Intervenció de l’ICAM en els procesos d’incapacitat temporal i/o permanent

El Departament d'Ensenyament té un conveni (Resolució de 9 de novembre de 2006) amb l' Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de fer el seguiment i valoració mèdica dels processos d’incapacitat dels seus treballadors i treballadores tant del règim especial de la Seguretat Social com de MUFACE.

Tot i que la clàusula tercera del conveni que el Departament té amb l'ICAM diu que les peticions d'avaluació mèdica s'han d'efectuar sobre la base dels següents supòsits:

 • treballadors que presenten una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa;
 • treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;
 • altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,

a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades, a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut.

totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al Departament

Un cop feta l'avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir:

 • que la persona ha de continuar de baixa;
 • demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas;
 • donar-li l’alta forçosa. En aquest cas, si es vol, es pot demanar el mateix dia la còpia del dictamen emès, sol·licitant el formulari corresponent a recepció, a fi i efecte de:
  • preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia),
  • demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS

A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com per un altre.

Si la persona continua de baixa, es continuarà fent el seguiment del seu estat de salut i, en cas d’arribar als 12 mesos, l’ICAM pot decidir:

 • donar l’alta forçosa;
 • considerar la pròrroga de la baixa fins a 6 mesos més (en casos molt especials es podrà prorrogar fins als 24 mesos per acabar un tractament o rehabilitació);
 • iniciar el procediment d’Incapacitat permanent

Tot i que la clàusula tercera del conveni que el Departament té amb l'ICAM diu que les peticions d'avaluació mèdica s'han d'efectuar sobre la base dels següents supòsits:

 • treballadors que presenten una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa;
 • treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada;
 • altres situacions en què es consideri que cal revisar la situació de baixa,

a la pràctica, en els processos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per a presentar-se obligatòriament davant l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades, a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut.

Paral·lelament al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el subsidi d'Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, BOE Resolució 3 de febrer de 2010, i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant l’ICAM, una del Departament d'Ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'evitar aquesta duplicitat.

Un cop feta l'avaluació pertinent, l’ICAM pot decidir:

 • que la persona ha de continuar de baixa;
 • demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas;
 • recomanar l’alta. En aquests casos, el Departament rep la valoració de l’ICAM i procedeix a emetre una resolució ratificant el seu dictamen i denegant, per tant, la llicència per malaltia. En aquesta resolució s'indica la data en què la persona de baixa s’ha d’incorporar al lloc de treball.
Segons el Departament, en el cas del funcionariat de MUFACE, el dictamen de l'ICAM s'ha de complir però, malgrat aquest institut mèdic hagi donat l'alta a una persona, aquesta continua de baixa fins que no rebi la resolució del Departament.

Què podem fer si no estem d'acord amb la decisió de l'ICAM de donar-nos l'alta?

També es pot:

 • presentar un recurs de reposició contra la resolució del Departament d’Ensenyament que li denega la llicència per malaltia.
 • demanar una nova valoració per part d'un altre ICAM.
Un cop denegada la llicència per malaltia, es pot tornar a demanar la baixa i es continuarà en aquesta situació mentre el Departament no la hi torni a denegar!

Si la persona continua de baixa, es continuarà fent el seguiment del seu estat de salut i, en cas d’arribar als 18 mesos, el Departament acostuma a iniciar el procediment de jubilació per incapacitat permanent, enviant la persona de nou a l’ICAM, el qual pot recomanar:

 • continuar en la situació de baixa per IT fins que es millori o fins als 24 mesos per acabar un tractament o rehabilitació;
 • iniciar el procediment d’Incapacitat permanent;
 • l’alta forçosa, si és que no s’ha considerat prorrogar la baixa ni concedir la incapacitat permanent.
L’informe de l’ICAM és vinculant, i el Departament no pot jubilar d’ofici.

Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona.

En cas que vulguem saber quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, aproximadament un parell de dies després de feta la visita, sol·licitant el formulari corresponent a recepció el mateix dia de recollir el resultat. Es recomana trucar abans d'anar per saber si ja està emès el dictamen sol·licitant el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.

 • Darrera modificació: 12/11/2020 13:41