud, serà destinat a llocs de treball ordinaris de l'especialitat d'oposició en l'àmbit de Catalunya, llevat que obtingui destinació en alguna de les fases de proposta, o que ja tingui destinació en el moment de l'adjudicació.

El personal laboral que ha superat el procediment selectiu d'ingrés en algun dels cossos docents serà destinat, en qualsevol cas, com a personal funcionari en pràctiques del cos docent corresponent, excepte que tingui autoritzat l'ajornament de la fase de pràctiques.

L'única especialitat a considerar en l'adjudicació en la fase d'elecció i ofici és l'especialitat d'oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional o en els llocs específics temporals d'aula d'acollida o de suport a l'escola inclusiva).

7.4.5. Professorat que consta en la proposta de persones seleccionades en el procediment regulat per Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022).

Aquest col·lectiu ha de ser destinat com a personal funcionari de carrera amb destinació provisional. En conseqüència, en la fase d'elecció i ofici li són d'aplicació tots els criteris d'ordenació, d'especialitats en l'adjudicació i l'ofici establerts en la base 7.4.2.

En el cas que, a resultes de la modificació de la llista de proposta de persones seleccionades en el procediment selectiu excepcional de concurs de mèrits, s'incorporin noves persones en aquest col·lectiu abans de la resolució definitiva d'adjudicació, seran destinades com a personal interí, per proposta o en les peticions de la sol·licitud individual. En cas que obtinguin destinació com a personal interí, independentment de l'especialitat o lloc assignat, serà considerada com a la primera destinació provisional com a personal funcionari de carrera amb efectes d'1 de setembre de 2023.

Si no obtenen destinació com a personal interí, per manca de vacant o perquè no consta sol·licitud, seran destinades d'ofici amb posterioritat al procediment regulat en aquestes bases.

Així mateix, les persones que s'incorporin en la llista de proposta de persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits i que no formen part dels col·lectius previstos a la base 1, també seran destinades d'ofici amb posterioritat al procediment regulat en aquestes bases.

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (fase 8).

En aquesta fase s'adjudiquen destinacions al professorat interí amb la condició legal de discapacitat i que tingui reconeguda, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial, una adaptació del seu lloc de treball, a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995.

S'entenen vigents els expedients del curs 2022-2023 referits a professat interí si no s'ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2023-2024. La direcció dels Serveis Territorials ho notificarà al personal afectat.

Per participar en els procediments d'adjudicació de destinació provisional dins d'aquest col·lectiu, l'adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, possibles requeriments pel que fa a especialitats docents, tipologia de centres o àmbit territorial que s'hagin de precisar en la sol·licitud de destinació provisional. Qualsevol altra adaptació no és objecte de destinació provisional per aquesta fase.

En aquesta fase s'adjudiquen llocs de treball ordinaris, específics amb perfil professional i llocs específics temporals. El professorat interí pot obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tingui reconegudes a la borsa i que constin en la seva sol·licitud, acordada amb els Serveis Territorials, i que s'ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d'adequació del lloc de treball.

La participació voluntària per aquesta fase d'adjudicació deixa sense efectes la possible participació en la fase d'elecció.

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En les fases d'elecció, s'adjudica destinació al professorat interí d'acord amb l'ordre de peticions (centre, municipi, zona i comarca) que s'hagi fet constar a la sol·licitud.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d'ofici i, per manca de lloc de treball vacant, pot quedar sense destinar en aquest procediment.

7.6. Adjudicació de destinacions en la fase d'elecció del professorat interí (fase 9)

La priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu ve donada pel número que consti a la borsa de treball del personal interí.

En aquesta fase s'adjudiquen els llocs de treball ordinaris, llocs específics amb perfil professional o específics temporals demanats.

S'adjudica destinació al professorat interí d'acord amb l'ordre de peticions que s'hagi fet constar a la sol·licitud, formalitzada d'acord amb els requeriments establerts en aquestes bases.

Atès que el personal interí pot participar en la fase d'elecció per ser destinat tant a llocs de dedicació completa com a llocs de mitja dedicació, cal tenir en compte que es prioritza l'adjudicació de llocs de treball amb dedicació completa, per davant de la dels llocs de mitja dedicació, que s'adjudiquen en fases posteriors.

El professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució (excepte el professorat funcionari de carrera i interí acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 i el personal funcionari de carrera d'altres administracions educatives que demana comissió de serveis) ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina web del Departament d'Educació.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió, les instruccions i els textos de suport (“ajudes”) per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó enviar. L'aplicació genera un document PDF de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre, i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud d'adjudicació de destinació. L'únic document acreditatiu de la participació en el procediment és l'esmentat document PDF. No l'acredita el document provisional, que no inclou les dades relatives a la data d'enviament ni el número de sol·licitud.

La sol·licitud, un cop enviada, no pot ser modificada. En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó ''eliminar”. Un cop anul·lada, poden trametre per via telemàtica una altra sol·licitud.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir cap nova sol·licitud, ni es pot modificar o anul·lar cap petició, ni es pot variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet cal que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, cal que s'adreci als Serveis Territorials.

Amb la presentació a través d'Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s'ha de presentar la impressió de la sol·licitud ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les situacions següents:

- Les persones que sol·liciten comissió de serveis han de presentar, dins del mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa d'aquestes circumstàncies (base 9.4).

- El professorat que depèn d'altres administracions educatives que sol·licita per primera vegada comissió de serveis en centres del Departament d'Educació (base 9.5).

- Les persones acollides a l'article 25 de la Llei 31/1995, han de presentar la seva sol·licitud d'acord amb el model que els serà lliurat des dels Serveis Territorials (bases 9.3 i 9.7).

En aquests casos, caldrà presentar la documentació corresponent al registre dels serveis territorials, o per petició electrònica genèrica o qualsevol altre mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

Les persones que participen en aquest procediment formalitzaran la seva sol·licitud individual en funció del col·lectiu al qual pertanyen i d'acord amb els criteris d'especialitat i d'adjudicació establerts en les bases anteriors.

El professorat pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics amb perfil professional (excepte llocs de docència de dues especialitats de l'ESO) i els llocs específics temporals d'aula d'acollida (AAP/ADC) i de suport intensiu a l'escola inclusiva (UEE/UES).

Els llocs de treball sol·licitats, segons els tipus de centres, han de correspondre al cos de participació del docent.

El professorat d'ensenyament secundari pot sol·licitar llocs de treball d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes si es compleixen els requisits d'especialitat i, si escau, lingüístics.

El professorat del cos de mestres pot sol·licitar llocs de treball reservats a aquest col·lectiu dels dos primers cursos de l'ESO, als instituts i instituts escola, si ja hi està adscrit amb destinació provisional el curs 2022-2023, o està afectat per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l'ESO.

9.1. Sol·licituds del professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

En la sol·licitud individual es pot demanar la continuïtat al centre de destinació del curs 2022-2023, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar la continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent.

Aquest professorat també ha de sol·licitar destinació en la fase d'elecció, sense perjudici que sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Especialitats dels llocs de treball

Les especialitats i llocs específics (amb perfil professional i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes.

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que en la sol·licitud es prioritzin els llocs de treball docents d'aula d'acollida (AAP o ADC) o els llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE o UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, com a lloc ordinari o com a lloc amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes, les quals seran tingudes en compte en cada petició.

En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.

b) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d'aquesta Resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de l'àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació per davant d'altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d'elecció, s'aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho vulgui ha d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2 de la base 5.

Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries no s'obtingués adjudicació, s'afegiran d'ofici les especialitats reconegudes no demanades.

c) Petició de comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d'incloure comarques en la seva sol·licitud.

L'adjudicació d'ofici, si escau, es realitza dins la zona de desplaçament.

9.2. Sol·licituds del professorat que ha de ser destinat com a funcionari de carrera amb destinació provisional.

Ha de formalitzar aquesta sol·licitud tot el professorat que sol·licita el reingrés, el professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració, així com el professorat que consta en la llista de proposta de persones seleccionades en el concurs extraordinari de mèrits.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció, sense perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Especialitats dels llocs de treball

Les especialitats i llocs específics (amb perfil professional i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes.

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats d'oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics amb perfil professional.

No cal que consti en primer lloc l'especialitat d'oposició en el cas que en la sol·licitud es prioritzin els llocs de treball docents d'aula d'acollida (AAP o ADC) o els llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE o UES). Quan es demani en primer lloc algun d'aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l'especialitat titular, com a lloc ordinari o com a lloc amb perfil professional.

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l'Administració reordenarà i completarà d'ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes, les quals seran tingudes en compte en cada petició.

En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.

b) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l'estranger o de l'Administració pot incloure-hi, en l'ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent. L'adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 2 de la base 5.

Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques demanades, no s'obtingués adjudicació, s'afegiran d'ofici les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades.

c) Obligació d'ordenar comarques

A l'efecte d'obtenir destinació, han d'indicar per ordre de preferència els codis de totes les comarques de Catalunya que consten a l'annex 7; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

9.3. Sol·licituds del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Aquest professorat formalitza la seva sol·licitud de destinació en el model que se li facilitarà des dels Serveis Territorials, en el termini previst a la base 10. En qualsevol cas, les dades que hi figuren hauran d'ajustar-se a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe vigent d'adequació del lloc de treball.

Les dades que s'hi indiquin, tant d'especialitat i llocs com de peticions, seran consensuades i posteriorment revisades des de les unitats administratives de dependència per validar l'adequació amb els requeriments de l'adaptació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase 4 de la base 5, preferent respecte l'elecció del professorat funcionari.

Amb la formalització d'aquesta sol·licitud, que es pot presentar per mitjans electrònics, queden anul·lades les sol·licituds individuals per a ser destinat en la fase d'elecció que la persona participant hagi presentat del col·lectiu al qual pertany.

a) Especialitats dels llocs de treball

Les especialitats i llocs específics (amb perfil professional i/o temporals) que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes.

b) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Els llocs de treball sol·licitats, segons els tipus de centres, han de correspondre al cos de participació del docent.

9.4. Sol·licituds de comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat que depèn del Departament d'Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d'elecció, sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d'elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2023, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director o directora d'un centre amb data 30 de juny de 2023.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2023-2024 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d'educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d'elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d'adjudicació de destinacions, un cop validat per l'Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d'indicar a la sol·licitud. Dins el mateix període de presentació de sol·licituds, cal presentar la documentació justificativa d'aquestes circumstàncies al Servei de Personal Docent per qualsevol mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

La seva participació en la fase d'elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d'acord amb les circumstàncies acreditades, així com d'altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d'elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d'1 de setembre de 2023.

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

b) Especialitats dels llocs de treball

Com a norma general, les persones que sol·liciten de comissió de serveis únicament poden demanar l'especialitat de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats.

No obstant això, en els casos següents, en lloc de l'especialitat de destinació definitiva, han de demanar l'especialitat d'oposició (en cas de ser titular de més d'una especialitat, només una), com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats:

- Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d'aprenentatge.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

- Professorat amb destinació definitiva a llocs d'especialitat que no correspon al seu cos d'oposició.

En l'adjudicació en les fases d'elecció i d'ofici del professorat funcionari se segueix l'ordre de col·lectius previst a la base 5 (les fases 2, 4 i 5).

En qualsevol dels dos supòsits d'especialitat o lloc de participació esmentats, poden, a més, demanar els llocs següents:

- Llocs d'àmbits en centres i aules de formació de persones adultes (cossos d'ensenyaments secundaris).

- Llocs específics temporals d'aula d'acollida (AAP i ADS) i/o llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE i UES).

El personal del cos de mestres amb destinació definitiva en llocs d'ensenyament infantil i primari que el curs 2022-2023 hagi estat en comissió de serveis en llocs d'ESO, també pot demanar l'especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc ordinari o com a lloc específic amb perfil professional acreditat.

Totes les especialitats i llocs demanats seguint aquests criteris s'apliquen en cadascuna de les peticions formulades.

Les especialitats que es demanin i no segueixin aquestes indicacions seran anul·lades.

c) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

9.5. Sol·licituds de comissió de serveis del professorat funcionari de carrera que depèn d'altres administracions educatives.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d'1 de setembre de 2023, d'una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2023-2024 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment per reagrupament familiar, ha de presentar per mitjans electrònics l'imprès de sol·licitud que trobarà a la pàgina web del procediment d'adjudicacions provisionals del Departament d'Educació, amb la resta de documentació que s'hi indica.

En la seva sol·licitud ha de consignar l'especialitat d'oposició (en cas de ser titular de més d'una especialitat, només una) i pot consignar fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones i comarques, utilitzant els codis que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà per la fase d'elecció quan des de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics s'hagi estimat la seva sol·licitud, vistes les circumstàncies que hagi al·legat i justificat la persona interessada, i d'altres que puguin ser rellevants.

El professorat que, tot i dependre d'una altra administració educativa, ja ha estat destinat en comissió de serveis en centres del Departament d'Educació el curs 2022-2023 amb la conformitat de l'administració de dependència, podrà formalitzar la seva sol·licitud de participació a la fase d'elecció per mitjans telemàtics, i també podrà ser objecte de propostes de les direccions dels centres.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis de professorat del Departament d'Educació que ha participat voluntàriament en el concurs general de trasllats o en un altre concurs de provisió de llocs, mitjançant el qual ha obtingut una nova destinació definitiva en una altra administració educativa amb efectes d'1 de setembre de 2023.

9.6. Sol·licituds del professorat que ha superat el procés selectiu en convocatòries de concurs oposició del Departament d'Educació per a l'ingrés i accés a la funció pública docent o per a l'adquisició de noves especialitats i ha de ser destinat com a personal funcionari en pràctiques.

Tots les persones seleccionades han de presentar sol·licitud de participació en el procediment d'adjudicació de destinació. En cas que no presentin sol·licitud hi participaran d'ofici, sense peticions voluntàries.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5.2), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.

a) Especialitats i llocs específics de les fases d'elecció i, si correspon, ofici

L'especialitat a consignar en la sol·licitud individual ha de ser l'adquirida en el procés selectiu, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o, si en té l'acreditació, a llocs de treball específics amb perfil professional.

Addicionalment pot demanar, si en reuneix els requisits i són del seu cos, llocs de treball docents d'aula d'acollida (AAP i ADC) i/o llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE i UES). Aquests llocs poden constar en l'ordre desitjat, prèviament o posterior a l'especialitat d'oposició.

En cas de no demanar l'especialitat d'oposició, l'Administració la inclourà d'ofici. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.

En cas que es demanin especialitats diferent de l'especialitat adquirida en el procés selectiu, aquestes seran anul·lades d'ofici i no es tindran en compte en l'adjudicació.

b) Peticions

El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.

El procediment d'adjudicació té en compte per a cada petició demanada tots els llocs inclosos en la sol·licitud (especialitat d'oposició ordinària, llocs específics amb perfil professional i llocs específics temporals) abans de passar a la petició següent.

c) Obligació d'ordenar comarques

A l'efecte d'obtenir destinació, han d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.

S'exceptuen d'aquesta obligació el personal seleccionat que ja és personal funcionari de carrera d'un altre cos docent i ha expressat en la sol·licitud com a persona seleccionada l'opció de participar sense ofici.

9.7. Sol·licituds del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Aquest professorat formalitza la seva sol·licitud de destinació en el model que se li facilitarà des dels Serveis Territorials, en el termini previst a la base 10. En qualsevol cas, les dades que hi figuren hauran d'ajustar-se a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe vigent d'adequació del lloc de treball.

Les dades que s'hi indiquin, tant d'especialitat i llocs com de peticions, seran consensuades i posteriorment revisades des de les unitats administratives de dependència per validar l'adequació amb els requeriments de l'adaptació.

La sol·licitud individual que presentin és per participar en la fase 8 de la base i/o en la fase 11 (indicada en l'annex 2), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

Amb la formalització d'aquesta sol·licitud, que es pot presentar per mitjans electrònics, queden anul·lades les sol·licituds individuals que hagi presentat del col·lectiu al qual pertany.

En la sol·licitud que empleni haurà d'indicar les opcions a participar en l'adjudicació de destinacions dins la fase preferent d'elecció a llocs de dedicació completa i/o a llocs de mitja dedicació.

Així mateix, pot sol·licitar, sempre d'acord amb els requeriments d'adaptació, els mateixos llocs de treball que la resta de personal interí.

En les peticions de jornada completa i a mitja dedicació, es podran formular fins a seixanta peticions.

9.8. Sol·licituds del personal interí.

La sol·licitud individual que presenti és per participar en la fase d'elecció de llocs de dedicació completa (fase 9) i/o en la d'elecció de llocs de mitja dedicació (fase 12 indicada a l'annex 2), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu sigui proposat per la direcció d'un o més centres.

a) Selecció de dedicació

El professorat interí previst a la base 1.1 pot participar en aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 per una o dues de les modalitats següents, que ha d'indicar en la seva sol·licitud:

1. A llocs de treball de dedicació completa

2. A llocs de treball de mitja dedicació

En cas que opti per totes dues modalitats, s'adjudicaran amb caràcter prioritari els llocs de treball de dedicació completa.

La participació per la modalitat de llocs de dedicació completa tindrà en compte les consideracions que s'indiquen a continuació (per a les especificacions de la participació per a llocs de mitja dedicació, vegeu l'annex 2):

b) Especialitats dels llocs de treball

Les especialitats i llocs específics temporals que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes, constin o no demanades en la borsa de treball.

També podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional en el cas que tingui reconegut el perfil corresponent.

En qualsevol cas, les peticions de llocs han de correspondre a un únic nivell de participació (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

c) Idoneïtat

El personal interí, en sol·licitar les especialitats en les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d'escoles oficials d'idiomes o d'escoles d'art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d'acord amb la regulació vigent en el moment de l'adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball de personal interí docent en el moment de l'adjudicació.

d) Peticions de llocs a dedicació completa

En la fase d'elecció del procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí pot sol·licitar centres, municipis, zones i comarques.

En la seva sol·licitud, ha de fer constar o bé un mínim de trenta peticions de centres, municipis o zones, o bé almenys una comarca.

Voluntàriament, pot sol·licitar fins a seixanta peticions.

El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO.

e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions a l'apartat de comarques és voluntària per al personal interí. En cas d'indicar-ne en aquest apartat, es tindran en compte dins la fase d'elecció, a continuació de les peticions de llocs de dedicació completa.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2023-2024 són els següents:

a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

El termini per al personal funcionari de carrera que depèn d'una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya, en els termes previstos a la base 9.5, serà del 9 al 22 de maig de 2023.

El personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l'aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar com a molt tard el 23 de maig de 2023, la sol·licitud de destinació per al curs 2023-2024 segons imprès que li facilitaran els Serveis Territorials del Departament d'Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

D'acord amb el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i amb la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, sobre el requisit d'accés i d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors, en el moment de prendre possessió de la destinació obtinguda en qualsevol dels procediments regulats en aquesta Resolució, el professorat ha d'haver acreditat el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d'agost de 2024, llevat que es produeixi la reincorporació de la persona amb destinació definitiva al lloc de treball o la incorporació de personal funcionari de carrera, en un lloc ocupat per personal interí.

El personal interí, que a data 1 de setembre de 2023 tingui vigent un permís derivat d'una maternitat o una adopció o acolliment, o estigui de baixa mèdica per incapacitat temporal, en el cas que obtingui destinació en el procediment regulat en aquesta Resolució, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d'agost de 2023.

El personal que a resultes de la participació en aquest procés d'adjudicació de destinacions o en altres procediments de provisió, obtingui destinació amb efectes d'1 de setembre de 2023 en centres públics del Departament d'Educació en dos llocs de cossos o categories docents diferents, haurà d'optar per una de les dues destinacions, no més tard del 7 de juliol de 2023, i quedarà en situació d'excedència per incompatibilitats en el cos corresponent al lloc on no s'incorporarà. De no comunicar cap opció, es deixarà sense efecte l'adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

Les destinacions adjudicades en la subfase 1.1 tenen la durada del mandat del càrrec directiu, excepte per al personal interí que són per un curs acadèmic.

Una vegada publicada la resolució definitiva, el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d'adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament pot consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s'han d'adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials del Departament d'Educació, segons correspongui al centre de destinació del curs 2022-2023.

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general s'han de notificar mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions provisionals, que s'ha de fer pública el mes de juny de 2023. S'obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juny de 2023 s'ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d'adjudicació de destinacions es podran consultar a la pàgina web del Departament d'Educació. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2023-2024 mitjançant processos d'adjudicació anteriors.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments que regula aquesta resolució les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines.

1.1. Participants.

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació és posterior al procediment general d'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de dedicació completa i només va adreçat al professorat de la borsa de treball de personal interí esmentat a la base 1.1 de l'annex 1. No hi pot participar el professorat funcionari de carrera ni en pràctiques.

La participació és voluntària i compatible amb la participació en el procediment general d'adjudicació de llocs de dedicació completa regulat en l'annex 1 d'aquesta Resolució. En cas de participar en ambdós procediments, es prioritzarà sempre l'adjudicació en llocs de dedicació completa.

La participació sempre serà per un únic nivell en totes les fases i dedicacions.

1.2. Centres educatius.

En aquest procediment s'adjudiquen destinacions provisionals a llocs de treball de mitja dedicació dels mateixos centres del procediment general a llocs de dedicació completa (annex 1).

1.3. Llocs de treball vacants.

Els llocs de treball a proveir en aquest procediment poden ser ordinaris (en la fase de proposta de les direccions del centres i en la fase d'elecció) i específics temporals (únicament en les fases de proposta). Aquests llocs són sempre vacants inicials, i figuren en la plantilla dels centres per al curs 2023-2024.

1.4. Requisits d'especialitat.

Seran d'aplicació els mateixos criteris que els establerts a la base 3 de l'annex 1.

El procediment d'adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de mitja dedicació s'efectua a continuació de les fases esmentades a la base 5 de l'annex 1 (fases 1 a 9), mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

Fase 10. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s'indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l'adjudicació:

Subfase 10.1. Proposta per ocupar els llocs de treball de mitja dedicació de les aules i centres de formació de persones adultes i de l'IE Oriol Martorell de Barcelona.

Subfase 10.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris de mitja dedicació en centres de màxima complexitat i escoles d'educació especial.

Subfase 10.3. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals de mitja dedicació.

Les propostes de les direccions en les tres subfases esmentades no requereix l'aplicació del procediment específic d'entrevista prèvia a la proposta, establert per a la provisió de llocs de treball a dedicació completa.

Subfase 10.4. Proposta de continuïtat de llocs de mitja dedicació.

Fase 11. Fase d'adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d'una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball de mitja dedicació a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

Fase 12. Fase d'elecció del professorat interí a llocs de treball ordinaris de mitja dedicació.

Una mateixa persona pot ser proposada per la direcció del centre per més d'un dels supòsits esmentats de mitja dedicació i/o llocs de dedicació completa, sempre que es tracti del mateix nivell de destinació (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

És d'aplicació la base 6 de l'annex 1 pel que fa a la priorització de propostes dins de cada supòsit, llocs que es poden informar, els requisits d'especialitat i altres requisits, terminis i vies de formalització de les diferents propostes.

Les propostes de les direccions del centres per proveir llocs de treball de mitja dedicació es formalitzaran en la mateixa aplicació PDA.

Els llocs de treball específics temporals no proveïts en aquest procediment podran ser adjudicats a proposta de les direccions dels centres, abans de l'inici del curs, amb professorat que reuneixi els requisits per ocupar aquest tipus de lloc.

La sol·licitud individual de participació es realitzarà en la forma i terminis indicats a les bases 8, 9 i 10 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

El personal interí docent pot sol·licitar, mitjançant l'emplenament d'una única sol·licitud, destinació provisional a llocs de treball de dedicació completa, de mitja dedicació o de totes dues dedicacions. Si participa pels dos procediments, en cadascun ha d'indicar les especialitats dels llocs i els codis de centres, municipis, zones o comarques.

En la fase d'elecció de llocs de mitja dedicació, el personal interí ha de fer constar, necessàriament, un mínim de deu peticions. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions en cadascuna de les fases d'elecció en les quals participi.

En aquesta fase d'elecció de llocs de mitja dedicació l'adjudicació de destinacions s'obtindrà en aplicació dels criteris establerts a la base 7.7 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

En relació amb la presa de possessió, durada dels nomenaments, informació i consultes, publicació de les resolucions, reclamacions i recursos d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals, són d'aplicació les condicions establertes a les bases 11 a 14 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2023-2024 queda en situació de professorat afectat per pèrdua de la seva destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2023 i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2023-2024 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen a la pàgina web del Departament d'Educació perquè en tinguin coneixement les direccions i el professorat dels centres educatius.

D'acord amb el que estableix l'article 10.5 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció dels Serveis Territorials enviarà a les direccions dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2023-2024 la documentació següent:

a) Lloc de treball afectat per supressió o modificació, ocupat per professorat amb destinació definitiva.

b) Model d'acta i documentació per a la reunió del professorat afectat.

Al portal de centre del Departament d'Educació, la direcció del centre tindrà accés a la consulta de la plantilla prevista per al curs 2023-2024 (distribuïda per llocs de treball), així com de les vacants existents en el centre.

2. Determinació de la persona afectada per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió.

En rebre la comunicació de la direcció dels Serveis Territorials referent al desplaçament forçós d'algun/a docent del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l'especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o la secretària del centre, qui ha d'estendre acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació de la persona afectada per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d'acta a què fa esment la base anterior.

Inicialment, s'ha de considerar la possibilitat que una de les persones convocades opti voluntàriament per ser desplaçada. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap de les persones amb destinació definitiva en el lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectada, s'aplicaran necessàriament els següents criteris que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar quina persona resulta afectada per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a personal amb destinació definitiva en el centre.

2. Menys temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

1. Menys temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del cos al qual pertany.

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a personal amb destinació definitiva en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No pertànyer, si s'escau, al corresponent cos de catedràtics.

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

El personal funcionari dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el cos com en el lloc, se'ls valoraran els serveis prestats com a personal funcionari de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a personal funcionari de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

En l'esmentada acta de la reunió, ha de constar la signatura de les persones que ocupen el càrrec de director i de secretari, i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre ha de trametre una còpia als Serveis Territorials corresponents i n'ha de lliurar una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà de justificar la recepció.

3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l'acta corresponent, la direcció dels Serveis Territorials ha d'emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2023-2024, una persona afectada per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 5 de setembre de 2023, per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2023-2024 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2023 ha de formular sol·licitud individual de destinació en el termini establert i seguint les instruccions previstes en les bases de l'annex 1 d'aquesta resolució, als efectes d'obtenir destinació provisional per al curs 2023-2024 per la fase d'adjudicació d'elecció (fase 5), en cas que no l'hagi obtingut prèviament per la fase de proposta de la direcció d'algun centre.

