Justificació d'absències per motius de salut

La direcció dels instituts ha de registrar les absències del professorat adscrit al centre mitjançant l’aplicació informàtica de l’expedient d’absències disponible al portal ATRI (Gestió del temps / Expedients docents). S’ha d’explicitar el motiu de l’absència.

En cas de malaltia, distingim les següents:

En aquest cas caldrà comunicar la incidència al centre i es justificarà l'endemà mitjançant la “declaració responsable justificativa”, document que es pot trobar als instituts. No cal presentar cap tipus de document acreditatiu d'atenció mèdica i no cal agafar la baixa.

La direcció del centre introduirà aquesta justificació en l'aplicatiu de registre d'absències com a “absència per motius de salut de durada màxima d'un dia”.

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. (Veure l'apartat: Situacions d'Incapacitat Temporal).

Respecte a quants dies tenim per portar la baixa mèdica a l'institut, no està clar, ja que les diferents normatives diuen coses contradictòries. La Resolució de 24 d’octubre de 2012 diu que els comunicats mèdics de baixa i confirmació es faran arribar com a molt tard l’endemà de la seva expedició, però aquesta resolució contradiu la Orden PRE/1744/2010, segons la qual els comunicats de baixa no s'han de fer arribar més tard del quart dia hàbil des de l'inici de la situació.

L’assistència a consulta mèdica / proves mèdiques ha de concertar-se fora de l’horari lectiu i en els casos en que aquesta circumstància no sigui possible ho justificarem signant la “declaració responsable justificativa” que trobarem a l'institut, a la qual haurem d'adjuntar un justificant d'assistència a consulta mèdica indicant que ha estat impossible assistir-hi fora de l'horari de treball.

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar i s’ha de justificar documentalment mitjançant certificació mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta mèdica i les dades identificatives del facultatiu signant (nom i cognoms, número de col·legiat…).

Els casos de tractaments de rehabilitació o de llarga durada s’han de justificar mitjançant certificat del centre o consulta corresponent, en el qual ha de constar la impossibilitat de rebre tractament fora de l’horari de treball del pacient.

Legislació:

Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013 .

  • Darrera modificació: 22/08/2013 20:40