Fons de solidaritat per a incapacitats temporals

ASPEPC·SPS, d’acord amb l’article 6.h) dels Estatuts d’ASPEPC·SPS, que preveu la possibilitat de constituir un fons de solidaritat com a mitjà de reequilibri econòmic per a tots els afiliats que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en situació d'Incapacitat Laboral Transitòria ha constituït el Fons de Solidaritat d’ASPEPC·SPS, que es dotarà per a cada curs escolar amb la quantitat aprovada pel Secretariat Nacional.

Tots els afiliats a ASPEPC·SPS ​que compleixin els requisits establerts al reglament del fons ​tenen dret a sol·licitar l'ajut sense que això comporti cap cost afegit​.​

Així doncs, en cas de baixa per malaltia, els afiliats a ASPEPC·SPS p​odran percebre, en concepte d​'ajut, 12€ diaris a partir del quart dia de baixa fins al vintè, i fins a un màxim de 30 dies l'any.    

Condicions

1) de més d'un any