5. D'acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva ha de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb exercici del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

6. Professorat de més de 60 anys

Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectada una persona de més de 60 anys, aquesta pot optar per no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. D'aquesta manera la persona pot romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s'imparteixi alguna de les especialitats que té reconegudes, amb el benentès que se li ha d'assignar el corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2023-2024 i només la pot realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2023.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2023-2024, la direcció del centre haurà d'assignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d'adjudicació de destinacions provisionals es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada a la persona afectada, sempre que compleixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

7. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva en llocs de treball d'una zona escolar rural (ZER)

En el supòsit que en l'àmbit d'una ZER (escoles i llocs itinerants que en formen part), en funció del nombre d'alumnes escolaritzats, resulti necessari minorar un lloc de treball que afecta a una persona amb destinació definitiva, aquesta podrà, amb la seva conformitat, ser adscrita amb destinació definitiva a un altre lloc d'una altra escola o lloc itinerant de la mateixa ZER, per al qual tingui reconeguda l'especialitat, Aquest/a docent conservarà conservant l'antiguitat que tenia en el centre d'origen.

En el cas que no doni la seva conformitat, o que no hi hagi cap vacant en l'àmbit de la ZER, passarà a la situació de professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva.

1) Especialitats docents

Cos de mestres

Nivell d'educació infantil i primària (escoles, CEE, ZER, I-E, CFA/AFA)

INF Educació infantil

PRI Educació primària

PAN Llengua estrangera: anglès

PFR Llengua estrangera: francès

PMU Música

PEF Educació física

ALL Audició i llenguatge

EES Pedagogia terapèutica

Nivell d'educació secundària (primers cursos de l'ESO en instituts i I-E)

GE Ciències socials

CN Ciències de la naturalesa

MA Matemàtiques

LC Llengua catalana i literatura

LE Llengua castellana i literatura

AN Llengua estrangera, anglès

FR Llengua estrangera, francès

EF Educació física

MU Música

DI Educació visual i plàstica

TEC Tecnologia

PSI Pedagogia terapèutica

Cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

IT Italià

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Orientació educativa

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

199 Coreà

190 Espanyol

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

197 Neerlandès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

724 Vidre

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivària

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes

SCO Àmbit de comunicació

SCS Àmbit social

SMA Àmbit científic i tecnològic

2) Perfils professionals dels llocs específics

DIV Atenció a la diversitat de l'alumnat

IAN Lingüístic en llengua estrangera AICLE (anglès)

IFR Lingüístic en llengua estrangera AICLE (francès)

IIT Lingüístic en llengua estrangera AICLE (italià)

IAL Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)

TIC Competència digital docent

GPS Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

LBI Lectura i biblioteca escolar

ISL Immersió i suport lingüístic

EVP Educació visual i plàstica

EGI Metodologies amb enfocament globalitzat

EDP Docència de dues especialitats docents a l'ESO i llocs amb perfil propi segons projecte de centre

3) Llocs específics temporals

AAP Aula d'acollida (escoles)

ADC Aula d'acollida (instituts)

AIP Aula integral de suport

AIS Aula integral de suport

UEE Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària

UES Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària

ALP Suport intensiu a l'audició i llenguatge a infantil i primària

ALS Suport intensiu a l'audició i llenguatge a secundària

UAL Llengua signes - Suport intensiu a l'audició i llenguatge

SRP CEE proveïdor de serveis i recursos

SRS CEE proveïdor de serveis i recursos

IEF Educació física

IPS Orientació educativa

I05 Formació i orientació laboral

I61 Cuina i pastisseria

I74 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

I76 Operacions i equips de producció agrària

I81 Processos comercials

I82 Processos de gestió administrativa

I83 Producció en arts gràfiques

I86 Serveis de restauració

PTT/PQP Programa de formació i inserció

(CRF) Centre nou i/o de recent posada en funcionament

(CRFE) Centre nou i/o de recent posada en funcionament a l'Educació Secundària Obligatòria

(CMC) Centre de màxima complexitat

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona: 080901 Barcelona Ciutat.

Municipi: 08019 - Barcelona

Centres

08075608 Escola 9 Graons (CRF) (2)

08002770 Escola Àgora

08077514 Escola Aldana (CRF) (CMC) (1)

08037814 Escola Alexandre Galí (1)

08064192 Institut Angeleta Ferrer (CRF)

08043784 Escola Àngels Garriga

08075633 Escola Anglesola (3)

08075657 Institut Escola Antaviana (CMC) (1)

08043103 Escola Antoni Balmanya (1)

08033501 Escola Antoni Brusi (2)

08076509 Institut Escola Arts (2)

08076078 Escola Auditori (CRF) (2)

08052670 Escola Auró (1)

08002873 Escola Bac de Roda (1)

08001595 Escola Baixeras

08002174 Escola Baldiri Reixac (1)

08043747 Escola Baloo (1)

08013408 Escola Barcelona (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08061907 CFA Barceloneta (1)

08002411 Escola Baró de Viver (CMC) (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08043796 Escola Barrufet (1)

08013184 Institut Bernat Metge (CMC) (1)

08035431 Escola Bogatell (2)

08061932 CFA Bon Pastor (2)

08002915 Escola Brasil (1)

08002022 Escola Cal Maiol

08002277 Escola Calderón de la Barca (1)

08001674 Escola Can Clos (CMC)

08070234 Escola Can Fabra (2)

08055063 CFA Canyelles (1)

08043814 Escola Carlit (1)

08001832 Escola Castella (CMC) (1)

08035441 Escola Catalònia (1)

08046293 Escola Cavall Bernat (1)

08001789 Escola Cervantes (1)

08002320 Escola Ciutat Comtal (CMC) (2)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08001819 Escola Collaso i Gil (CMC) (1)

08002587 Escola Concepción Arenal (CMC) (1)

08002666 CEE Concha Espina (1)

08066516 Escola Congrés-Indians (3)

08052839 Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08077010 Institut Escola Coves d'en Cimany (CRFE) (CMC)

08001807 Escola de la Concepció (1)

08039835 Escola de les Aigües (1)

08077137 Institut de l'Esport de Barcelona

08077991 Institut de Logística de Barcelona

08074847 Institut de Nàutica de Barcelona (1)

08078403 Institut de tècniques audiovisuals i de l'espectacle de BCN (CRF)

08078385 Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CRF)

08077435 Institut dels Aliments de Barcelona (1)

08066462 Escola dels Encants (1)

08001923 Escola Diputació (1)

08039434 Escola Doctor Ferran i Clua (2)

08054228 Institut Dolors Aleu (1)

08001716 Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

08044201 Escola Dovella (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08001856 Escola Drassanes (CMC) (1)

08002681 Escola Duran i Bas (1)

08002599 Escola Eduard Marquina (CMC) (1)

08077149 Institut Escola Eixample (CRF)

08062249 CFA El Carmel (1)

08002745 Escola El Carmel (CMC) (1)

08060228 CFA El Clot (1)

08077964 Institut Escola El Molí (CRF) (CMC)

08001650 Escola El Polvorí (CMC)

08045057 Escola El Sagrer (3)

08075669 Institut Escola El Til·ler (CMC)

08002344 Escola El Turó (CMC)

08077484 Institut Escola Elisabets (CRF) (CMC) (1)

08002459 Escola Elisenda de Montcada (CMC) (2)

08074641 Escola Els 30 Passos (CRF) (2)

08039483 Escola Els Horts (1)

08001911 Escola Els Llorers (1)

08002630 Escola Els Porxos (1)

08042329 Escola Els Xiprers

08002290 Escola Emili Juncadella

08002952 Escola Enric Granados (CMC) (3)

08075207 Escola Entença (CRF) (2)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08046281 Escola Estel-Guinardó (2)

08060873 Escola Eulàlia Bota (1)

08052669 Escola Ferran Sunyer (1)

08032634 Escola Ferrer i Guàrdia (CMC)

08045513 Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08066531 Escola Fluvià (1)

08040357 CEE Folch i Camarasa (1)

08002721 Escola Font d'en Fargas (1)

08052657 Escola Fort Pienc (1)

08040849 Institut Fort Pius (1)

08002009 Escola Francesc Macià (CMC) (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08063072 Escola Fructuós Gelabert (1)

08075611 Escola Gaia (CRF) (2)

08002071 Escola Gayarre (CMC) (1)

08062250 CFA Guinardó (1)

08043966 Escola Heura

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08043255 Escola Ítaca (3)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08002061 Escola Jaume I (1)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08013101 Institut Joan d'Àustria (2)

08042305 Escola Joan Miró (1)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08002927 Escola Joaquim Ruyra (CMC) (2)

08066565 Institut Joncar (3)

08002216 Escola Josep Maria de Sagarra (1)

08042780 Escola Josep Maria Jujol (1)

08035544 CEE Josep Pla

08044958 Institut Josep Pla (3)

08041751 Escola La Caixa (3)

08002198 Escola La Farigola de Vallcarca

08035428 Escola La Farigola del Clot (1)

08075645 Escola La Flor de Maig (CRF) (2)

08034205 Institut La Guineueta (CMC) (1)

08064179 Escola La Llacuna del Poblenou (1)

08067764 Escola La Maquinista (1)

08002563 Escola La Mar Bella (1)

08033523 Escola La Muntanyeta (1)

08039495 Escola La Palmera (1)

08002575 Escola La Pau (CMC)

08039525 Escola La Sedeta (3)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L'Alzina (3)

08002393 Escola L'Arc de Sant Martí (CMC) (1)

08058416 Escola L'Arenal de Llevant (1)

08043841 Escola Lavínia (1)

08002629 Escola Les Acàcies (1)

08061968 CFA Les Corts (3)

08034564 Institut Les Corts (3)

08043474 Escola L'Estel (1)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08002010 Escola Lluís Vives (CMC) (1)

08046581 Institut Lluís Vives (CMC) (1)

08077502 Institut Escola Londres (CRF) (1)

08066504 Escola l'Univers (1)

08061944 CFA Madrid (3)

08001947 Escola Mallorca (1)

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (2)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08002186 Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

08035465 Escola Mare Nostrum (1)

08066541 Institut Maria Espinalt (1)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08054022 Escola Marinada

08002484 Escola Marta Mata (CMC) (2)

08066528 Institut Martí Pous (1)

08002800 Escola Mas Casanovas (1)

08054903 Escola Mediterrània (1)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08039471 Escola Mercè Rodoreda (1)

08041179 Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

08002897 Escola Mestre Morera (CMC) (1)

08001820 Escola Milà i Fontanals (CMC) (3)

08013196 Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08077095 Institut Escola Mirades (CRFE) (CMC) (2)

08002733 Escola Miralletes (1)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08002551 Escola Molí de Finestrelles (3)

08013093 Institut Montjuïc (CMC) (1)

08002204 Escola Montseny

08013202 Institut Montserrat

08062262 CFA Montserrat Roig (1)

08047421 Institut Montserrat Roig (1)

08001649 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (3)

08043851 Escola Nabí (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08013366 Institut Nou Barris (1)

08052165 Escola Octavio Paz

08053571 Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)

08043863 Escola Orlandai (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08031794 Escola Palma de Mallorca (CMC) (3)

08001601 Escola Parc de la Ciutadella (2)

08002988 Escola Pare Poveda (1)

08031800 Escola Pau Casals (2)

08043267 Escola Pau Casals-Gràcia (1)

08052608 Institut Pau Claris (1)

08052621 Escola Pau Romeva (1)

08076391 Institut Pedralbes

08060231 CFA Pegaso (1)

08013457 Escola Pegaso (1)

08062331 CFA Pere Calders

08062675 Escola Pere IV (1)

08001790 Escola Pere Vila (1)

08043875 Escola Pit-Roig (1)

08034138 Institut Poblenou (3)

08002642 Escola Poblenou (2)

08013411 Escola Poble-sec (1)

08001731 Escola Poeta Foix (1)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08043279 Escola Pompeu Fabra (1)

08002058 Escola Pràctiques (2)

08002654 Escola Prim (CMC) (1)

08046608 Institut Príncep de Viana

08077952 Institut Escola Projecte (CRF)

08061956 CFA Prosperitat (3)

08043115 Escola Provençals (1)

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

08013469 Institut Rambla Prim (1)

08002617 Escola Rambleta del Clot (1)

08002976 Escola Ramon Casas (1)

08001777 Escola Ramon Llull (1)

08072310 Institut Escola Rec Comtal (CRF) (CMC)

08002113 Escola Rius i Taulet (1)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08001868 Escola Rubén Darío (CMC) (1)

08043887 Escola Sagrada Família (1)

08067752 Institut Sagrera Sant Andreu (2)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (1)

08064167 Escola Sant Martí (1)

08035477 Escola Santiago Rusiñol

08013147 Institut Sants (1)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (1)

08037863 Escola Seat (2)

08077496 Institut Escola Sicília (CRF) (1)

08037841 Escola Splai (1)

08043899 Escola Tàber (1)

08043292 Escola Tabor (1)

08076194 Institut Tecnològic de Barcelona (2)

08075621 Escola Teixidores de Gràcia (CRF) (2)

08033894 Institut Teresa Pàmies (3)

08002526 Escola Tibidabo (2)

08002368 Escola Timbaler del Bruc (2)

08035453 Escola Tomàs Moro (1)

08055932 Escola Torrent de Can Carabassa (1)

08039537 Escola Torrent d'en Melis (1)

08077101 Institut Escola Tres Fonts de les Corts (CRFE)

08075670 Institut Escola Trinitat Nova (CMC) (1)

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08043838 Escola Turó del Cargol (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron

08067740 Institut Vallcarca (CRF)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08077083 Institut Vapor del Fil (CRF)

08013238 Institut Verdaguer

08002538 Escola Víctor Català (3)

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08052785 Escola Vila Olímpica (2)

08066905 Institut Viladomat (1)

08075700 Escola Xirinacs (CRF) (2)

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona: 080809 Badalona.

Municipi: 08015 - Badalona

Centres

08001509 Escola Antoni Botey (2)

08041571 Escola Artur Martorell (1)

08068331 Escola Badalona Port (2)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08037887 Escola Baldiri Reixac (CMC) (1)

08076431 Institut Escola Baldomer Solà (CMC) (2)

08044995 Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08061348 Escola Bufalà (1)

08045604 Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08000402 Escola Feliu i Vegués (CMC) (2)

08037899 Escola Folch i Torres (CMC) (1)

08041581 Escola Gitanjali (1)

08060204 CFA Gran Sol (3)

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08044508 Escola Ítaca (CMC) (1)

08036135 Escola Joan Coret (1)

08036342 Escola Joan Llongueras (CMC) (1)

08035404 Escola Joan Miró (CMC) (3)

08035416 Escola Josep Boada (CMC) (3)

08041167 Escola Josep Carner (2)

08052888 Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08041568 Escola Jungfrau (2)

08040527 Institut La Llauna (3)

08001421 Institut La Pineda (CMC) (1)

08073171 Institut La Riera (2)

08068343 Escola Les Ciències (1)

08076923 Institut Escola Llibertat (CRFE) (CMC) (1)

08061580 CFA Lloreda-la Pau (1)

08035854 Escola Llorens i Artigas (2)

08000384 Escola Lola Anglada (1)

08034965 Escola Margarida Xirgu (CMC) (1)

08040345 Escola Mercè Rodoreda (1)

08035398 Escola Miguel Hernández (CMC) (2)

08069748 Escola Montigalà (2)

08060216 CFA Morera Pomar (2)

08033869 Institut Pau Casals (CMC) (1)

08036147 Escola Pau Picasso (2)

08035878 Escola Pere de Tera (2)

08001391 Escola Planas i Casals (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

08059639 Escola Progrés (2)

08076443 Institut Escola Rafael Alberti (CMC) (1)

08037875 Escola Rafael Casanova (CMC) (2)

08044296 Escola Salvador Espriu (2)

08076455 Institut Escola Sant Jordi (CMC) (2)

08055403 CFA Sant Roc (3)

08076901 Institut Escola Turó d'en Caritg (CRF) (CMC) (1)

08000396 Escola Ventós i Mir (2)

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

Zona: 082041 Castellet i la Gornal.

Municipi: 08058 - Castellet i la Gornal

Centres

08016033 Escola Montanyans (2)

Zona: 083513 L'Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 - L'Hospitalet de Llobregat

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (CMC) (1)

08034862 Escola Ausiàs March (1)

08019411 Institut Bellvitge (1)

08018078 Escola Bellvitge (1)

08057679 CFA Bellvitge-Gornal (1)

08034837 Escola Bernat Desclot (1)

08019149 Escola Bernat Metge (2)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08019216 Escola Busquets i Punset (2)

08057965 CFA Can Serra (2)

08056109 Institut Can Vilumara (1)

08057874 CFA Catalònia (1)

08036378 Escola Charlie Rivel (CMC) (1)

08051264 Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08067016 Escola Ernest Lluch (1)

08052921 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070 Institut Europa (CMC) (1)

08019241 Escola Frederic Mistral (2)

08076169 Institut Escola Gornal (CMC) (2)

08076111 Institut Jaume Botey (CMC) (2)

08034266 Escola Joan Maragall (2)

08019265 Escola Joaquim Ruyra (CMC) (1)

08038004 Escola Josep Janés (2)

08051471 Escola Josep Maria Folch i Torres (CMC) (1)

08035945 Escola La Carpa (1)

08019277 Escola La Marina (1)

08044223 CEE L'Estel- Can Bori (1)

08019371 Institut Llobregat (1)

08036366 Escola Lola Anglada (CMC)

08039069 Institut Margarida Xirgu (CMC) (1)

08077940 Institut Escola Maria Miret (CRF) (CMC) (2)

08033560 Escola Màrius Torres (CMC) (1)

08018066 Escola Menéndez Pidal (CMC) (1)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019231 Escola Milagros Consarnau (1)

08034242 Escola Pablo Neruda (3)

08069736 Escola Paco Candel (2)

08042871 Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (1)

08034850 Escola Pau Casals (CMC) (1)

08039574 Escola Pau Sans (2)

08018145 Escola Pau Vila (CMC) (1)

08019319 Institut Pedraforca (CMC) (1)

08018091 Escola Pep Ventura (CMC) (1)

08076467 Institut Escola Pere Lliscart (CMC) (1)

08019198 Escola Pompeu Fabra (1)

08039562 Escola Prat de la Manta (1)

08019290 Escola Provençana (2)

08019401 Institut Provençana (1)

08076935 Institut Escola Puig i Gairalt (CRFE) (CMC) (1)

08034527 Escola Ramon Muntaner (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08062110 CFA Sanfeliu (1)

08062481 CFA Sant Josep (1)

08042883 Escola Sant Josep - El Pi (1)

08062493 CFA Sant Ramon (2)

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08018157 Escola Santiago Ramon y Cajal (CMC) (1)

08019320 Institut Torras i Bages (CMC) (1)

Zona: 086472 Sant Adrià de Besòs.

Municipi: 08194 - Sant Adrià de Besòs

Centres

08002991 Escola Cascavell (CMC) (2)

08034989 Escola Catalunya (1)

08075384 Institut Escola La Mina (CMC) (1)

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08025083 Escola Pompeu Fabra (1)

08076650 CFA Sant Adrià de Besòs (1)

Zona: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 08085 - Font-rubí

Centres

08017244 Escola Font-rúbia (1)

Municipi: 08168 - Pontons

Centres

08053431 Escola El Roure (2)

Municipi: 08227 - Sant Martí Sarroca

Centres

08065329 Institut de l'Alt Foix (1)

08027018 Escola Jaume Balmes (2)

Municipi: 08288 - Torrelles de Foix

Centres

08030637 Escola Guerau de Peguera (1)

Municipi: 08304 - Vilobí del Penedès

Centres

08031319 Escola Llebeig (1)

Zona: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

Municipi: 08122 - Mediona

Centres

08021326 Escola La Fassina (2)

08039288 Escola Renaixença (2)

Zona: 087245 Sant Sadurní d'Anoia.

Municipi: 08091 - Gelida

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

08062754 Escola Les Fonts (1)

08017611 Escola Montcau (2)

Municipi: 08222 - Sant Llorenç d'Hortons

Centres

08026907 Escola Pau Casals (2)

Municipi: 08240 - Sant Sadurní d'Anoia

Centres

08077472 Institut Escola Intermunicipal del Penedès (CRF) (3)

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

08059998 Escola La Pau (1)

Municipi: 08273 - Subirats

Centres

08029155 Escola El Montcau - ZER Subirats (1)

08029143 Escola El Serral - ZER Subirats

08029192 Escola Sant Jordi (1)

08056766 ZER Subirats

Zona: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

Municipi: 08245 - Santa Coloma de Gramenet

Centres

08035519 Escola Antoni Gaudí (CMC) (1)

08028035 Escola Ausiàs March (CMC) (3)

08033341 Escola Banús (3)

08027973 Escola Beethoven (CMC) (1)

08059329 Institut Can Peixauet (CMC) (1)

08075074 Institut de Santa Coloma de Gramenet (CMC) (2)

08027456 Escola Ferran de Sagarra (2)

08060289 CFA Fondo (1)

08032300 Escola Fray Luis de León (1)

08027985 Escola Jaume Salvatella (2)

08040059 Escola Joan Salvat i Papasseit (CMC) (3)

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (1)

08037176 Institut La Bastida (CMC) (1)

08027870 Escola Les Palmeres (2)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08076947 Institut Escola Lluís Millet (CRFE) (CMC) (1)

08040382 Escola Mercè Rodoreda (CMC) (1)

08032312 Escola Miguel de Unamuno (CMC) (1)

08053078 Institut Numància (1)

08076480 Institut Escola Pallaresa (2)

08033997 Escola Primavera (1)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08070143 Escola Riera Alta (1)

08041180 Escola Rosselló Pòrcel (CMC) (1)

08036101 Escola Sagrada Família (1)

08027471 Escola Sant Just (1)

08069751 Escola Santa Coloma (2)

08045574 Escola Serra de Marina (1)

08060290 CFA Singuerlín (2)

08059767 Escola Tanit (CMC) (1)

08034001 Institut Terra Roja (CMC) (1)

08027511 Escola Torre Balldovina (2)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (1)

08027432 Escola Wagner (CMC) (1)

Zona: 087804 Sitges.

Municipi: 08043 - Canyelles

Centres

08073961 Institut Pla del Bosc (3)

08015399 Escola Sant Nicolau (1)

Municipi: 08148 - Olivella

Centres

08077371 Institut Escola El Morsell (CRFE) (1)

Municipi: 08231 - Sant Pere de Ribes

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08027110 Escola El Pi (1)

08058957 Escola Els Costerets (1)

08061002 Escola Les Parellades (1)

08027134 Escola Les Roquetes (1)

08062781 Escola Mediterrània (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08058362 Escola Riera de Ribes (1)

08034448 Escola Santa Eulàlia (1)

08065342 Institut Xaloc (CMC) (2)

Municipi: 08270 - Sitges

Centres

08062833 Escola Agnès de Sitges (1)

08034667 Escola Esteve Barrachina (1)

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08053583 Escola Maria Ossó (1)

08029088 Escola Miquel Utrillo (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

Zona: 089000 Vilafranca del Penedès.

Municipi: 08013 - Avinyonet del Penedès

Centres

08000347 Escola d'Avinyonet del Penedès (1)

Municipi: 08027 - Les Cabanyes

Centres

08062705 Escola La Cabana (1)

Municipi: 08065 - Castellví de la Marca

Centres

08016161 Escola El Castellot (2)

Municipi: 08094 - La Granada

Centres

08017682 Escola Jacint Verdaguer (2)

Municipi: 08145 - Olèrdola

Centres

08022343 Escola Circell (2)

08022367 Escola Rossend Montané (1)

Municipi: 08146 - Olesa de Bonesvalls

Centres

08022379 Escola Pont de l'Arcada (2)

Municipi: 08154 - Pacs del Penedès

Centres

08022586 Escola El Drac (1)

Municipi: 08164 - El Pla del Penedès

Centres

08022847 Escola Sants Abdó i Senén (1)

Municipi: 08174 - Puigdàlber

Centres

08023359 Escola Virolai - ZER Cep de Sis (2)

Municipi: 08206 - Sant Cugat Sesgarrigues

Centres

08026099 Escola Les Vinyes (2)

Municipi: 08232 - Sant Pere de Riudebitlles

Centres

08027146 Escola Sant Jeroni (1)

Municipi: 08236 - Sant Quintí de Mediona

Centres

08076479 Institut Escola Sant Quintí de Mediona (1)

Municipi: 08249 - Santa Fe del Penedès

Centres

08057281 ZER Cep de Sis (2)

08028151 Escola Les Moreres - ZER Cep de Sis (2)

Municipi: 08251 - Santa Margarida i els Monjos

Centres

08063886 Escola Arrels (1)

08028217 Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

08053091 Institut El Foix (1)

08037528 Escola Sant Domènec (1)

Municipi: 08287 - Torrelavit

Centres

08030613 Escola J.J. Ràfols (2)

Municipi: 08305 - Vilafranca del Penedès

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08039291 Escola Cristòfor Mestre (1)

08064738 Escola Dolors Piera (1)

08031320 Escola Estalella i Graells (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08031332 Escola Josep Baltà i Elias (1)

08036111 Escola Mas i Perera (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (1)

08034126 Escola Pau Boada (CMC) (2)

08076893 Institut Vilafranca 2 (CRF) (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès (1)

Zona: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 - Cubelles

Centres

08057230 Institut Cubelles (1)

08016811 Escola Josep Andreu - Charlie Rivel (2)

08067648 Institut Les Vinyes (2)

08064751 Escola Mar i Cel (1)

08060927 Escola Vora del Mar (1)

Municipi: 08307 - Vilanova i la Geltrú

Centres

08065354 Institut Baix a mar (1)

08031666 Escola Canigó (1)

08043917 Escola Cossetània (1)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08040412 Escola El Margalló (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08031484 Escola Ginesta (1)

08061051 Escola Ítaca (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08034497 Escola L'Aragai (2)

08039586 Escola L'Arjau (1)

08043929 Escola Llebetx (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08031472 Escola Pompeu Fabra

08061041 Escola Sant Jordi (1)

08057163 CFA Teresa Mañé (1)

08065275 Escola Volerany (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona: 082031 Castelldefels.

Municipi: 08056 - Castelldefels

Centres

08034096 Escola Antoni Gaudí (1)

08034084 Escola Can Roca (1)

08055051 CFA Castelldefels (2)

08043310 Escola Edumar (3)

08015855 Escola Els Pins (1)

08060599 Escola Garigot (3)

08015961 Escola Jacint Verdaguer (2)

08062924 Escola Josep Guinovart (3)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08015843 Escola Lluís Vives (1)

08037930 Escola Margalló (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

08037929 Escola Torre Barona (1)

08064911 Institut Valèria Haliné (3)

Zona: 082481 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 - Cornellà de Llobregat

Centres

08016422 Escola Abat Oliba (1)

08043334 Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

08016380 Escola Anselm Clavé (1)

08016744 Escola Antoni Gaudí (2)

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08016367 Escola Dolors Almeda (1)

08016771 Escola Els Pins (3)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08037966 Escola Ignasi Iglésias (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08035881 Escola L'Areny

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08064854 Escola Martinet (3)

08051240 Escola Mediterrània (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (1)

08016409 Escola Montserrat (CMC) (2)

08016392 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (2)

08073031 Institut Neus Català (CMC) (1)

08016410 Escola Sant Ildefons (CMC) (3)

08042299 Escola Sant Miquel

08037978 Escola Suris (1)

08054058 Escola Torre de la Miranda (CMC) (3)

Municipi: 08217 - Sant Joan Despí

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (1)

08041684 Escola Espai 3 (1)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)

08026671 Escola Joan Perich i Valls (2)

08026661 Escola Pau Casals

08071147 Escola Roser Capdevila (CMC) (1)

08026567 Escola Sant Francesc d'Assís (3)

Zona: 082636 Esparreguera.

