Aquesta és una revisió antiga del document


Intervenció de l’ICAM en els procesos d’incapacitat temporal i/o permanent

El Departament d'Ensenyament té un conveni (Resolució de 9 de novembre de 2006) amb l' Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de fer el seguiment i valoració mèdica dels procesos d’incapacitat dels seus treballadors i treballadores tant del règim especial de la Seguretat Social com de MUFACE.

Tot i que la clausula tercera del conveni que el Departament té amb l'ICAM diu que les peticions d'avaluació mèdica s'han d'efectuar sobre la base dels següents supòsits:

 • Treballadors que presenten una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa.
 • Treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada.
 • Altres situacions en que es consideri que cal revisar la situació de baixa.

a la pràctica, en els procesos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per presentar-se obligatòriament davant de l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades, a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut.

totes les decisions que pren l’ICAM són vinculants per al departament

Un cop feta la pertinent avaluació, l’ICAM pot decidir:

 • que la persona ha de continuar de baixa.
 • demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas.
 • donar-li l’alta forçosa. En aquest cas, si es vol, es pot demanar el mateix dia la còpia del dictamen emès, sol•licitant el formulari corresponent a recepció, a fi i efecte de
  • preparar una reclamació per escrit en el termini d’11 dies (reclamació prèvia).
  • demanar la disconformitat amb l’alta mèdica lliurada per l’INSS

A partir de l’alta forçosa les baixes han de ser validades per l’ICAM durant un període de sis mesos, tant si són pel mateix motiu com si són per un altre.

Si la persona continua de baixa, es continuarà fent el seguiment del seu estat de salut i, en cas d’arribar als 12 mesos, l’ICAM pot decidir:

 • donar l’alta forçosa.
 • considerar prorrogar la baixa fins a 6 mesos més. (En casos molt especials es podrà prorrogar fins als 24 mesos per acabar un tractament o rehabilitació).
 • iniciar el procediment d’Incapacitat permanent

Tot i que la clausula tercera del conveni que el Departament té amb l'ICAM diu que les peticions d'avaluació mèdica s'han d'efectuar sobre la base dels següents supòsits:

 • Treballadors que presenten una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa.
 • Treballadors que acumulin un mínim de tres baixes l'any de més d'una setmana de durada.
 • Altres situacions en que es consideri que cal revisar la situació de baixa.

a la pràctica, en els procesos d’incapacitat temporal (IT), la persona pot rebre en qualsevol moment des del primer dia de baixa un requeriment per presentar-se obligatòriament davant de l’ICAM, aportant tots els informes i proves mèdiques realitzades, a fi i efecte d’avaluar el seu estat de salut.

Paral•lelament al conveni que el Departament d’Ensenyament té amb l’ICAM, MUFACE, que intervé a partir del 4t mes de baixa pagant el Subsidi d'Incapacitat Temporal, també té un acord amb aquesta institució amb la mateixa finalitat, BOE Resolució 3 de febrer de 2010, i actua amb total independència respecte al Departament d’Ensenyament. Per aquest motiu, es dóna la circumstància que el treballador/a de baixa a vegades rep dues citacions al mateix temps o en un curt període de temps, per presentar-se davant de l’ICAM, una d’ensenyament i l’altra de MUFACE. És una llàstima que no hi hagi cap mena de coordinació entre ells per tal d'evitar aquesta duplicitat.

Un cop feta la pertinent avaluació, l’ICAM pot decidir:

 • que la persona ha de continuar de baixa.
 • demanar que la persona sigui visitada per especialistes de l’ICAM abans de prendre una decisió sobre el seu cas
 • recomanar l’alta. En aquests casos, el departament rep la valoració de l’ICAM i procedeix a emetre una resolució denegant o no la llicència per malaltia de la persona i comunicant-li, si s'escau, la data en la que s’ha d’incorporar al lloc de treball. Mentrestant es continua en situació de baixa.
En el cas del funcionariat de MUFACE, l'ICAM és un organisme consultiu però no pot donar altes ni validar baixes!

Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM i amb la posterior resolució del departament es pot:

 • demanar a MUFACE un reconeixement mèdic en el cas de denegació de llicència per incapacitat temporal.
 • presentar un recurs de reposició contra la resolució del departament d’ensenyament que li denega la llicència per malaltia.
Un cop denegada la llicència per malaltia, es pot tornar a demanar la baixa per un altre motiu i es continuarà en aquesta situació mentre el departament no li torni a denegar!

Si la persona continua de baixa, es continuarà fent el seguiment del seu estat de salut i, en cas d’arribar als 18 mesos, el Departament acostuma a iniciar el procediment de jubilació per incapacitat permanent, enviant la persona de nou a l’ICAM, el qual pot recomanar:

 • continuar en la situació de baixa per IT fins que es millori o fins als 24 mesos per acabar un tractament o rehabilitació.
 • iniciar el procediment d’incapacitat permanent.
 • l’alta forçosa, si és que no s’ha considerat ni prorrogar la baixa ni concedir la incapacitat permanent.
L’informe de l’ICAM és vinculant, i el departament no pot jubilar d’ofici.

Si no s’està d’acord amb la valoració de l’ICAM, es pot reclamar de la mateixa manera que en els casos d’incapacitat temporal. És interessant adjuntar a la reclamació un informe d’aptitud estès pel metge del Servei de Prevenció dels SSTT o del Consorci de Barcelona.

En cas que vulguem saber el mateix dia quin és el resultat de la nostra valoració, es pot demanar la còpia del dictamen emès, sol•licitant el formulari corresponent a recepció. D’aquesta manera podrem començar a preparar el recurs de reposició i/o el contenciós al Departament o a MUFACE.

 • Darrera modificació: 20/01/2014 20:05