Municipi: 08001 - Abrera

Centres

08059822 Escola Ernest Lluch (3)

08000013 Escola Francesc Platón i Sartí (1)

08067132 Escola Josefina Ibáñez (1)

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08025 - El Bruc

Centres

08014814 Escola El Bruc (2)

Municipi: 08069 - Collbató

Centres

08063801 Institut de Collbató (1)

08033468 Escola La Salut (1)

08064945 Escola Mansuet (1)

Municipi: 08076 - Esparreguera

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (3)

08063618 CFA Esparreguera (3)

08059354 Escola Les Roques Blaves (1)

08016872 Escola Mare de Déu de la Muntanya (1)

08043346 Escola Montserrat (1)

08036044 Escola Pau Vila (1)

08016938 Escola Taquígraf Garriga (1)

Municipi: 08147 - Olesa de Montserrat

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (3)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

08039343 Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

08022380 Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC) (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

08063734 Escola Puigventós (1)

08022461 Escola Sant Bernat (1)

Zona: 082673 Esplugues de Llobregat.

Municipi: 08077 - Esplugues de Llobregat

Centres

08040618 Escola Can Vidalet

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08036056 Escola Folch i Torres (1)

08017104 Escola Gras i Soler

08016941 Escola Isidre Martí (2)

08033535 Escola Joan Maragall (2)

08017153 Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (3)

08042861 Escola Lola Anglada (2)

08017116 Escola Matilde Orduña (CMC) (1)

08032476 Escola Prat de la Riba

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 08221 - Sant Just Desvern

Centres

08032580 Escola Canigó

08077447 Institut de Formació Professional Antoni Algueró (1)

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08041556 Escola Montseny (1)

08026816 Escola Montserrat (1)

08062055 CFA Sant Just Desvern (1)

Zona: 084098 Martorell.

Municipi: 08066 - Castellví de Rosanes

Centres

08016173 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08114 - Martorell

Centres

08020516 CEE El Pontarró (1)

08020498 Escola Els Convents (CMC) (3)

08037152 Institut Joan Oró (3)

08020619 Escola José Echegaray (CMC) (2)

08020607 Escola Juan Ramón Jiménez (2)

08053601 Escola Lola Anglada (1)

08073077 Institut Maria Canela (CMC) (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08061609 Escola Mercè Rodoreda (1)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

08034278 Escola Vicente Aleixandre (3)

Municipi: 08119 - Masquefa

Centres

08060514 Institut de Masquefa (1)

08020841 Escola El Turó (1)

08060605 Escola Font del Roure (1)

08026889 Escola Vinyes Verdes (1)

Municipi: 08208 - Sant Esteve Sesrovires

Centres

08026130 Escola La Roureda (1)

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

08059810 Escola Vinya del Sastret (1)

Zona: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 08123 - Molins de Rei

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021442 Escola Castell Ciuró (1)

08021351 Escola El Palau (1)

08044247 Escola Estel (3)

08034102 Escola Josep Maria Madorell (1)

08061610 Escola La Sínia (1)

08021363 Escola L'Alzina (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08041660 Escola Pont de la Cadena (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08158 - El Papiol

Centres

08022689 Escola Pau Vila (1)

Zona: 085765 El Prat de Llobregat.

Municipi: 08169 - El Prat de Llobregat

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08040333 Escola Bernat Metge (1)

08022926 CEE Can Rigol (3)

08042810 Escola Charles Darwin (1)

08022902 Escola del Parc (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08074628 Institut El Prat de Llobregat (1)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08042809 Escola Galileo Galilei (1)

08032725 Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

08022938 Escola Jacint Verdaguer (1)

08022914 Escola Jaume Balmes (CMC) (2)

08022884 Escola Joan Maragall (1)

08074631 Institut Les Salines (3)

08076421 Institut Escola Pepa Colomer (1)

08039355 Escola Ramon Llull (2)

08047492 Institut Ribera Baixa (3)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08038090 Escola Sant Jaume (1)

08056572 CFA Terra Baixa (3)

Zona: 086551 Sant Boi de Llobregat.

Municipi: 08200 - Sant Boi de Llobregat

Centres

08025344 Escola Amat Verdú (1)

08034400 Escola Antoni Gaudí (1)

08038259 Escola Antoni Tàpies (2)

08043401 Escola Barrufet

08038223 Escola Benviure (1)

08025605 Institut Camps Blancs (1)

08034412 Escola Can Massallera (1)

08025587 Escola Casablanca (2)

08025526 Escola Ciutat Cooperativa (CMC) (1)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08025642 Escola Josep Maria Ciurana (1)

08043681 Institut Marianao (3)

08025599 Escola Marianao

08054061 Escola Montbaig (CMC) (2)

08034990 Escola Parellada (2)

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

08039379 Escola Rafael Casanova (2)

08058209 CFA Sant Boi (3)

08063761 Escola Vicente Ferrer (1)

Municipi: 08244 - Santa Coloma de Cervelló

Centres

08043760 Escola Colònia Güell (2)

08063229 Institut Montpedrós (1)

08063771 Escola Pla de les Vinyes (3)

Zona: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

Municipi: 08211 - Sant Feliu de Llobregat

Centres

08026385 Escola Arquitecte Gaudí (1)

08026221 Escola Falguera (3)

08026373 Escola Josep Monmany Amat (3)

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08063394 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08026211 Escola Nadal (1)

08026397 Institut Olorda (1)

08036007 Escola Pau Vila (1)

08035994 Escola Salvador Espriu (1)

Zona: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 - Cervelló

Centres

08067144 Institut de Cervelló (2)

08063710 Escola Escola Nova (1)

08016240 Escola Santa Maria de Cervelló (3)

Municipi: 08072 - Corbera de Llobregat

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08063965 Escola Cau de la Guineu (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

08060629 Escola El Corb (1)

08016331 Escola Jaume Balmes (2)

08053510 Escola Puig d'Agulles (1)

Municipi: 08157 - Pallejà

Centres

08022665 Escola Àngel Guimerà (1)

08053297 Institut de Pallejà (1)

08022677 Escola Jacint Verdaguer (3)

08044430 Escola La Garalda (3)

Municipi: 08905 - La Palma de Cervelló

Centres

08016264 Escola El Solell (1)

Municipi: 08196 - Sant Andreu de la Barca

Centres

08025265 Escola Àngel Guimerà (1)

08063758 Escola Can Salvi (1)

08064921 Institut de Sant Andreu (3)

08060848 Escola de Sant Andreu de la Barca (1)

08043671 Institut El Palau (1)

08025241 Escola Joan Maragall (1)

08038211 Escola José Juan Ortiz (3)

08039367 Escola Josep Pla (3)

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

08032521 Escola Vall de Palau (1)

Municipi: 08263 - Sant Vicenç dels Horts

Centres

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (3)

08055440 CFA Garrosa (1)

08028667 Escola Joan Juncadella (3)

08038284 Escola La Guàrdia (CMC) (2)

08028591 Escola La Vinyala (1)

08041131 Escola Sant Antoni (3)

08028588 Escola Sant Jordi

08035350 Escola Sant Josep (1)

Municipi: 08289 - Torrelles de Llobregat

Centres

08077851 Institut Escola de Torrelles (CRF) (3)

Municipi: 08295 - Vallirana

Centres

08064881 Escola Campderrós (3)

08053522 Escola La Ginesta (1)

08060851 Escola L'Olivera (1)

08030789 Escola Pompeu Fabra (1)

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

Zona: 088950 Viladecans.

Municipi: 08020 - Begues

Centres

08064908 Institut Begues (1)

08014589 Escola Sant Cristòfor (1)

Municipi: 08089 - Gavà

Centres

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 CFA Gavà (3)

08075293 Institut Escola Gavà Mar (1)

08017360 Escola Jacme March (3)

08017505 Escola Juan Salamero (CMC) (2)

08032658 Escola L'Eramprunyà (1)

08037991 Escola Marcel·lí Moragas (1)

08017359 Escola Salvador Lluch (1)

Municipi: 08204 - Sant Climent de Llobregat

Centres

08025812 Escola Sant Climent (1)

Municipi: 08301 - Viladecans

Centres

08031083 Escola Àngela Roca (CMC) (1)

08042834 Escola Can Palmer (1)

08034621 Institut de Sales (1)

08032762 Escola Doctor Trueta (1)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08031204 Escola El Garrofer (1)

08071020 Escola Enxaneta (1)

08039380 Escola Germans Amat i Targa (1)

08068495 Institut Josefina Castellví i Piulachs (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08059721 Escola Marta Mata (1)

08063783 Escola Mediterrània (2)

08062948 Escola Miquel Martí i Pol (3)

08045860 Institut Miramar (1)

08031101 Escola Montserratina (1)

08075682 Institut Olímpia (2)

08032750 Escola Pau Casals (2)

08031228 Institut Torre Roja (3)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 08904 - Badia del Vallès

Centres

08058210 CFA Badia del Vallès (1)

08078294 Institut Escola de Badia (CRFE)

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035 Institut Federica Montseny (3)

08078336 Escola Nova de Badia (CRF)

Municipi: 08252 - Barberà del Vallès

Centres

08056560 CFA Barberà

08075281 Institut Bitàcola (1)

08076546 Institut Escola Can Llobet

08045562 Institut Can Planas

08033602 Escola Can Serra (1)

08041210 Escola del Bosc

08028229 Escola Elisa Badia (1)

08035349 Institut La Romànica (1)

08067582 Escola Marta Mata (1)

08061142 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08039641 Escola Pablo Picasso (1)

Zona: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 08051 - Castellar del Vallès

Centres

08034229 Escola Bonavista

08046682 Institut de Castellar (3)

08076649 Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes

08064027 Escola El Sol i La Lluna (1)

08034904 Escola Emili Carles i Tolrà

08062614 Escola Joan Blanquer (1)

08054824 Escola Mestre Pla (1)

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

08076558 Institut Escola Sant Esteve

Municipi: 08156 - Palau-solità i Plegamans

Centres

08041222 Escola Can Cladellas (1)

08073119 Institut Can Periquet (1)

08022616 Escola Josep Maria Folch i Torres (1)

08053467 Escola Palau (2)

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08223 - Sant Llorenç Savall

Centres

08026919 Escola Josep Gras (3)

Municipi: 08267 - Sentmenat

Centres

08028990 Escola Can Sorts (2)

08053248 Institut de Sentmenat (1)

08077356 Escola Les Filadores (CRF) (2)

Zona: 082259 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08266 - Cerdanyola del Vallès

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08039896 Escola Bellaterra (2)

08028904 Escola Carles Buïgas

08062626 Escola Collserola (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

08035623 CEE Jeroni de Moragas (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola (3)

08028758 Escola Les Fontetes

08043504 Institut Pere Calders (3)

08036411 Escola Saltells (1)

08028746 Escola Sant Martí (1)

08028783 Escola Serraparera

08053650 Escola Turó de Guiera (1)

08038351 Escola Xarau (3)

Municipi: 08125 - Montcada i Reixac

Centres

08043361 Escola El Turó (CMC)

08076561 Institut Escola El Viver (CMC) (1)

08034783 Escola Elvira Cuyàs (1)

08021685 Escola Font Freda

08044533 Institut La Ferreria (1)

08054174 Institut La Ribera (CMC) (1)

08077071 Institut Escola Mas Rampinyo (CRFE) (1)

08021764 Escola Mitja Costa

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (1)

08035283 Escola Reixac (1)

Municipi: 08180 - Ripollet

Centres

08023566 Escola Anselm Clavé

08054186 Institut Can Mas (1)

08076571 Institut Escola El Martinet (1)

08076583 Institut Escola Els Pinetons (1)

08033948 Escola Enric Tatché i Pol (1)

08038156 Escola Escursell i Bartalot (CMC) (1)

08023426 Escola Gassó i Vidal

08055397 CFA Jaume Tuset

08023554 Escola Josep Maria Ginesta (1)

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (1)

08023542 Escola Tiana de la Riba (1)

Zona: 086370 Sabadell.

Municipi: 08187 - Sabadell

Centres

08024807 Escola Agnès Armengol (CMC) (1)

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08040400 Escola Amadeu Vives (1)

08044314 Escola Andreu Castells (3)

08024765 Institut Arraona (2)

08055105 Escola Arraona (CMC)

08076091 Institut Ca n'Oriac (CMC) (1)

08024819 Escola Calvet d'Estrella (CMC)

08035957 Escola Can Deu (1)

08057011 CFA Can Rull

08032737 Escola Can Rull (1)

08024893 Institut Castellarnau (1)

08038582 Escola Catalunya (1)

08023955 Escola Cifuentes (1)

08023918 Escola Concòrdia (1)

08041672 Escola Creu Alta (1)

08061166 Escola de Can Llong (1)

08023931 Escola Enric Casassas

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08023921 Escola Espronceda (CMC)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08024832 Escola Floresta (CMC)

08024856 Escola Font Rosella

08024789 CEE Francesc Bellapart (1)

08023943 Escola Gaudí

08024005 Escola Joan Maragall (CMC)

08023979 Escola Joan Montllor (CMC)

08034591 Institut Joan Oliver (CMC) (1)

08077046 Institut Escola Joan Sallarès i Pla (CRFE) (CMC) (1)

08041611 Escola Joanot Alisanda (1)

08035969 Escola Joaquim Blume (CMC)

08053212 Institut Jonqueres (CMC) (1)

08023980 Escola Juan Ramón Jiménez (CMC)

08056997 CFA La Concòrdia (2)

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08024042 Escola La Romànica (CMC) (1)

08074410 Institut La Serra (CMC) (1)

08062638 Escola La Trama

08053224 Institut Les Termes (CMC) (1)

08064088 Escola Mas Boadella (1)

08024017 Escola Miquel Carreras (CMC)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08055889 Escola Miquel Martí i Pol (1)

08076406 Institut Narcisa Freixas i Cruells (CMC) (2)

08043383 Escola Nostra Llar (1)

08024820 Escola Pau Casals (1)

08024871 Institut Pau Vila (1)

08043954 Escola Ribatallada (3)

08046669 Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08024790 Escola Roureda

08044624 Institut Sabadell (1)

08024030 Escola Samuntada

08035696 Escola Sant Julià (CMC) (1)

08024066 Escola Tarlatana (CMC) (2)

08053492 Escola Teresa Claramunt (2)

08055075 CFA Torre Romeu (1)

08024844 Escola Torreguitart (CMC) (1)

08042020 Institut Vallès (1)

08077381 Institut Escola Virolet (CRFE) (1)

Municipi: 08238 - Sant Quirze del Vallès

Centres

08044910 Escola El Turonet (1)

08067201 Escola Lola Anglada (1)

08077061 Institut Escola Onze de Setembre (CRFE) (1)

08044454 Escola Pilarín Bayés (1)

08033407 Escola Purificació Salas i Xandri (1)

08067211 Institut Salas i Xandri (1)

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

08060484 Escola Taula Rodona (1)

Zona: 086630 Sant Cugat del Vallès.

Municipi: 08054 - Castellbisbal

Centres

08062742 Escola Benviure (1)

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08057229 Escola Els Arenys (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

08015821 Escola Mare de Déu de Montserrat (3)

Municipi: 08184 - Rubí

Centres

08032348 Escola 25 de Setembre (1)

08061154 Escola Ca n'Alzamora (1)

08054368 CEE Ca n'Oriol (1)

08067193 Escola del Bosc (2)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08023852 Escola Joan Maragall

08036330 Institut J.V. Foix (3)

08053182 Institut La Serreta (CMC) (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08038171 Escola Montessori (CMC) (1)

08034060 Escola Mossèn Cinto Verdaguer (CMC) (1)

08032351 Escola Pau Casals (CMC)

08060277 CFA Pau Casals (1)

08034382 Escola Ramon Llull

08064076 Escola Rivo Rubeo (1)

08042895 Escola Schola

08076595 Institut Escola Teresa Altet (CMC) (1)

08041601 Escola Torre de la Llebre (1)

08072401 Institut Torrent dels Alous (1)

Municipi: 08205 - Sant Cugat del Vallès

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08077058 Institut Escola Catalunya (CRFE) (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08064118 Escola Ciutat d'Alba (1)

08041234 Escola Collserola (1)

08076637 Institut FP Sant Cugat del Vallès

08059871 Escola Gerbert d'Orlhac (1)

08026087 Escola Jaume Ferran i Clua

08038260 Escola Joan Maragall (1)

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08025824 Escola La Floresta (1)

08075268 Escola La Mirada (CRF) (2)

08031861 Institut Leonardo da Vinci (1)

08062641 Escola L'Olivera (1)

08025927 Escola Pi d'en Xandri (1)

08026026 Escola Pins del Vallès (1)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès (1)

08061178 Escola Turó de Can Mates (1)

Zona: 087555 Santa Perpètua de Mogoda.

Municipi: 08167 - Polinyà

Centres

08077939 Escola de la Vila (CRF) (1)

08053170 Institut Polinyà (1)

08061543 Escola Roser Capdevila (1)

Municipi: 08260 - Santa Perpètua de Mogoda

Centres

08034461 Escola Bernat de Mogoda (1)

08061555 CFA Can Folguera (1)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08028436 Escola La Florida (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

08028497 Escola Santa Perpètua (1)

08077459 Institut Escola Santiga (CRFE) (1)

Zona: 088109 Terrassa.

Municipi: 08120 - Matadepera

Centres

08020863 Escola Ginesta (1)

08060757 Escola Joan Torredemer Canela (1)

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08179 - Rellinars

Centres

08067181 Escola de Rellinars (1)

Municipi: 08279 - Terrassa

Centres

08051306 Escola Abat Marcet (1)

08039653 Escola Agustí Bartra (CMC) (1)

08059691 CFA Anna Murià (1)

08077125 Institut Escola Antoni Ubach i Soler (CRFE) (CMC)

08030285 Escola Auró (CMC)

08029374 Escola Bisbat d'Egara (1)

08031770 Institut Can Jofresa (CMC) (1)

08071196 Institut Can Roca (1)

08053251 Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08024777 Institut Egara (1)

08062080 CFA Egara

08038326 Escola El Vallès (CMC) (1)

08067247 Escola El Vapor (1)

08058465 Escola Enxaneta (1)

08078312 Institut Escola Feixes (CRF) (CMC) (1)

08043437 Escola Font de l'Alba (CMC) (2)

08029350 Escola França (1)

08041246 Escola Francesc Aldea i Pérez

08030340 Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08029507 Escola Isaac Peral (1)

08030315 Escola Joan XXIII (1)

08030212 Escola Josep Ventalló i Vintró (2)

08064143 Escola La Nova Electra (CMC) (1)

08044648 Escola La Roda (1)

08039665 Escola Lanaspa-Giralt (1)

08068537 Institut Les Aimerigues (CMC) (1)

08061774 Escola Les Arenes (1)

08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (CMC)

08030200 Escola Marià Galí Guix (CMC) (2)

08066437 Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (1)

08030248 Escola Pau Vila i Dinarès (CMC) (1)

08076601 Institut Escola Pere Viver (1)

08062687 Escola Ponent (1)

08062079 CFA Ramon Llull (2)

08029386 Escola Ramón y Cajal

08067235 Escola Roc Alabern (CMC) (1)

08066048 Escola Roser Capdevila (1)

08076820 Institut Escola Sala i Badrinas (CRFE)

08059706 CFA Salvador Espriu (1)

08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (CMC)

08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (CMC) (1)

08043516 Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08065512 Escola Serra de l'Obac (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08290 - Ullastrell

Centres

08030662 Escola Serralavella (3)

Municipi: 08291 - Vacarisses

Centres

08061191 Escola Font de l'Orpina (1)

08030686 Escola Pau Casals (1)

08061208 Institut Vacarisses (1)

Municipi: 08300 - Viladecavalls

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

08041726 Escola Roc Blanc (1)

08031061 Escola Rosella (3)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 08006 - Arenys de Mar

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

08000153 Escola Joan Maragall (1)

08058519 Escola Sinera (1)

Municipi: 08007 - Arenys de Munt

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

08000165 Escola Sant Martí (3)

08055890 Escola Sobirans (1)

Municipi: 08032 - Caldes d'Estrac

Centres

08015004 Escola Sagrada Família (1)

Municipi: 08040 - Canet de Mar

Centres

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08015302 Escola Misericòrdia (1)

08072978 Institut Sunsi Móra (2)

08060836 Escola Turó del Drac (1)

Municipi: 08197 - Sant Andreu de Llavaneres

Centres

08074835 Escola Jaume Llull (1)

08046852 Institut Llavaneres (1)

08057242 Escola Serena Vall (1)

Municipi: 08203 - Sant Cebrià de Vallalta

Centres

08077034 Institut Escola El Pi Gros (CRFE) (1)

Municipi: 08193 - Sant Iscle de Vallalta

Centres

08025071 Escola Dones d'Aigua (3)

Municipi: 08235 - Sant Pol de Mar

Centres

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

08027225 Escola Sant Pau (1)

Municipi: 08264 - Sant Vicenç de Montalt

Centres

08062808 Institut Esteve Albert (1)

08032592 Escola Sant Jordi (1)

08061105 Escola Sot del Camp (1)

Zona: 081607 Calella.

Municipi: 08035 - Calella

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08015144 Escola El Far (1)

08015119 Escola La Minerva (1)

Municipi: 08082 - Fogars de la Selva

Centres

08063931 Escola Les Falgueres (1)

Municipi: 08110 - Malgrat de Mar

Centres

08019873 Escola Mare de Déu de Montserrat (2)

08019927 Escola Marià Cubí i Soler (2)

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 - Palafolls

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

08022598 Escola Les Ferreries de Palafolls (2)

08060423 Escola Mas Prats (1)

Municipi: 08163 - Pineda de Mar

Centres

08053421 Escola Aloc (1)

08022801 Escola Antoni Doltra (CMC)

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992 Institut Euclides (1)

08044028 CEE Horitzó (1)

08022835 Escola Jaume I (1)

08047832 Institut Joan Coromines (2)

08045045 Escola Mediterrània (2)

08045033 Escola Montpalau (1)

08065007 Escola Poblenou (2)

Municipi: 08261 - Santa Susanna

Centres

08076534 Institut Escola Montagut (1)

08077228 Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme

08028515 Escola Santa Susanna

Municipi: 08284 - Tordera

Centres

08059093 Escola d'Hortsavinyà (2)

08030467 Escola Ignasi Iglesias (1)

08064222 Escola La Roureda (1)

08044983 Institut Lluís Companys (1)

08062869 Escola Serra de Miralles (2)

08073843 Institut Tordària (1)

Zona: 083355 Granollers.

Municipi: 08005 - L'Ametlla del Vallès

Centres

08000098 Escola Bertí (2)

08057266 Escola Els Cingles (1)

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08033 - Caldes de Montbui

Centres

08065299 Escola El Calderí (2)

08015077 Escola El Farell (2)

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

08043942 Escola Montbui (1)

08073651 Institut Pic del Vent (1)

Municipi: 08041 - Canovelles

Centres

08046864 Institut Bellulla (CMC) (1)

08055041 CFA Canovelles (1)

08039677 Escola Congost (CMC) (2)

08072383 Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

08064805 Escola Els Quatre Vents (CMC) (1)

08015351 Escola Jacint Verdaguer (2)

08037917 Escola Joan Miró (2)

Municipi: 08042 - Cànoves i Samalús

Centres

08015375 Escola l'Estelada (3)

Municipi: 08046 - Cardedeu

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08067090 Escola Can Manent (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08039690 Escola Germans Corbella (1)

08053455 Escola Les Aigües (1)

08045598 Escola Mil·lenari (3)

08062729 Institut Pla Marcell (1)

08015454 Escola Ramon Macip - Dolors Granés (1)

Municipi: 08134 - Figaró-Montmany

Centres

08022008 Escola Montmany (2)

Municipi: 08086 - Les Franqueses del Vallès

Centres

08062468 CFA Bellavista (2)

08059780 Escola Bellavista-Joan Camps i Giró (CMC) (2)

08064817 Escola Camins (3)

08066413 Escola Colors (3)

08065391 Institut El Til·ler (1)

08060939 Escola Guerau de Liost (2)

08017271 Escola Joan Sanpera i Torras (1)

08052906 Institut Lauro (1)

Municipi: 08088 - La Garriga

Centres

08044521 Escola Els Pinetons (1)

08058441 Escola Giroi (1)

08035222 Institut Manuel Blancafort

08017311 Escola Puiggraciós

08039707 Escola Tagamanent (2)

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 - Granollers

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08017712 Escola Ferrer i Guàrdia (2)

08017918 Escola Granullarius (2)

08017700 Escola Joan Solans (CMC) (2)

08053391 Escola Lledoner (1)

08074801 Institut Marta Estrada (CMC) (2)

08041659 Escola Mestres Montaña (1)

08017694 Escola Pereanton (3)

08041647 Escola Ponent (CMC) (2)

08042287 Escola Salvador Espriu (2)

08074811 Escola Turó de Can Gili (CMC) (2)

08061221 CFA Vallès

Municipi: 08107 - Lliçà d'Amunt

Centres

08052955 Institut de Lliçà (1)

08074823 Escola Els Picots (2)

08077782 Institut Escola Miquel Martí i Pol (CRFE) (1)

08060940 Escola Rosa Oriol Anguera (3)

Municipi: 08108 - Lliçà de Vall

Centres

08058969 Institut El Vern (1)

08060952 Escola Els Vinyals (1)

08019824 Escola Les Llisses

Municipi: 08181 - La Roca del Vallès

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

08038168 Escola La Torreta (1)

08060991 Escola Mogent (1)

08023591 Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens (1)

08067120 Escola Santa Agnès de Malanyanes (2)

Municipi: 08248 - Santa Eulàlia de Ronçana

Centres

08065238 Escola La Sagrera (3)

08077174 Institut La Vall del Tenes (CRF)

08028102 Escola Ronçana (1)

Municipi: 08902 - Vilanova del Vallès

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

08061026 Escola La Falguera (2)

08039264 Escola Mestres Munguet-Cortés (1)

Zona: 084177 El Masnou.

Municipi: 08003 - Alella

Centres

08046785 Institut d'Alella (1)

08000049 Escola Fabra (1)

08061063 Escola La Serreta (1)

Municipi: 08118 - El Masnou

Centres

08039604 Escola Francesc Ferrer i Guàrdia (2)

08077393 Institut Escola Lluís Millet (CRFE) (1)

08020826 Institut Maremar (1)

08043930 Escola Marinada

08020838 Institut Mediterrània (1)

08020723 Escola Ocata

08038031 Escola Rosa Sensat (1)

Municipi: 08126 - Montgat

Centres

08061087 Escola Marina (1)

08075724 Escola Norai (CRF) (2)

08021880 Escola Salvador Espriu (2)

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 - Premià de Dalt

Centres

08035684 Escola Marià Manent (1)

08077460 Institut Escola Santa Anna (CRFE) (2)

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 - Premià de Mar

Centres

08043905 Escola El Dofí (1)

08043371 Escola La Lió (1)

08068379 Escola Mar Nova (2)

08023335 Escola Montserrat (1)

08060265 CFA Premià de Mar (1)

08072255 Institut Premià de Mar (1)

08023232 Escola Sant Cristòfol (2)

Municipi: 08281 - Teià

Centres

08030364 Escola El Cim

08061117 Institut Turó d'en Baldiri (1)

Municipi: 08282 - Tiana

Centres

08030388 Escola Lola Anglada (1)

08062857 Institut Tiana (2)

08070799 Escola Tiziana (1)

Zona: 084256 Mataró.

Municipi: 08121 - Mataró

Centres

08062511 CFA Alarona (1)

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08076157 Institut Escola Àngela Bransuela (CMC) (2)

08020905 Escola Angeleta Ferrer (1)

08063874 Escola Antonio Machado (1)

08054113 Escola Anxaneta (1)

08039616 Escola Camí del Cros (2)

08034734 Escola Camí del Mig (2)

08060253 CFA Can Marfà (1)

08056614 Escola Cirera

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08020929 Escola Germanes Bertomeu (CMC) (2)

08067661 Escola Joan Coromines

08020917 Escola Josep Manuel Peramàs (CMC) (2)

08021041 Escola Josep Montserrat (CMC) (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08034333 Escola La Llàntia (2)

08046797 Institut Laia l'Arquera (CMC) (2)

08045227 CEE Les Aigües (1)

08075712 Institut Les Cinc Sénies (2)

08076145 Institut Escola Mar Mediterrània (CMC)

08064994 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

08065287 Escola Marta Mata (1)

08077976 Institut Miquel Biada (CRF) (CMC) (1)

08067430 Escola Montserrat Solà (1)

08034746 Escola Rocafonda (CMC) (1)

08046748 Institut Thos i Codina (2)

08034321 Escola Torre Llauder (2)

08034357 Escola Vista Alegre (2)

Zona: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 - La Llagosta

Centres

08019745 Escola Joan Maragall (1)

08059044 CFA La Llagosta

08039719 Escola Les Planes (1)

08043656 Institut Marina

08019711 Escola Sagrada Família

Municipi: 08115 - Martorelles

Centres

08045586 Escola Les Pruneres (1)

08020656 Escola Simeó Rabasa (2)

Municipi: 08124 - Mollet del Vallès

Centres

08065411 Institut Aiguaviva (1)

08060988 Escola Cal Músic (1)

08053406 Escola Can Besora (2)

08021466 Escola Col·legis Nous (CMC)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08021570 Escola del Bosc (1)

08038041 Escola Federico García Lorca (2)

08054034 Institut Gallecs (1)

08044302 Escola Joan Abelló (1)

08021582 Escola Joan Salvat Papasseit (CMC) (2)

08055385 CFA Mollet del Vallès (2)

08038065 Escola Montseny (2)

08032713 Escola Sant Jordi (2)

08032491 Escola Sant Vicenç (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (2)

Municipi: 08135 - Montmeló

Centres

08052980 Institut Montmeló (1)

08022011 Escola Pau Casals (1)

08022045 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 08136 - Montornès del Vallès

Centres

08038077 Escola Can Parera (2)

08062523 CFA Marinada (3)

08022070 Escola Marinada (CMC) (2)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08059792 Escola Mogent (1)

08068410 Escola Palau d'Ametlla (1)

08022057 Escola Sant Sadurní

08042093 Institut Vinyes Velles (3)

Municipi: 08159 - Parets del Vallès

Centres

08065433 Institut La Sínia (2)

08022690 Escola Lluís Piquer (1)

08062043 CFA Parets del Vallès (1)

08022707 Escola Pompeu Fabra (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

08063916 Escola Vila Parietes (1)

Municipi: 08209 - Sant Fost de Campsentelles

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

08059809 Escola El Roure (2)

08026154 Escola Joaquim Abril (2)

Municipi: 08256 - Santa Maria de Martorelles

Centres

08028345 Escola Les Mimoses (2)

Municipi: 08296 - Vallromanes

Centres

08077022 Institut Escola Els Tres Pins (CRFE) (1)

Zona: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 08039 - Campins

Centres

08015259 Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny (3)

Municipi: 08097 - Gualba

Centres

08017979 Escola Aqua Alba (1)

Municipi: 08106 - Llinars del Vallès

Centres

08042792 Escola Damià Mateu (1)

08044594 Institut Giola (1)

08019782 Escola Salvador Sanromà (1)

Municipi: 08137 - Montseny

Centres

08022082 Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny (2)

Municipi: 08198 - Sant Antoni de Vilamajor

Centres

08025319 Escola Joan Casas (1)

Municipi: 08202 - Sant Celoni

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (1)

08037504 Escola Montnegre (2)

08076522 Institut Escola Pallerola (2)

08065305 Escola Soler de Vilardell (1)

Municipi: 08207 - Sant Esteve de Palautordera

Centres

08065469 Institut Can Record (1)

08026117 Escola Vallmanya (1)

Municipi: 08234 - Sant Pere de Vilamajor

Centres

08027183 Escola Torre Roja (1)

08062791 Institut Vilamajor (1)

Municipi: 08259 - Santa Maria de Palautordera

Centres

08056833 ZER Baix Montseny (1)

08039744 Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny (2)

08028424 Escola Fontmartina (2)

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

08062811 Escola Matagalls (1)

08053108 Institut Reguissol (1)

Municipi: 08294 - Vallgorguina

Centres

08054411 Escola Vallgorguina (1)

Municipi: 08306 - Vilalba Sasserra

Centres

08031460 Escola Trentapasses (2)

Zona: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 08009 - Argentona

Centres

08000189 Escola Bernat de Riudemeia (2)

08052876 Institut d'Argentona (1)

08060319 Escola Les Fonts (1)

08073958 Escola Nova d'Argentona (1)

08039598 Escola Sant Miquel del Cros (1)

Municipi: 08029 - Cabrera de Mar

Centres

08076510 Institut Escola Pla de l'Avellà (1)

Municipi: 08030 - Cabrils

Centres

08062717 Institut Cabrils (1)

08014905 Escola L'Olivera (1)

08061762 Escola Mas Maria (1)

Municipi: 08075 - Dosrius

Centres

08074380 Escola Castell de Dosrius (1)

08062730 Institut Els Roures (2)

Municipi: 08153 - Òrrius

Centres

08022574 Escola Òrrius (2)

Municipi: 08214 - Vilassar de Dalt

Centres

08026476 Escola Francesc Macià (1)

08040564 Institut Jaume Almera (1)

Municipi: 08219 - Vilassar de Mar

Centres

08040060 Escola del Mar (2)

08058374 Escola Els Alocs (1)

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08026749 Escola Pérez Sala (1)

08041696 Escola Vaixell Burriac (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona: 080810 Bagà.

Municipi: 08016 - Bagà

Centres

08001522 Escola Galceran de Pinós (2)

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 25100 - Gósol

Centres

25001709 Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà (2)

Municipi: 08099 - Guardiola de Berguedà

Centres

08018005 Escola Sant Llorenç (1)

Municipi: 08166 - La Pobla de Lillet

Centres

08022860 Escola Lillet a Güell (1)

Municipi: 08903 - Sant Julià de Cerdanyola

Centres

08018017 Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà (2)

Municipi: 08293 - Vallcebre

Centres

08056811 ZER Alt Berguedà (2)

08030728 Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà (1)

Zona: 081139 Berga.

Municipi: 08011 - Avià

Centres

08000271 Escola Santa Maria d'Avià (2)

Municipi: 08022 - Berga

Centres

08061971 CFA Berguedà (1)

08014668 Escola de la Valldan (2)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (3)

08014620 Escola Sant Joan

08014681 Escola Santa Eulàlia (3)

08064830 Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 08024 - Borredà

Centres

08014796 Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Municipi: 08268 - Cercs

Centres

08029015 Escola Sant Salvador (2)

Municipi: 08132 - Montmajor

Centres

08021983 Escola Gira-sol - ZER Baix Berguedà (2)

Municipi: 08299 - Vilada

Centres

08058088 ZER Berguedà Centre (2)

08031046 Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre (2)

Zona: 081541 Calaf.

Municipi: 08031 - Calaf

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

08014929 Escola Alta Segarra (1)

Municipi: 08060 - Castellfollit de Riubregós

Centres

08016082 Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Municipi: 08170 - Els Prats de Rei

Centres

08023141 Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall (1)

08056791 ZER Vent d'Avall (2)

Municipi: 08228 - Sant Martí Sesgueioles

Centres

08027021 Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (2)

Zona: 081841 Capellades.

Municipi: 08028 - Cabrera d'Anoia

Centres

08014841 Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa (1)

Municipi: 08044 - Capellades

Centres

08015430 Escola Marquès de la Pobla (1)

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 08048 - Carme

Centres

08015648 Escola Serra de Coll-Bas

Municipi: 08162 - Els Hostalets de Pierola

Centres

08076960 Institut Escola Renaixença (CRFE) (1)

Municipi: 08161 - Piera

Centres

08060526 Escola Creixà (1)

08047820 Institut Guinovarda (1)

08022768 Escola Herois del Bruc (1)

08076972 Institut Escola Piera (CRF)

Municipi: 08165 - La Pobla de Claramunt

Centres

08022859 Escola Maria Borés (1)

Municipi: 08286 - La Torre de Claramunt

Centres

08030583 Escola La Torre (1)

08030595 Escola Torrescasana (1)

Municipi: 08292 - Vallbona d'Anoia

Centres

08065019 Institut de Vallbona d'Anoia (1)

08030698 Escola Josep Masclans (2)

Zona: 082235 Centelles.

Municipi: 08014 - Aiguafreda

Centres

08000359 Escola La Muntanya (1)

Municipi: 08017 - Balenyà

Centres

08076959 Institut Escola Carles Capdevila (CRFE) (1)

Municipi: 08067 - Centelles

Centres

08016185 Escola Ildefons Cerdà (2)

08044569 Institut Pere Barnils (1)

08067041 Escola Xoriguer (2)

Municipi: 08224 - Sant Martí de Centelles

Centres

08064829 Escola Valldeneu (2)

Municipi: 08246 - Santa Eugènia de Berga

Centres

08028059 Escola Jacint Verdaguer (2)

Municipi: 08269 - Seva

Centres

08029027 Escola Farigola (1)

08041714 Escola Les Basseroles (2)

Municipi: 08278 - Taradell

Centres

08029283 Escola El Gurri - ZER Guilleries (2)

08029301 Escola Les Pinediques (1)

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 - Tona

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

08030421 Escola L'Era de Dalt (1)

Zona: 083252 Gironella.

Municipi: 08049 - Casserres

Centres

08015651 Escola Princesa Làscaris (2)

Municipi: 08092 - Gironella

Centres

08017645 Escola de Gironella (1)

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

08017633 Escola Sant Marc (2)

Municipi: 08144 - Olvan

Centres

08058091 ZER Baix Berguedà (2)

08022331 Escola d'Olvan - ZER Baix Berguedà (2)

Municipi: 08175 - Puig-reig

Centres

08023372 Escola Alfred Mata (2)

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona: 083549 Igualada.

Municipi: 08063 - Castellolí

Centres

08016136 Escola Les Passeres - ZER Tres Branques (1)

08058817 ZER Tres Branques (2)

Municipi: 08071 - Copons

Centres

08016291 Escola Quatre Vents - ZER Vent d'Avall (1)

Municipi: 08102 - Igualada

Centres

08062018 CFA Anoia (1)

08077162 Escola Ateneu Igualadí (CRF) (2)

08073193 Institut Badia i Margarit (1)

08064866 Escola Dolors Martí i Badia (1)

08019460 Escola Emili Vallès (1)

08019459 Escola Gabriel Castella i Raich (CMC) (1)

08019435 Escola García i Fossas (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019642 Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 08103 - Jorba

Centres

08019678 Escola Guerau de Jorba

Municipi: 08104 - La Llacuna

Centres

08056781 ZER Serra d'Ancosa

08019691 Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa

Municipi: 08143 - Òdena

Centres

08077009 Institut Escola Castell d'Òdena (CRFE)

Municipi: 08226 - Sant Martí de Tous

Centres

08026956 Escola Cérvola Blanca

Municipi: 08250 - Santa Margarida de Montbui

Centres

08057734 Escola Antoni Gaudí (CMC) (1)

08038272 Escola García Lorca (1)

08028163 Escola Montbou (1)

08053352 Institut Montbui (CMC) (1)

Municipi: 08302 - Vilanova del Camí

Centres

08031277 Escola Joan Maragall (1)

08063795 Escola Marta Mata (1)

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

08038247 Escola Pompeu Fabra (2)

Zona: 084049 Manlleu.

Municipi: 08004 - Alpens

Centres

08000086 Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès (1)

Municipi: 08254 - L'Esquirol

Centres

08078439 Institut Escola El Cabrerès (CRFE) (1)

Municipi: 08109 - Lluçà

Centres

08019861 Escola Gafarró - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08112 - Manlleu

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176 Institut del Ter (CMC) (2)

08063621 CFA Martí i Pol (2)

08039628 Escola Pompeu Fabra (1)

08019940 Escola Puig-Agut (CMC) (2)

08060964 Escola Quatre Vents (CMC) (1)

Municipi: 08117 - Les Masies de Voltregà

Centres

08020701 Escola Comtes de Lacambra (1)

08060976 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 08131 - Montesquiu

Centres

08021961 Escola El Rocal (2)

Municipi: 08149 - Olost

Centres

08022495 Escola Terra Nostra (1)

Municipi: 08151 - Oristà

Centres

08022549 Escola Llevant - ZER Gavarresa (2)

Municipi: 08160 - Perafita

Centres

08034795 Escola Heurom - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08171 - Prats de Lluçanès

Centres

08053005 Institut Castell de Quer (1)

08023207 Escola Lluçanès (1)

Municipi: 08183 - Roda de Ter

Centres

08064787 Escola Emili Teixidor (1)

08023669 Escola Mare de Déu del Sòl del Pont (1)

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08901 - Rupit i Pruit

Centres

08039631 Escola L'Agullola (2)

Municipi: 08201 - Sant Boi de Lluçanès

Centres

08056742 ZER Alt Lluçanès (1)

08025666 Escola Aurora - ZER Alt Lluçanès (2)

Municipi: 08212 - Sant Feliu Sasserra

Centres

08026415 Escola Els Roures - ZER Gavarresa (1)

08056857 ZER Gavarresa (2)

Municipi: 08215 - Sant Hipòlit de Voltregà

Centres

08077113 Escola Voltregà (CRF) (1)

Municipi: 08233 - Sant Pere de Torelló

Centres

08076984 Institut Escola Josep Maria Xandri (CRFE) (2)

Municipi: 08237 - Sant Quirze de Besora

Centres

08058428 Institut Bisaura (2)

08027249 Escola Segimon Comas (2)

Municipi: 08265 - Sant Vicenç de Torelló

Centres

08028709 Escola Lloriana (2)

Municipi: 08253 - Santa Maria de Besora

Centres

08058076 ZER Els Castells (1)

08038201 Escola La Baumeta - ZER Els Castells (2)

Municipi: 08285 - Torelló

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08030510 Escola Doctor Fortià i Solà (1)

08063643 CFA La Cooperativa (1)

08075256 Institut Escola Marta Mata (1)

08030522 Escola Vall del Ges (1)

Municipi: 17212 - Vidrà

Centres

17004062 Escola Santa Bàrbara - ZER Els Castells (2)

Zona: 084050 Manresa.

Municipi: 08038 - Callús

Centres

08015247 Escola Joventut (1)

Municipi: 08059 - Castellfollit del Boix

Centres

08077988 Escola Castellfollit del Boix- ZER Tres Branques (CRF) (2)

Municipi: 08062 - Castellnou de Bages

Centres

08063862 Escola L'Olivar (1)

Municipi: 08084 - Fonollosa

Centres

08017232 Escola Agrupació Sant Jordi (1)

Municipi: 08113 - Manresa

Centres

08020127 Escola Bages (1)

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08046761 Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08064741 Escola Ítaca (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca (1)

08059755 Escola La Font (CMC) (2)

08020061 Escola La Renaixença (CMC) (2)

08063898 Escola La Sèquia (1)

08020462 Institut Lacetània (CMC) (1)

08075244 Escola Les Bases (2)

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

08067636 Institut Manresa Sis (2)

08020012 Escola Muntanya del Drac (CMC) (2)

08020097 Escola Pare Algué (CMC) (1)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

08039318 Escola Puigberenguer (1)

08020073 Escola Sant Ignasi (CMC) (2)

08038181 Escola Serra i Húnter (CMC) (2)

08067600 Escola Valldaura (CMC) (1)

Municipi: 08139 - Mura

Centres

08061521 Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent (2)

Municipi: 08140 - Navarcles

Centres

08022197 Escola Catalunya (2)

08059524 Institut de Navarcles (1)

Municipi: 08213 - Sant Fruitós de Bages

Centres

08044016 Escola Flama

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

08026464 Escola Monsenyor Gibert (1)

08065251 Escola Pla del Puig (1)

Municipi: 08218 - Sant Joan de Vilatorrada

Centres

08062778 Escola Ametllers (1)

08066322 Institut Cardener (2)

08044545 Escola Collbaix (1)

08026725 Escola Joncadella (1)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08098 - Sant Salvador de Guardiola

Centres

08017992 Escola Montserrat (1)

Municipi: 08192 - Santpedor

Centres

08053111 Institut d'Auro (1)

08066334 Escola La Serreta (1)

08025058 Escola Riu d'Or (1)

Zona: 084335 Moià.

Municipi: 08023 - Bigues i Riells

Centres

08060903 Escola El Colomer (1)

08014747 Escola El Turó (2)

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 08055 - Castellcir

Centres

08015831 Escola La Popa (1)

Municipi: 08064 - Castellterçol

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (2)

Municipi: 08070 - Collsuspina

Centres

08065482 Escola Els Ventets - ZER El Moianès Llevant (2)

Municipi: 08079 - L'Estany

Centres

08037981 Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant (2)

08071421 ZER El Moianès Llevant

Municipi: 08138 - Moià

Centres

08022094 Escola Josep Orriols i Roca (1)

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08210 - Sant Feliu de Codines

Centres

08026208 Escola Jaume Balmes (2)

08060009 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08239 - Sant Quirze Safaja

Centres

08064982 Escola de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Llevant (2)

Zona: 254770 Navès.

Municipi: 25124 - Lladurs

Centres

25002982 Escola de Lladurs - ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25129 - Llobera

Centres

25003093 Escola de Llobera - ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25146 - Navès

Centres

25003330 Escola Aiguadora - ZER El Solsonès

Municipi: 25166 - Pinell de Solsonès

Centres

25003627 Escola de Sant Climenç - ZER El Solsonès

Municipi: 25167 - Pinós

Centres

25006069 Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Municipi: 25186 - Riner

Centres

25003974 Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès (2)

Zona: 086435 Sallent.

Municipi: 08010 - Artés

Centres

08000244 Escola Doctor Ferrer (1)

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08012 - Avinyó

Centres

08076613 Institut Escola Barnola (1)

Municipi: 08018 - Balsareny

Centres

08077401 Institut Escola Guillem de Balsareny (CRFE) (1)

Municipi: 08034 - Calders

Centres

08015107 Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (1)

08056729 ZER El Moianès Ponent

Municipi: 08128 - Monistrol de Calders

Centres

08021934 Escola L'Esqueix - ZER El Moianès Ponent (2)

Municipi: 08141 - Navàs

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 08191 - Sallent

Centres

08039306 Escola Els Pins - ZER El Moianès Ponent (2)

08047376 Institut Llobregat (1)

08024972 Escola Torres Amat (1)

Municipi: 08229 - Sant Mateu de Bages

Centres

08068197 ZER El Cardener (2)

08038089 Escola Sant Esteve - ZER El Cardener (2)

Municipi: 08258 - Santa Maria d'Oló

Centres

08028382 Escola Sesmon d'Oló (2)

Zona: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

Municipi: 08053 - Castellbell i el Vilar

Centres

08068616 Institut Bages Sud (2)

08015806 Escola Jaume Balmes (2)

Municipi: 08061 - Castellgalí

Centres

08016094 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 08127 - Monistrol de Montserrat

Centres

08021892 Escola Sant Pere (1)

Municipi: 08182 - El Pont de Vilomara i Rocafort

Centres

08076492 Institut Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08262 - Sant Vicenç de Castellet

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

08065263 Escola Puigsoler (1)

08028576 Escola Sant Vicenç (2)

Zona: 257850 Solsona.

Municipi: 25163 - La Coma i la Pedra

Centres

25003536 Escola de la Coma - ZER El Solsonès (2)

Municipi: 25193 - Sant Llorenç de Morunys

Centres

25010358 Institut Escola Vall de Lord (CRF)

Municipi: 25207 - Solsona

Centres

25009009 ZER El Solsonès

25009101 Escola El Vinyet (1)

25005454 Institut Francesc Ribalta (1)

25004243 Escola Setelsis (1)

25008753 CFA Solsonès (2)

Zona: 087932 Súria.

Municipi: 08047 - Cardona

Centres

08015612 Escola Joan de Palà - ZER El Cardener (2)

08015582 Escola Patrocini (1)

08042330 Institut Sant Ramon (1)

Municipi: 08274 - Súria

Centres

08029222 Escola Francesc Macià (1)

08042044 Institut Mig-Món (1)

08029209 Escola Salipota (1)

Zona: 088810 Vic.

Municipi: 08037 - Calldetenes

Centres

08063837 Institut Les Margues (1)

08015193 Escola Sant Marc (1)

Municipi: 08083 - Folgueroles

Centres

08076996 Institut Escola Mossen Cinto (CRFE) (1)

Municipi: 08100 - Gurb

Centres

08068380 Institut Gurb (1)

08018029 Escola Les Escoles (1)

Municipi: 08129 - Muntanyola

Centres

08063928 Escola Muntanyola (2)

Municipi: 08199 - Sant Bartomeu del Grau

Centres

08025320 Escola La Monjoia (1)

Municipi: 08220 - Sant Julià de Vilatorta

Centres

08026786 Escola Bellpuig (1)

Municipi: 08247 - Santa Eulàlia de Riuprimer

Centres

08028072 Escola El Roure Gros (2)

Municipi: 08298 - Vic

Centres

08057102 Escola Andersen (1)

08031022 Institut de Vic (CMC) (1)

08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

08057096 Escola Guillem de Mont-rodon (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1)

08062870 Institut La Plana (CMC) (1)

08067818 Escola La Sínia (CMC) (1)

08060095 CFA Montseny (1)

08030819 Escola Sentfores (1)

08069499 Escola Vic-centre (CMC) (1)

Municipi: 08303 - Vilanova de Sau

Centres

08031290 Escola Les Roques (2)

Serveis Territorials a Girona

Zona: 170495 Amer.

Municipi: 17007 - Amer

Centres

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

17000093 Escola Gaspar de Queralt (3)

Municipi: 17008 - Anglès

Centres

17000135 Escola Pompeu Fabra (1)

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 17189 - La Cellera de Ter

Centres

17003781 Escola Juncadella

Municipi: 17116 - Osor

Centres

17002442 Escola La Vall

Municipi: 17133 - Les Planes d'Hostoles

Centres

17002752 Escola Sant Cristòfol

Municipi: 17161 - Sant Feliu de Pallerols

Centres

17003343 Escola Rocalba (2)

Municipi: 17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí

Centres

17000123 Escola Sant Jordi

Zona: 170586 Arbúcies.

Municipi: 17009 - Arbúcies

Centres

17000160 Escola Doctor Carulla (1)

17006605 Institut Montsoriu (1)

Municipi: 17164 - Sant Hilari Sacalm

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (CMC) (1)

17003434 Escola Guilleries (1)

Municipi: 17220 - Viladrau

Centres

17004189 Escola Els Castanyers - ZER Guilleries (1)

08059287 ZER Guilleries (1)

Zona: 170861 Banyoles.

Municipi: 17015 - Banyoles

Centres

17009345 Escola Camins (1)

17005182 Escola Can Puig (1)

17000342 Escola de la Vila Baldiri Reixac (1)

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17006952 Escola La Draga (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17000329 Escola Pla de l'Ametller (1)

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

17008365 CFA Pla de l'Estany (1)

Municipi: 17056 - Cornellà del Terri

Centres

17000986 Escola La Vall del Terri

Municipi: 17065 - Esponellà

Centres

17001097 Escola Carles de Fortuny (2)

Municipi: 17071 - Fontcoberta

Centres

17004827 Escola Alzina Reclamadora (1)

Municipi: 17137 - Porqueres

Centres

17002818 Escola Frigolet (2)

17002791 Escola L'Entorn (1)

Municipi: 17190 - Serinyà

Centres

17003801 Escola Bora Gran (1)

Municipi: 17218 - Vilademuls

Centres

17004153 Escola de Sant Esteve de Guialbes (1)

Zona: 171141 Besalú.

Municipi: 17010 - Argelaguer

Centres

17005261 Escola Montpalau - ZER El Llierca (1)

Municipi: 17019 - Besalú

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

Municipi: 17200 - Tortellà

Centres

17007452 ZER El Llierca (1)

17003902 Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (2)

Zona: 171219 La Bisbal d'Empordà.

Municipi: 17022 - La Bisbal d'Empordà

Centres

17009710 Escola Empordanet (1)

17000411 Escola Joan de Margarit (1)

17007300 Institut La Bisbal (1)

17005248 Escola Mas Clarà (1)

Municipi: 17057 - Corçà

Centres

17000998 Escola El Rodonell (1)

Municipi: 17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

Centres

17003631 Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (1)

17001024 Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres (1)

Municipi: 17902 - Forallac

Centres

17008997 Escola Forallac (1)

Municipi: 17205 - Ullastret

Centres

17003941 Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres (1)

Zona: 171244 Blanes.

Municipi: 17023 - Blanes

Centres

17000470 Escola Carles Faust

17007129 CFA Es Piteus

17000469 Escola Joaquim Ruyra (1)

17011042 Institut Escola Mossen Joan Batlle (CRFE) (1)

17004566 Escola Napoleó Soliva (CMC)

17007828 Escola Pinya de Rosa (1)

17005017 Escola Quatre Vents (1)

17008274 Escola Sa Forcanera (1)

17000551 Institut Sa Palomera (1)

17005731 Institut S'Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (1)

17004712 CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 - Lloret de Mar

Centres

17008080 Escola Àngels Alemany i Boris (1)

17004657 Escola Esteve Carles (CMC) (2)

17007014 CFA Lloret de Mar (1)

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17002107 Escola Pere Torrent (CMC) (3)

17004955 Escola Pompeu Fabra (1)

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (CMC) (1)

17010700 Institut Sant Quirze (1)

Municipi: 17103 - Maçanet de la Selva

Centres

17008547 Escola Les Arrels (1)

17008951 Institut Maçanet de la Selva (1)

17002181 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 17202 - Tossa de Mar

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

17003926 Escola Ignasi Melé i Farré

Zona: 171530 Cadaqués.

Municipi: 17032 - Cadaqués

Centres

17010797 Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus (CRF) (1)

Municipi: 17054 - Colera

Centres

17000950 Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus (1)

Municipi: 17092 - Llançà

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

17002077 Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 17140 - El Port de la Selva

Centres

17009631 ZER Cap de Creus

17002879 Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus (1)

Municipi: 17138 - Portbou

Centres

17002831 Escola Sant Jaume (1)

Zona: 171748 Camprodon.

Municipi: 17039 - Camprodon

Centres

17000779 Escola Doctor Robert (2)

17006681 Institut Germans Vila-Riera (1)

Municipi: 17091 - Llanars

Centres

17002065 Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 - Vilallonga de Ter

Centres

17004219 Escola La Daina - ZER Vall de Ter (1)

Zona: 171906 Cassà de la Selva.

Municipi: 17038 – Campllong

Centres

17011054 Escola de Campllong (CRF) (3)

Municipi: 17044 - Cassà de la Selva

Centres

17008501 Escola Aldric (1)

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

17000846 Escola Puig d'Arques

Municipi: 17089 - Llagostera

Centres

17006757 Institut de Llagostera (1)

17002031 Escola Lacustària (2)

17009138 Escola Puig de les Cadiretes (1)

Zona: 172224 Celrà.

Municipi: 17025 - Bordils

Centres

17000561 Escola de Bordils (1)

Municipi: 17049 - Celrà

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

17000913 Escola L'Aulet (1)

17008471 Escola Les Falgueres (1)

Municipi: 17050 - Cervià de Ter

Centres

17000925 Escola L'Aixart (1)

Municipi: 17067 - Flaçà

Centres

17001292 Escola Les Moreres

Municipi: 17130 - La Pera

Centres

17009473 ZER Empordanet-Gavarres

17002715 Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres (1)

Municipi: 17166 - Sant Jordi Desvalls

Centres

17003471 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 17169 - Sant Julià de Ramis

Centres

17006873 Escola Castellum (1)

17002193 Escola Santa Fe

Municipi: 17186 - Sarrià de Ter

Centres

17010682 Institut de Sarrià de Ter (1)

17003756 Escola Montserrat

Zona: 172625 L'Escala.

Municipi: 17004 - Albons

Centres

17000056 Escola la Branca - ZER Montgrí (1)

Municipi: 17062 - L'Escala

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

17001048 Escola Empúries (1)

17008481 Escola L'Esculapi (1)

Municipi: 17187 - Saus, Camallera i Llampaies

Centres

17003768 Escola Els Terraprims (1)

Municipi: 17210 - Ventalló

Centres

17004049 Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana (1)

17007427 ZER Tramuntana

Municipi: 17217 - Viladamat

Centres

17004128 Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana (2)

Zona: 172856 Figueres.

Municipi: 17003 - Albanyà

Centres

17006940 Escola de Lliurona (1)

Municipi: 17012 - Avinyonet de Puigventós

Centres

17000251 Escola Gonçal Comellas (1)

Municipi: 17016 - Bàscara

Centres

17000354 Escola Joan Reglà (1)

Municipi: 17234 - Biure

Centres

17004293 Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines

Municipi: 17029 - Boadella i les Escaules

Centres

17000603 Escola Santa Cecília - ZER Les Salines (1)

Municipi: 17026 - Borrassà

Centres

17000573 Escola Sant Andreu de Borrassà (1)

Municipi: 17030 - Cabanes

Centres

17008641 Escola de Cabanes (2)

Municipi: 17051 - Cistella

Centres

17000937 Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà (1)

Municipi: 17064 - Espolla

Centres

17001085 Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens (1)

Municipi: 17005 - El Far d'Empordà

Centres

17000068 Escola del Far d'Empordà (2)

Municipi: 17066 - Figueres

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (1)

17008006 Escola Amistat (1)

17004463 Escola Anicet de Pagès i de Puig (CMC) (2)

17008808 Escola Carme Guasch i Darné (1)

17005649 Institut Cendrassos (CMC) (1)

17001280 Escola Joaquim Cusí i Furtunet (CMC) (1)

17004891 Escola Josep Pallach (CMC) (2)

17011066 Institut Escola Josep Pous i Pagès (CRFE) (CMC) (2)

17006711 Escola M. Àngels Anglada (1)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (1)

17008444 Escola Parc de les Aigües (CMC) (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

17001103 Escola Salvador Dalí (1)

17001279 Escola Sant Pau (CMC) (1)

Municipi: 17075 - Garrigàs

Centres

17001371 Escola de Garrigàs - ZER Empordà (1)

Municipi: 17088 - Lladó

Centres

17002028 Escola Montserrat Vayreda i Trullol (1)

Municipi: 17093 - Llers

Centres

17002089 Escola de Llers (1)

Municipi: 17111 - Navata

Centres

17002260 Escola Joaquim Vallmajó (1)

Municipi: 17115 - Ordis

Centres

17002430 Escola Maria Pagès i Trayter (1)

Municipi: 17119 - Palau de Santa Eulàlia

Centres

17010931 Escola Les Curculles- ZER Empordà (1)

Municipi: 17132 - Peralada

Centres

17010839 Institut de Peralada (CRF) (1)

17002740 Escola Ramon Muntaner (1)

Municipi: 17135 - Pont de Molins

Centres

17002776 Escola Tramuntana - ZER Empordà

Municipi: 17158 - Sant Climent Sescebes

Centres

17003227 Escola Sant Sebastià - ZER Requesens (1)

Municipi: 17214 - Vilabertran

Centres

17004098 Escola Torre d'en Reig

Municipi: 17221 - Vilafant

Centres

17008390 Institut de Vilafant (1)

17006836 Escola Les Mèlies (1)

17004748 CEE Mare de Déu del Mont (2)

17004190 Escola Sol i Vent (2)

Municipi: 17226 - Vilamalla

Centres

17004232 Escola Josep de Ribot i Olivas (1)

Municipi: 17228 - Vilanant

Centres

17007695 ZER Empordà

17004244 Escola Tramuntana - ZER Empordà (1)

Zona: 173241 Girona.

Municipi: 17002 - Aiguaviva

Centres

17000032 Escola Vilademany (2)

Municipi: 17073 - Fornells de la Selva

Centres

17001346 Escola Forn d'Anells (1)

Municipi: 17079 - Girona

Centres

17001838 Escola Àgora (CMC) (1)

17001449 Escola Annexa - Joan Puigbert (1)

17010049 Escola Balandrau (1)

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17001887 Escola Carme Auguet (CMC) (2)

17004694 Escola Cassià Costal (CMC) (2)

17001954 Escola de Vila-roja (CMC)

17008286 Escola Domeny (1)

17001425 Escola Eiximenis (2)

17009126 Escola El Bosc de la Pabordia (1)

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17004347 Escola Font de la Pólvora (CMC)

17001693 CEE Font de l'Abella

17007181 CFA Girona (1)

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001450 Escola Joan Bruguera (1)

17001930 Escola Josep Dalmau i Carles (CMC)

17006721 Escola Marta Mata (1)

17004529 Escola Migdia (1)

17004943 Escola Montfalgars

17001735 Institut Montilivi (1)

17001486 Escola Montjuïc

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17010441 CFA Nou Girona (1)

17004724 CEE Palau (2)

17008675 Escola Pericot (1)

17001516 Escola Pla de Girona (1)

17006939 Institut Santa Eugènia (CMC) (1)

17004335 Escola Santa Eugènia (CMC) (2)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

17003422 Escola Taialà (1)

17001462 Escola Verd (1)

Municipi: 17142 - Quart

Centres

17009242 Escola Nou de Quart (1)

17002922 Escola Santa Margarida (1)

Municipi: 17215 - Vilablareix

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (1)

17004116 Escola Madrenc (1)

Zona: 173538 Hostalric.

Municipi: 17027 - Breda

Centres

17010921 Institut Escola Montseny (CRF) (1)

Municipi: 17083 - Hostalric

Centres

17001981 Escola Mare de Déu dels Socors (1)

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

Municipi: 17146 - Riells i Viabrea

Centres

17002983 Escola El Bruc (3)

17010037 Institut El Bruc (1)

Municipi: 17159 - Sant Feliu de Buixalleu

Centres

17008894 Escola Alzines Balladores (1)

Zona: 173617 La Jonquera.

Municipi: 17001 - Agullana

Centres

17000019 Escola Lluís Marià Vidal

Municipi: 17042 - Capmany

Centres

17000822 Escola Els Dòlmens - ZER Requesens (1)

17007488 ZER Requesens

Municipi: 17060 - Darnius

Centres

17001036 Escola Mont-roig - ZER Requesens (1)

Municipi: 17086 - La Jonquera

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (CMC) (1)

17002004 Escola Josep Peñuelas del Rio (CMC)

Municipi: 17102 - Maçanet de Cabrenys

Centres

17007518 ZER Les Salines

17002168 Escola Les Salines - ZER Les Salines (1)

Zona: 174920 Olot.

Municipi: 17046 - Castellfollit de la Roca

Centres

17000861 Escola Castellroc

Municipi: 17105 - Mieres

Centres

17002201 Escola Finestres (1)

Municipi: 17109 - Montagut i Oix

Centres

17002247 Escola Mont Cós - ZER El Llierca (1)

Municipi: 17114 - Olot

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

17008778 Escola El Morrot (1)

17010827 Institut Escola Greda (CRFE) (CMC) (1)

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17007671 CFA La Garrotxa

17002296 Escola Malagrida (CMC) (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

17002314 Escola Pla de Dalt (1)

17002429 Escola Sant Roc (1)

17002326 Escola Volcà Bisaroques

Municipi: 17139 - Les Preses

Centres

17008882 Escola La Bòbila (1)

Municipi: 17149 - Riudaura

Centres

17003082 Escola Lluís Castells (1)

Municipi: 17165 - Sant Jaume de Llierca

Centres

17003461 Escola Les Escomes (2)

Municipi: 17185 - Sant Joan les Fonts

Centres

17003732 Escola Castanyer (2)

Municipi: 17184 - Santa Pau

Centres

17003719 Escola Joan Maragall (1)

Municipi: 17207 - La Vall d'en Bas

Centres

17003951 Parvulari de Sant Esteve d'en Bas (1)

17004001 Escola Verntallat (3)

Zona: 175080 Palafrugell.

Municipi: 17013 - Begur

Centres

17000263 Escola Doctor Arruga (2)

17004876 Escola l'Olivar Vell (1)

Municipi: 17110 - Mont-ras

Centres

17002259 Escola Torres Jonama (1)

Municipi: 17117 - Palafrugell

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17006782 Escola Carrilet (CMC) (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

17002491 Escola Josep Barceló i Matas (CMC) (2)

17010840 Institut La Sureda (CRF) (2)

17008146 CFA Palafrugell

17008523 Escola Pi Verd (1)

17002481 Escola Torres Jonama (CMC) (1)

Municipi: 17124 - Pals

Centres

17002651 Escola Quermany (1)

Zona: 175092 Palamós.

Municipi: 17034 - Calonge i Sant Antoni

Centres

17008468 Escola La Sínia (1)

17000718 Escola Llevantí de Mar

17000688 Escola Pere Rosselló (3)

17000706 Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 17118 - Palamós

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

17004736 CEE Els Àngels (3)

17002569 Escola La Vila (1)

17010815 Institut Escola Vila-romà (CRFE) (1)

Municipi: 17209 - Vall-llobrega

Centres

17008493 Escola Vall-llobrega (1)

Zona: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 17006 - Alp

Centres

17000071 Escola Bac de Cerdanya (2)

Municipi: 17024 - Bolvir

Centres

17004888 Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya (1)

Municipi: 17078 - Ger

Centres

17001395 Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (2)

Municipi: 17094 - Llívia

Centres

17007439 ZER Cerdanya

17002090 Escola Jaume I - ZER Cerdanya (1)

Municipi: 17141 - Puigcerdà

Centres

17002880 Escola Alfons I (1)

17008419 Escola Llums del Nord (1)

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Zona: 176114 Ribes de Freser.

Municipi: 17134 - Planoles

Centres

17002764 Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau (2)

Municipi: 17145 - Ribes de Freser

Centres

17010803 Institut Escola Vall de Ribes (CRF) (1)

Zona: 176151 Ripoll.

Municipi: 17036 - Campdevànol

Centres

17000731 Escola Pirineu (1)

Municipi: 17147 - Ripoll

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (1)

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (1)

17002995 Escola Joan Maragall (1)

17008377 CFA Ripollès (1)

17004751 Escola Tomàs Raguer (3)

Municipi: 17170 - Vallfogona de Ripollès

Centres

17007464 ZER Comte Arnau

17003537 Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Zona: 176308 Roses.

Municipi: 17011 - L'Armentera

Centres

17000241 Escola Fluvianets (1)

Municipi: 17047 - Castelló d'Empúries

Centres

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

17010694 Institut Escola El Bruel-Empuriabrava (CMC) (1)

17007907 Escola Joana d'Empúries (CMC) (1)

17000871 Escola Ruiz Amado (2)

Municipi: 17074 - Fortià

Centres

17001361 Escola Teresa de Pallejà (2)

Municipi: 17077 - Garriguella

Centres

17001383 Escola Joaquim Gifre (1)

Municipi: 17120 - Palau-saverdera

Centres

17002624 Escola Martí Inglès (1)

Municipi: 17128 - Pau

Centres

17002703 Escola Pau (1)

Municipi: 17152 - Roses

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (1)

17006800 Escola Els Grecs (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

17004451 Escola Jaume Vicens i Vives (CMC) (1)

17008237 Escola Montserrat Vayreda (1)

17003136 Escola Narcís Monturiol (1)

Municipi: 17175 - Sant Miquel de Fluvià

Centres

17003598 Escola Vallgarriga (1)

Municipi: 17178 - Sant Pere Pescador

Centres

17003628 Escola Llagut (1)

Municipi: 17223 - Vilajuïga

Centres

17004207 Escola Santiago Ratés (2)

Municipi: 17225 - Vilamacolum

Centres

17004220 Escola Els Valentins - ZER Tramuntana (1)

Zona: 176450 Salt.

Municipi: 17020 - Bescanó

Centres

17000408 Escola Doctor Sobrequés (1)

17009783 Institut La Miquela (1)

Municipi: 17155 - Salt

Centres

17008298 Escola El Gegant del Rec (CMC) (1)

17004864 Escola El Pla (CMC) (1)

17003215 Escola La Farga (CMC) (2)

17004360 CEE La Maçana (1)

17009850 Escola Les Arrels (CMC) (1)

17005339 CFA Les Bernardes (1)

17008687 Escola Les Deveses (CMC) (1)

17007919 Escola Mas Masó (CMC) (1)

17003203 Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407 Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17003151 Escola Silvestre Santaló (CMC) (1)

17005388 Institut Vallvera (CMC) (1)

17005522 Escola Veïnat (CMC) (1)

Municipi: 17163 - Sant Gregori

Centres

17003392 Escola Agustí Gifre (3)

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

Zona: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17048 - Castell-Platja d'Aro

Centres

17000895 Escola Els Estanys (1)

17009278 Escola Fanals d'Aro (1)

17006691 Institut Ridaura (1)

17000883 Escola Vall d'Aro (1)

Municipi: 17160 - Sant Feliu de Guíxols

Centres

17008018 Escola Ardenya (1)

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (CMC) (1)

17003264 Escola Gaziel (3)

17004682 Escola L'Estació (1)

17003321 Escola Mossèn Baldiri Reixach (CMC) (1)

17003306 Institut Sant Elm (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17181 - Santa Cristina d'Aro

Centres

17003689 Escola Pedralta (1)

Zona: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

Municipi: 17112 - Ogassa

Centres

17005029 Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 - Sant Joan de les Abadesses

Centres

17009813 Institut Escola Mestre Andreu (2)

Municipi: 17177 - Sant Pau de Segúries

Centres

17003616 Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter (1)

17007440 ZER Vall de Ter

Zona: 177349 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17033 - Caldes de Malavella

Centres

17008651 Institut de Caldes de Malavella (1)

17008781 Escola La Benaula (1)

17000676 Escola Sant Esteve (1)

Municipi: 17148 - Riudarenes

Centres

17003070 Escola Josep Boada (1)

Municipi: 17150 - Riudellots de la Selva

Centres

17003094 Escola de Riudellots de la Selva (1)

Municipi: 17180 - Santa Coloma de Farners

Centres

17008249 Escola Castell de Farners (1)

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17008389 CFA La Selva (1)

17003641 Escola Sant Salvador d'Horta (1)

Municipi: 17193 - Sils

Centres

17009308 Institut de Sils (1)

17009199 Escola Els Estanys (1)

17003823 Escola Verdaguer (1)

Municipi: 17213 - Vidreres

Centres

17004906 Escola Salvador Espriu (1)

17004074 Escola Sant Iscle (1)

17006824 Institut Vidreres (1)

Municipi: 17233 - Vilobí d'Onyar

Centres

17004281 Escola Josep Madrenys (1)

Zona: 178391 Torroella de Montgrí.

Municipi: 17018 - Bellcaire d'Empordà

Centres

17000381 Escola El Rajaret - ZER Montgrí (2)

17007531 ZER Montgrí

Municipi: 17199 - Torroella de Montgrí

Centres

17003872 Escola Guillem de Montgrí (1)

17005923 Institut Montgrí (1)

17003860 Escola Portitxol (CMC)

Municipi: 17204 - Ullà

Centres

17003938 Escola Puig Rodó - ZER Montgrí (1)

Municipi: 17211 - Verges

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona: 250041 Agramunt.

Municipi: 25003 - Agramunt

Centres

25000067 Escola Macià-Companys (1)

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25138 - Montgai

Centres

25003241 Escola Colomina - ZER El Romaní (2)

25003238 Escola de Butsènit - ZER El Sió

25008078 ZER El Romaní

25007852 ZER El Sió

Municipi: 25177 - Preixens

Centres

25003810 Escola de Preixens - ZER El Sió (1)

Municipi: 25181 - Puigverd d'Agramunt

Centres

25003858 Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió

Zona: 250156 Albatàrrec.

Municipi: 25007 - Albatàrrec

Centres

25000158 Escola Sant Salvador (1)

Municipi: 25010 - Alcanó

Centres

25000183 Escola La Dula - ZER L'Eral

Municipi: 25014 - Alfés

Centres

25000274 Escola d'Alfés - ZER L'Eral (2)

Municipi: 25142 - Montoliu de Lleida

Centres

25003305 Escola Sant Isidre - ZER La Coma

Municipi: 25200 - Sarroca de Lleida

Centres

25004115 Escola La Roca - ZER L'Eral (2)

25008108 ZER L'Eral (2)

Municipi: 25211 - Sudanell

Centres

25004401 Escola El Roser - ZER La Coma (2)

25008111 ZER La Coma (2)

Municipi: 25212 - Sunyer

Centres

25004413 Escola de Sunyer - ZER L'Eral

Municipi: 25226 - Torrebesses

Centres

25004656 Escola de Torrebesses - ZER L'Eral

Zona: 250171 L'Albi.

Municipi: 25009 - L'Albi

Centres

25000171 Escola Els Aubis - ZER Riu Set (1)

25008042 ZER Riu Set (1)

Municipi: 25073 - Cervià de les Garrigues

Centres

25001333 Escola El Cérvol - ZER Riu Set (2)

Municipi: 25255 - Vinaixa

Centres

25005107 Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Zona: 250235 Alcarràs.

Municipi: 25011 - Alcarràs

Centres

25000195 Escola Comtes de Torregrossa (1)

25007153 Institut d'Alcarràs (CMC) (3)

25010450 Institut Nou Alcarràs (CRF) (CMC) (2)

25008893 Escola Parc del Saladar (3)

Municipi: 25210 - Soses

Centres

25004395 Escola Jaume Miret

Municipi: 25232 - Torres de Segre

Centres

25004747 Escola Carrassumada (1)

Zona: 250247 Alcoletge.

Municipi: 25012 - Alcoletge

Centres

25000225 Escola Mare de Déu del Carme (2)

Municipi: 25254 - Vilanova de la Barca

Centres

25008224 ZER Argelaga

25005090 Escola Mestral - ZER Argelaga (2)

Zona: 250351 Alguaire.

Municipi: 25016 - Alguaire

Centres

25005120 Escola Teresa Bergadà (1)

Municipi: 25174 - La Portella

Centres

25003792 Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià

Municipi: 25189 - Rosselló

Centres

25004000 Escola La Rosella (1)

Municipi: 25228 - Torrefarrera

Centres

25009733 Institut Joan Solà (3)

25004711 Escola la Creu (3)

Municipi: 25251 - Vilanova de Segrià

Centres

25008145 ZER Alt Segrià

25005065 Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià

Zona: 250387 Almacelles.

Municipi: 25019 - Almacelles

Centres

25000341 Escola Antònia Simó Arnó (2)

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25912 - Gimenells i el Pla de la Font

Centres

25000511 Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent (2)

25000481 Escola Sant Isidre - ZER Ponent (2)

Zona: 250405 Almenar.

Municipi: 25013 - Alfarràs

Centres

25005119 Escola Pinyana (1)

Municipi: 25015 - Algerri

Centres

25000286 Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga (2)

25007906 ZER Serra Llarga (2)

Municipi: 25021 - Almenar

Centres

25006227 Institut d'Almenar (1)

25007992 Escola d'Almenar (3)

Municipi: 25112 - Ivars de Noguera

Centres

25001795 Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga (2)

Zona: 250557 Arbeca.

Municipi: 25029 - Arbeca

Centres

25000602 Escola Albirka

Municipi: 25180 - Puiggròs

Centres

25005910 Escola Abat Ruera - ZER Pedrera (2)

Zona: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 25006 - L'Albagés

Centres

25000146 Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25033 - Artesa de Lleida

Centres

25000626 Escola Els Til.lers (1)

Municipi: 25067 - Castelldans

Centres

25001254 Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó (2)

25008054 ZER Vall de l'Aranyó (2)

Municipi: 25182 - Puigverd de Lleida

Centres

25003861 Escola Sant Jordi (1)

Zona: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 - Artesa de Segre

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

25000638 Escola Els Planells (1)

Municipi: 25079 - Cubells

Centres

25001436 Escola Sol Naixent - ZER El Romaní (2)

Municipi: 25250 - Vilanova de Meià

Centres

25005053 Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní

Zona: 250831 Balaguer.

Municipi: 25040 - Balaguer

Centres

25005727 Institut Almatà

25000781 Escola Àngel Guimerà (CMC) (1)

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

25000778 Escola Gaspar de Portolà

25000857 Escola La Noguera

25008789 Escola Mont-roig (2)

Zona: 251008 Bell-Lloc d'Urgell.

Municipi: 25004 - Els Alamús

Centres

25000110 Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida

Municipi: 25048 - Bell-lloc d'Urgell

Centres

25000985 Escola Ramon Farrerons (1)

Municipi: 25052 - Bellvís

Centres

25001084 Escola Joaquim Palacín (1)

Municipi: 25168 - El Poal

Centres

25003652 Escola El Roser - ZER Plaurcén

25007943 ZER Plaurcén

Zona: 251069 Bellpuig.

Municipi: 25041 - Barbens

Centres

25000869 Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 - Belianes

Centres

25000951 Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb (2)

25007876 ZER Riu Corb (2)

Municipi: 25050 - Bellpuig

Centres

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

25001011 Escola Valeri Serra (1)

Municipi: 25113 - Ivars d'Urgell

Centres

25001801 Escola Mare de Déu de l'Horta

Municipi: 25130 - Maldà

Centres

25005892 Escola Maldanell - ZER Riu Corb

Municipi: 25176 - Preixana

Centres

25003809 Escola Montalbà - ZER Riu Corb (2)

Municipi: 25902 - Sant Martí de Riucorb

Centres

25004103 Escola El Tallat - ZER Riu Corb (2)

Zona: 251082 Bellver de Cerdanya.

Municipi: 25051 - Bellver de Cerdanya

Centres

25001059 Escola Mare de Déu de Talló (1)

Municipi: 25127 - Lles de Cerdanya

Centres

25003056 Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25139 - Montellà i Martinet

Centres

25007797 ZER Baridà-Batllia

25003263 Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (2)

25003275 Escola Ridolaina

Municipi: 25175 - Prats i Sansor

Centres

25005983 Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia (1)

Municipi: 25179 - Prullans

Centres

25003846 Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Zona: 251306 Les Borges Blanques.

Municipi: 25058 - Les Borges Blanques

Centres

25001141 Escola Joan XXIII (3)

25006525 Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 25081 - L'Espluga Calba

Centres

25008236 ZER Pedrera

25001473 Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera

Zona: 251653 Camarasa.

Municipi: 25002 - Àger

Centres

25000031 Escola Andreu Farran - ZER Montsec

Municipi: 25037 - Les Avellanes i Santa Linya

Centres

25000699 Escola de Les Avellanes - ZER Montsec

25000717 Escola de Tartareu - ZER Montsec

25007840 ZER Montsec

Municipi: 25062 - Camarasa

Centres

25001229 Escola Dos Rius - ZER El Jonc (2)

25008081 ZER El Jonc

Municipi: 25069 - Castelló de Farfanya

Centres

25001278 Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga (2)

Municipi: 25156 - Os de Balaguer

Centres

25003482 Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec (2)

25003470 Escola L'Espígol - ZER Montsec (2)

Zona: 252270 Cervera.

Municipi: 25072 - Cervera

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (CMC) (1)

25001291 Escola Jaume Balmes (CMC) (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (1)

25009095 Escola Les Savines (1)

25001321 Escola Mossèn Josep Arques (CMC) (1)

Zona: 252463 Corbins.

Municipi: 25078 - Corbins

Centres

25006501 Escola Alba (1)

25001424 Escola Sol Ixent (1)

Municipi: 25231 - Torrelameu

Centres

25009800 Escola Torrelameu - ZER Argelaga (2)

Zona: 252750 Esterri d'Àneu.

Municipi: 25017 - Alins

Centres

25000316 Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25086 - Esterri d'Àneu

Centres

25001539 Escola La Closa (1)

25007025 Institut Morelló (1)

Municipi: 25221 - Tírvia

Centres

25004577 Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25901 - Vall de Cardós

Centres

25003895 Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

Zona: 253078 La Fuliola.

Municipi: 25070 - Castellserà

Centres

25001281 Escola El Terrall - ZER Espernallac (1)

25008066 ZER Espernallac (1)

Municipi: 25096 - La Fuliola

Centres

25001618 Escola Guillem Isarn (1)

Municipi: 25225 - Tornabous

Centres

25004644 Escola Espígol - ZER Riu Ondara (2)

25008157 ZER Riu Ondara (2)

Zona: 253327 La Granadella.

Municipi: 25170 - Bellaguarda

Centres

25003676 Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Municipi: 25056 - Bovera

Centres

25001126 Escola Vallmajor - ZER Elaia (2)

Municipi: 25101 - La Granadella

Centres

25001710 Escola de la Granadella - ZER Elaia (2)

25007815 ZER Elaia (2)

25007499 Institut l'Olivera (2)

Municipi: 25125 - Llardecans

Centres

25003019 Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver (2)

Municipi: 25133 - Maials

Centres

25007918 ZER L'Oliver (2)

25003123 Escola Otogesa - ZER L'Oliver (2)

Zona: 253479 Guissona.

Municipi: 25110 - Guissona

Centres

25007505 Institut de Guissona (CMC) (1)

25009113 Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot (CMC)

25001761 Escola Ramon Faus i Esteve (CMC) (1)

Municipi: 25223 - Torà

Centres

25004607 Escola Sant Gil (1)

Zona: 253650 Juncosa.

Municipi: 25118 - Juncosa

Centres

25007888 ZER Garrigues Altes

25001916 Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 - El Soleràs

Centres

25004231 Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes

Zona: 253662 Juneda.

Municipi: 25119 - Juneda

Centres

25001928 Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

Municipi: 25230 - Torregrossa

Centres

25004723 Escola La Bassa

Zona: 253807 Lleida.

Municipi: 25023 - Alpicat

Centres

25009721 Institut d'Alpicat (2)

25000468 Escola Doctor Serés (1)

Municipi: 25053 - Benavent de Segrià

Centres

25001096 Escola Sant Joan (1)

Municipi: 25120 - Lleida

Centres

25001990 Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (2)

25010413 Escola Balàfia-Pinyana (CRF) (CMC) (1)

25002064 Escola Camps Elisis (CMC) (1)

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CMC)

25009034 Escola Ciutat Jardí (1)

25002131 Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida

25002672 Escola de Pràctiques I (CMC) (1)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25002854 Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida (1)

25002921 Escola El Vilot - ZER Ponent (2)

25001953 Escola Enric Farreny (1)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25006744 CEE Esperança (1)

25006264 Escola Espiga (2)

25008649 Escola Francesco Tonucci (1)

25005880 Escola Frederic Godas (1)

25002726 Institut Guindàvols (CMC) (1)

25005673 Escola Joan Maragall (CMC) (1)

25002787 Institut Joan Oró (1)

25005430 Escola Joan XXIII (CMC)

25006409 Escola Joc de la Bola (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

25010085 Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent

25009836 Institut La Mitjana (3)

25009344 Escola La Mitjana (1)

25002076 Escola La Seu Vella (CMC) (1)

25007921 ZER L'Horta de Lleida (1)

25002091 Escola Magí Morera i Galícia (CMC) (1)

25010334 Institut Escola Magraners (CMC)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (3)

25002696 Institut Marius Torres (3)

25009071 Escola Països Catalans (1)

25008777 Escola Parc de l'Aigua (1)

25002106 Escola Pardinyes (CMC) (1)

25008133 ZER Ponent (2)

25008212 Escola Pràctiques II (1)

25002121 Escola Príncep de Viana (CMC) (1)

25002088 Escola Riu Segre (1)

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006276 Escola Sant Jordi (1)

25002659 Escola Sant Josep de Calassanç (CMC)

25002003 Escola Santa Maria de Gardeny (CMC) (2)

25006410 CFA Segrià (3)

25010280 Institut Escola Torre Queralt (CMC)

25006732 Institut Torrevicens (1)

25007611 CFA Victorina Vila (1)

Municipi: 25233 - Torre-serona

Centres

25004759 Escola El Roser - ZER Alt Segrià

Zona: 254368 Mollerussa.

Municipi: 25068 - Castellnou de Seana

Centres

25001266 Escola L'Estel - ZER Vent Serè

25008091 ZER Vent Serè

Municipi: 25093 - Fondarella

Centres

25001606 Escola Minyons d'Urgell (2)

Municipi: 25099 - Golmés

Centres

25001692 Escola Francesc Arenes (1)

Municipi: 25122 - Linyola

Centres

25002970 Escola El Sitjar (1)

Municipi: 25135 - Miralcamp

Centres

25003147 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 25137 - Mollerussa

Centres

25010310 Institut de Mollerussa IV (2)

25007517 Institut La Serra (1)

25009356 Escola Les Arrels (2)

25005171 Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC) (1)

25003202 Institut Mollerussa

25008625 CFA Mollerussa (2)

25005545 Escola Pompeu Fabra (1)

25005557 CEE Siloé (2)

25005582 Institut Terres de Ponent (CMC)

Municipi: 25158 - El Palau d'Anglesola

Centres

25003494 Escola Arnau Berenguer

Municipi: 25205 - Sidamon

Centres

25004221 Escola El Timó - ZER Plaurcén (1)

Municipi: 25248 - Vilanova de Bellpuig

Centres

25005016 Escola Marinada

Municipi: 25252 - Vila-sana

Centres

25005077 Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè (2)

Zona: 254873 Oliana.

Municipi: 25149 - Oliana

Centres

25010383 Institut Escola d'Oliana (CRF) (1)

Municipi: 25165 - Peramola

Centres

25003585 Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Zona: 254988 Organyà.

Municipi: 25077 - Coll de Nargó

Centres

25001400 Escola Sant Climent - ZER Narieda (2)

Municipi: 25155 - Organyà

Centres

25003469 Escola Miret i Sans - ZER Narieda

25007827 ZER Narieda

Zona: 255580 La Pobla de Segur.

Municipi: 25171 - La Pobla de Segur

Centres

25010361 Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

25003688 Escola Els Raiers (1)

Zona: 255634 El Pont de Suert.

Municipi: 25173 - El Pont de Suert

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

25003755 Escola Ribagorçana (1)

Municipi: 25227 - La Torre de Cabdella

Centres

25008765 Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà (2)

Municipi: 25043 - La Vall de Boí

Centres

25008534 Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça (2)

Municipi: 25245 - Vilaller

Centres

25007891 ZER Alta Ribagorça

25004981 Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Zona: 255671 Ponts.

Municipi: 25172 - Ponts

Centres

25003718 Escola de Ponts

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona: 256092 Ribera d'Ondara.

Municipi: 25911 - Els Plans de Sió

Centres

25003500 Escola de les Pallargues - ZER La Segarra

Municipi: 25905 - Ribera d'Ondara

Centres

25007773 ZER La Segarra

25004085 Escola Vall Ondara - ZER La Segarra (2)

Municipi: 25191 - Sanaüja

Centres

25004024 Escola de Sanaüja - ZER La Segarra (2)

Municipi: 25192 - Sant Guim de Freixenet

Centres

25004036 Escola L'Estel (2)

Municipi: 25194 - Sant Ramon

Centres

25004073 Escola Mare de Déu de la Mercè (2)

Zona: 257734 Serós.

Municipi: 25038 - Aitona

Centres

25000730 Escola Francesc Feliu (CMC) (1)

Municipi: 25102 - La Granja d'Escarp

Centres

25001722 Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver (2)

Municipi: 25131 - Massalcoreig

Centres

25003111 Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver

Municipi: 25204 - Seròs

Centres

25004218 Escola Miquel Baró Daban (CMC) (1)

25007529 Institut Seròs (CMC) (3)

Zona: 257760 La Seu d'Urgell.

Municipi: 25005 - Alàs i Cerc

Centres

25000122 Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Municipi: 25910 - Josa i Tuixén

Centres

25004826 Escola de Tuixent - ZER Urgellet (2)

Municipi: 25140 - Montferrer i Castellbò

Centres

25003299 Escola Rosa Campà (2)

Municipi: 25185 - Ribera d'Urgellet

Centres

25003950 Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

Municipi: 25203 - La Seu d'Urgell

Centres

25001242 Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet (1)

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

25008583 CFA La Seu d'Urgell

25009186 Institut La Valira (1)

25004140 Escola Mossèn Albert Vives

25005533 Escola Pau Claris (1)

25007864 ZER Urgellet (1)

Zona: 257898 Sort.

Municipi: 25126 - Llavorsí

Centres

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà

25003032 Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25183 - Rialp

Centres

25003871 Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà (2)

Municipi: 25209 - Sort

Centres

25005144 Escola Àngel Serafí i Casanovas (1)

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona: 258039 Tàrrega.

Municipi: 25027 - Anglesola

Centres

25000584 Escola Santa Creu (1)

Municipi: 25217 - Tàrrega

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda (1)

25004531 Escola Àngel Guimerà (1)

25004462 Escola Jacint Verdaguer (1)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25008790 Escola Maria-Mercè Marçal (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona: 258088 Térmens.

Municipi: 25008 - Albesa

Centres

25000161 Escola L'Àlber

Municipi: 25134 - Menàrguens

Centres

25003135 Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Municipi: 25220 - Térmens

Centres

25004565 Escola Alfred Potrony (1)

Zona: 258453 Tremp.

Municipi: 25115 - Isona i Conca Dellà

Centres

25001886 Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

25007839 ZER Pallars Jussà

Municipi: 25190 - Salàs de Pallars

Centres

25010231 Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà (2)

Municipi: 25234 - Tremp

Centres

25006288 Institut de Tremp (1)

25006549 Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça (2)

25008984 CFA Tremp

25004772 Escola Valldeflors (1)

Zona: 258842 Val d'Aran.

Municipi: 25057 - Es Bòrdes

Centres

25001138 Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran (A) (1)

Municipi: 25059 - Bossòst

Centres

25001199 Escola Sant Ròc (A) (1)

Municipi: 25121 - Les

Centres

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

25002957 Escola Estudi Alejandro Casona (A) (1)

Municipi: 25025 - Naut Aran

Centres

25000535 Escola Loseron - ZER Val d'Aran (A) (1)

25000560 Escola Ruda - ZER Val d'Aran (A)

25000559 Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran (A)

25007931 ZER Val d'Aran (A)

Municipi: 25243 - Vielha e Mijaran

Centres

25006239 Institut d'Aran (A) (1)

25004929 Escola Garona (A) (1)

25008741 CFA Val d'Aran (A) (2)

Zona: 258635 Vallfogona de Balaguer.

Municipi: 25047 - Bellcaire d'Urgell

Centres

25000961 Escola Bonavista

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Municipi: 25049 - Bellmunt d'Urgell

Centres

25001001 Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac (2)

Municipi: 25164 - Penelles

Centres

25003551 Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac (1)

Municipi: 25035 - La Sentiu de Sió

Centres

25000675 Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

Municipi: 25240 - Vallfogona de Balaguer

Centres

25008935 Escola La Ràpita - ZER El Jonc (2)

25004851 Escola Salvador Espriu

Zona: 258787 Verdú.

Municipi: 25074 - Ciutadilla

Centres

25001357 Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi

Municipi: 25109 - Guimerà

Centres

25001758 Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Municipi: 25242 - Verdú

Centres

25004863 Escola Jardí - ZER Guicivervi (2)

Municipi: 25244 - Vilagrassa

Centres

25007761 ZER Guicivervi (2)

25004966 Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona: 430251 Alcover.

Municipi: 43005 - Alcover

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

43000135 Escola Mare de Déu del Remei (1)

Zona: 430481 Altafulla.

Municipi: 43012 - Altafulla

Centres

43009977 Institut d'Altafulla (1)

43010402 Escola El Roquissar (1)

43000251 Escola La Portalada (1)

Municipi: 43043 - El Catllar

Centres

43012812 Institut Escola L'Agulla (1)

Municipi: 43097 - La Nou de Gaià

Centres

43005467 Escola Les Codinetes (1)

Municipi: 43126 - La Riera de Gaià

Centres

43005157 Escola Montoliu (1)

Municipi: 43135 - Salomó

Centres

43005662 Escola Josep Nin (CMC) (1)

Zona: 430561 L'Arboç.

Municipi: 43016 - L'Arboç

Centres

43007580 Institut de L'Arboç (1)

43000378 Escola Sant Julià (CMC)

Municipi: 43020 - Banyeres del Penedès

Centres

43005133 Escola Mare de Déu del Priorat (1)

Municipi: 43024 - Bellvei

Centres

43000548 Escola La Muntanyeta (1)

Zona: 431199 La Bisbal de Falset.

Municipi: 43027 - La Bisbal de Falset

Centres

43005339 Escola Montsant - ZER Montsant (1)

Municipi: 43099 - La Palma d'Ebre

Centres

43005479 Escola 1 d'Abril - ZER Ebre (1)

Zona: 431311 Les Borges del Camp.

Municipi: 43007 - L'Aleixar

Centres

43009059 ZER Baix Camp Nord

43000184 Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord (2)

Municipi: 43009 - Alforja

Centres

43000214 Escola Josep Fusté (2)

Municipi: 43031 - Les Borges del Camp

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

43000627 Escola Rocabruna (2)

Municipi: 43081 - Maspujols

Centres

43010220 Escola de Maspujols

Municipi: 43128 - Riudecols

Centres

43005561 Escola Mare de Déu del Roser (1)

Municipi: 43169 - Vilaplana

Centres

43010621 Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord

Zona: 431552 Calafell.

Municipi: 43037 - Calafell

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (1)

43009898 Escola Castell de Calafell (1)

43010098 Escola La Ginesta (1)

43010372 Institut La Talaia (1)

43000721 Escola Mossèn Jacint Verdaguer (1)

43000706 Escola Santa Creu de Calafell (1)

43011121 Escola Vilamar

Municipi: 43051 - Cunit

Centres

43010815 Escola Els Cossetans (1)

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

43000998 Escola Pompeu Fabra (1)

43008535 Escola Solcunit (1)

Zona: 431679 Cambrils.

Municipi: 43038 - Cambrils

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43008547 Escola Cambrils (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43010141 Escola Guillem Fortuny (1)

43013130 Institut Escola Joan Ardèvol (CRFE) (CMC)

43011212 Escola La Bòbila (1)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43006356 Escola Marinada (CMC) (2)

43010581 Escola Mas Clariana (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Zona: 431837 Capçanes.

Municipi: 43040 - Capçanes

Centres

43000792 Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes (1)

Municipi: 43070 - Els Guiamets

Centres

43001334 Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 - Marçà

Centres

43001383 Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes (1)

43010554 ZER Les Vinyes

Municipi: 43082 - El Masroig

Centres

43001498 Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

Zona: 432428 Constantí.

Municipi: 43047 - Constantí

Centres

43005893 Escola Centcelles (CMC) (2)

43007646 Institut de Constantí (CMC) (1)

43000895 Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC) (2)

Zona: 432507 Cornudella de Montsant.

Municipi: 43049 - Cornudella de Montsant

Centres

43013087 Institut Escola Corbatera (1)

Municipi: 43112 - Poboleda

Centres

43002053 Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 - Prades

Centres

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

43005510 Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 - Ulldemolins

Centres

43004487 Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades (2)

Zona: 432660 L'Espluga de Francolí.

Municipi: 43054 - L'Espluga de Francolí

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

43001036 Escola Martí Poch (1)

Municipi: 43176 - Vimbodí i Poblet

Centres

43005081 Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

43009141 ZER Poblet (2)

Zona: 432775 Falset.

Municipi: 43023 - Bellmunt del Priorat

Centres

43000512 Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 - Falset

Centres

43001051 Escola Antoni Vilanova (1)

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43114 - Porrera

Centres

43009047 ZER Baix Priorat

43005509 Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat (1)

Zona: 433391 Gratallops.

Municipi: 43035 - Cabacés

Centres

43000676 Escola El Castell - ZER Montsant

43011303 ZER Montsant

Municipi: 43069 - Gratallops

Centres

43009023 ZER L'Aglà

43001310 Escola Llicorella - ZER L'Aglà

Municipi: 43085 - El Molar

Centres

43005455 Escola Pius XII - ZER L'Aglà

Municipi: 43174 - La Vilella Baixa

Centres

43010839 Escola Serra Major - ZER L'Aglà

Zona: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 43028 - La Bisbal del Penedès

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

43000597 Escola Ull del Vent (2)

Municipi: 43074 - Llorenç del Penedès

Centres

43001361 Escola Les Cometes (1)

Municipi: 43090 - El Montmell

Centres

43001656 Escola Teresa Godes i Domènech (2)

Municipi: 43137 - Sant Jaume dels Domenys

Centres

43005583 Escola Els Quatre Vents (1)

Municipi: 43140 - Santa Oliva

Centres

43005595 Escola La Parellada (1)

Zona: 434474 Montblanc.

Municipi: 43021 - Barberà de la Conca

Centres

43000470 Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà (2)

Municipi: 43029 - Blancafort

Centres

43000603 Escola de Blancafort - ZER Poblet (1)

Municipi: 43086 - Montblanc

Centres

43001553 Escola Les Muralles (1)

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

Municipi: 43107 - Pira

Centres

43001954 Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43147 - Solivella

Centres

43009072 ZER Conca de Barberà

43003124 Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà (1)

Municipi: 43172 - Vilaverd

Centres

43005017 Escola del Montgoi - ZER Poblet (2)

Zona: 434486 Montbrió del Camp.

Municipi: 43033 - Botarell

Centres

43000640 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

Municipi: 43053 - Duesaigües

Centres

43005376 Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud (1)

Municipi: 43088 - Montbrió del Camp

Centres

43001607 Escola Josep M. Soler i Gené (1)

Municipi: 43127 - Riudecanyes

Centres

43005558 Escola Sant Mateu (2)

Municipi: 43167 - Vilanova d'Escornalbou

Centres

43009126 ZER Baix Camp Sud

43004888 Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud (1)

Zona: 434450 Mont-Roig del Camp.

Municipi: 43092 - Mont-roig del Camp

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012988 Institut de Miami (CMC)

43012095 Escola Joan Miró (1)

43010487 Escola Marcel·lí Esquius

43001668 Escola Mare de Déu de la Roca (1)

Municipi: 43118 - Pratdip

Centres

43005522 Escola Santa Marina (1)

Municipi: 43162 - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

43004657 Escola Mestral (1)

43004700 Escola Valdelors

Zona: 434693 El Morell.

Municipi: 43095 - El Morell

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

43001735 Escola Ventura Gassol (1)

Municipi: 43100 - Els Pallaresos

Centres

43010591 Escola Arquitecte Jujol

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

43001826 Escola Sant Sebastià (1)

Municipi: 43103 - Perafort

Centres

43009886 Escola Josep Veciana (1)

Municipi: 43109 - La Pobla de Mafumet

Centres

43005480 Escola Mare de Déu del Lledó (1)

Municipi: 43144 - La Secuita

Centres

43003082 Escola Guillem de Claramunt (1)

Municipi: 43166 - Vilallonga del Camp

Centres

43004864 Escola Pere Virgili (2)

Zona: 435454 El Pla de Santa Maria.

Municipi: 43036 - Cabra del Camp

Centres

43000688 Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (1)

Municipi: 43059 - Figuerola del Camp

Centres

43009138 ZER La Parellada (1)

43001115 Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada (1)

Municipi: 43108 - El Pla de Santa Maria

Centres

43001966 Escola Sant Ramon (2)

Municipi: 43113 - El Pont d'Armentera

Centres

43005492 Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada (2)

Zona: 436057 Reus.

Municipi: 43123 - Reus

Centres

43002594 Institut Baix Camp (1)

43006216 Escola Cèlia Artiga (2)

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43005753 Escola Doctor Alberich i Casas (1)

43005765 Escola Eduard Toda i Güell (CMC) (2)

43011145 Escola Els Ganxets

43012769 CEE Font del Lleó (1)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (CMC) (1)

43002272 Escola General Prim (CMC) (2)

43010864 Escola Isabel Besora (1)

43005901 Escola Joan Rebull (2)

43008444 Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43010505 Escola La Vitxeta (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43002259 Escola Marià Fortuny (CMC)

43002247 Escola Misericòrdia (CMC) (2)

43007105 Escola Montsant (1)

43007178 Escola Mowgli (CMC) (1)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43002235 Escola Pompeu Fabra (CMC)

43002211 Escola Prat de la Riba (CMC) (2)

43008857 CFA Reus (2)

43006228 Escola Rosa Sensat (CMC) (2)

43010852 Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43006061 Escola Rubió i Ors (CMC) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (CMC) (1)

43005935 Escola Sant Bernat Calvó (CMC) (1)

43006541 Escola Teresa Miquel i Pàmies (CMC) (1)

Zona: 436227 Riudoms.

Municipi: 43129 - Riudoms

Centres

43002752 Escola Beat Bonaventura Gran (2)

43010529 Escola Cavaller Arnau (1)

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43178 - Vinyols i els Arcs

Centres

43005121 Escola Santa Caterina (1)

Zona: 437360 Santa Coloma de Queralt.

Municipi: 43130 - Rocafort de Queralt

Centres

43006371 Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà

Municipi: 43139 - Santa Coloma de Queralt

Centres

43003011 Escola Cor de Roure (1)

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43142 - Sarral

Centres

43003069 Escola Salvador Ninot

Zona: 437669 La Selva del Camp.

Municipi: 43011 - Almoster

Centres

43005327 Escola Ramon Sugrañes (1)

Municipi: 43042 - Castellvell del Camp

Centres

43005340 Escola Santa Anna (1)

Municipi: 43145 - La Selva del Camp

Centres

43003100 Escola Abel Ferrater (1)

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona: 438029 Tarragona.

Municipi: 43907 - La Canonja

Centres

43008481 Institut Collblanc (CMC) (1)

43003185 Escola La Canonja (2)

Municipi: 43148 - Tarragona

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43003136 Escola Bonavista (CMC) (2)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43005911 Escola Campclar (CMC) (2)

43006125 Institut Campclar (CMC) (1)

43005959 Escola Cèsar August (2)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43010396 Escola de Ponent (CMC)

43003690 Escola de Pràctiques (1)

43003720 Escola El Miracle (2)

43003768 Escola Els Àngels (2)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43005170 Escola La Floresta (CMC) (2)

43013191 Institut Escola L'Arrabassada (CRFE) (1)

43006563 Escola Marcel·lí Domingo (2)

43012976 Institut Escola Mediterrani (CMC)

43005169 Escola Pau Delclòs (1)

43007117 Escola Pax (1)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008501 Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43005686 Escola Riu Clar (CMC) (1)

43009369 Escola Saavedra (CMC) (1)

43003321 Escola Sant Pere i Sant Pau (CMC) (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43003227 Escola Sant Salvador (CMC) (1)

43003306 Escola Serrallo (1)

43009230 Escola Tarragona (1)

43011479 Institut Tarragona (3)

43008729 CFA Tarragona

43008390 Institut Torreforta (CMC) (1)

43003756 Escola Torreforta (CMC) (1)

Zona: 438285 Torredembarra.

Municipi: 43030 - Bonastre

Centres

43000615 Escola L'Estel - ZER Els Ceps (1)

Municipi: 43050 - Creixell

Centres

43005364 Escola Les Eres (CMC) (1)

Municipi: 43111 - La Pobla de Montornès

Centres

43005145 Escola Els Ametllers (1)

Municipi: 43131 - Roda de Berà

Centres

43011194 Escola El Cucurull

43011418 Institut Roda de Berà

43002776 Escola Salvador Espriu (1)

Municipi: 43153 - Torredembarra

Centres

43003884 Escola Antoni Roig (2)

43009242 Escola L'Antina (1)

43006851 Escola Molí de Vent (2)

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Zona: 438704 Valls.

Municipi: 43080 - La Masó

Centres

43001462 Escola Els Til·lers - ZER El Francolí (1)

Municipi: 43091 - Mont-ral

Centres

43012903 Escola El Bosc - ZER El Francolí (2)

Municipi: 43124 - La Riba

Centres

43005546 Escola de La Riba - ZER El Francolí

Municipi: 43160 - Vallmoll

Centres

43004505 Escola Mare de Déu del Roser (2)

Municipi: 43161 - Valls

Centres

43009114 ZER El Francolí

43006575 Escola Eladi Homs (1)

43006861 Escola Enxaneta (1)

43004633 Escola Eugeni d'Ors (1)

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004529 Escola Mare de Déu de la Candela (1)

43004608 Institut Narcís Oller (1)

43004530 Escola Pública Baltis de Valls (CMC) (2)

43004517 Escola Rocabruna - ZER El Francolí (1)

43010608 Institut Serra de Miramar (CMC)

43010074 CFA Valls (1)

Zona: 438765 El Vendrell.

Municipi: 43002 - Albinyana

Centres

43005297 Escola Joan Perucho (1)

Municipi: 43163 - El Vendrell

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43013075 Institut Escola Àngel de Tobies (CMC)

43004748 Escola Àngel Guimerà

43006587 Escola Àngels Garriga (1)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43013129 Institut Escola Coma-ruga (CRFE)

43010062 CFA El Vendrell (3)

43006988 CEE Garbí (1)

43010165 Escola Marta Mata (1)

43010189 Institut Mediterrània (1)

43004815 Escola Pau Casals (1)

Zona: 438893 Vilabella.

Municipi: 43010 - Alió

Centres

43000226 Escola La Barquera - ZER Atzavara (1)

Municipi: 43034 - Bràfim

Centres

43000652 Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara (1)

Municipi: 43098 - Nulles

Centres

43001796 Escola Sant Sebastià (1)

Municipi: 43119 - Puigpelat

Centres

43002171 Escola Joan Plana (1)

Municipi: 43165 - Vilabella

Centres

43009035 ZER Atzavara (2)

43005637 Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (2)

Zona: 438856 Vila-Rodona.

Municipi: 43001 - Aiguamúrcia

Centres

43006174 Escola Les Moreres (1)

43000020 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 43079 - Masllorenç

Centres

43005421 Escola Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps (1)

43009096 ZER Els Ceps (2)

Municipi: 43132 - Rodonyà

Centres

43005571 Escola Les Comes (2)

Municipi: 43170 - Vila-rodona

Centres

43004921 Escola Bernardí Tolrà (1)

Zona: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 43905 - Salou

Centres

43006393 Escola Europa (2)

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (CMC) (1)

43009451 Escola Salou (1)

43004931 Escola Santa Maria del Mar (2)

43010153 Escola Vora Mar (1)

Municipi: 43171 - Vila-seca

Centres

43005947 Escola Cal·lípolis (1)

43011492 Escola La Canaleta (1)

43006241 Escola La Plana (2)

43006332 Escola Mestral (1)

43010530 Escola Miramar (1)

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43005005 Escola Sant Bernat Calvó (1)

43004979 Escola Torroja i Miret (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 CFA Vilaseca (3)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona: 430213 Alcanar.

Municipi: 43004 - Alcanar

Centres

43000081 Escola Joan Baptista Serra (1)

43005698 Escola Marjal - ZER Mediterrània (1)

43009308 ZER Mediterrània

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Zona: 430262 L'Aldea.

Municipi: 43904 - L'Aldea

Centres

43004050 Escola 21 d'Abril (1)

43004037 Escola Maria García i Cabanes (CMC) (1)

Municipi: 43903 - Camarles

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

43004116 Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral (1)

43003975 Escola Sant Àngel (1)

Zona: 430501 L'Ametlla de Mar.

Municipi: 43013 - L'Ametlla de Mar

Centres

43006976 Institut Candelera (1)

43000263 Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 43906 - L'Ampolla

Centres

43005194 Escola Mediterrani (1)

Municipi: 43104 - El Perelló

Centres

43012319 Institut Escola El Perelló (CRF) (3)

Zona: 430523 Amposta.

Municipi: 43014 - Amposta

Centres

43013099 Institut Escola Agustí Barberà (CMC) (1)

43010773 Escola Consol Ferré (1)

43010888 Institut de Tecnificació (1)

43009217 Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània

43000275 Escola Miquel Granell (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (1)

43006186 Escola Soriano Montagut (1)

Zona: 430730 Ascó.

Municipi: 43019 - Ascó

Centres

43000433 Escola Sant Miquel (1)

Municipi: 43152 - La Torre de l'Espanyol

Centres

43005601 Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345 ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43177 - Vinebre

Centres

43005108 Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Zona: 430951 Batea.

Municipi: 43022 - Batea

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 43041 - Caseres

Centres

43000809 Escola La Gessera - ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 - La Pobla de Massaluca

Centres

43002016 Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 - Vilalba dels Arcs

Centres

43005650 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord

43009370 ZER Terra Alta Nord

Zona: 432593 Deltebre.

Municipi: 43901 - Deltebre

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

43004074 Escola L'Assumpció

43006873 Escola Riumar (1)

43004013 Escola Sant Miquel (1)

Zona: 432880 Flix.

Municipi: 43060 - Flix

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

43001127 Escola Enric Grau i Fontserè (1)

Municipi: 43125 - Riba-roja d'Ebre

Centres

43011029 ZER Ebre

43002661 Escola Sant Agustí - ZER Ebre

Zona: 433123 Gandesa.

Municipi: 43032 - Bot

Centres

43000639 Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 - Corbera d'Ebre

Centres

43000950 Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre

43009461 ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43056 - La Fatarella

Centres

43001097 Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (1)

Municipi: 43064 - Gandesa

Centres

43001231 Escola Puig Cavaller (1)

43006642 Institut Terra Alta (1)

Municipi: 43106 - El Pinell de Brai

Centres

43001942 Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre

Zona: 433500 Horta de Sant Joan.

Municipi: 43018 - Arnes

Centres

43000421 Escola La Miranda - ZER Ports-Algars

43009229 ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 - Horta de Sant Joan

Centres

43001346 Escola Montsagre (1)

Municipi: 43117 - Prat de Comte

Centres

43002144 Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars

Zona: 434670 Móra d'Ebre.

Municipi: 43026 - Benissanet

Centres

43000561 Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

43009606 ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43084 - Miravet

Centres

43005443 Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43093 - Móra d'Ebre

Centres

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43001681 Escola Lluís Viñas i Viñoles (1)

43010311 CFA Ribera d'Ebre (1)

Zona: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 43065 - Garcia

Centres

43005406 Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43067 - Ginestar

Centres

43009394 ZER La Font de l'Aiguadí

43001280 Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí

Municipi: 43094 - Móra la Nova

Centres

43012289 Institut Escola 3 d'Abril (1)

Municipi: 43121 - Rasquera

Centres

43005534 Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (1)

Municipi: 43150 - Tivissa

Centres

43003835 Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

43003847 Escola Marcel·lí Domingo

Zona: 436290 Roquetes.

Municipi: 43008 - Alfara de Carles

Centres

43005315 Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro (1)

43009311 ZER Mont Caro

Municipi: 43133 - Roquetes

Centres

43002831 Escola Mestre Marcel·lí Domingo (1)

43005674 Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro

43008420 Institut Roquetes (1)

Zona: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

Municipi: 43136 - Sant Carles de la Ràpita

Centres

43002892 Escola Carles III (1)

43013117 Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya

43007221 Institut Els Alfacs (1)

43006551 Escola Horta Vella (1)

Zona: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

Municipi: 43902 - Sant Jaume d'Enveja

Centres

43004189 Escola Sant Jaume

43005613 Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània

Zona: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 43062 - Freginals

Centres

43005388 Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià (1)

Municipi: 43063 - La Galera

Centres

43005391 Escola Sant Llorenç - ZER Montsià (1)

Municipi: 43068 - Godall

Centres

43005418 Escola Sant Salvador - ZER Montsià

Municipi: 43077 - Mas de Barberans

Centres

43001395 Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià (1)

Municipi: 43078 - Masdenverge

Centres

43009084 ZER Montsià

43001437 Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià

Municipi: 43138 - Santa Bàrbara

Centres

43003008 Escola Jaume Balmes (1)

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona: 438145 Tivenys.

Municipi: 43025 - Benifallet

Centres

43000551 Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra

43009321 ZER Riu i Serra

Municipi: 43149 - Tivenys

Centres

43003801 Escola La Pineda - ZER Riu Avall (2)

Zona: 438420 Tortosa.

Municipi: 43155 - Tortosa

Centres

43003951 Escola Bítem - ZER Riu Avall (1)

43008912 Escola Cinta Curto (1)

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43004438 Institut Dertosa (1)

43006046 Escola Divina Pastora - ZER Mestral

43013142 Institut Escola El Temple (CRFE)

43004256 Escola Ferreries (1)

43004232 Escola La Mercè (CMC) (1)

43009618 ZER Mestral

43003987 Escola Port rodó - ZER Mestral (1)

43004268 Escola Remolins (CMC)

43009011 ZER Riu Avall (2)

43005625 Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro

43008389 Escola Sant Llatzer (1)

43009771 CFA Tortosa (1)

Zona: 438492 Ulldecona.

Municipi: 43044 - La Sénia

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

43000871 Escola Maria Jesús Ortí i Abella (1)

Municipi: 43156 - Ulldecona

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (CMC) (1)

43004463 Escola Ramón y Cajal

Zona: 439393 Xerta.

Municipi: 43006 - Aldover

Centres

43005303 Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 - Paüls

Centres

43001851 Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra

Municipi: 43052 - Xerta

Centres

43001000 Escola de Xerta

(CRF) Centre nou i/o de recent posada en funcionament

(CMC) Centre de màxima complexitat

(A) Centre amb exigència del requisit d'aranès

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensors o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensors

Consorci d'Educació de Barcelona

Zona: 080197 Barcelona.

Municipi: 08019 - Barcelona

Centres

08064192 Institut Angeleta Ferrer (CRF)

08075657 Institut Escola Antaviana (CMC) (1)

08076509 Institut Escola Arts (2)

08061725 EOI Barcelona III (1)

08062195 EOI Barcelona IV (3)

08062201 EOI Barcelona V (1)

08035167 Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

08072589 EOI Barcelona-Guinardó (1)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

08061907 CFA Barceloneta (1)

08013470 Institut Barri Besòs (CMC) (1)

08055002 CFA Barri Gòtic (1)

08013184 Institut Bernat Metge (CMC) (1)

08061932 CFA Bon Pastor (2)

08055063 CFA Canyelles (1)

08062109 AFA Ciutat Meridiana (2)

08052839 Institut Consell de Cent (CMC) (1)

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

08077010 Institut Escola Coves d'en Cimany (CRF) (CMC)

08038570 EOI de Barcelona (1)

08077137 Institut de l'Esport de Barcelona

08077991 Institut de Logística de Barcelona

08074847 Institut de Nàutica de Barcelona (1)

08078403 Institut de tècniques audiovisuals i de l'espectacle de BCN (CRF)

08078385 Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CRF)

08044156 EA Deià (3)

08077435 Institut dels Aliments de Barcelona (1)

08054228 Institut Dolors Aleu (1)

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

08077149 Institut Escola Eixample (CRF)

08062249 CFA El Carmel (1)

08060228 CFA El Clot (1)

08077964 Institut Escola El Molí (CRF) (CMC)

08075669 Institut Escola El Til·ler (CMC)

08077484 Institut Escola Elisabets (CRF) (CMC) (1)

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

08013275 Institut Escola del Treball (1)

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

08045513 Institut Flos i Calcat (CMC) (3)

08040849 Institut Fort Pius (1)

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

08044120 CFA Freire

08058775 Institut Front Marítim (1)

08062250 CFA Guinardó (1)

08040141 Institut Icària (2)

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

08057540 Institut Joan Brossa (1)

08013101 Institut Joan d'Àustria (2)

08034576 Institut Joan Salvat i Papasseit (CMC) (1)

08066565 Institut Joncar (3)

08044958 Institut Josep Pla (3)

08034205 Institut La Guineueta (CMC) (1)

08040138 Institut La Sedeta (1)

08062146 CFA La Verneda (2)

08039057 Institut L'Alzina (3)

08061968 CFA Les Corts (3)

08034564 Institut Les Corts (3)

08013329 EA Llotja (2)

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08046581 Institut Lluís Vives (CMC) (1)

08077502 Institut Escola Londres (CRF) (1)

08061944 CFA Madrid (3)

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (2)

08055683 CFA Manuel Sacristán (1)

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

08066541 Institut Maria Espinalt (1)

08061701 CFA Maria Rubies (1)

08066528 Institut Martí Pous (1)

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

08013196 Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

08052581 Institut Miquel Tarradell (CMC) (1)

08077095 Institut Escola Mirades (CRF) (CMC) (2)

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

08013093 Institut Montjuïc (CMC) (1)

08013202 Institut Montserrat

08062262 CFA Montserrat Roig (1)

08047421 Institut Montserrat Roig (1)

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

08013366 Institut Nou Barris (1)

08053571 Institut Escola Artístic Oriol Martorell (1)

08035209 Institut Pablo R. Picasso (CMC) (1)

08061683 CFA Palau de Mar (1)

08052608 Institut Pau Claris (1)

08076391 Institut Pedralbes

08060231 CFA Pegaso (1)

08062331 CFA Pere Calders

08034138 Institut Poblenou (3)

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

08046608 Institut Príncep de Viana

08077952 Institut Escola Projecte (CRF)

08061956 CFA Prosperitat (3)

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

08013469 Institut Rambla Prim (1)

08072310 Institut Escola Rec Comtal (CRF) (CMC)

08061919 CFA Rius i Taulet (3)

08067752 Institut Sagrera Sant Andreu (2)

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

08013147 Institut Sants (1)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort (1)

08077496 Institut Escola Sicília (CRF) (1)

08076194 Institut Tecnològic de Barcelona (2)

08033894 Institut Teresa Pàmies (3)

08077101 Institut Escola Tres Fonts de les Corts (CRF)

08075670 Institut Escola Trinitat Nova (CMC) (1)

08057667 CFA Trinitat Vella (3)

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (CMC) (1)

08052700 Institut Vall d'Hebron

08067740 Institut Vallcarca (CRF)

08031812 Institut Valldemossa (1)

08077083 Institut Vapor del Fil (CRF)

08013238 Institut Verdaguer

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

08066905 Institut Viladomat (1)

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Zona: 080157 Badalona.

Municipi: 08015 - Badalona

Centres

08053029 EOI Badalona (1)

08042019 Institut Badalona VII (1)

08076431 Institut Escola Baldomer Solà (CMC) (2)

08044995 Institut Barres i Ones (CMC) (1)

08045604 Institut Enric Borràs (CMC) (1)

08001443 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08060204 CFA Gran Sol (3)

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

08052888 Institut Júlia Minguell (CMC) (1)

08040527 Institut La Llauna (3)

08001421 Institut La Pineda (CMC) (1)

08073171 Institut La Riera (2)

08076923 Institut Escola Llibertat (CRF) (CMC) (1)

08061580 CFA Lloreda-la Pau (1)

08060216 CFA Morera Pomar (2)

08033869 Institut Pau Casals (CMC) (1)

08001480 EA Pau Gargallo (1)

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

08076443 Institut Escola Rafael Alberti (CMC) (1)

08076455 Institut Escola Sant Jordi (CMC) (2)

08055403 CFA Sant Roc (3)

08076901 Institut Escola Turó d'en Caritg (CRF) (CMC) (1)

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

Municipi: 08194 - Sant Adrià de Besòs

Centres

08075384 Institut Escola La Mina (CMC) (1)

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

08076650 CFA Sant Adrià de Besòs (1)

Municipi: 08245 - Santa Coloma de Gramenet

Centres

08059329 Institut Can Peixauet (CMC) (1)

08075074 Institut de Santa Coloma de Gramenet (CMC) (2)

08060289 CFA Fondo (1)

08037176 Institut La Bastida (CMC) (1)

08034643 Institut Les Vinyes (1)

08076947 Institut Escola Lluís Millet (CRF) (CMC) (1)

08053078 Institut Numància (1)

08076480 Institut Escola Pallaresa (2)

08028047 Institut Puig Castellar (1)

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

08053443 EOI Santa Coloma (1)

08060290 CFA Singuerlín (2)

08034001 Institut Terra Roja (CMC) (1)

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (1)

Zona: 081017 L'Hospitalet de Llobregat.

Municipi: 08101 - L'Hospitalet de Llobregat

Centres

08035258 Institut Apel·les Mestres (CMC) (1)

08019411 Institut Bellvitge (1)

08057679 CFA Bellvitge-Gornal (1)

08052918 Institut Bisbe Berenguer (1)

08057965 CFA Can Serra (2)

08056109 Institut Can Vilumara (1)

08057874 CFA Catalònia (1)

08044582 EOI de L'Hospitalet de Llobregat (1)

08051264 Institut Eduard Fontserè (CMC) (1)

08052921 Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

08045070 Institut Europa (CMC) (1)

08076169 Institut Escola Gornal (CMC) (2)

08076111 Institut Jaume Botey (CMC) (2)

08044077 EA Josep Serra i Abella (1)

08019371 Institut Llobregat (1)

08039069 Institut Margarida Xirgu (CMC) (1)

08077940 Institut Escola Maria Miret (CRF) (CMC) (2)

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

08019319 Institut Pedraforca (CMC) (1)

08076467 Institut Escola Pere Lliscart (CMC) (1)

08019401 Institut Provençana (1)

08076935 Institut Escola Puig i Gairalt (CRF) (CMC) (1)

08055944 Institut Rubió i Ors (CMC) (1)

08062110 CFA Sanfeliu (1)

08062481 CFA Sant Josep (1)

08062493 CFA Sant Ramon (2)

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

08019320 Institut Torras i Bages (CMC) (1)

Zona: 083077 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08043 - Canyelles

Centres

08073961 Institut Pla del Bosc (3)

Municipi: 08074 - Cubelles

Centres

08057230 Institut Cubelles (1)

08067648 Institut Les Vinyes (2)

Municipi: 08148 - Olivella

Centres

08077371 Institut Escola El Morsell (CRF) (1)

Municipi: 08227 - Sant Martí Sarroca

Centres

08065329 Institut de l'Alt Foix (1)

Municipi: 08231 - Sant Pere de Ribes

Centres

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

08042056 Institut Can Puig (1)

08063904 Institut Montgròs (1)

08065342 Institut Xaloc (CMC) (2)

Municipi: 08236 - Sant Quintí de Mediona

Centres

08076479 Institut Escola Sant Quintí de Mediona (1)

Municipi: 08240 - Sant Sadurní d'Anoia

Centres

08077472 Institut Escola Intermunicipal del Penedès (CRF) (3)

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

Municipi: 08251 - Santa Margarida i els Monjos

Centres

08053091 Institut El Foix (1)

Municipi: 08270 - Sitges

Centres

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

08061014 Institut Vinyet (1)

Municipi: 08305 - Vilafranca del Penedès

Centres

08035362 Institut Alt Penedès (1)

08065652 EOI de l'Alt Penedès (1)

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (1)

08076893 Institut Vilafranca 2 (CRF) (2)

08062092 CFA Vilafranca del Penedès (1)

Municipi: 08307 - Vilanova i la Geltrú

Centres

08065354 Institut Baix a mar (1)

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

08062225 EOI Garraf (1)

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

08057163 CFA Teresa Mañé (1)

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Zona: 080737 Cornellà de Llobregat.

Municipi: 08073 - Cornellà de Llobregat

Centres

08042846 CFA Cornellà de Llobregat (1)

08072607 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

08016793 Institut Francesc Macià (1)

08033900 Institut Joan Miró (1)

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (1)

08073031 Institut Neus Català (CMC) (1)

Municipi: 08077 - Esplugues de Llobregat

Centres

08054344 EOI Esplugues (3)

08061993 CFA Eugeni d'Ors (1)

08017153 Institut Joanot Martorell (CMC) (1)

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

08041374 Institut La Mallola (3)

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

Municipi: 08200 - Sant Boi de Llobregat

Centres

08025605 Institut Camps Blancs (1)

08047509 Institut Ítaca (1)

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

08043681 Institut Marianao (3)

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

08058209 CFA Sant Boi (3)

Municipi: 08211 - Sant Feliu de Llobregat

Centres

08041519 Institut Martí Dot (1)

08055439 CFA Mestre Esteve (1)

08026397 Institut Olorda (1)

Municipi: 08217 - Sant Joan Despí

Centres

08059731 CFA Arquitecte Jujol (1)

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (1)

Municipi: 08221 - Sant Just Desvern

Centres

08077447 Institut de Formació Professional Antoni Algueró (1)

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

08062055 CFA Sant Just Desvern (1)

Municipi: 08244 - Santa Coloma de Cervelló

Centres

08063229 Institut Montpedrós (1)

Zona: 081147 Martorell.

Municipi: 08001 - Abrera

Centres

08045689 Institut Voltrera (1)

Municipi: 08069 - Collbató

Centres

08063801 Institut de Collbató (1)

Municipi: 08076 - Esparreguera

Centres

08040540 Institut El Cairat (1)

08053285 Institut El Castell (3)

08063618 CFA Esparreguera (3)

Municipi: 08091 - Gelida

Centres

08035246 Institut Gelida (1)

Municipi: 08162 - Els Hostalets de Pierola

Centres

08076960 Institut Escola Renaixença (CRF) (1)

Municipi: 08114 - Martorell

Centres

08062158 EOI de Martorell (3)

08037152 Institut Joan Oró (3)

08073077 Institut Maria Canela (CMC) (1)

08062122 CFA Martorell (2)

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08119 - Masquefa

Centres

08060514 Institut de Masquefa (1)

Municipi: 08147 - Olesa de Montserrat

Centres

08063813 Institut Creu de Saba (3)

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

08062031 CFA Mare de Déu de Montserrat (2)

Municipi: 08161 - Piera

Centres

08047820 Institut Guinovarda (1)

08076972 Institut Escola Piera (CRF)

Municipi: 08196 - Sant Andreu de la Barca

Centres

08064921 Institut de Sant Andreu (3)

08043671 Institut El Palau (1)

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

Municipi: 08208 - Sant Esteve Sesrovires

Centres

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

Zona: 082637 Sant Vicenç dels Horts.

Municipi: 08068 - Cervelló

Centres

08067144 Institut de Cervelló (2)

Municipi: 08072 - Corbera de Llobregat

Centres

08064003 Institut Can Margarit (1)

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

Municipi: 08123 - Molins de Rei

Centres

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

08055695 CFA Rafael Farré (1)

Municipi: 08157 - Pallejà

Centres

08053297 Institut de Pallejà (1)

Municipi: 08263 - Sant Vicenç dels Horts

Centres

08034011 Institut Frederic Mompou (1)

08053340 Institut Gabriela Mistral (3)

08055440 CFA Garrosa (1)

Municipi: 08289 - Torrelles de Llobregat

Centres

08077851 Institut Escola de Torrelles (CRF) (3)

Municipi: 08295 - Vallirana

Centres

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

Zona: 083017 Viladecans.

Municipi: 08020 - Begues

Centres

08064908 Institut Begues (1)

Municipi: 08056 - Castelldefels

Centres

08055051 CFA Castelldefels (2)

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

08040539 Institut Les Marines (1)

08047480 Institut Mediterrània (1)

08064911 Institut Valèria Haliné (3)

Municipi: 08089 - Gavà

Centres

08017530 Institut de Bruguers (1)

08041866 Institut El Calamot (1)

08062471 CFA Gavà (3)

08075293 Institut Escola Gavà Mar (1)

Municipi: 08169 - El Prat de Llobregat

Centres

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

08071691 Institut Escola del Prat (CMC) (2)

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

08074628 Institut El Prat de Llobregat (1)

08054198 Institut Estany de la Ricarda (1)

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

08074631 Institut Les Salines (3)

08076421 Institut Escola Pepa Colomer (1)

08047492 Institut Ribera Baixa (3)

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

08056572 CFA Terra Baixa (3)

Municipi: 08301 - Viladecans

Centres

08034621 Institut de Sales (1)

08066887 EOI de Viladecans (2)

08060137 CFA Edèlia Hernández (3)

08068495 Institut Josefina Castellví i Piulachs (1)

08053364 Institut Josep Mestres i Busquets (1)

08045860 Institut Miramar (1)

08075682 Institut Olímpia (2)

08031228 Institut Torre Roja (3)

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Zona: 082667 Cerdanyola del Vallès.

Municipi: 08904 - Badia del Vallès

Centres

08058210 CFA Badia del Vallès (1)

08078294 Institut Escola de Badia (CRF)

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

08034035 Institut Federica Montseny (3)

Municipi: 08252 - Barberà del Vallès

Centres

08056560 CFA Barberà

08075281 Institut Bitàcola (1)

08076546 Institut Escola Can Llobet

08045562 Institut Can Planas

08035349 Institut La Romànica (1)

Municipi: 08266 - Cerdanyola del Vallès

Centres

08045549 Institut Banús (1)

08031757 Institut Forat del Vent (1)

08053157 Institut Gorgs (1)

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola (3)

08043504 Institut Pere Calders (3)

Municipi: 08125 - Montcada i Reixac

Centres

08076561 Institut Escola El Viver (CMC) (1)

08044533 Institut La Ferreria (1)

08054174 Institut La Ribera (CMC) (1)

08077071 Institut Escola Mas Rampinyo (CRF) (1)

08062021 CFA Montcada i Reixac

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (1)

Municipi: 08180 - Ripollet

Centres

08054186 Institut Can Mas (1)

08076571 Institut Escola El Martinet (1)

08076583 Institut Escola Els Pinetons (1)

08055397 CFA Jaume Tuset

08037206 Institut Lluís Companys (1)

08035295 Institut Palau Ausit (1)

Municipi: 08260 - Santa Perpètua de Mogoda

Centres

08061555 CFA Can Folguera (1)

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

08077459 Institut Escola Santiga (CRF) (1)

Zona: 081847 Rubí.

Municipi: 08054 - Castellbisbal

Centres

08053145 Institut Castellbisbal (1)

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

Municipi: 08184 - Rubí

Centres

08072590 EOI de Rubí (1)

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

08036330 Institut J.V. Foix (3)

08053182 Institut La Serreta (CMC) (1)

08043668 Institut L'Estatut (1)

08060277 CFA Pau Casals (1)

08076595 Institut Escola Teresa Altet (CMC) (1)

08072401 Institut Torrent dels Alous (1)

Municipi: 08205 - Sant Cugat del Vallès

Centres

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

08077058 Institut Escola Catalunya (CRF) (1)

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

08076637 Institut FP Sant Cugat del Vallès

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

08031861 Institut Leonardo da Vinci (1)

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès (1)

Municipi: 08238 - Sant Quirze del Vallès

Centres

08077061 Institut Escola Onze de Setembre (CRF) (1)

08067211 Institut Salas i Xandri (1)

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

Zona: 081877 Sabadell.

Municipi: 08051 - Castellar del Vallès

Centres

08046682 Institut de Castellar (3)

08076649 Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

08076558 Institut Escola Sant Esteve

Municipi: 08156 - Palau-solità i Plegamans

Centres

08073119 Institut Can Periquet (1)

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

Municipi: 08167 - Polinyà

Centres

08053170 Institut Polinyà (1)

Municipi: 08187 - Sabadell

Centres

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (CMC) (1)

08024765 Institut Arraona (2)

08076091 Institut Ca n'Oriac (CMC) (1)

08057011 CFA Can Rull

08024893 Institut Castellarnau (1)

08044636 EOI de Sabadell (1)

08024741 Institut Escola Industrial (1)

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

08034591 Institut Joan Oliver (CMC) (1)

08077046 Institut Escola Joan Sallarès i Pla (CRF) (CMC) (1)

08053212 Institut Jonqueres (CMC) (1)

08056997 CFA La Concòrdia (2)

08057001 CFA La Creu de Barberà (2)

08074410 Institut La Serra (CMC) (1)

08053224 Institut Les Termes (CMC) (1)

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

08076406 Institut Narcisa Freixas i Cruells (CMC) (2)

08024871 Institut Pau Vila (1)

08046669 Institut Ribot i Serra (CMC) (1)

08044624 Institut Sabadell (1)

08055075 CFA Torre Romeu (1)

08042020 Institut Vallès (1)

08077381 Institut Escola Virolet (CRF) (1)

Municipi: 08267 - Sentmenat

Centres

08053248 Institut de Sentmenat (1)

Zona: 082797 Terrassa.

Municipi: 08120 - Matadepera

Centres

08053169 Institut Matadepera (1)

Municipi: 08279 - Terrassa

Centres

08059691 CFA Anna Murià (1)

08077125 Institut Escola Antoni Ubach i Soler (CRF) (CMC)

08031770 Institut Can Jofresa (CMC) (1)

08071196 Institut Can Roca (1)

08053251 Institut Cavall Bernat (CMC) (1)

08053194 EOI de Terrassa (1)

08030339 Institut de Terrassa (1)

08062080 CFA Egara

08024777 Institut Egara (1)

08078312 Institut Escola Feixes (CRF) (CMC) (1)

08030340 Institut Investigador Blanxart (CMC) (1)

08068537 Institut Les Aimerigues (CMC) (1)

08066437 Institut Mont Perdut (CMC) (1)

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (1)

08076601 Institut Escola Pere Viver (1)

08062079 CFA Ramon Llull (2)

08076820 Institut Escola Sala i Badrinas (CRF)

08059706 CFA Salvador Espriu (1)

08043516 Institut Santa Eulàlia (CMC) (1)

08045011 Institut Torre del Palau (1)

Municipi: 08291 - Vacarisses

Centres

08061208 Institut Vacarisses (1)

Municipi: 08300 - Viladecavalls

Centres

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Zona: 080967 Granollers.

Municipi: 08005 - L'Ametlla del Vallès

Centres

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

Municipi: 08023 - Bigues i Riells

Centres

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

Municipi: 08033 - Caldes de Montbui

Centres

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

08073651 Institut Pic del Vent (1)

Municipi: 08041 - Canovelles

Centres

08046864 Institut Bellulla (CMC) (1)

08055041 CFA Canovelles (1)

08072383 Institut Domus d'Olivet (CMC) (2)

Municipi: 08086 - Les Franqueses del Vallès

Centres

08062468 CFA Bellavista (2)

08065391 Institut El Til·ler (1)

08052906 Institut Lauro (1)

Municipi: 08088 - La Garriga

Centres

08035222 Institut Manuel Blancafort

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

Municipi: 08096 - Granollers

Centres

08017931 Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

08045628 Institut Celestí Bellera (1)

08074801 Institut Marta Estrada (CMC) (2)

08061221 CFA Vallès

08062213 EOI Vallès Oriental (1)

Municipi: 08107 - Lliçà d'Amunt

Centres

08052955 Institut de Lliçà (1)

08077782 Institut Escola Miquel Martí i Pol (CRF) (1)

Municipi: 08108 - Lliçà de Vall

Centres

08058969 Institut El Vern (1)

Municipi: 08181 - La Roca del Vallès

Centres

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

Municipi: 08210 - Sant Feliu de Codines

Centres

08060009 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Municipi: 08248 - Santa Eulàlia de Ronçana

Centres

08077174 Institut La Vall del Tenes (CRF)

Municipi: 08902 - Vilanova del Vallès

Centres

08061038 Institut de Vilanova del Vallès (1)

Zona: 081217 Mataró.

Municipi: 08003 - Alella

Centres

08046785 Institut d'Alella (1)

Municipi: 08009 - Argentona

Centres

08052876 Institut d'Argentona (1)

Municipi: 08029 - Cabrera de Mar

Centres

08076510 Institut Escola Pla de l'Avellà (1)

Municipi: 08030 - Cabrils

Centres

08062717 Institut Cabrils (1)

Municipi: 08075 - Dosrius

Centres

08062730 Institut Els Roures (2)

Municipi: 08118 - El Masnou

Centres

08077393 Institut Escola Lluís Millet (CRF) (1)

08020826 Institut Maremar (1)

08020838 Institut Mediterrània (1)

Municipi: 08121 - Mataró

Centres

08062511 CFA Alarona (1)

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

08076157 Institut Escola Àngela Bransuela (CMC) (2)

08060253 CFA Can Marfà (1)

08021302 Institut Damià Campeny (1)

08052931 EOI del Maresme (1)

08042858 CFA Els Tarongers (2)

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (CMC) (3)

08046797 Institut Laia l'Arquera (CMC) (2)

08075712 Institut Les Cinc Sénies (2)

08076145 Institut Escola Mar Mediterrània (CMC)

08077976 Institut Miquel Biada (CRF) (CMC) (1)

08046748 Institut Thos i Codina (2)

Municipi: 08126 - Montgat

Centres

08045677 Institut Thalassa (1)

Municipi: 08230 - Premià de Dalt

Centres

08077460 Institut Escola Santa Anna (CRF) (2)

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

Municipi: 08172 - Premià de Mar

Centres

08060265 CFA Premià de Mar (1)

08072255 Institut Premià de Mar (1)

Municipi: 08197 - Sant Andreu de Llavaneres

Centres

08046852 Institut Llavaneres (1)

Municipi: 08264 - Sant Vicenç de Montalt

Centres

08062808 Institut Esteve Albert (1)

Municipi: 08281 - Teià

Centres

08061117 Institut Turó d'en Baldiri (1)

Municipi: 08282 - Tiana

Centres

08062857 Institut Tiana (2)

Municipi: 08214 - Vilassar de Dalt

Centres

08040564 Institut Jaume Almera (1)

Municipi: 08219 - Vilassar de Mar

Centres

08057254 Institut Pere Ribot (1)

08046803 Institut Vilatzara (1)

Zona: 081247 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 - La Llagosta

Centres

08059044 CFA La Llagosta

08043656 Institut Marina

Municipi: 08124 - Mollet del Vallès

Centres

08065411 Institut Aiguaviva (1)

08066851 EOI de Mollet del Vallès (3)

08021594 Institut de Mollet del Vallès (CMC) (1)

08054034 Institut Gallecs (1)

08055385 CFA Mollet del Vallès (2)

08021600 Institut Vicenç Plantada (2)

Municipi: 08135 - Montmeló

Centres

08052980 Institut Montmeló (1)

Municipi: 08136 - Montornès del Vallès

Centres

08062523 CFA Marinada (3)

08065421 Institut Marta Mata (1)

08042093 Institut Vinyes Velles (3)

Municipi: 08159 - Parets del Vallès

Centres

08065433 Institut La Sínia (2)

08062043 CFA Parets del Vallès (1)

08044612 Institut Torre de Malla (1)

Municipi: 08209 - Sant Fost de Campsentelles

Centres

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

Municipi: 08296 - Vallromanes

Centres

08077022 Institut Escola Els Tres Pins (CRF) (1)

Zona: 081637 Pineda de Mar.

Municipi: 08006 - Arenys de Mar

Centres

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

Municipi: 08007 - Arenys de Munt

Centres

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

Municipi: 08035 - Calella

Centres

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

08074070 EOI de Calella (1)

Municipi: 08040 - Canet de Mar

Centres

08045641 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

08072978 Institut Sunsi Móra (2)

Municipi: 08110 - Malgrat de Mar

Centres

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

Municipi: 08155 - Palafolls

Centres

08061099 Institut Font del Ferro (1)

Municipi: 08163 - Pineda de Mar

Centres

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

08052992 Institut Euclides (1)

08047832 Institut Joan Coromines (2)

Municipi: 08203 - Sant Cebrià de Vallalta

Centres

08077034 Institut Escola El Pi Gros (CRF) (1)

Municipi: 08235 - Sant Pol de Mar

Centres

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

Municipi: 08261 - Santa Susanna

Centres

08076534 Institut Escola Montagut (1)

08077228 Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme

Municipi: 08284 - Tordera

Centres

08044983 Institut Lluís Companys (1)

08073843 Institut Tordària (1)

Zona: 082027 Sant Celoni.

Municipi: 08046 - Cardedeu

Centres

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

08054401 Institut El Sui (1)

08062729 Institut Pla Marcell (1)

Municipi: 08106 - Llinars del Vallès

Centres

08044594 Institut Giola (1)

Municipi: 08202 - Sant Celoni

Centres

08034606 Institut Baix Montseny (1)

08076522 Institut Escola Pallerola (2)

Municipi: 08207 - Sant Esteve de Palautordera

Centres

08065469 Institut Can Record (1)

Municipi: 08234 - Sant Pere de Vilamajor

Centres

08062791 Institut Vilamajor (1)

Municipi: 08259 - Santa Maria de Palautordera

Centres

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

08053108 Institut Reguissol (1)

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Zona: 080227 Berga.

Municipi: 08016 - Bagà

Centres

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

Municipi: 08022 - Berga

Centres

08061971 CFA Berguedà (1)

08065664 EOI del Berguedà (1)

08014693 Institut Guillem de Berguedà (3)

08064830 Institut Serra de Noet (1)

Municipi: 08092 - Gironella

Centres

08044971 Institut Pere Fontdevila (1)

Municipi: 08175 - Puig-reig

Centres

08052207 Institut de Puig-reig (1)

Zona: 081027 Igualada.

Municipi: 08031 - Calaf

Centres

08043395 Institut Alexandre de Riquer (1)

Municipi: 08044 - Capellades

Centres

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

Municipi: 08102 - Igualada

Centres

08062018 CFA Anoia (1)

08073193 Institut Badia i Margarit (1)

08062171 EOI d'Igualada (1)

08047364 Institut Joan Mercader (1)

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

Municipi: 08143 - Òdena

Centres

08077009 Institut Escola Castell d'Òdena (CRF)

Municipi: 08250 - Santa Margarida de Montbui

Centres

08053352 Institut Montbui (CMC) (1)

Municipi: 08292 - Vallbona d'Anoia

Centres

08065019 Institut de Vallbona d'Anoia (1)

Municipi: 08302 - Vilanova del Camí

Centres

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

Zona: 081137 Manresa.

Municipi: 08010 - Artés

Centres

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

Municipi: 08012 - Avinyó

Centres

08076613 Institut Escola Barnola (1)

Municipi: 08018 - Balsareny

Centres

08077401 Institut Escola Guillem de Balsareny (CRF) (1)

Municipi: 08047 - Cardona

Centres

08042330 Institut Sant Ramon (1)

Municipi: 08053 - Castellbell i el Vilar

Centres

08068616 Institut Bages Sud (2)

Municipi: 08113 - Manresa

Centres

08065330 Institut Cal Gravat (1)

08059551 EOI de Manresa (1)

08046761 Institut Guillem Catà (CMC) (1)

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca (1)

08020462 Institut Lacetània (CMC) (1)

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

08067636 Institut Manresa Sis (2)

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

Municipi: 08138 - Moià

Centres

08044600 Institut Moianès (1)

Municipi: 08140 - Navarcles

Centres

08059524 Institut de Navarcles (1)

Municipi: 08141 - Navàs

Centres

08072188 Institut Escola Sant Jordi (1)

Municipi: 08182 - El Pont de Vilomara i Rocafort

Centres

08076492 Institut Escola Pompeu Fabra (1)

Municipi: 08191 - Sallent

Centres

08047376 Institut Llobregat (1)

Municipi: 08213 - Sant Fruitós de Bages

Centres

08053054 Institut Gerbert d'Aurillac (1)

Municipi: 08218 - Sant Joan de Vilatorrada

Centres

08066322 Institut Cardener (2)

08035313 Institut Quercus (1)

Municipi: 08262 - Sant Vicenç de Castellet

Centres

08046840 Institut Castellet (1)

Municipi: 08192 - Santpedor

Centres

08053111 Institut d'Auro (1)

Municipi: 08274 - Súria

Centres

08042044 Institut Mig-Món (1)

Zona: 252077 Solsona.

Municipi: 25149 - Oliana

Centres

25010383 Institut Escola d'Oliana (CRF) (1)

Municipi: 25193 - Sant Llorenç de Morunys

Centres

25010358 Institut Escola Vall de Lord (CRF)

Municipi: 25207 - Solsona

Centres

25005454 Institut Francesc Ribalta (1)

25008753 CFA Solsonès (2)

Zona: 082987 Vic.

Municipi: 08017 - Balenyà

Centres

08076959 Institut Escola Carles Capdevila (CRF) (1)

Municipi: 08037 - Calldetenes

Centres

08063837 Institut Les Margues (1)

Municipi: 08064 - Castellterçol

Centres

08071214 Institut Escola Castellterçol (2)

Municipi: 08067 - Centelles

Centres

08044569 Institut Pere Barnils (1)

Municipi: 08254 - L'Esquirol

Centres

08078439 Institut Escola El Cabrerès (CRF) (1)

Municipi: 08083 - Folgueroles

Centres

08076996 Institut Escola Mossen Cinto (CRF) (1)

Municipi: 08100 - Gurb

Centres

08068380 Institut Gurb (1)

Municipi: 08112 - Manlleu

Centres

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (CMC) (1)

08072176 Institut del Ter (CMC) (2)

08063621 CFA Martí i Pol (2)

Municipi: 08117 - Les Masies de Voltregà

Centres

08060976 Institut del Voltreganès (1)

Municipi: 08171 - Prats de Lluçanès

Centres

08053005 Institut Castell de Quer (1)

Municipi: 08183 - Roda de Ter

Centres

08053042 Institut Miquel Martí i Pol (1)

Municipi: 08233 - Sant Pere de Torelló

Centres

08076984 Institut Escola Josep Maria Xandri (CRF) (2)

Municipi: 08237 - Sant Quirze de Besora

Centres

08058428 Institut Bisaura (2)

Municipi: 08278 - Taradell

Centres

08053121 Institut Taradell (1)

Municipi: 08283 - Tona

Centres

08054277 Institut de Tona (1)

Municipi: 08285 - Torelló

Centres

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

08063643 CFA La Cooperativa (1)

08075256 Institut Escola Marta Mata (1)

Municipi: 08298 - Vic

Centres

08035003 EA de Vic (1)

08031022 Institut de Vic (CMC) (1)

08031034 Institut Jaume Callís (1)

08062870 Institut La Plana (CMC) (1)

08060095 CFA Montseny (1)

08062183 EOI Osona (1)

Serveis Territorials a Girona

Zona: 170237 Blanes.

Municipi: 17023 - Blanes

Centres

17008122 EOI de Blanes

17007129 CFA Es Piteus

17011042 Institut Escola Mossen Joan Batlle (CRF) (1)

17000551 Institut Sa Palomera (1)

17005731 Institut S'Agulla (2)

17005662 Institut Serrallarga (1)

Municipi: 17095 - Lloret de Mar

Centres

17007014 CFA Lloret de Mar (1)

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

17006770 Institut Rocagrossa (CMC) (1)

17010700 Institut Sant Quirze (1)

Municipi: 17103 - Maçanet de la Selva

Centres

17008951 Institut Maçanet de la Selva (1)

Municipi: 17202 - Tossa de Mar

Centres

17006812 Institut de Tossa de Mar (1)

Municipi: 17213 - Vidreres

Centres

17006824 Institut Vidreres (1)

Zona: 170667 Figueres.

Municipi: 17032 - Cadaqués

Centres

17010797 Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus (CRF) (1)

Municipi: 17047 - Castelló d'Empúries

Centres

17006083 Institut Castelló d'Empúries (1)

17010694 Institut Escola El Bruel-Empuriabrava (CMC) (1)

Municipi: 17066 - Figueres

Centres

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (1)

17005649 Institut Cendrassos (CMC) (1)

17008134 EOI de Figueres (1)

17011066 Institut Escola Josep Pous i Pagès (CRF) (CMC) (2)

17007178 CFA Maria Verdaguer

17001221 Institut Narcís Monturiol (CMC) (1)

17007609 Institut Olivar Gran (1)

17001218 Institut Ramon Muntaner (CMC) (1)

Municipi: 17086 - La Jonquera

Centres

17006745 Institut de La Jonquera (CMC) (1)

Municipi: 17092 - Llançà

Centres

17006769 Institut de Llançà (1)

Municipi: 17132 - Peralada

Centres

17010839 Institut de Peralada (CRF) (1)

Municipi: 17152 - Roses

Centres

17005364 Institut Cap Norfeu (1)

17006851 Institut Illa de Rodes (CMC) (1)

Municipi: 17221 - Vilafant

Centres

17008390 Institut de Vilafant (1)

Zona: 170797 Girona.

Municipi: 17007 - Amer

Centres

17004578 Institut Castell d'Estela (1)

Municipi: 17008 - Anglès

Centres

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

Municipi: 17015 - Banyoles

Centres

17008821 EOI de Banyoles

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

17008365 CFA Pla de l'Estany (1)

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

Municipi: 17019 - Besalú

Centres

17009801 Institut Escola Salvador Vilarrasa (1)

Municipi: 17020 - Bescanó

Centres

17009783 Institut La Miquela (1)

Municipi: 17044 - Cassà de la Selva

Centres

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

Municipi: 17049 - Celrà

Centres

17006708 Institut de Celrà (1)

Municipi: 17079 - Girona

Centres

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

17004852 EOI de Girona (1)

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

17007181 CFA Girona (1)

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

17001735 Institut Montilivi (1)

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

17010441 CFA Nou Girona (1)

17006939 Institut Santa Eugènia (CMC) (1)

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Municipi: 17155 - Salt

Centres

17005339 CFA Les Bernardes (1)

17003203 Institut Salvador Espriu (CMC) (1)

17008407 Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

17005388 Institut Vallvera (CMC) (1)

Municipi: 17163 - Sant Gregori

Centres

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

Municipi: 17186 - Sarrià de Ter

Centres

17010682 Institut de Sarrià de Ter (1)

Municipi: 17215 - Vilablareix

Centres

17009205 Institut de Vilablareix (1)

Zona: 171147 Olot.

Municipi: 17039 - Camprodon

Centres

17006681 Institut Germans Vila-Riera (1)

Municipi: 17114 - Olot

Centres

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

17005340 EA d'Olot (1)

17007981 EOI d'Olot (1)

17010827 Institut Escola Greda (CRF) (CMC) (1)

17007671 CFA La Garrotxa

17002399 Institut La Garrotxa (1)

17002387 Institut Montsacopa (1)

Municipi: 17145 - Ribes de Freser

Centres

17010803 Institut Escola Vall de Ribes (CRF) (1)

Municipi: 17147 - Ripoll

Centres

17005704 Institut Abat Oliba (1)

17008377 CFA Ripollès (1)

Municipi: 17167 - Sant Joan de les Abadesses

Centres

17009813 Institut Escola Mestre Andreu (2)

Zona: 171177 Palafrugell.

Municipi: 17022 - La Bisbal d'Empordà

Centres

17007300 Institut La Bisbal (1)

Municipi: 17062 - L'Escala

Centres

17005251 Institut El Pedró (1)

Municipi: 17117 - Palafrugell

Centres

17002557 Institut Baix Empordà (CMC) (1)

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

17010840 Institut La Sureda (CRF) (2)

17008146 CFA Palafrugell

Municipi: 17199 - Torroella de Montgrí

Centres

17005923 Institut Montgrí (1)

Municipi: 17211 - Verges

Centres

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

Zona: 171607 Sant Feliu de Guíxols.

Municipi: 17034 - Calonge i Sant Antoni

Centres

17000706 Institut Puig Cargol (1)

Municipi: 17048 - Castell-Platja d'Aro

Centres

17006691 Institut Ridaura (1)

Municipi: 17089 - Llagostera

Centres

17006757 Institut de Llagostera (1)

Municipi: 17118 - Palamós

Centres

17005352 Institut de Palamós (1)

17010815 Institut Escola Vila-romà (CRF) (1)

Municipi: 17160 - Sant Feliu de Guíxols

Centres

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols (1)

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (CMC) (1)

17003306 Institut Sant Elm (1)

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Zona: 170087 Santa Coloma de Farners.

Municipi: 17009 - Arbúcies

Centres

17006605 Institut Montsoriu (1)

Municipi: 17027 - Breda

Centres

17010921 Institut Escola Montseny (CRF) (1)

Municipi: 17033 - Caldes de Malavella

Centres

17008651 Institut de Caldes de Malavella (1)

Municipi: 17083 - Hostalric

Centres

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

Municipi: 17146 - Riells i Viabrea

Centres

17010037 Institut El Bruc (1)

Municipi: 17164 - Sant Hilari Sacalm

Centres

17004517 Institut Anton Busquets i Punset (CMC) (1)

Municipi: 17180 - Santa Coloma de Farners

Centres

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

17008389 CFA La Selva (1)

Municipi: 17193 - Sils

Centres

17009308 Institut de Sils (1)

Serveis Territorials a Lleida

Zona: 250347 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 - Artesa de Segre

Centres

25005429 Institut Els Planells (1)

Municipi: 25172 - Ponts

Centres

25006574 Institut de Ponts (1)

Zona: 250407 Balaguer.

Municipi: 25040 - Balaguer

Centres

25005727 Institut Almatà

25008561 CFA Balaguer (2)

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (CMC) (1)

Municipi: 25047 - Bellcaire d'Urgell

Centres

25007700 Institut Ermengol IV (1)

Zona: 251737 El Pont de Suert.

Municipi: 25173 - El Pont de Suert

Centres

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

Zona: 252037 La Seu d'Urgell.

Municipi: 17141 - Puigcerdà

Centres

17005741 Institut Pere Borrell (1)

Municipi: 25203 - La Seu d'Urgell

Centres

25008558 EOI de La Seu d'Urgell (1)

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

25008583 CFA La Seu d'Urgell

25009186 Institut La Valira (1)

Zona: 251207 Lleida.

Municipi: 25011 - Alcarràs

Centres

25007153 Institut d'Alcarràs (CMC) (3)

25010450 Institut Nou Alcarràs (CRF) (CMC) (2)

Municipi: 25019 - Almacelles

Centres

25006483 Institut Canigó (1)

Municipi: 25021 - Almenar

Centres

25006227 Institut d'Almenar (1)

Municipi: 25023 - Alpicat

Centres

25009721 Institut d'Alpicat (2)

Municipi: 25120 - Lleida

Centres

25002799 Institut Caparrella (1)

25010127 Institut Castell dels Templers (CMC)

25006252 EOI de Lleida (1)

25006720 Institut d'Hoteleria i Turisme (2)

25005442 Institut Escola del Treball (1)

25002726 Institut Guindàvols (CMC) (1)

25002787 Institut Joan Oró (1)

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

25009836 Institut La Mitjana (3)

25010334 Institut Escola Magraners (CMC)

25006513 Institut Manuel de Montsuar (1)

25007189 Institut Maria Rúbies (3)

25002696 Institut Marius Torres (3)

25006771 Institut Ronda (1)

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

25006410 CFA Segrià (3)

25010280 Institut Escola Torre Queralt (CMC)

25006732 Institut Torrevicens (1)

25007611 CFA Victorina Vila (1)

Municipi: 25228 - Torrefarrera

Centres

25009733 Institut Joan Solà (3)

Zona: 251377 Mollerussa.

Municipi: 25058 - Les Borges Blanques

Centres

25006525 Institut Josep Vallverdú (1)

Municipi: 25137 - Mollerussa

Centres

25010310 Institut de Mollerussa IV (2)

25007517 Institut La Serra (1)

25008625 CFA Mollerussa (2)

25003202 Institut Mollerussa

25005582 Institut Terres de Ponent (CMC)

Zona: 252047 Seròs.

Municipi: 25101 - La Granadella

Centres

25007499 Institut l'Olivera (2)

Municipi: 25204 - Seròs

Centres

25007529 Institut Seròs (CMC) (3)

Zona: 252097 Sort.

Municipi: 25086 - Esterri d'Àneu

Centres

25007025 Institut Morelló (1)

Municipi: 25209 - Sort

Centres

25006291 Institut Hug Roger III (1)

Zona: 252177 Tàrrega.

Municipi: 25003 - Agramunt

Centres

25005260 Institut Ribera del Sió (1)

Municipi: 25050 - Bellpuig

Centres

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

Municipi: 25072 - Cervera

Centres

25001311 Institut Antoni Torroja (CMC) (1)

25008571 CFA Joan Comorera (2)

25005685 Institut La Segarra (1)

Municipi: 25110 - Guissona

Centres

25007505 Institut de Guissona (CMC) (1)

Municipi: 25217 - Tàrrega

Centres

25006781 Institut Alfons Costafreda (1)

25008546 EOI de Tàrrega (2)

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

25004528 EA Ondara (1)

25008595 CFA Tàrrega

Zona: 252347 Tremp.

Municipi: 25171 - La Pobla de Segur

Centres

25010361 Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

Municipi: 25234 - Tremp

Centres

25006288 Institut de Tremp (1)

25008984 CFA Tremp

Zona: 252437 Vielha e Mijaran.

Municipi: 25121 - Les

Centres

25006148 Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (A)

Municipi: 25243 - Vielha e Mijaran

Centres

25006239 Institut d'Aran (A) (1)

25008741 CFA Val d'Aran (A) (2)

Serveis Territorials a Tarragona

Zona: 430387 Cambrils.

Municipi: 43038 - Cambrils

Centres

43006654 Institut Cambrils (1)

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

43013130 Institut Escola Joan Ardèvol (CRF) (CMC)

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

Municipi: 43905 - Salou

Centres

43011200 EOI de Salou

43007543 Institut Jaume I (1)

43010347 Institut Marta Mata (CMC) (1)

Municipi: 43162 - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

Municipi: 43171 - Vila-seca

Centres

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

43008523 Institut Vila-seca (1)

43010086 CFA Vilaseca (3)

Zona: 431637 El Vendrell.

Municipi: 43012 - Altafulla

Centres

43009977 Institut d'Altafulla (1)

Municipi: 43016 - L'Arboç

Centres

43007580 Institut de L'Arboç (1)

Municipi: 43028 - La Bisbal del Penedès

Centres

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

Municipi: 43037 - Calafell

Centres

43007257 Institut Camí de Mar (1)

43010372 Institut La Talaia (1)

Municipi: 43051 - Cunit

Centres

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

Municipi: 43131 - Roda de Berà

Centres

43011418 Institut Roda de Berà

Municipi: 43153 - Torredembarra

Centres

43007661 Institut Ramon de la Torre (1)

43006952 Institut Torredembarra (1)

Municipi: 43163 - El Vendrell

Centres

43004803 Institut Andreu Nin (1)

43013075 Institut Escola Àngel de Tobies (CMC)

43004797 Institut Baix Penedès (1)

43013129 Institut Escola Coma-ruga (CRF)

43010037 EOI del Vendrell (1)

43010062 CFA El Vendrell (3)

43010189 Institut Mediterrània (1)

Zona: 431237 Reus.

Municipi: 43031 - Les Borges del Camp

Centres

43010578 Institut Fontanelles (1)

Municipi: 43049 - Cornudella de Montsant

Centres

43013087 Institut Escola Corbatera (1)

Municipi: 43092 - Mont-roig del Camp

Centres

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

43012988 Institut de Miami (CMC)

Municipi: 43123 - Reus

Centres

43002594 Institut Baix Camp (1)

43009710 EOI de Reus

43007385 Institut d'Horticultura i Jardineria (1)

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

43002570 Institut Gaudí (CMC) (1)

43008444 Institut Josep Tapiró (CMC) (1)

43007166 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

43008857 CFA Reus (2)

43010852 Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

43002582 Institut Salvador Vilaseca (CMC) (1)

Municipi: 43129 - Riudoms

Centres

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

Municipi: 43145 - La Selva del Camp

Centres

43008511 Institut Joan Puig i Ferreter (1)

Zona: 431487 Tarragona.

Municipi: 43907 - La Canonja

Centres

43008481 Institut Collblanc (CMC) (1)

Municipi: 43043 - El Catllar

Centres

43012812 Institut Escola L'Agulla (1)

Municipi: 43047 - Constantí

Centres

43007646 Institut de Constantí (CMC) (1)

Municipi: 43095 - El Morell

Centres

43008407 Institut El Morell (1)

Municipi: 43100 - Els Pallaresos

Centres

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

Municipi: 43148 - Tarragona

Centres

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

43006125 Institut Campclar (CMC) (1)

43003653 Institut Comte de Rius (1)

43006940 EOI de Tarragona (1)

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau (2)

43013191 Institut Escola L'Arrabassada (CRF) (1)

43012976 Institut Escola Mediterrani (CMC)

43006630 Institut Pere Martell (2)

43003732 Institut Pons d'Icart (1)

43008501 Institut Pont del Diable (CMC) (1)

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

43008729 CFA Tarragona

43011479 Institut Tarragona (3)

43008390 Institut Torreforta (CMC) (1)

Zona: 431617 Valls.

Municipi: 43005 - Alcover

Centres

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

Municipi: 43054 - L'Espluga de Francolí

Centres

43006617 Institut Joan Amigó i Callau (1)

Municipi: 43086 - Montblanc

Centres

43009187 Institut Martí l'Humà (1)

43010323 CFA Montblanc

Municipi: 43139 - Santa Coloma de Queralt

Centres

43006708 Institut Joan Segura i Valls (1)

Municipi: 43161 - Valls

Centres

43010670 EOI de Valls

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

43004608 Institut Narcís Oller (1)

43010608 Institut Serra de Miramar (CMC)

43010074 CFA Valls (1)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Zona: 430047 Alcanar.

Municipi: 43004 - Alcanar

Centres

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

Municipi: 43044 - La Sénia

Centres

43006681 Institut de La Sénia (1)

Municipi: 43156 - Ulldecona

Centres

43006496 Institut Manuel Sales i Ferré (CMC) (1)

Zona: 430147 Amposta.

Municipi: 43014 - Amposta

Centres

43013099 Institut Escola Agustí Barberà (CMC) (1)

43010669 EOI d'Amposta (1)

43010888 Institut de Tecnificació (1)

43006101 Institut Montsià (1)

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

43008754 CFA Sebastià Juan Arbó (1)

Municipi: 43136 - Sant Carles de la Ràpita

Centres

43013117 Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya

43007221 Institut Els Alfacs (1)

Municipi: 43138 - Santa Bàrbara

Centres

43008456 Institut Les Planes (1)

Zona: 430937 Móra d'Ebre.

Municipi: 43022 - Batea

Centres

43012113 Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

Municipi: 43055 - Falset

Centres

43006691 Institut Priorat (1)

Municipi: 43060 - Flix

Centres

43007233 Institut de Flix (1)

Municipi: 43064 - Gandesa

Centres

43006642 Institut Terra Alta (1)

Municipi: 43093 - Móra d'Ebre

Centres

43007129 Institut Julio Antonio (1)

43010311 CFA Ribera d'Ebre (1)

43010980 EOI Ribera d'Ebre (1)

Municipi: 43094 - Móra la Nova

Centres

43012289 Institut Escola 3 d'Abril (1)

Zona: 431557 Tortosa.

Municipi: 43013 - L'Ametlla de Mar

Centres

43006976 Institut Candelera (1)

Municipi: 43903 - Camarles

Centres

43008419 Institut Camarles (1)

Municipi: 43901 - Deltebre

Centres

43006964 Institut de Deltebre (1)

Municipi: 43104 - El Perelló

Centres

43012319 Institut Escola El Perelló (CRF) (3)

Municipi: 43133 - Roquetes

Centres

43008420 Institut Roquetes (1)

Municipi: 43155 - Tortosa

Centres

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

43004441 Institut de l'Ebre (1)

43009862 EOI de Tortosa (1)

43004438 Institut Dertosa (1)

43013142 Institut Escola El Temple (CRF)

43009771 CFA Tortosa (1)

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

42 Moianès

  • Darrera modificació: 09/05/2023 13:13